DECRET nr. 378 din 14 octombrie 1960pentru modificarea unor dispoziţii, în legătură cu reorganizarea activităţii Notariatului de Stat, din Decretul nr. 40/1953 privitor la procedura succesorală notarială, Decretul nr. 2142/1930 pentu funcţionarea cărţilor funduare centrale pentru căile ferate şi canaluri, Decretul Lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, Decretul Lege nr. 511/1938 pentru punerea în aplicare în Bucovina a legii pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, Legea nr. 163/1946 pentru înlocuirea provizorie cu cărţi de evidenta funciară a cărţilor funciare distruse, sustrase sau pierdute, Legea nr. 241/1947 pentru punerea în aplicare în Transilvania a legii pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, Legea nr. 242/1947 pentru transformarea cărţilor funciare provizorii din vechiul regat în cărţi de publicitate funciară, Codul de procedură civilă şi din alte acte normative
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 20 octombrie 1960    Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române decretează:  +  Articolul 1Decretul nr. 40 din 22 ianuarie 1953 privitor la procedura succesorală notarială se modifica după cum urmează:1. După articolul 2 se introduce articolul 2^1, care va avea următorul cuprins:"Art. 2^1Notariatele de stat deschid procedura succesorală şi procedează la întocmirea inventarului şi la luarea celorlalte măsuri de conservare a bunurilor rămase de pe urma defunctului, la cererea oricărei persoane interesate, a procuratorului sau a comitetului executiv al sfatului popular. Tot astfel, în interesul statului, al moştenitorilor sau pentru apărarea altor interese legitime, ele pot proceda şi din oficiu.Comitetul executiv al sfatului popular al ultimului domiciliu al defunctului este obligat sa ceara deschiderea procedurii succesorale, atunci cînd are cunoştinţa ca moştenirea cuprinde bunuri imobile."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3Notarul de stat poate face singur inventarierea sau sa delege pe secretarul notariatului de stat.În cazul cînd în localitatea unde a avut loc decesul nu exista notariat de stat, precum şi în cazuri urgente, inventarierea poate fi efectuată, din oficiu sau la cererea notariatului de stat, şi de un delegat al comitetului executiv al sfatului popular local.Secretariatul notariatului de stat sau delegatul comitetului executiv al sfatului popular local se vor conformă, în cazurile arătate mai sus, dispoziţiile art. 4, 5 şi 9.Celelalte măsuri de conservare se iau numai de notarul de stat."3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4În cazurile prevăzute de art. 2^1 notarul de stat se transporta la ultimul domiciliu al celui decedat şi ia informaţii despre numele şi domiciliul moştenitorilor, despre bunurile succesorale şi locul unde se găsesc, precum şi despre existenta vreunui testament."4. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12Notarul de stat, după ce a constatat ca de pe urma unei persoane decedate au rămas bunuri, cheamă înaintea sa pe toţi moştenitorii presupusi şi pe legatari."5. Articolul 13 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"La termenul fixat, notarul de sfat stabileşte numărul şi calitatea moştenitorilor, compunerea masei succesorale, precum şi întinderea drepturilor acestora".6. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15Dacă moştenitorii contesta calitatea ori întinderea dreptului vreunuia dintre ei sau compunerea masei succesorale, notarul de stat constata printr-o încheiere neînţelegerile ivite, îndrumă părţile sa ceara soluţionarea lor pe cale judecătorească şi suspenda procedura succesorală începută.În cazul în care, în termen de doua luni de la suspendarea procedurii succesorale, moştenitorii nu fac dovada ca s-au adresat instanţei judecătoreşti, sînt aplicabile dispoziţiile art. 20 alin. II. După soluţionarea de către instanţa judecătorească a neintelegerilor dintre moştenitori, ei pot cere redeschiderea procedurii succesorale şi eliberarea certificatului de moştenitor.Procedura succesorală poate fi de asemenea redeschisă, dacă, moştenitorii, în urma înţelegerii intervenite între ei, renunţa la acţiune şi sînt de acord sa ceara eliberarea certificatului de moştenitor."7. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18Dacă moştenitorii sînt cunoscuţi, au acceptat moştenirea şi este neîndoielnic că nu exista alţi moştenitori, notarul de stat poate elibera certificatul de moştenitor şi mai înainte de împlinirea termenului de 6 luni de la deschiderea succesiunii.De asemenea notarul de stat poate elibera deindata certificatul de moştenitor, în temeiul unui testament, dacă acesta îndeplineşte condiţiile legale de forma, nu conţine dispoziţii contrare legii şi este cert că nu aduce atingere drepturilor moştenitorilor rezervatari."8. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19În cazul art. 15 alin. 1 şi 2, precum şi în cazul în care moştenitorii, care nu se înţeleg, s-au adresat direct instanţei judecătoreşti în vederea împărţirii moştenirii, eliberarea, certificarea, certificatului de moştenitor se face la cerere de notariatul de stat pe baza hotărîrii notariatului de stat competent."9. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20În cazul cînd la trei termene succesive sorocite de notarul de stat, dintre care ultimul a fost fixat după trecerea a 6 luni de la deschiderea moştenirii, nu se prezintă nici unul dintre moştenitori, deşi aceştia au fost regulat citaţi, dar se constată că cel puţin unul dintre ei a acceptat moştenirea expres sau tacit, notarul de stat stabileşte printr-o încheiere cine sînt moştenitorii acceptanţi, care este averea rămasă şi suspenda procedura succesorală.Pe baza încheierii, notarului de stat procedează la stabilirea taxei de îndeplinire a procedurii succesorale şi la comunicarea debitului către organele financiare pentru încasarea taxei stabilite.Moştenitorii pot cere oricînd notariatului de stat redeschiderea procedurii succesorale şi eliberarea certificatului de moştenitor."10. După articolul 22 se introduce articolul 22^1, care va avea urmtorul cuprins:"Art. 22^1În cazul în care notarul de stat constata că nu au fost cuprinse toate bunurile succesorale în certificatul de moştenitor, el poate, cu consimţămîntul tuturor moştenitorilor, să facă un supliment de certificat pentru aceste bunuri, făcându-se menţiune despre aceasta în certificatul de moştenitor şi în exemplarele eliberate moştenitorilor.Dacă moştenitorii vor sa refacă imparteala, în acest caz vor cere instanţei judecătoreşti anularea certificatului de moştenitor şi refacerea împărţelii."11. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23După eliberarea certificatului de moştenitor nu se va mai putea elibera alt certificat. Acei care au pretenţii la moştenire ori au fost prejudiciati în alt fel prin eliberarea ori cuprinsul certificatului, pot cere în justiţie anularea lui şi stabilirea drepturilor lor.Pînă la anularea prin hotărîre judecătorească, certificatul de moştenitor face dovada deplina în ce priveşte calitatea de moştenitor şi cota sau bunurile ce revin fiecărui moştenitor.În cazul anulării certificatului de moştenitor, notariatul de stat va elibera un nou certificat, potrivit hotărîrii definitive a instanţei."  +  Articolul 2Decretul nr. 2142 din 12 iunie 1930 pentru funcţionarea cărţilor funduare centrale pentru căile ferate şi canaluri, se modifica după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1Biroul registrelor centrale pentru căile ferate şi canaluri, prevăzut de legile I din anul 1868 şi LXI din anul 1881 şi regulamentul din 8 aprilie 1869, va funcţiona pe lîngă notariatului de stat din centrul regional Cluj."  +  Articolul 3Decretul-lege nr. 115 din 27 aprilie 1938, pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, se modifica după cum urmează:1. Articolul 71 alin. 2 va avea următorul cuprins:"Titularul înscris în cartea funciară va putea cere notariatului de stat reducerea sumei maxime".2. Articolul 81 pct. 25 va avea următorul cuprins:"25. Încheierea de respingere a cererii de înscriere în cartea financiară şi, după caz, plângerea împotriva unei atari încheieri sau acţiunea în anularea închiderii prin care s-a dispus înscrierea în cartea financiară.".3. În cuprinsul art. 86 şi 87 expresia "instanţa de moştenire" se socoteşte înlocuită prin aceea de "organul competent a dezbate moştenirea".4. În cuprinsul art. 96-98, art. 101-102 şi art. 136 alin. 2 expresiile "instanţa cărţii funciare principala" se socotesc înlocuite prin aceea de "notariat de stat la care se afla cartea principala", iar expresiile de "instanţa cărţii secundare" şi "instanţa secundară" din cuprinsul art. 96, 98 şi 101-102 se socotesc înlocuite prin aceea de "notariat de stat la care se afla cartea secundară".5. Articolul 100 va avea următorul cuprins:"Art. 100Dacă înscrierea facuta în cartea secundară se radiază în urma unei hotărîri judecătoreşti prin care s-a rezolvat acţiunea în anulare îndreptată împotriva încheierii data de către un notariat de stat în temeiul căreia s-a făcut înscrierea, încheierea de radiere se va comunică şi notariatului de stat la care se afla cartea principala, pentru ca radierea să se noteze la dreptul de ipoteca intabulata în cartea principala."6. Articolul 103 va avea următorul cuprins:"Art. 103Cererile nerezolvate, privitoare la ipoteca colectivă, depuse la notariatului de stat la care se afla cartea principala, ce a încetat sa fiinteze ca atare, se vor trimite de acest notariat de stat, la care urmează să se afle cartea principala.Aceste cereri vor avea rangul dobîndit prin înregistrarea lor la notariatul de stat la care s-a aflat cartea principala."7. Articolul 108 va avea următorul cuprins:"Art. 108Acţiunea ce urmează să fie notată se va depune, în copie legalizată de organul de urmărire sau de instanţa judecătorească sesizată, la notariatul de stat la care se afla cartea funciară, în care urmează a se face notarea."8. Articolul 109 va avea următorul cuprins:"Art. 109Creditorul va putea cere notificarea acţiunii pauliene, depunând în acest scop o copie legalizată de pe acţiune, dacă dovedeşte printr-un înscris cu data certa ca dreptul sau de creanta s-a născut înainte de actul atacat ca viclean."9. În cuprinsul art. 118, termenul de "grefa" se socoteşte înlocuit prin acel de "secretariat al notariatului de stat".10. Articolul 120 va avea următorul cuprins:"Art. 120Cererile şi înscrisurile netimbrate sau neîndestulător timbrate se vor primi şi nota în mod provizoriu în cartea funciară, notandu-se şi neachitarea taxei de timbru în partea cărţii funciare în care urmează să se facă înscrierea.Dacă nu se aduce în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii dovada plăţii taxei de timbru, se va radia notarea."11. Articolul 127 va avea următorul cuprins:"Art. 127Acţiunea în anulare sau plângere împotriva unei încheieri data de notariatul de stat cu privire la o carte funciară se vor nota din oficiu în cartea funciară."12. Articolul 128 va avea următorul cuprins:"Art. 128Tribunalul popular care a soluţionat acţiunea în anulare sau plângere va înştiinţa din oficiu notariatul de stat a cărui încheiere a fost atacată despre introducerea sau neintroducerea în termen a recursului.Recursul se va nota din oficiu în cartea funciară.În cazul respingerii recursului, notarea acestuia se va radia din oficiu."13. Articolul 129 va avea următorul cuprins:"Art. 129Hotărîrea data de tribunalul popular sau de instanţa de recurs va fi trimisa din oficiu notariatului de stat a cărui încheiere a fost atacată. Notariatul de stat va inmana părţilor hotărîrea.Înscrierea facuta în temeiul hotărîrii data de tribunalul popular sau de instanţa de recurs îşi va produce efectele de la înregistrarea cererii la notariatul de stat."14. În cuprinsul art. 136 alin. 3, termenul "apel" se socoteşte înlocuit cu acela de "plângere."15. În cuprinsul art. 149 pct. 1 şi 3, precum şi în titlul secţiei a II-a din Capitolul VII, expresia "lucrări judecătoreşti" se socoteşte înlocuită cu aceea "lucrări ale notariatului de stat".16. Articolul 150 se abroga.17. Articolul 172 va avea următorul cuprins:"Art. 172Notariatul de stat primind actele, va întocmi o încunoştiinţare prin care toţi cei interesaţi sînt invitaţi sa arate motivat obiectiunile pe care le-ar avea cu privire la înscrierile făcute în cărţile funciare provizorii.Încunoştiinţarea se va afişa timp de 15 zile la notariatul de stat şi la sfatul popular la localităţile în care se afla imobilul. Intamplator cuprinzînd obiectiunile cu privire la înscrieri se pot inainta în termen de trei luni de la ultima zi de afişare."18. Articolul 174 alin. 1 va avea următorul cuprins:"Proiectele cărţilor funciare, dimpreuna cu toate înscrisurile referitoare, vor fi înaintate comisiunei de control de pe lîngă notariatul de stat al regiunii, compusa dintr-un notar de stat al regiunii, dintr-un notar de stat delegat de notarul şef al regiunii, asistat de doi delegaţi ai Ministerului Justiţiei, dintre care unul va fi conducător de carte funciară".19. În cuprinsul art. 175 alin. 1, expresia "circumscripţii ale notariatelor de stat".20. Articolul 178 va avea următorul cuprins:"Art. 178Dacă părţile nu ajung la un acord, notariatul de stat va îndrumă la proces partea care, potrivit dreptului comun, are sarcina dovezii, statornicind în acest scop un termen, care nu va putea fi mai mare de o luna şi se va socoti din ziua cînd s-a dat încheierea de îndrumare la proces."21. Articolul 181 se abroga.22. Articolul 185 va avea următorul cuprins:"Art. 185Dacă s-a constatat ca o carte funciară în întregime sau o parte însemnată a ei este cu totul obscura din cauza numeroaselor schimbări ivite, fie în cuprinsul imobilelor, fie în persoana proprietarilor sau pentru orice alta cauza, Ministerul Justiţiei, în urma raportului notariatului de stat competent, va putea sa ordone o noua întocmire a cărţii funciare, aplicându-se în acest caz dispoziţiile legii de faţa."23. Articolele 187, 188 şi 190 se abroga.24. Pe data punerii în aplicare a prezentului decret, denumirile de "instanţa", "instanţa funciară", "instanţa de carte funciară", "tribunal popular", "tribunal popular de carte funciară", precum şi acelea de "judecător", "judecător delegat", "judecător de carte funciară", "judecător însărcinat cu conducerea instanţei de carte funciară", folosite în art. 3, 9, 16, 31, 37, 40, 41, 45, 52-56, 60, 63, 71 alin. 1, 72, 83 alin. 3, 86, 88, 92, 96, 97, 99, 102, 106, 110, 113, 115, 116, 121, 124, 126, 130 alin. ultim, 133, 135-138, 162, 164-168, 171, 173, 174 alin. 3, 175 alin. 3 şi 4, 177, 182 şi 183, se socotesc înlocuite în mod corespunzător prin denumirile de "notariat de stat" şi "notariat de stat" şi "notar de stat".  +  Articolul 4Pe data punerii în aplicare a prezentului decret, denumirile de "instanţa" şi "instanţa de carte funciară", folosite în art. 12, 15, 21 şi 39 din Decretul-lege nr. 511 din 15 octombrie 1938 pentru punerea în aplicare în Bucovina a legii pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare se socotesc înlocuite în mod corespunzător prin denumirea de "notariat de stat".  +  Articolul 5Legea nr. 163 din 14 martie 1946 pentru înlocuirea provizorie cu cărţi de evidenta funciară a cărţilor funciare distruse, sustrase sau pierdute se modifica după cum urmează:1. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13În cazul cînd, după ce s-a înregistrat o cerere pentru întocmirea unei cărţi de evidenta funciară, se introduce o alta cerere privitor la acelaşi imobil, cea de a doua se va rezolva numai după ce se va fi rezolvat cea dintâiCînd cererile se exclud din pricina ca ele emana de la autori diferiţi şi posesiunea fiecăruia dintre aceştia este dovedită cu certificate, potrivit art. 7 pct. 1, notarul de stat va cita părţile şi, după ascultarea lor şi eventual administrarea probelor la faţa locului, va constata care dintre ei are posesiunea mai calificată şi va dispune, prin încheiere, întocmirea cărţii de evidenta funciară în favoarea dobânditorului respectiv."2. Pe data punerii în aplicare a prezentului decret, denumirile de "instanţa", "secţie de carte funciară", şi "circumscripţie judecătorească" ori acelea de "judecător", "judecător delegat" şi "judecător de carte funciară", folosite în art. 1, 6, 12-14, 20 şi 31 din Legea nr. 163 din 14 martie 1946 se socotesc înlocuite în mod corespunzător prin denumirile de "notariat", "circumscripţie a notariatului de stat" şi "notar de stat".  +  Articolul 6Legea nr. 241 din 12 iulie 1947 pentru punerea în aplicare în Transilvania a legii pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare din 27 aprilie 1938, se modifica după cum urmează:1. În cuprinsul art. 6 alin. 3, temeiul de "acţiune", se socoteşte înlocuit cu acela de "cerere".2. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32Notariatul de stat va întocmi o încunoştiinţare, care se va afişa cu cel puţin 15 zile înainte de începerea lucrărilor de verificare la notariatul de stat şi la sfatul popular al localităţii în care urmează să se facă lucrările, invitandu-se prin aceasta toţi acei care contesta vreo înscriere în protocol, pretinzand înscrierea în favoarea lor a unui drept, să-şi formuleze obiectiunile."3. Articolul 34 alin. ultim va avea următorul cuprins:"Dacă părţile nu se înţeleg, notarul de stat le va îndrumă la instanţa judecătorească, efectuand rectificările necesare în temeiul hotărîrii judecătoreşti definitive".4. Articolul 39 alin. 3 va avea următorul cuprins:"Contestaţiile vor fi notate în cartea funciară şi trimise spre rezolvare instanţei judecătoreşti".5. Articolul 39 alin. 4 şi 5 se abroga.6. Pe data punerii în aplicare a prezentului decret, denumirile de "instanţa", "de carte funciară a tribunalului popular", "tribunal popular", precum şi acelea de "judecător", "judecător delegat", folosite în art. 6, 9, 11, 25, 26, 28, 30, 31, 33-39 şi 41 din Legea nr. 241 din 12 iulie 1947 se socotesc înlocuite în mod corespunzător prin denumirile de "notariat de stat" şi "notar de stat".  +  Articolul 7Legea nr. 242 din 12 iulie 1947 pentru transformarea cărţilor funciare provizorii din vechiul regat în cărţi de publicitate funciară se modifica după cum urmează:1. La articolul 38 se adauga un alineat final cu următorul cuprins:"Cărţile de publicitate funciară vor fi ţinute de notariatele de stat".2. Pe data punerii în aplicare a prezentului decret denumirile de "instanţa", "instanţa de carte funciară", "secţie de carte funciară" folosite în art. 19, 23, 34 şi 35 din Legea nr. 242 din 12 iulie 1947 se socotesc înlocuite în mod corespunzător prin denumirile de "notariat de stat" şi "notar de stat".  +  Articolul 8Codul de procedură civilă se modifica după cum urmează:1. Art. 477 alin. 2 va avea următorul cuprins:"Tribunalul popular va aduce la cunoştinţa notariatului de stat în circumscripţia căruia se afla imobilul ale căruia se urmăresc, încheierea de încuviinţare a acestei urmări spre a fi transcrisă în registrele de mutaţiuni imobiliare ţinute de notariatul de stat".2. Alin. 1 şi 2 ale articolului 501 vor avea următorul cuprins:"După fixarea termenului de vânzare, preşedintele tribunalului popular va cere notariatului de stat în raza căruia se afla bunul nemişcător care se urmăreşte, sa caute în registrul ipotecilor şi să facă o lista specială de toate inscripţiile, transcripţiile de privilegii sau ipoteci, ce exista asupra nemişcătorului urmărit.Notariatul de stat este obligat sa înainteze lista cerută în termen de 5 zile".3. Art. 551 alin. 4 va avea următorul cuprins:"Aceasta ordonanţa se va transcrie în registrele de mutaţii ţinute de notariatul de stat care funcţionează în circumscripţia tribunalului popular care a săvârşit urmărirea".4. Pe data punerii în aplicare a prezentului decret, denumirile de "tribunal popular", "judecător" şi "grefier", folosite în art. 552, 710, 711 şi 714-716 se socotesc înlocuite în mod corespunzător prin denumirile de "notariat de stat", "notar de stat" sau "secretar".  +  Articolul 9Pe data punerii în aplicare a prezentului decret, denumirile de "tribunal popular", "tribunal popular de carte funciară", "instanţa", "instanţa funciară", "instanţa de carte funciară", "secţie de carte funciară" sau "grefa", precum şi acela de "preşedinte", "judecător", "judecător delegat", "magistrat", "judecător de carte funciară" sau "grefier", folosite în Codul civil, precum şi în orice alte legi, în legătură cu transcrirea sau înscrierea actelor de strămutare şi urmărire a proprietăţii, inscripţia privilegiilor, ipotecilor şi amanetelor şi operaţiunile de carte funciară, se socotesc înlocuite în mod corespunzător prin denumirile de "notariat de stat", "notariat de stat" sau "secretar".  +  Articolul 10Decretul nr. 40 din 22 ianuarie 1953 privitor la procedura succesorală notarială se va republica cu modificările lui ulterioare, procedându-se la o noua numerotare a articolelor.Preşedintele PrezidiuluiMarii Adunări Naţionale,ION GHEORGHE MAURERSecretarul PrezidiuluiMarii Adunări Naţionale,GHEORGHE STOICA--------