DECIZIE nr. 2018/994 din 13 iulie 2018de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 10 iunie 2019  Notă
  Acceptată prin LEGEA nr. 113/7 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 10 iunie 2019.
  CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 223 alineatul (1), având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a alineatul (1), având în vedere proiectul elaborat de Parlamentul European, după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, având în vedere aprobarea Parlamentului European*1), *1) Aprobarea din 4 iulie 2018 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, întrucât:(1) Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct*2) (denumit în continuare "Actul electoral"), anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului*3), a intrat în vigoare la 1 iulie 1978 și a fost modificat ulterior prin Decizia 2002/772/CE, Euratom*4). *2) JO L 278, 8.10.1976, p. 5. *3) Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976 (JO L 278, 8.10.1976, p. 1). *4) Decizia 2002/772/CE, Euratom a Consiliului din 25 iunie și 23 septembrie 2002 de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom (JO L 283, 21.10.2002, p. 1).(2) Urmează a fi efectuate o serie de modificări la Actul electoral.(3) Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, Consiliul trebuie să stabilească dispozițiile necesare pentru alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct în conformitate cu o procedură legislativă specială.(4) Transparența procesului electoral și accesul la informații fiabile sunt importante pentru amplificarea conștiinței politice europene și pentru asigurarea unei rate solide de participare la vot și este de dorit ca cetățenii Uniunii să fie informați cu mult timp înainte de alegerile pentru Parlamentul European cu privire la candidații care participă la alegerile respective și cu privire la afilierea partidelor politice naționale la un partid politic european.(5) Pentru a încuraja participarea la vot în cadrul alegerilor pentru Parlamentul European și pentru a profita pe deplin de posibilitățile oferite de evoluțiile tehnologice, statele membre ar putea să prevadă posibilități, printre altele, pentru votul anticipat, votul prin corespondență și votul electronic și prin internet, asigurând în același timp în special fiabilitatea rezultatului, secretul votului și protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu dreptul aplicabil al Uniunii.(6) Cetățenii Uniunii au dreptul de a participa la viața democratică a acesteia, în special prin exprimarea votului sau participarea în calitate de candidați la alegerile pentru Parlamentul European.(7) Statele membre sunt încurajate să ia măsurile necesare pentru a le permite cetățenilor lor care își au reședința în țări terțe să voteze la alegerile pentru Parlamentul European.(8) În consecință, Actul electoral ar trebui să fie modificat în mod corespunzător,
  ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:
   +  Articolul 1 Actul electoral se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 se înlocuiește cu textul următor:  +  Articolul 1(1) În fiecare stat membru, membrii Parlamentului European sunt aleși ca reprezentanți ai cetățenilor Uniunii pe baza reprezentării proporționale, recurgându-se la sistemul de liste sau la votul unic transferabil.(2) Statele membre pot autoriza votul pe baza unui sistem de liste preferențiale în conformitate cu procedura pe care o adoptă.(3) Alegerile se fac prin vot universal direct și sunt libere și secrete.2. Articolul 3 se înlocuiește cu textul următor:  +  Articolul 3(1) Statele membre pot stabili un prag minim pentru repartizarea locurilor. La nivel național, acest prag nu poate depăși 5% din voturile valabil exprimate.(2) Statele membre în care se folosește sistemul de liste stabilesc un prag minim pentru repartizarea locurilor pentru circumscripțiile care cuprind peste 35 de locuri. Acest prag nu poate fi mai mic de 2% și nu depășește 5% din voturile valabil exprimate în circumscripția în cauză, inclusiv în statul membru cu o singură circumscripție.(3) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se conforma obligației prevăzute la alineatul (2) până la o dată adecvată înaintea alegerilor pentru Parlamentul European care urmează primelor alegeri care vor avea loc imediat după intrarea în vigoare a Deciziei (UE, Euratom) 2018/994 a Consiliului(*).(*) Decizia (UE, Euratom) 2018/994 a Consiliului din 13 iulie 2018 de modificare a Actului privind alegerea reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976 (JO L 178, 16.7.2018, p. 1).3. Se introduc următoarele articole:  +  Articolul 3a În cazul în care dispozițiile naționale stabilesc un termen pentru prezentarea candidaturilor în vederea alegerilor pentru Parlamentul European, termenul respectiv trebuie să fie cu cel puțin trei săptămâni înainte de data fixată de statul membru relevant, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1), pentru desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European.  +  Articolul 3bStatele membre pot permite afișarea, pe buletinele de vot, a numelui sau a siglei partidului politic european la care este afiliat partidul politic național sau candidatul respectiv.4. Se introduce următorul articol:  +  Articolul 4aStatele membre pot prevedea posibilități pentru votul anticipat, votul prin corespondență și votul electronic și prin internet în cadrul alegerilor pentru Parlamentul European. În acest caz, statele membre adoptă măsuri suficiente pentru a asigura în special fiabilitatea rezultatului, secretul votului și protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu dreptul aplicabil al Uniunii.5. Articolul 9 se înlocuiește cu textul următor:  +  Articolul 9(1) Nimeni nu poate vota mai mult decât o singură dată în cadrul alegerilor pentru membrii Parlamentului European.(2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că votul dublu în cadrul alegerilor pentru Parlamentul European face obiectul unor sancțiuni eficiente, proporționale și disuasive.6. Se introduc următoarele articole:  +  Articolul 9a În conformitate cu procedurile lor electorale naționale, statele membre pot lua măsurile necesare pentru a permite cetățenilor lor cu reședința în țări terțe să voteze la alegerile pentru Parlamentul European.  +  Articolul 9b(1) Fiecare stat membru desemnează o autoritate de contact responsabilă pentru schimbul de date privind alegătorii și candidații cu structurile omoloage din celelalte state membre.(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor naționale privind înscrierea alegătorilor pe listele electorale și depunerea candidaturilor, autoritatea menționată la alineatul (1) începe, în conformitate cu dreptul Uniunii aplicabil în materie de protecție a datelor cu caracter personal, să transmită structurilor sale omoloage, cu cel puțin șase săptămâni înainte de prima zi a perioadei electorale menționate la articolul 10 alineatul (1), datele indicate în Directiva 93/109/CE a Consiliului(*) în ceea ce privește cetățenii Uniunii care au fost înscriși pe listele electorale sau și-au prezentat candidatura într-un stat membru ai cărui resortisanți nu sunt.(*) Directiva 93/109/CE a Consiliului din 6 decembrie 1993 de stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege și de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetățenii Uniunii care au reședința într-un stat membru în care nu sunt resortisanți (JO L 329, 30.12.1993, p. 34).  +  Articolul 2(1) Prezenta decizie este supusă aprobării de către statele membre în conformitate cu normele lor constituționale. Statele membre notifică Secretarului General al Consiliului finalizarea procedurilor necesare în acest sens.(2) Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei la care a fost primită ultima notificare menționată la alineatul (1)*1). *1) Data intrării în vigoare a deciziei va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului. Adoptată la Bruxelles, 13 iulie 2018.
  Pentru Consiliu
  Președintele
  H. LOGER
  -----