HOTĂRÂRE nr. 343 din 30 mai 2019pentru modificarea unor acte normative în domeniul programelor guvernamentale de garantare în numele și în contul statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 5 iunie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, literele b) și c) vor avea următorul cuprins:b) costul total al finanțărilor acordate în cadrul programului se compune din:– rata dobânzii stabilite pe baza indicelui de referință pentru creditele acordate consumatorilor, denumit în continuare IRCC, plus o marjă de maximum 2% pe an pentru creditele în lei; marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către finanțator; marja nu include costul evaluării imobilului, costul aferent efectuării formalităților de publicitate și comisionul de gestiune datorat FNGCIMM, după caz;– comisionul de gestiune datorat FNGCIMM și recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de gestiune și al comisionului unic de analiză, calculat la soldul garanției statului, se negociază anual între Ministerul Finanțelor Publice și FNGCIMM și se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice;c) finanțatorii au obligația prevederii exprese în contractele de credit a costurilor cu dobânda exprimată în raport cu IRCC și separat a costurilor cu comisioanele;2. La articolul 2^1, literele b) și c) vor avea următorul cuprins:b) costul total al finanțărilor acordate în cadrul programului se compune din:– rata dobânzii IRCC plus o marjă de maximum 2% pe an pentru creditele în lei; marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către finanțator; marja nu include costul evaluării terenului, locuinței, devizelor estimative și situațiilor de lucrări și nici costul aferent efectuării formalităților de publicitate, după caz;– comisionul de gestiune datorat FNGCIMM și recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de gestiune și al comisionului unic de analiză, calculat la soldul garanției statului, se negociază anual între Ministerul Finanțelor Publice și FNGCIMM și se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice;c) finanțatorii au obligația prevederii exprese în contractele de credit a costurilor cu dobânda exprimată în raport cu IRCC și separat a costurilor cu comisioanele;  +  Articolul IINormele de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 8 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Costul total al finanțărilor acordate în cadrul Programului, care este suportat de către beneficiar, se compune din rata dobânzii stabilite pe baza indicelui de referință pentru creditele acordate consumatorilor, denumit în continuare IRCC, plus o marjă de maximum 3% pe an; marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către finanțator și cheltuielile obligatorii legate de finanțare, în toate etapele finanțării; marja nu include costul asigurării, costul aferent efectuării formalităților de publicitate, prima de garantare, penalitățile percepute conform contractului de finanțare.2. La articolul 8, litera d) va avea următorul cuprins:d) finanțatorii au obligația prevederii exprese în contractele de finanțare a costurilor cu dobânda exprimată în raport cu IRCC și separat a costurilor cu comisioanele legate de finanțare;3. La articolul 9, litera a) va avea următorul cuprins:a) rata dobânzii IRCC plus o marjă de maximum 3% pe an; marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către finanțator și cheltuielile obligatorii legate de finanțare, în toate etapele finanțării; marja nu include costul asigurării, costul aferent efectuării formalităților de publicitate, prima de garantare, penalitățile percepute conform contractului de finanțare;4. Articolul 28 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28Finanțatorii transmit o declarație pe propria răspundere, semnată și asumată de reprezentanții legali ai acestora, care să conțină angajamentul de respectare a încadrării costului finanțării cu garanție guvernamentală în marja maximă de 3% peste indicele IRCC.  +  Articolul IIINormele de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „INVESTEȘTE ÎN TINE“, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 741/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 25 septembrie 2018, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:a) rata dobânzii stabilite pe baza indicelui de referință pentru creditele acordate consumatorilor, denumit în continuare IRCC, plus o marjă de maximum 2% pe an; marja include toate costurile legate de acordarea și derularea creditului în toate etapele finanțării;2. La articolul 10, litera e) va avea următorul cuprins:e) vor asigura prevederea expresă în contractele de finanțare a costurilor cu dobânda exprimată în raport cu IRCC și separat a costurilor cu comisioanele legate de finanțare;3. La articolul 22 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:c) nivelul costurilor totale, respectiv marja maximă anuală peste nivelul IRCC, pe care le vor aplica creditelor acordate în cadrul programului, către fondurile de garantare și M.F.P.;
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 30 mai 2019.Nr. 343.----