ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 38 din 30 mai 2019privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 31 mai 2019  A. Având în vedere principiile ce stau la baza protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap se impune intervenția legislativă de urgență în sensul modificării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru a se crea cadrul legal prin care instituțiile publice cărora le-a fost sistată alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, să își poată onora obligațiile de plată stabilite prin lege către persoanele vulnerabile social,luând în considerare faptul că, deși prevederile art. 10^1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare, instituie excepție cu privire la plățile necesare pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente, atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii, pentru a preveni și combate discriminarea și a asigura egalitatea șanselor, se impune completarea excepției cu indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav și cu plățile privind finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap,consecința negativă pe care o poate avea neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență este că, în prezent, există unități administrativ-teritoriale care au sistate alimentările conturilor cu cote defalcate din impozitul pe venit și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și nu au posibilitatea să plătească indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav, în situația în care persoanele îndreptățite prevăzute la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au optat pentru acestea, precum și să efectueze plățile privind finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, în situația în care sursa de finanțare a acestora o constituie veniturile primite de la bugetul de stat,ținând cont de faptul că deja există astfel de situații, pentru a preîntâmpina crearea altora, în vederea asigurării fluxului serviciilor sociale oferite cetățenilor care se încadrează în aceste categorii, se impune intervenția legislativă de urgență.B. Având în vedere:– necesitatea asigurării funcționării în condiții de siguranță a administratorilor de pensii private însărcinați cu administrarea activelor deținute de participanți la fondurile de pensii administrate privat și pentru a putea îndeplini cerințele referitoare la capitalul social minim necesar, propunem promovarea în regim de urgență a modificărilor referitoare la capitalul social minim, astfel încât activitatea de administrare să se desfășoare în condiții optime;– dispozițiile legale și procedurale referitoare la majorarea capitalului social al societăților pe acțiuni presupun anumite etape și termene care nu pot fi reduse, astfel încât este necesară promovarea în regim de urgență a prevederilor, pentru ca acționarii administratorilor de fonduri de pensii administrate privat să aibă timpul necesar luării deciziei de majorare și în același timp să se asigure timpul necesar derulării întregii operațiuni la societățile în cauză, convocarea adunării generale, acordarea dreptului de preferință, subscrierea și vărsarea capitalului social, obținerea autorizării de la Autoritatea de Supraveghere Financiară;– necesitatea completării cu prevederi referitoare la unele clase de investiții, astfel încât să se clarifice modalitatea de investire în obiective strategice de infrastructură prin intermediul parteneriatului public-privat, în absența acestor clarificări, activitatea de investire fiind dificil de realizat;– prevederile art. VIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative, conform cărora aplicarea art. 60 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată cu modificările și completările ulterioare, este suspendată până la data de 31 mai 2019, precum și faptul că art. 90 din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, stabilește obligația ca începând cu data de 1 iunie 2019 și până la data de 31 decembrie a aceluiași an să fie vărsate obligațiile suplimentare de capital social minim prevăzute la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– necesitatea clarificării modului de calcul privind cerințele de capital pentru administratorii de fonduri de pensii pilon II ce derivă din apropierea datei de 31 mai 2019, respectiv data la care ia naștere obligația administratorilor de a aduce capital suplimentar. Chiar dacă această obligație este exigibilă la data de 31 decembrie 2019, ea va avea impact negativ asupra indicatorilor de solvabilitate ai administratorilor și ai grupurilor financiare din care aceștia fac parte încă de la data apariției acesteia,– având în vedere faptul că unele dintre ele sunt firme listate la bursele internaționale, o astfel de situație ar putea influența negativ valoarea de piață a companiilor,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IAlineatul (2) al articolului 10^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În situația în care beneficiarii nu restituie sumele decontate necuvenit în termenul stabilit, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice solicită în scris Ministerului Finanțelor Publice sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, precum și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav și a plăților privind finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, după caz, atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. Alocarea și utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condițiile altor acte normative, se mențin.  +  Articolul IILegea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 18 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), punctul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:(31) rata de rentabilitate a unui fond de pensii - diferența dintre valoarea unității de fond din ultima zi lucrătoare a perioadei și valoarea unității de fond din ultima zi lucrătoare ce precedă perioada respectivă, totul raportat la valoarea unității de fond din ultima zi lucrătoare ce precedă perioada respectivă; randamentul zilnic al unui fond de pensii reprezintă diferența dintre valoarea unității de fond din ziua respectivă și valoarea unității de fond din ziua precedentă, totul raportat la valoarea unității de fond din ziua precedentă;2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Persoana afiliată, în raport cu o persoană fizică sau juridică, numită prima entitate, reprezintă:a) un acționar sau un grup de acționari care deține mai mult de 15% din acțiunile emise de prima entitate ori care, deși deține un procent mai mic, poate influența, direct sau indirect, deciziile luate de prima entitate;b) orice entitate în care prima entitate deține, direct sau indirect, mai mult de 15% din acțiunile emise ori în care, deși deține un procent mai mic, poate influența, direct sau indirect, deciziile luate de respectiva entitate;c) orice altă entitate în care un acționar deține, direct sau indirect, mai mult de 30% din acțiunile emise și în același timp deține, direct sau indirect, mai mult de 30% din totalul acțiunilor emise de prima entitate;d) orice persoană care poate determina, direct sau indirect, deciziile primei entități;e) orice membru al consiliului de administrație sau al altui organ de conducere ori de supraveghere al respectivei entități;f) soțul/soția sau o rudă până la gradul al treilea ori un afin până la gradul al doilea, inclusiv, al oricărei persoane prevăzute la lit. a)-e).3. La articolul 25 alineatul (1), litera h^1) se modifică și va avea următorul cuprins:h^1) acțiuni și obligațiuni emise de societățile de proiect, înființate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, cu modificările și completările ulterioare, sau fonduri de investiții specializate în infrastructură, în procent de până la 15% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;4. La articolul 25 alineatul (1), după litera h^1) se introduc două noi litere, literele h^2) și h^3), cu următorul cuprins:h^2) valori mobiliare tranzacționate pe piețe reglementate și supravegheate emise de fonduri sau societăți care desfășoară activități de dezvoltare și promovare imobiliară, cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii, închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii, administrarea imobilelor, în procent de până la 3% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;h^3) investiții private de capital sub forma acțiunilor și obligațiunilor la societăți din România, din state ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European sau sub forma participațiilor la fondurile de investiții private de capital din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparținând Spațiului Economic European, în procent de până la 10% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;5. La articolul 60, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 60(1) Capitalul social minim necesar la data de 31 decembrie a anului în curs pentru administrarea unui fond de pensii administrat privat este echivalentul în lei a 8% din baza de calcul, potrivit formulei:Baza de calcul = contribuții virate în anul calendaristic precedent *(1-Y), unde Y = ponderea investițiilor în infrastructură, respectiv prin parteneriat public-privat, fonduri de investiții specializate în infrastructură, în total active la sfârșitul anului precedent.6. La articolul 60, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Capitalul social minim necesar pentru administrarea unui fond de pensii este echivalentul in lei, calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României, la data constituirii, al sumei de 4 milioane euro.  +  Articolul IIISistările dispuse până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență în temeiul art. 101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare, rămân supuse dispozițiilor în vigoare la data constituirii acestora.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 30 mai 2019.Nr. 38.----