REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 7 martie 2016privind amenajarea, utilizarea și înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC (Anexa nr. 2)
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 31 martie 2016  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 161 din 7 martie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 31 martie 2016.
   +  Capitolul I Generalități1.1. Scop1.1.1. Prezenta reglementare de aeronautică civilă stabilește:(i) cadrul reglementat necesar evaluării și înregistrării aerodromurilor civile din România, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Codului aerian civil);(ii) cerințele și condițiile de referință pentru proiectarea, amenajarea, utilizarea și înregistrarea aerodromurilor civile.1.1.2. Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" (AACR) efectuează activitățile de evaluare și înregistrare a aerodromurilor civile din România în baza atribuțiilor și competențelor care îi revin, în conformitate cu prevederile actelor normative naționale aplicabile și ale prezentei reglementări.1.1.3. Înregistrarea unui aerodrom civil se realizează de AACR în scopul evaluării infrastructurii specifice existente și constatării și atestării capacității administratorului aerodromului respectiv și a personalului desemnat să îndeplinească cerințele tehnice, operaționale și de siguranță a zborului, potrivit reglementărilor aeronautice interne în vigoare și convențiilor internaționale la care România este parte.1.2. Aplicabilitate1.2.1. Prevederile prezentei reglementări se aplică aerodromurilor civile amplasate pe pământ sau pe o structură fixă, pe o structură fixă în larg sau pe o structură flotabilă, destinate a fi utilizate pentru avioane și pentru elicoptere, altele decât aerodromurile autorizate și care nu îndeplinesc prevederile art. 4 alin. (3a) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 și a Directivei 2004/36/CE.1.2.2. Pe aerodromurile înregistrate se pot efectua numai zboruri după regulile de zbor la vedere (VFR) cu avioane având masa maximă la decolare sub 5.700 kg, elicoptere sau aeronave fără motor, cu respectarea reglementărilor aplicabile și în condițiile stabilite prin certificatul de înregistrare.1.2.3. Prevederile prezentei reglementări sunt obligatorii pentru administratorii aerodromurilor civile înregistrate sau care solicită înregistrarea.1.2.4. Față de specificațiile prezentei reglementări AACR poate impune cerințe sau restricții locale suplimentare, determinate de caracteristicile, condițiile sau circumstanțele particulare, cu respectarea prevederilor reglementărilor aeronautice aplicabile.1.2.5. AACR poate să restricționeze, să suspende sau să anuleze înregistrarea unui aerodrom civil, în cazul în care constată că nu se mențin condițiile inițiale de înregistrare sau cerințele specifice impuse.1.2.6. (1) Toate activitățile privind evaluarea și înregistrarea aerodromurilor civile sunt servicii prestate de AACR și se tarifează conform prevederilor legale.(2) Restricționarea, suspendarea sau anularea înregistrării, precum și neacordarea acesteia, ca urmare a neconformităților constatate cu ocazia inspecțiilor/auditurilor de specialitate, nu presupun rambursarea tarifelor achitate pentru serviciile prestate de AACR.1.3. Noțiuni și termeniÎn sensul prezentei reglementări, noțiunile și termenii relevanți au următoarele semnificații:(1) administrator al aerodromului - persoană fizică sau juridică ce asigură, în temeiul legislației și reglementărilor naționale aplicabile, administrarea și operarea unui aerodrom, precum și coordonarea și controlul activităților derulate în perimetrul aerodromului de diferiții operatori aerieni, agenți aeronautici etc.;(2) aerodrom - suprafață definită (inclusiv toate clădirile, instalațiile și echipamentele) pe pământ sau pe o structură fixă, pe o structură fixă în larg sau pe o structură flotabilă, destinată a fi utilizată în totalitate sau în parte pentru sosirea, plecarea și mișcarea pe suprafață a aeronavelor;(3) aerodrom certificat - aerodrom autorizat sau înregistrat, după caz;(4) aerodrom înregistrat - aerodrom al cărui administrator a obținut un certificat de înregistrare;(5) anulare - retragerea de către AACR a documentului de înregistrare, ca urmare a nerespectării condițiilor care au stat la baza înregistrării sau a cerințelor impuse de AACR; în acest caz, sunt anulate toate drepturile acordate prin documentul de înregistrare respectiv și obligațiile aferente, iar după anulare organizația nu mai poate desfășura activități sau emite documente în baza înregistrării, fiind obligată să elimine din documentele sale toate referirile la aceasta;(6) certificat de înregistrare - document emis de AACR, care atestă capacitatea deținătorului de a conduce, gestiona sau opera un anumit aerodrom în mod adecvat cu infrastructura specifică existentă, respectiv de a desfășura operațiunile/ activitățile aeronautice civile în condițiile prevăzute în acest document;(7) heliport - aerodrom utilizat exclusiv pentru elicoptere;(8) inspecție - evaluare independentă realizată prin observare și evaluare însoțită, după caz, de măsurători, de teste sau de calibrări, în scopul de a verifica conformitatea cu cerințele aplicabile;(9) securitate aeronautică - ansamblu de măsuri, resurse materiale și forțe umane, coordonate, mobilizate și utilizate în scopul protecției aeronauticii civile împotriva actelor de intervenție ilicită;(10) servitute aeronautică - condiție, restricție, obligație impusă sau recomandată de prevederile reglementărilor aeronautice naționale sau internaționale în interesul siguranței zborului;(11) siguranța zborului - capacitate a activității aeronautice constând în evitarea afectării sănătății sau pierderii de vieți omenești, precum și a producerii de pagube materiale.1.4. AbrevieriÎn cuprinsul prezentei reglementări abrevierile utilizate au următoarele semnificații:AACR - Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"ACL - poziția de verificare a altimetrelorAD - aerodromAFS - serviciul fix aeronauticAIS - serviciul de informare aeronauticăANCPI - Agenția Națională de Cadastru și Publicitate ImobiliarăAPP - apropiereARO - biroul de pistă al serviciilor de trafic aerianATS - servicii de trafic aerianELEV PSN - cotă pozițieFATO - zonă de apropiere finală și de decolareGSM - sistem global pentru comunicații mobileICAO - Organizația Internațională a Aviației CivileINS - sistem de navigație inerțialăINTST - intensitateLEN - lungimeLGT - luminăMAG VAR - declinație magneticăMET - meteorologic/meteorologieMN - Marea NeagrăPPR - autorizare prealabilă necesarăRACR - reglementare aeronautică civilă românăRWY - pistăTAF - prognoză de aerodromTKOF - decolareTLOF - zonă de contact și de desprindereULM - aeronavă ultraușoară motorizatăVFR - reguli de zbor la vedereVHF - frecvență foarte înaltăVOR - radiofar omnidirecțional VHFWGS - sistem geodezic global1.5. Documente de referință(1) Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;(2) Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca autoritate națională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcției de supervizare a siguranței zborului în aviația civilă, la nivel național;(3) Reglementarea aeronautică civilă română RACR-AD-PETA: "Proiectarea și exploatarea tehnică a aerodromurilor", ediția curentă;(4) Reglementarea aeronautică civilă română RACR-AD-PETH: "Proiectarea și exploatarea tehnică a heliporturilor", ediția curentă;(5) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 158/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor private pentru situații de urgență.  +  Capitolul II Cerințe generale de amplasare și utilizare a aerodromurilor înregistrate2.1. Aerodromurile înregistrate se amplasează numai în extravilanul localităților, cu respectarea legislației naționale aplicabile. (la 23-11-2016, Punctul 2 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.423 din 17 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016 ) 2.2. Amenajarea unui aerodrom este permisă numai cu acordul proprietarului terenului și după obținerea tuturor avizelor/autorizațiilor specifice prevăzute de legislația națională în vigoare, cu respectarea reglementărilor de aeronautică civilă aplicabile.2.3. Utilizarea unui aerodrom înregistrat este permisă numai în condițiile stabilite în certificatul de înregistrare emis de AACR.2.4. Utilizarea de către o aeronavă a unui aerodrom înregistrat este permisă numai cu acordul prealabil (PPR) al administratorului aerodromului în cauză, cu excepția cazurilor de forță majoră.2.5. Întreaga responsabilitate privind desfășurarea în siguranță a operațiunilor de aerodrom, inclusiv menținerea datelor de înregistrare și informarea referitoare la modificarea acestora, revine administratorilor aerodromurilor înregistrate.2.6. (1) Aerodromurile înregistrate care derulează operațiuni de transport aerian public sau lansări de parașutiști sunt incluse în programul AACR de supraveghere continuă, în scopul verificării menținerii condițiilor inițiale de înregistrare și a cerințelor specifice impuse.(2) Aerodromurile înregistrate care nu derulează operațiuni de transport aerian public sau lansări de parașutiști nu sunt supuse supravegherii continue a AACR, dar pot fi inspectate de AACR la intervale de timp nu mai mari de 2 ani sau ori de câte ori este necesar (în cazuri de evenimente de aviație civilă, notificări de disfuncționalități sau nonconformități etc.), în scopul verificării nivelului de siguranță a zborului.2.7. Inspectorii aeronautici desemnați de AACR pentru certificarea aerodromurilor și pentru supravegherea siguranței zborului au drept de acces nerestricționat pe toate aerodromurile civile din România, cu respectarea prevederilor reglementărilor în vigoare privind securitatea aeronautică și siguranța zborului.2.8. Cerințele actelor normative naționale în vigoare privind stabilirea servituților aeronautice civile și a zonelor cu servituții aeronautice civile se aplică tuturor aerodromurilor înregistrate.2.9. Dacă aerodromurile înregistrate sunt amplasate în zone de control, administratorii implicați trebuie să stabilească proceduri de coordonare cu turnul de control de aerodrom și cu celelalte aerodromuri din aceeași zonă, în scopul menținerii siguranței zborului.  +  Capitolul III Proiectarea, amplasarea, amenajarea și exploatarea aerodromurilor înregistrate utilizate pentru avioane3.1 La stabilirea amplasamentului unui aerodrom utilizat pentru avioane:a) terenul trebuie să fie degajat de obstacole care pot afecta siguranța zborului (rețele electrice/telefonice, clădiri, stâlpi/piloni, canale, copaci, proeminențe de teren etc.);b) pista trebuie să permită aterizarea, rularea și staționarea la sol a tipurilor de avioane cărora le este destinat aerodromul, în condiții de teren uscat sau umed;c) terenul trebuie să nu prezinte denivelări pe suprafața de mișcare (gropi, șanțuri, mușuroaie etc.);d) terenul trebuie să fie într-o zonă neafectabilă de inundații și să permită drenarea naturală a apelor pluviale în caz de precipitații.3.2. (1) Cerințele, condițiile și specificațiile tehnice de referință pentru proiectarea, amenajarea și exploatarea aerodromurilor înregistrate utilizate pentru avioane sunt stabilite prin reglementarea aeronautică RACR-AD-PETA, ediția curentă.(2) Pentru piste de lungime mai mică de 1.200 m se acceptă:a) ca o bandă încadrând o pistă neinstrumentală pentru apropiere la vedere să se extindă până la o distanță de cel puțin 20 m lateral de o parte și de alta a axului pistei și a prelungirii acestuia, pe toată lungimea benzii în cazul în care lungimea pistei este mai mică de 800 m;b) ca o bandă încadrând o pistă neinstrumentală pentru apropiere la vedere să se extindă până la o distanță de cel puțin 30 m lateral de o parte și de alta a axului pistei și a prelungirii acestuia, pe toată lungimea benzii în cazul în care lungimea pistei este de la 800 m și până la 1.200 m exclusiv;c) un marcaj de identificare a pistelor redus cu până la 50% față de dimensiunile reglementate, cu condiția ca acesta să fie vizibil din zbor;d) un marcaj la nivelul pistei.3.3. AACR stabilește și notifică solicitantului cerințele și recomandările de înregistrare aplicabile în funcție de tipul avioanelor și al operațiunilor aeriene preconizate.3.4. Pentru siguranța operațiunilor aeriene:a) suprafețele aerodromului trebuie amenajate și menținute în stare bună de utilizare, adecvat tipului de sol (înierbat sau sol compactat);b) panta suprafețelor nu trebuie să fie mai mare decât limitele admise pentru tipurile de avioane care se intenționează a fi folosite, așa cum sunt precizate în manualele de zbor ale acestora;c) lungimea pistei trebuie stabilită astfel încât să permită decolarea și aterizarea tipurilor de avioane cărora le este destinat aerodromul, corespunzător caracteristicilor/performanțelor acestora;d) suprafața pistei trebuie amenajată și menținută astfel încât să fie eliminate eventualele denivelări și să se asigure capacitatea portantă adecvată (sol înierbat, compactat, consolidat/armat) pentru decolarea, aterizarea și rularea la sol a tipurilor de avioane care se intenționează a fi folosite și ale căror caracteristici declarate permit folosirea acestei suprafețe.3.5. Pe durata parcării avioanelor operatorii acestora trebuie să adopte măsurile adecvate de protecție, siguranță și supraveghere a acestora, în conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice aplicabile.3.6. Platforma (de parcare, de încărcare etc.) se va amenaja în exteriorul suprafeței de manevră.3.7. În perimetrul suprafețelor de mișcare (piste, căi de rulare, platforme) nu se admit obiecte fixe, cu excepția mijloacelor vizuale necesare navigației aeriene, care trebuie să fie frangibile și marcate în culori contrastante cu fundalul.3.8. Orice obiect care poate constitui prin înălțimea sau poziția sa un pericol la aterizarea sau la decolarea avioanelor și care nu poate fi înlăturat trebuie marcat vizibil.  +  Capitolul IV Proiectarea, amplasarea, amenajarea și exploatarea heliporturilor înregistrate4.1. La stabilirea amplasamentului unui aerodrom utilizat exclusiv pentru elicoptere (heliport) se va urmări ca terenul să fie degajat de obstacole care pot afecta siguranța zborului (rețele electrice/telefonice, clădiri, stâlpi/piloni, copaci, proeminențe de teren etc.).4.2. (1) Cerințele, condițiile și specificațiile tehnice de referință pentru proiectarea, amenajarea și exploatarea heliporturilor înregistrate sunt stabilite prin reglementarea aeronautică RACR-AD-PETH, ediția curentă.(2) AACR stabilește și notifică solicitantului cerințele și recomandările de înregistrare aplicabile în funcție de tipul de operațiuni aeriene preconizate.4.3. Suprafețele de decolare/aterizare și, respectiv, de siguranță trebuie:a) să permită aterizarea și staționarea elicopterelor la sol;b) să nu prezinte denivelări (gropi, șanțuri, mușuroaie etc.);c) să fie într-o zonă neafectabilă de inundații și să permită drenarea naturală a apelor pluviale în caz de precipitații.4.4. Pentru siguranța operațiunilor aeriene:a) heliportul trebuie să permită decolarea și aterizarea tipurilor de elicoptere ale căror caracteristici declarate permit folosirea acestor suprafețe;b) suprafețele de decolare/aterizare și, respectiv, de siguranță trebuie amenajate și menținute în stare bună de utilizare, adecvat tipului de sol (înierbat, compactat, consolidat/ armat) și particularităților sezoniere sau de altă natură (praf, nisip, zăpadă);c) panta suprafețelor nu trebuie să fie mai mare decât limitele admise pentru tipurile de elicoptere care se intenționează a fi folosite, așa cum sunt precizate în manualele de zbor ale acestora.4.5. Semnalizările la sol și marcajele folosite pe heliporturile înregistrate trebuie să respecte prevederile reglementărilor aeronautice aplicabile.4.6. Pe durata parcării elicopterelor, operatorii acestora trebuie să adopte măsurile adecvate de protecție, siguranță și supraveghere, în conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice aplicabile.4.7. Orice obiect care poate constitui prin înălțimea sau poziția sa un pericol la aterizarea sau la decolarea elicopterelor și care nu poate fi înlăturat trebuie marcat vizibil.  +  Capitolul V Servicii pe aerodromurile înregistrate5.1. Asigurarea cu combustibili de aviație5.1.1. Administratorii aerodromurilor înregistrate sau agenții aeronautici care desfășoară activități de handling combustibili de aviație (aprovizionare și stocare combustibili de aviație și alimentare cu combustibili a aeronavelor la sol) pe aceste aerodromuri trebuie să fie autorizați de AACR în conformitate cu prevederile legislației și ale reglementărilor aeronautice naționale aplicabile.5.2. Servicii de salvare și stingerea incendiilor5.2.1. În timpul desfășurării operațiunilor aeriene pe aerodromurile înregistrate pentru avioane cu masa maximă la decolare mai mică sau egală cu 2.000 kg și pentru elicoptere cu masa maximă la decolare mai mică sau egală cu 1.000 kg trebuie asigurate cel puțin:a) un sistem de comunicații (inclusiv GSM), care să permită contactarea serviciilor locale de salvare, pompieri etc.;b) echipamente și materiale uzuale pentru salvare și stingerea incendiilor, foarfeci, chingi, unelte, nisip etc.;c) stingătoare cu pulberi chimice uscate, cu capacitate minimă totală de 90 kg, care să asigure un debit de aplicare minim de 2,25 kg/sec., pentru operarea aeronavelor din categoria ULM;d) o cantitate minimă totală de agent de stingere de 350 kg pentru operarea aeronavelor, altele decât ULM, care nu execută servicii de transport aerian public sau lansări de parașutiști;e) două truse medicale de prim ajutor, tip auto, în termen de valabilitate, pentru cazuri de urgență;f) un autovehicul cu remorcă sau un autovehicul capabil să transporte echipamentele și materialele menționate mai sus, precum și persoanele care intervin.5.2.2. În timpul desfășurării operațiunilor aeriene pe aerodromurile înregistrate pentru avioane cu masa maximă la decolare mai mare de 2.000 kg și pentru elicoptere cu masa maximă la decolare mai mare de 1.000 kg, precum și pentru toate aeronavele care execută servicii de transport aerian public sau lansări de parașutiști trebuie respectate prevederile aplicabile din RACR-AD-PETA, ediția curentă și, respectiv, RACR-AD-PETH, ediția curentă.  +  Capitolul VI Responsabilități și obligații ale administratorilor aerodromurilor înregistrate și ale utilizatorilor acestora6.1. Administratorii aerodromurilor înregistrate trebuie să amenajeze și să utilizeze terenurile respective în limitele certificate.6.2. Administratorii aerodromurilor înregistrate trebuie să asigure:a) starea fizică adecvată a suprafeței aerodromului, a pistei sau a ariei de decolare-aterizare și a zonelor de siguranță corespunzătoare;b) echipamentele și mijloacele necesare operării în siguranță pe aerodromul în cauză;c) personal instruit intern în operarea și întreținerea corespunzătoare, conform reglementărilor aplicabile, a aerodromului în cadrul unui program acceptat de AACR;d) proceduri operaționale care să permită desfășurarea în siguranță a operațiunilor pe aerodromul respectiv;e) delimitarea și semnalizarea sectoarelor de teren interzise/periculoase;f) instalarea anunțurilor de avertizare pe fiecare drum public adiacent suprafeței de mișcare sau, dacă un astfel de drum public nu este controlat de administratorul aerodromului, informarea autorității responsabile și solicitarea instalării pe drumul public respectiv a anunțurilor de avertizare cu privire la pericolul reprezentat de aeronave pentru persoane sau pentru traficul vehiculelor;g) instruirea corespunzătoare a tuturor persoanelor implicate direct sau indirect în activitățile de zbor sau conexe executate;h) evaluarea și transmiterea spre publicare într-un document de informare aeronautică a modificărilor survenite în caracteristicile, amenajarea și utilizarea aerodromului, cu adoptarea măsurilor necesare pentru menținerea siguranței zborului;i) deținerea și actualizarea unui exemplar al documentației tehnice de înregistrare.6.3. Administratorii aerodromurilor înregistrate sunt responsabili pentru menținerea condițiilor de amenajare și a serviciilor de aerodrom, precum și pentru corectitudinea datelor publicate.6.4. În vederea declarării și protejării zonelor supuse servituților aeronautice civile, administratorii aerodromurilor înregistrate au obligația de a transmite autorităților administrației locale, în ale căror unități administrativ-teritoriale se regăsesc, integral sau parțial, zonele cu servituți aeronautice în cauză, documentația tehnică necesară, avizată în prealabil de AACR, cu respectarea legislației naționale aplicabile.6.5. Operatorii aeronavelor care utilizează aerodromuri înregistrate trebuie să cunoască în prealabil, să aplice și să respecte cerințele tehnice și operaționale stabilite pentru aerodromurile în cauză de administratorii acestora și să verifice înainte de operare dacă performanțele aeronavelor sunt compatibile cu caracteristicile acestor aerodromuri. Operatorii aeronavelor trebuie să se informeze prin orice mijloc la dispoziție (telefon fix sau mobil, fax, e-mail, radio) despre starea aerodromului și situația meteorologică în zonă, precum și cu privire la activitatea și disponibilitatea administrativă a aerodromului.6.6. Operatorii aeronavelor care utilizează aerodromuri înregistrate sunt direct răspunzători pentru încălcarea cerințelor menționate la paragraful 6.5.  +  Capitolul VII Procesul de înregistrare a aerodromurilor civile7.1. Scopul și semnificația înregistrării7.1.1. În procesul înregistrării AACR verifică și constată dacă solicitantul certificatului de înregistrare are competența necesară pentru conformarea cu prevederile prezentei reglementări și ale legislației naționale aplicabile, respectiv dacă deține capacitatea tehnică și operațională în vederea desfășurării în siguranță a activităților aeronautice preconizate.7.1.2. Prin certificatul de înregistrare emis, AACR atestă înregistrarea aerodromului în cauză și stabilește cadrul de operare.7.2. Etapele înregistrării7.2.1. Procesul de înregistrare a aerodromurilor cuprinde următoarele etape:(i) solicitarea înregistrării;(ii) evaluarea aerodromului la fața locului;(iii) emiterea certificatului de înregistrare.7.2.2. (1) Durata procesului de înregistrare este de maximum 60 de zile calendaristice de la data depunerii la AACR a cererii aferente, dacă documentația de însoțire este completă și nu necesită date sau documente suplimentare.(2) Dacă AACR constată că datele sau documentele depuse sunt incomplete, fiind necesară completarea acestora, perioada de autorizare de 60 de zile calendaristice se va prelungi corespunzător perioadei furnizării, de către solicitant, a datelor sau documentelor suplimentare cerute de AACR.7.3. Solicitarea înregistrării unui aerodrom7.3.1. În vederea obținerii certificatului de înregistrare, solicitantul trebuie să depună la AACR cererea pentru acordarea certificatului, însoțită de următoarele informații și documente:a) acordul proprietarului terenului în cauză pentru amenajarea aerodromului;b) datele de contact ale administratorului aerodromului: adresa, mijloace de comunicații (telefon, fax etc.);c) programul de serviciu al aerodromului;d) hărțile (în format electronic) de aerodrom, de zonă și de obstacolare, cu localizarea obstacolelor semnificative și cu reprezentarea traiectoriilor de zbor (orientarea direcției de decolare și aterizare, turul de pistă etc.), hărți elaborate în conformitate cu cerințele stabilite de AACR;e) tabel cu obstacolele din vecinătatea aerodromului, întocmit în conformitate cu anexa nr. 1 la prezenta reglementare;f) situația reală a infrastructurii, dotărilor tehnice și serviciilor, în conformitate cu tabelul din anexa nr. 2 la prezenta reglementare, completat în limbile română și engleză; rubricile marcate cu asterisc sunt obligatorii;g) regulamentele și procedurile operaționale stabilite de administratorul aerodromului, inclusiv pentru salvare și stingere a incendiilor, în caz de incident sau accident de aviație civilă, cu asumarea responsabilității privind aplicarea acestora;h) raportul de autoevaluare (verificare internă a îndeplinirii cerințelor de înregistrare prevăzute de prezenta reglementare);i) alte documente relevante pentru procesul de înregistrare.7.3.2. Pentru piste cu lungimea mai mică de 1.200 m se admit măsurători cadastrale întocmite de persoane juridice sau fizice autorizate de ANCPI, cu respectarea cerințelor specifice stabilite de AACR referitor la structura și conținutul documentațiilor tehnice de aerodrom.7.3.3. La depunerea cererii de înregistrare solicitantul va face dovada achitării către AACR a tarifului de înregistrare stabilit conform prevederilor legale în vigoare.7.4. Evaluarea aerodromului la fața loculuiÎn timpul evaluării aerodromului la fața locului, inspectorii împuterniciți ai AACR urmăresc:(i) conformitatea datelor din documentele depuse odată cu cererea de înregistrare cu datele din teren;(ii) îndeplinirea prevederilor prezentei reglementări și identificarea eventualelor neconformități cu prevederile reglementărilor aeronautice și legislației naționale în vigoare.7.5. Emiterea certificatului de înregistrare7.5.1. După finalizarea evaluării aerodromului la fața locului, inspectorii AACR vor întocmi un raport de specialitate, în care se consemnează:a) lista de control cuprinzând elementele verificate în cadrul inspecției etc.;b) aspectele constatate privind organizarea și administrarea aerodromului, starea infrastructurii de aerodrom, facilitățile și echipamentele de aerodrom, procedurile operaționale și măsurile de siguranță implementate etc.;c) eventualele nonconformități depistate;d) măsurile de remediere stabilite;e) termenele de înlăturare a eventualelor nonconformități și de îndeplinire a cerințelor suplimentare formulate de AACR;f) concluziile privind capacitatea administratorului aerodromului și a personalului de care dispune de a desfășura operațiuni de aerodrom în condiții de siguranță;g) propuneri privind acordarea sau neacordarea certificatului de înregistrare, eventualele restricții la operațiunile/activitățile autorizate etc.7.5.2. Certificatul de înregistrare este emis în baza concluziilor raportului de specialitate și atestă înregistrarea acestuia de către AACR.7.5.3. Anexa certificatului precizează operațiunile/activitățile aeronautice certificate, precum și condițiile și limitările impuse acestora.7.5.4. Formatul, structura și conținutul raportului de evaluare, ale certificatului de înregistrare și ale anexei acestuia se stabilesc de AACR, prin procedurile aplicabile.7.5.5. Certificatul de înregistrare emis de AACR (exemplarul original) se transmite solicitantului, însoțit de o copie a raportului de evaluare.7.5.6. Câte un exemplar original al certificatului de înregistrare și al raportului de evaluare se păstrează la AACR.7.5.7. După eliberarea certificatului de înregistrare, pe aerodromul în cauză se pot desfășura operațiunile/activitățile aeronautice certificate, în condițiile sau cu limitările stabilite de AACR și cu respectarea tuturor prevederilor legale și regulamentare aplicabile.7.5.8. Decizia de neacordare a certificatului de înregistrare, însoțită de motivele care au stat la baza adoptării ei, se comunică de AACR solicitantului, în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei.7.6. Certificatul de înregistrare emis este valabil pe perioadă nelimitată dacă:(i) se mențin cel puțin condițiile inițiale de înregistrare și nu se identifică nonconformități care pot sau ar putea afecta siguranța zborului;(ii) nu au existat notificări de disfuncționalități sau nonconformități din partea utilizatorilor aerodromului sau din partea unor instituții abilitate ale statului;(iii) nu s-au produs incidente sau accidente de aviație pe respectivul aerodrom, a căror cauză determinantă este imputabilă administratorului aerodromului.7.7. (1) În situația în care pe un aerodrom înregistrat:(i) nu se mențin condițiile inițiale de înregistrare;(ii) există notificări de disfuncționalități sau nonconformități;(iii) s-au produs incidente sau accidente de aviație,AACR solicită administratorului aerodromului elaborarea și aplicarea unui plan de măsuri corective.(2) În funcție de natura nonconformităților, AACR poate restricționa, suspenda sau anula certificatul de înregistrare, după caz.7.8. (1) Administratorii aerodromurilor au obligația de a comunica la AACR:a) modificările de natură organizatorică, tehnică sau operațională;b) stadiul lucrărilor de întreținere/reparații sau de modernizare/dezvoltare, după caz;c) lista actualizată a facilităților și echipamentelor de aerodrom utilizate, după caz;d) alte elemente relevante pentru desfășurarea activităților/ operațiunilor aeronautice curente.(2) AACR poate solicita informații suplimentare sau completarea documentelor depuse, după caz.7.9. - (1) În cazul modificării condițiilor atestate prin certificatul de înregistrare deținut, administratorul aerodromului trebuie să transmită la AACR modificările și să prezinte documentația tehnică necesară, după caz.(2) AACR va analiza documentația prezentată, va efectua o evaluare a aerodromului la fața locului și va atesta noile condiții, după caz.7.10. Pentru fiecare aerodrom înregistrat care nu deține deja un indicativ ICAO, după emiterea certificatului de înregistrare AACR va iniția, la cerere, procedura de obținere a acestui indicativ.7.11. Contestații7.11.1. Solicitantul sau deținătorul unui certificat de înregistrare, după caz, poate contesta deciziile AACR de neacordare sau de anulare a acestuia.7.11.2. (1) Contestațiile împotriva deciziilor AACR menționate la paragraful 7.11.1, argumentate/documentate corespunzător, se depun la AACR, în scris, de solicitantul sau deținătorul certificatului de înregistrare, după caz, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință a deciziei AACR.(2) AACR va comunica petentului, în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea contestației, menținerea sau revocarea deciziei în cauză, însoțită de motivația deciziei.  +  Capitolul VIII Dispoziții finale8.1. (1) Condițiile de utilizare, procedurile operaționale și alte date/informații relevante privind aerodromurile înregistrate se publică în documente de informare aeronautică naționale și pe pagina web a AACR.(2) Formatul, structura și conținutul documentelor de informare și ale datelor prezentate la alin. (1) se stabilesc de AACR.8.2. AACR poate acorda derogări de la prevederile prezentei reglementări, la solicitarea scrisă a administratorilor aerodromurilor înregistrate și pe baza evaluării implicațiilor potențiale, a analizei de risc și a măsurilor compensatorii prezentate/propuse de administratorii în cauză pentru menținerea siguranței zborului.8.3. Neplata tarifului cuvenit pentru serviciile prestate îndreptățește AACR să refuze emiterea certificatului de înregistrare sau a oricăror altor documente (avize, autorizări), până la achitarea tarifului corespunzător.8.4. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta reglementare.  +  Anexa nr. 1la RACR-AD-IADCTABELcu obstacolele din vecinătatea aerodromurilorutilizate pentru avioane sau pentru elicoptere (heliporturi)
  Nr. crt. DenumireLatitudine*)(N°, ', ") sau distanțăpe ax (m) Longitudine*)(E0°, ', ") sau distanță la ax (m) Cotă sol**) (m) Înălțime (m) Obs.
  Exemplu 1copac N45°44'32" E025°44'32" 103 12
  Exemplu 2antenă 671 59 99 7
  Notă
  *) Coordonatele geografice vor fi comunicate în sistem WGS 84 sau în sistemul geodezic național. Se va preciza sistemul utilizat pentru măsurarea obstacolelor.
  **) Cota la sol se va măsura în sistem MN 75.
   +  Anexa nr. 2la RACR-AD-IADCAERODROME/HELIPAD LOCATION INDICATOR AND NAME1. GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA
  1*Aerodrome/Helipad reference point coordinates and site at aerodrome/heliport
  2*Direction and distance from city
  3*Elevation/Reference temperature
  4 Geoids undulation at ELEV PSN
  MAG VAR/Annual rate of change
  5*Aerodrome/helipad Administration, address, telephone, telefax, telex, AFS
  6 Types of traffic permitted VFR
  7 Remarks
  2. OPERATIONAL HOURS
  1* Aerodrome/helipad Administration
  2* Customs and immigration
  3* Health and sanitation
  4 AIS Briefing Office
  5 ATS Reporting Office (ARO)
  6* MET Briefing Office
  7 ATS
  8* Fuelling
  9* Handling
  10*Security
  11 De-icing
  12 Remarks
  3. HANDLING SERVICES AND FACILITIES
  1 Cargo-handling facilities
  2 Fuel/Oil types
  3 Fuelling facilities/capacity
  4 De-icing facilities
  5 Hangar space for visiting aircraft
  6 Repair facilities for visiting aircraft
  7 Remarks
  4. PASSENGER FACILITIES
  1 Hotels
  2 Restaurants
  3 Transportation
  4 Medical facilities
  5 Bank and Post Office
  6 Tourist Office
  7 Remarks
  5. RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES
  1* Aerodrome/helipad category for fire fighting
  2* Rescue equipment
  3 Capability for removal of disabled aircraft
  4 Remarks
  6. SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING
  1 Types of clearing equipment
  2 Clearance priorities
  3 Remarks
  7. APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA
  1* Apron/helicopter stands surface and strength Dimensions: Surface/Ground: Strength:
  2* Ground taxiway width, surface and designation Width: Surface/Ground: Designation:
  3 Air taxiway width and designation
  4 ACL location and elevation
  5 VOR checkpoints
  6 INS checkpoints
  7 Remarks
  8. AERODROME/HELIPAD OBSTACLES
  In approach/TKOF areas At aerodrome/helipad Remarks
  Obstacle type Elevation CoordinatesArea affected Markings/LGT Obstacle type Elevation Markings/LGT Coordinates
  a b c a b
  9. METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED
  1 Associated MET Office
  2 Hours of service MET Office outside hours
  3 Office responsible for TAF preparation Periods of validity
  4 Trend forecast Interval of issuance
  5 Briefing/consultation provided
  6 Flight documentation Language(s) used
  7 Charts and other information available for briefing or consultation
  8 Supplementary equipment available for providing information
  9 ATS units provided with information
  10 Additional information (limitation of service, etc.)
  10. RUNWAY AND DECLARED DISTANCES
  1* Runway surface and strength Dimensions: Surface/Ground: Strength: Strip dimensions:
  2* RWY designator Remarks
  11. APPROACH AND FATO LIGHTING
  1 APP LGT system type, LEN, INTST
  2 Type of visual approach slope indicator system
  3 FATO area LGT characteristics and location
  4 Aiming point LGT characteristics and location
  5 TLOF LGT system characteristics and location
  6 Remarks
  Notă
  *) Rubricile marcate cu asterisc sunt obligatorii.
  INDICATOR DE AMPLASAMENT ȘI DENUMIREA AERODROMULUI/HELIPORTULUI1. DATE GEOGRAFICE ȘI ADMINISTRATIVE
  1* Coordonatele și amplasamentul punctului de referință al aerodromului/heliportului
  2* Distanța și direcția față de localitate
  3* Altitudine - temperatură de referință
  4 Ondulația geoidului ELEV PSN
  MAG VAR/Variația anuală
  5* Adresa administrație aerodromului - heliportului, telefon, telefax, telex, AFS
  6 Tip de trafic admis VFR
  7 Observații
  2. INTERVALE DE OPERARE
  1* Administrația aerodromului/heliportului
  2* Servicii de vamă graniță
  3* Servicii sanitare
  4 Servicii de informare aeronautică AIS
  5 Birou de raportare ATS (ARO)
  6* Servicii meteorologice (MET)
  7 Servicii de trafic aerian
  8* Alimentare cu combustibili
  9* Handling
  10* Securitate aeronautică
  11 Degivrare
  12 Observații
  3. FACILITĂȚI ȘI SERVICII DE HANDLING LA SOL
  1 Servicii handling cargo
  2 Tipuri de combustibili și lubrifianți
  3 Capacități și instalații de alimentare
  4 Servicii de degivrare
  5 Spațiu de hangar pentru aeronave vizitatoare
  6 Servicii de reparații pentru aeronave vizitatoare
  7 Observații
  4. SERVICII PENTRU PASAGERI
  1 Hoteluri
  2 Restaurante
  3 Transport
  4 Servicii medicale
  5 Servicii poștale și bancare
  6 Birou de turism
  7 Observații
  5. SERVICII DE SALVARE ȘI STINGERE A INCENDIILOR
  1* Categoria de protecție asigurată de serviciile de stingere incendii
  2* Echipament de salvare
  3 Capacități de evacuare a aeronavelor accidentate
  4 Observații
  6. DISPONIBILITATE ÎN DIFERITE PERIOADE
  1 Tipul echipamentului de curățare
  2 Priorități de curățare
  3 Observații
  7. DATE DESPRE PLATFORME, CĂI DE RULARE ȘI PUNCTE DE VERIFICARE
  1* Suprafața și capacitatea portantă a standurilor de parcare pentru avioane și elicoptere Dimensiuni: Tip Suprafață/sol:Capacitate portantă:
  2* Lățimea, tipul suprafeței și indicativele căilor de rulare Lățime: Tip suprafață: Indicativ:
  3 Lățimea și indicativul căilor de rulaj aerian
  4 Locația și altitudinea ACL
  5 Puncte de verificare VOR
  6 Puncte de verificare INS
  7 Observații
  8. OBSTACOLELE DIN ZONA AERODROMULUI/HELIPORTULUI
  În zonele de apropiere - urcare Pe aerodrom/heliport Observații
  Zona afectată Tipul obstacolului Altitudine Coordonate Marcaje/balizare Tipul obstacolului Altitudine CoordonateMarcaje/balizare
  a b c a b
  9. INFORMAȚII METEOROLOGICE ASIGURATE
  1 Serviciul MET asociat
  2 Programul Oficiul MET disponibil în afara programului
  3 Oficiile responsabile pentru TAF și perioada de valabilitate
  4 Prognoze Intervale de emitere
  5 Informare/Consultanță asigurate
  6 Documentație pentru zbor Limbile utilizate
  7 Hărți și alte materiale documentare disponibile pentru informare sau consultare
  8 Echipamente suplimentare disponibile pentru a se asigura informarea
  9 Unitățile ATS cărora li se comunică informațiile
  10 Informații suplimentare (limitări operaționale etc.)
  10. PISTĂ ȘI DISTANȚE DECLARATE
  1* Suprafața și capacitatea portantă ale pistei Dimensiuni: Tip suprafață/sol: Capacitate portantă: Dimensiuni bandă pistă:
  2* Indicativul pistei Observații
  11. BALIZAJ LUMINOS DE APROPIERE ȘI FATO
  1 Tipul balizajului luminos de apropiere, lungime, intensitate
  2 Tipul sistemului de indicare a pantei de apropiere
  3 Caracteristicile balizajului și locația FATO
  4 Caracteristicile și amplasamentul punctului-țintă pentru elicoptere
  5 Amplasarea și caracteristicile balizajului luminos al zonei de decolare-aterizare
  6 Observații
  Notă
  *) Rubricile marcate cu asterisc sunt obligatorii.