ORDIN nr. 2.415 din 15 mai 2019pentru modificarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea și gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural național, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.066/2011
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 5 iunie 2019  În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și identității naționale emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind stabilirea, vărsarea și gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural național, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.066/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 14 martie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, litera d) va avea următorul cuprins:d) prin bun cultural mobil, prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. b) din ordonanță, se înțelege acel bun cultural mobil care face obiectul vânzării prin licitație publică, indiferent dacă a fost clasat sau nu, conform prevederilor Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;2. La articolul 3, litera l) va avea următorul cuprins:l) cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. ț) din ordonanță se aplică la suma încasărilor totale realizate în interval de o lună3. La articolul 5, alineatul (3) se abrogă.4. Articolul 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Declarația lunară privind obligațiile de plată către Fondul cultural național se va depune prin intermediul aplicației disponibile online la adresa www.afcn-contributii.ro, fie prin e-mail, fax, poștă sau direct la sediul Administrației Fondului Cultural Național din municipiul București, situat în str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr. 57, sectorul 1, până la data de 25 a lunii în care se face plata, pentru luna anterioară.5. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Sumele se virează cu ordin de plată tip trezorerie în contul RO58TREZ70120E365000XXXX, deschis la Trezoreria Operativă a Sectorului 1, pe seama Administrației Fondului Cultural Național, având cod fiscal 17966770.6. Secțiunea A „Obligația de plată la Fondul cultural național“ din anexa „Declarația lunară privind obligația de plată la Fondul cultural național“ se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul culturii și identității naționale,
  Valer-Daniel Breaz
  București, 15 mai 2019.Nr. 2.415.  +  ANEXĂA. Obligația de plată la Fondul cultural național
  Contribuția lunară, conform art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioareValoarea contribuției (lei)Restanțe* (lei)Total datorat (lei)
  0123 = 2*145 = 3 + 4
  LiteraProcentulBaza de calcul al contribuției (lei)
  a)5%
  b)5%
  c)2%
  d)20%
  e)20%
  f)3%
  g)2%
  h)2%
  i)2%
  j)1%
  k)1%
  l)10%
  m)10%
  n)10%
  o)3%
  ț)2%
  TOTAL
  * Se va specifica luna pentru care se declară restanța.
  -----