ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 35 din 23 mai 2019pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 30 mai 2019  Ținând cont de situația imperativă în privința asigurării cu apă caldă și căldură a populației, dat fiind caracterul social al serviciului public și, inclusiv, eliminarea unor eventuale blocaje și întreruperi determinate de lipsa disponibilităților în bugetele locale, corelat cu responsabilizarea autorităților administrației publice locale, având în vedere:– necesitatea eficientizării serviciilor comunitare de utilități publice în scopul asigurării unui standard de viață optim pentru locuitorii unităților administrativ-teritoriale care beneficiază de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;– importanța evitării situațiilor critice în care ar putea interveni întreruperi sau stări de funcționare inadecvată pentru serviciile de alimentare centralizată cu energie termică a populației, împrejurări ce conduc la imposibilitatea respectării normelor privind protecția igienei publice și a sănătății populației, a mediului de viață și a mediului înconjurător, ținând seama de faptul că serviciile de utilități publice fac obiectul unor obligații specifice de serviciu public, au caracter permanent și regim de funcționare continuu, ținând cont de prevederile Programului de guvernare 2018-2020 din capitolul Administrație publică, politici regionale, reglementarea principiilor aplicabile serviciilor publice cu privire la transparența, egalitatea de tratament, continuitatea, adaptabilitatea, accesibilitatea, responsabilitatea asigurării serviciului public, furnizarea serviciilor publice cu respectarea normelor/standardelor de calitate, luând în considerare crearea premiselor legale pentru ca autoritățile administrației publice locale să își poată completa sursa de finanțare prin intermediul împrumuturilor,în același timp, efectuarea acestor plăți neputând fi realizată fără modificarea bazei legale pentru care este necesară crearea unui mecanism de împrumut din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului,ținând cont de faptul că limita de trageri din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, aferentă anului 2019, a fost angajată integral, neadoptarea în regim de urgență a prevederilor propuse prin prezentul act normativ poate conduce la sistarea furnizării energiei termice către populație, în vederea accelerării procesului de soluționare a cererilor de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule și pentru evitarea constatării de către CJUE a neîndeplinirii obligațiilor având ca obiect rambursarea taxelor de înmatriculare a autovehiculelor de ocazie, percepute cu încălcarea dreptului UE,pentru a asigura continuitatea, în aceleași condiții, a activității personalului încadrat în unitățile sanitare publice, inclusiv cele care au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum și a drepturilor salariale prevăzute la art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art. 34 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare,având în vederea faptul că nereglementarea modului de suportare a acestor influențe financiare ar avea un impact direct asupra serviciilor medicale spitalicești acordate asiguraților,pentru ca aceste influențe salariale să nu afecteze nivelul cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare din bugetele unităților sanitare publice,ținând cont de faptul că acest personal are atribuții în ocrotirea sănătății populației, se impune reglementarea de urgență a sursei de finanțare pentru influențele financiare, determinate de creșterile anuale ale salariilor de bază ale personalului mai sus menționat, pentru a nu determina diferențe semnificative salariale cu impact negativ asupra modului de gestionare a activității acestora, cu consecințe directe asupra creșterii mobilității personalului în afara sistemului de sănătate.În considerarea faptului că aceste aspecte vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul I(1) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) și art. 63 alin. (4^1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și de la prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019, unitățile administrativ-teritoriale pot solicita, în cursul anului 2019, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 700.000 mii lei, pentru plata subvențiilor restante aferente furnizării energiei termice către populație, în următoarele condiții:a) rata de dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Națională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului plus o marjă în funcție de scadența împrumuturilor, rata dobânzii rezultată rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului. Marja se stabilește astfel:(i) 1,5 puncte procentuale pentru scadențe de până la 3 ani, inclusiv;(ii) 2,0 puncte procentuale pentru scadențe între 3 și 5 ani, inclusiv;(iii) 2,5 puncte procentuale pentru scadențe între 5 și 10 ani, inclusiv;(iv) 3,0 puncte procentuale pentru scadențe între 10 și 15 ani, inclusiv;(v) 3,5 puncte procentuale pentru scadențe între 15 și 20 de ani, inclusivb) perioada de rambursare: care este stabilită potrivit scadenței împrumutului acordat, cu posibilitatea rambursării anticipate, parțial sau integral;c) limita de îndatorare: 30%;d) termenul-limită de depunere la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice a documentelor prevăzute la alin. (9), pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale: 31 iulie 2019.(2) Sumele acordate cu titlu de împrumut din veniturile din privatizare, contractate de unitățile administrativ-teritoriale, pot fi utilizate cu respectarea destinației prevăzute la alin. (1). Responsabilitatea cu privire la utilizarea sumelor în scopul pentru care se contractează împrumutul revine în totalitate autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale.(3) Rambursarea împrumuturilor prevăzute la alin. (1) se efectuează în tranșe trimestriale, egale, începând cu trimestrul următor acordării acestora. Dobânda aferentă reprezintă un venit al bugetului Trezoreriei Statului, care se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii la soldul împrumutului, începând cu luna acordării împrumutului, și se plătește trimestrial, în suma cumulată până la zi.(4) Drepturile și obligațiile părților, termenii și condițiile de derulare a împrumuturilor contractate conform alin. (1) se stabilesc prin convenție de împrumut.(5) Pentru neplata la termen a ratelor scadente și a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă, pentru fiecare zi de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la data stingerii obligației. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.(6) Unitatea administrativ-teritorială restituie împrumutul și dobânzile aferente într-un cont distinct deschis la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al acesteia, nepurtător de dobândă. Obligațiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzi calculate pentru fiecare zi de întârziere, dobânzile și ratele de capital. Eventualele sume virate în plus de unitățile administrativ-teritoriale față de suma scadentă se păstrează în conturi până la scadența următoare. Pentru împrumuturile rambursate integral, sumele rămase în conturi se restituie de Ministerul Finanțelor Publice în conturile indicate de titulari.(7) În cazul în care unitățile administrativ-teritoriale înregistrează restanțe la plata ratelor și dobânzilor datorate aferente împrumuturilor contractate, directorii direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/șefii administrațiilor județene ale finanțelor publice sistează alimentarea, atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii, în baza listei transmise lunar de direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.(8) Unitățile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la alin. (1) numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și numai dacă la data depunerii documentației nu prezintă restanțe la împrumuturile contractate anterior din venituri din privatizare.(9) Documentele în baza cărora se acordă împrumutul, precum și cele care stau la baza obținerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale vor fi stabilite prin ordinul ministrului finanțelor publice prevăzut la alin. (12).(10) Responsabilitatea cu privire la documentele prevăzute la alin. (9), precum și încadrarea în scopul pentru care se contractează împrumutul revin în totalitate autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale.(11) Ordonatorii principali de credite și autoritățile deliberative au obligația ca la elaborarea și aprobarea bugetelor locale să prevadă plata serviciului datoriei publice locale aferent împrumuturilor acordate de Ministerul Finanțelor Publice.(12) Mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților administrativ-teritoriale conform prevederilor prezentului articol, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice locale se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, în termen de 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul IIDupă articolul 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 7 august 2017, aprobată prin Legea nr. 258/2018, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 6^1Prin derogare de la prevederile art. 167 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, restituirea sumelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se face fără a opera compensarea.  +  Articolul IIIAlineatul (5) al articolului 122 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul IVDupă alineatul (3) al articolului 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.116 din 29 decembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se introductrei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:(4) Pentru personalul încadrat în unitățile sanitare publice, inclusiv cele care au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influențele financiare determinate de creșterile salariale prevăzute la alin. (1) se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI «Transferuri între unități ale administrației publice».(5) În aplicarea prevederilor alin. (4), influențele financiare determinate de creșterile salariale se acordă pe bază de documente justificative în condițiile stabilite prin contractele încheiate între casele de asigurări de sănătate și unitățile sanitare publice, inclusiv cele care au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale, reglementate prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.(6) Pentru aplicarea prevederilor alin. (4) sumele aferente plății influențelor financiare determinate de creșterile salariale prevăzute la alin. (1) se asigură pe anul 2019 prin virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul II «Bunuri și servicii
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  București, 23 mai 2019.Nr. 35.----