REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 7 martie 2016privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC (Anexa nr. 1)
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 31 martie 2016    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 161 din 7 martie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 31 martie 2016.
     +  Capitolul I Generalități1.1. Scop1.1.1. Prezenta reglementare aeronautică civilă:(1) stabilește cadrul reglementat necesar evaluării, autorizării și supravegherii funcționării aerodromurilor civile din România, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Codul aerian civil);(2) definește cerințele și structurează procesul de autorizare a aerodromurilor civile specificate la paragraful 1.2.2;(3) armonizează și integrează prevederile reglementărilor aeronautice internaționale privind autorizarea aerodromurilor civile.1.1.2. Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" (AACR) efectuează activitățile de autorizare și supraveghere a funcționării aerodromurilor civile din România în baza atribuțiilor și competențelor care îi revin, în conformitate cu prevederile actelor normative naționale aplicabile și ale prezentei reglementări.1.1.3. Evaluarea și autorizarea unui aerodrom civil se efectuează de AACR în scopul constatării și atestării capacității aerodromului, administratorului aerodromului, respectiv și a personalului de care dispune, de a îndeplini cerințele tehnice, operaționale, de siguranță a zborului și de protecție a mediului, potrivit reglementărilor aeronautice interne în vigoare și convențiilor internaționale la care România este parte.1.1.4. Supravegherea funcționării unui aerodrom civil se efectuează de AACR în scopul asigurării că aerodromul, respectiv administratorul acestuia, menține cel puțin condițiile inițiale de autorizare, se conformează permanent prevederilor reglementărilor aeronautice aplicabile și asigură toate condițiile necesare pentru aterizarea și decolarea în siguranță a aeronavelor, serviciile necesare aeronavelor la sol, precum și pentru acțiunile împotriva incendiilor.1.2. Aplicabilitate1.2.1. Reglementarea de față stabilește condițiile și cerințele pentru autorizarea aerodromurilor civile și acordarea certificatului de autorizare, pentru modificarea condițiilor de autorizare sau prelungirea valabilității certificatului de autorizare, pentru supravegherea activității aerodromurilor civile, precum și obligațiile administratorilor aerodromurilor civile.1.2.2. (1) Prevederile prezentei reglementări se aplică numai aerodromurilor civile care nu îndeplinesc prevederile art. 4 alin. (3a) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 și a Directivei 2004/36/CE.(2) Până la conversia certificatelor de autorizare naționale și emiterea certificatelor după regulile europene în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, prevederile prezentei reglementări referitoare la modificarea condițiilor de autorizare, la procesul de supraveghere a aerodromurilor civile, precum și la obligațiile administratorului de aerodrom sunt aplicabile tuturor deținătorilor de certificate de autorizare naționale.1.2.3. În sensul prezentei reglementări, aerodromurile civile sunt destinate operării diferitelor categorii de aeronave civile și au caracter permanent.1.2.4. Prevederile prezentei reglementări sunt obligatorii pentru administratorii aerodromurilor civile menționate la paragraful 1.2.3.1.2.5. AACR poate să restricționeze, să suspende sau să anuleze autorizarea unui aerodrom civil în cazul în care constată că nu se mențin condițiile inițiale de autorizare sau cerințele specifice impuse.1.2.6. (1) Toate activitățile privind evaluarea, autorizarea și supravegherea funcționării aerodromurilor civile sunt servicii prestate de AACR și se tarifează conform prevederilor legale în vigoare.(2) Restricționarea, suspendarea sau anularea autorizării, precum și neacordarea sau neprelungirea valabilității acesteia nu presupun rambursarea tarifelor achitate pentru serviciile prestate de AACR.1.2.7. Condițiile de amenajare, utilizare și înregistrare pentru aerodromurile civile pe care se execută numai zboruri după regulile de zbor la vedere (VFR) cu avioane având masa maximă la decolare sub 5.700 kg, elicoptere sau aeronave fără motor, fac obiectul unor reglementări specifice.1.3. Acte normative și documente de referință:(1) Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;(2) Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, cu modificările și completările ulterioare;(3) Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca autoritate națională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcției de supervizare a siguranței zborului în aviația civilă, la nivel național;(4) Reglementarea aeronautică civilă română RACR-AD-PETA "Proiectarea și exploatarea tehnică a aerodromurilor civile", ediția în vigoare;(5) Reglementarea aeronautică civilă română RACR-AD-PETH "Proiectarea și exploatarea tehnică a heliporturilor", ediția în vigoare;(6) Doc 9774 ICAO - Manual pentru certificarea aerodromurilor (ediția în vigoare);(7) Doc 9859 ICAO - Manual pentru managementul siguranței (ediția în vigoare);(8) Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind nomele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 și a Directivei 2004/36/CE, cu modificările ulterioare;(9) Regulamentul (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului;(10) Regulamentul (UE) nr. 73/2010 al Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a cerințelor de calitate a datelor aeronautice și informațiilor aeronautice pentru Cerul unic european.1.4. Noțiuni, termeni și abrevieri1.4.1. În sensul prezentei reglementări, noțiunile și termenii de mai jos au următoarele semnificații:(1) administrator de aerodrom - persoană fizică sau juridică care asigură, în temeiul legislației și reglementărilor naționale aplicabile, administrarea și operarea unui aerodrom, precum și coordonarea și controlul activităților derulate în perimetrul aerodromului de diferiții operatori aerieni, agenți aeronautici etc.;(2) aerodrom - suprafață definită (inclusiv toate clădirile, instalațiile și echipamentele) pe pământ sau pe o structură fixă, pe o structură fixă în larg sau pe o structură flotabilă, destinată a fi utilizată în totalitate sau în parte pentru sosirea, plecarea și mișcarea pe suprafață a aeronavelor;(3) aerodrom autorizat - aerodromul al cărui administrator a obținut un certificat de autorizare;(4) aeroport - aerodromul deschis pentru operațiuni comerciale de transport aerian;(5) agent aeronautic civil - orice persoană fizică sau juridică autorizată să desfășoare activități aeronautice civile;(6) anulare - retragerea de către AACR a certificatului de autorizare, ca urmare a nerespectării condițiilor inițiale de autorizare sau a cerințelor impuse de AACR; în acest caz sunt anulate toate competențele și drepturile acordate prin autorizarea respectivă; după retragerea certificatului de autorizare, fostul deținător nu mai poate desfășura operațiunile/ activitățile aeronautice specifice sau emite documente în baza certificatului, fiind obligat să elimine din documentele sale toate referirile la autorizare;(7) audit - proces sistematic, independent și documentat pentru obținerea dovezilor de audit și evaluarea acestora în mod obiectiv cu scopul de a determina în ce măsură sunt îndeplinite criteriile de audit;(8) autorizare - confirmare oficială dată printr-un document eliberat de AACR, potrivit procedurii stabilite în reglementarea de față, prin care se atestă capacitatea deținătorului de a conduce și a gestiona un anumit aerodrom, respectiv de a desfășura operațiunile/activitățile aeronautice menționate în acest document;(9) banda căii de rulare - zona care include o cale de rulare, destinată să protejeze aeronava care operează pe calea de rulare și să reducă riscul de deteriorare pentru aeronava care iese accidental în afara căii de rulare;(10) banda pistei - zona definită, care încadrează pista și prelungirea de oprire (dacă există), destinată să reducă riscul de deteriorare pentru aeronava care iese în afara pistei și să protejeze aeronava care zboară pe deasupra ei în timpul operațiunilor de decolare sau aterizare;(11) cale de rulare - traseu definit pe un aerodrom, amenajat pentru rularea aeronavelor pe sol și destinat să asigure legătura între două părți diferite ale aerodromului;(12) calitatea datelor - gradul sau nivelul de încredere în capacitatea datelor furnizate pentru a îndeplini cerințele utilizatorului de date în ceea ce privește acuratețea, rezoluția și integritatea;(13) certificat de autorizare - documentul eliberat de AACR, care atestă capacitatea deținătorului de a conduce și a gestiona un anumit aerodrom, respectiv de a asigura desfășurarea operațiunilor/activităților aeronautice civile menționate în acest document;(14) date aeronautice - o reprezentare a faptelor, conceptelor sau instrucțiunilor aeronautice într-un mod oficializat și adecvat comunicării, interpretării sau procesării;(15) evaluare - orice activitate al cărei obiect este de a determina în mod direct sau indirect faptul că sunt îndeplinite condițiile specificate;(16) echipament de aerodrom - orice echipament, aparat, dispozitiv auxiliar, program software sau accesoriu care este utilizat sau care este destinat să fie utilizat pentru a contribui la operarea unei aeronave pe un aerodrom;(17) exceptare - aprobarea neaplicării uneia sau a mai multor prevederi cuprinse în reglementare, fără ca aceasta să conducă la diminuarea siguranței zborului;(18) facilități de aerodrom - infrastructura de aerodrom și dotările tehnice din interiorul sau exteriorul perimetrului aerodromului, realizate/instalate, întreținute și utilizate pentru a asigura sosirea, plecarea și mișcarea pe sol a aeronavelor;(19) handling - ansamblul serviciilor specializate și baza materială asociată acestora pentru deservirea la sol a aeronavelor, pasagerilor, bagajelor, mărfurilor și poștei;(20) heliport - aerodromul utilizat exclusiv pentru elicoptere;(21) informații aeronautice - informații care rezultă din colectarea, analizarea și formatarea datelor aeronautice;(22) inspecție - examinarea sistematică de către AACR a infrastructurii, sistemelor/instalațiilor, utilajelor și echipamentelor de aerodrom, în scopul stabilirii conformității cu specificațiile tehnice prevăzute de reglementările aeronautice aplicabile;(23) manual de aerodrom - manual care, potrivit prevederilor prezentei reglementări, este parte integrantă și documentează cererea de autorizare a unui aerodrom civil, inclusiv amendamentele aferente acceptate de AACR;(24) mijloc de navigație aeriană - echipament/sistem de comunicații, navigație și supraveghere, amplasat la sol și destinat siguranței navigației aeriene;(25) mijloc meteorologic - echipament/sistem meteorologic aeronautic, amplasat la sol și destinat protecției meteorologice a navigației aeriene;(26) obiect frangibil - obiect de masă redusă, proiectat să se deformeze, să cedeze sau să se rupă la impactul cu o aeronavă, astfel încât să prezinte un pericol minim pentru aeronava în cauză;(27) obstacol - orice obiect fix (natural sau artificial, temporar sau permanent) sau mobil ori părți ale acestuia, care prin amplasare, proprietăți fizice, caracteristici constructive sau funcționale afectează sau poate/pot afecta siguranța activităților aeronautice;(28) operațiune de transport aerian comercial - operațiune de transport pasageri, bagaje, mărfuri sau poștă, efectuată pe baze comerciale de transportatori aerieni, prin curse regulate sau neregulate;(29) operațiune specializată - orice operațiune, alta decât transport aerian comercial, efectuată pe baze comerciale de transportatori aerieni, pentru construcții, agricultură, fotografiere, supraveghere, observare și patrulare, publicitate, protecția mediului, precum și în alte scopuri;(30) pistă - suprafața dreptunghiulară definită, situată pe un aerodrom, amenajată pentru decolarea și aterizarea aeronavelor;(31) platformă - suprafața definită pe un aerodrom destinată aeronavelor în scopul îmbarcării și debarcării pasagerilor, poștei și mărfii, alimentării cu combustibil, parcării sau întreținerii;(32) prelungire degajată - suprafața dreptunghiulară delimitată pe sol sau pe apă, aflată sub controlul autorității aeroportuare, stabilită și amenajată corespunzător, peste care o aeronavă poate să efectueze o parte a urcării inițiale până la o înălțime specificată;(33) prelungire de oprire - suprafața dreptunghiulară delimitată pe sol în prelungirea pistei de decolare/aterizare, amenajată corespunzător în interesul siguranței aeronavelor care rulează în limitele declarate, în cazul unei decolări întrerupte;(34) reglementare aeronautică - norme, proceduri sau standarde specifice activităților aeronautice;(35) renunțare - cerere oficială scrisă adresată AACR de administratorul unui aerodrom prin care solicită anularea documentului de autorizare; în acest caz, administratorul renunță efectiv la drepturile acordate în baza autorizării respective, iar după anulare nu mai are dreptul de a desfășura operațiunile/activitățile aeronautice sau de a emite documentele pentru care a fost autorizat inițial, fiind obligat să elimine din documentele sale toate referirile la autorizare;(36) restricționare - limitare temporară de către AACR a unor competențe dintre cele acordate administratorului unui aerodrom prin documentul de autorizare; în acest caz desfășurarea operațiunilor/activităților aeronautice afectate este posibilă numai cu limitările și în condițiile stabilite de AACR; limitările impuse pot fi înlăturate atunci când AACR constată că elementele care au cauzat restricționarea au fost corectate, iar administratorul poate demonstra din nou conformarea deplină cu cerințele aplicabile;(37) securitate aeronautică - ansamblul de măsuri, resurse materiale și umane, coordonate, mobilizate și utilizate în scopul protecției aeronauticii civile împotriva actelor de intervenție ilicită;(38) servitute aeronautică - condiții, restricții, obligații impuse sau recomandate de prevederile reglementărilor aeronautice naționale sau internaționale în interesul siguranței zborului;(39) siguranța zborului - capacitate a activității aeronautice constând în evitarea afectării sănătății sau pierderii de vieți omenești, precum și a producerii de pagube materiale;(40) sistem de management al siguranței (SMS) - ansamblul integrat, incluzând structura organizatorică și operațională, responsabilități, proceduri, procese și modalități de implementare de către administratorul aerodromului a politicii în domeniul siguranței, prin care se realizează controlul siguranței, respectiv siguranța operării pe aerodrom;(41) solicitant - persoana fizică sau juridică (organizație) care solicită un certificat de autorizare pentru operarea unui aerodrom, prelungirea valabilității sau modificarea unui astfel de certificat;(42) suprafețe de limitare a obstacolelor - serie de suprafețe care definesc un volum al spațiului aerian pe și în jurul unui aerodrom, care trebuie menținut liber de obstacole cu scopul de a permite zborul aeronavelor în condiții de siguranță;(43) suprafață de manevră - parte a unui aerodrom destinată pentru decolarea, aterizarea și rularea la sol a aeronavelor, exclusiv platformele;(44) suprafața de mișcare - parte a unui aerodrom destinată pentru decolarea, aterizarea și rularea la sol a aeronavelor și care cuprinde suprafața de manevră și platformele;(45) suspendare - retragerea temporară de către AACR a competențelor și drepturilor acordate administratorului unui aerodrom prin documentul de autorizare, ca urmare a nerespectării condițiilor inițiale de autorizare sau a cerințelor impuse de AACR; în perioada de suspendare sunt interzise emiterea de documente în baza certificatului și desfășurarea operațiunilor/activităților aeronautice specifice; acestea pot fi reluate și drepturile care decurg din autorizare pot fi restabilite atunci când AACR constată că elementele care au cauzat suspendarea au fost corectate, iar administratorul poate demonstra din nou conformarea deplină cu cerințele aplicabile;(46) zonă cu lucrări - parte a unui aerodrom în care se execută lucrări de întreținere, reparații sau construcții;(47) zonă cu servituți aeronautice - zona aflată sub incidența servituților aeronautice;(48) zonă de dezvoltare - zona prevăzută în programele/proiectele de extindere a aerodromurilor existente, de modernizare a mijloacelor de navigație aeriană și meteorologice sau de instalare de noi astfel de mijloace, delimitată în scopul actualizării și conservării servituților aeronautice - în interes public și pentru asigurarea siguranței zborului;(49) zonă de protecție - zona adiacentă amplasamentelor mijloacelor de navigație aeriană și meteorologice, indiferent de proprietar, delimitată cu scopul de a preveni interferențele negative de orice natură, directe sau indirecte, asupra performanțelor operaționale ale acestor mijloace - în interesul siguranței zborului aeronavelor;(50) zonă de siguranță - zona adiacentă unui aerodrom, indiferent de proprietar, definită cu scopul de a limita înălțimea obstacolelor și de a preveni efectele negative de orice natură, directe sau indirecte, asupra operării aeronavelor și ansamblului activităților aeronautice în interesul siguranței zborului aeronavelor și securității aeronautice;(51) zonă neutilizabilă - parte a suprafeței de mișcare necorespunzătoare și indisponibilă pentru utilizarea de către aeronave;(52) zonă liberă de obstacole (OFZ) - spațiul aerian situat deasupra suprafeței interioare de apropiere, suprafeței interioare de tranziție, suprafeței de întrerupere a aterizării și a acelei porțiuni din banda pistei delimitate de aceste suprafețe, care nu este străpuns de niciun obstacol fix, cu excepția obiectelor ușoare și frangibile necesare scopurilor de navigație aeriană.1.4.2. Abrevieri:AACR - Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"ACN - număr de clasificare a aeronavelor (Aircraft Classification Number);AD/AP - aerodrom/aeroport;AFTN - rețeaua serviciului fix de telecomunicații aeronautice (Aeronautical Fixed Telecommunication Network);AIP - publicație de informare aeronautică (Aeronautical Information Publication);AIS - servicii de informare aeronautică (Aeronautical Information Service);ASDA - distanța de accelerare și oprire disponibilă (Accelerate/Stop Distance Available);ATS - servicii de trafic aerian (Air Traffic Services);CWY - prelungire degajată (Clearway);EASA - Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (European Aviation Safety Agency);EUROCONTROL - Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene (European Organisation for the Safety of Air Navigation);IATA - Asociația Internațională a Transportatorilor Aerieni (Internațional Air Transport Association);ICAO - Organizația Internațională a Aviației Civile (Internațional Civil Aviation Organization);INS - sistem de navigație inerțială (Inerțial Navigation System);LDA - distanța de aterizare disponibilă (Landing Distance Available);MT - Ministerul Transporturilor;NOTAM - aviz către navigatori (Notice to Air Men);OFZ - zona liberă de obstacole (Obstacle Free Zone);PCN - numărul de clasificare al pavajului (Pavement Classification Number);RACR - reglementare aeronautică civilă română;RESA - suprafața de siguranță la capătul pistei (Runway End Safety Area);SITA - Societatea Internațională de Telecomunicații Aeronautice (Societe Internaționale de Telecommunications Aeronautiques);SMS - sistemul de management al siguranței (Safety Management System);SWY - prelungire de oprire (Stopway);TODA - distanța de decolare disponibilă (Take-Off Distance Available);TORA - distanța de rulare la decolare disponibilă (Take-Off Run Distance Available);VFR - reguli de zbor la vedere (Visual Flight Rules);VHF - frecvența foarte înaltă (Very High Frequency);VOR - radiofar omnidirecțional VHF (VHF Omnidirectional Radio Range);WGS 84 - sistemul geodezic mondial (World Geodetic System).  +  Capitolul II Cerințe pentru autorizarea sau menținerea valabilității autorizării aerodromurilor civile2.1. Cerințe generale2.1.1. Aerodromurile civile se înființează și funcționează conform prevederilor legislației naționale în vigoare și ale reglementărilor aeronautice specifice emise de MT.2.1.2. Solicitantul certificatului de autorizare pentru un aerodrom civil sau deținătorul unui astfel de certificat, după caz, trebuie să facă dovada că deține sau asigură:(1) documente valabile care să ateste respectarea cerinței prevăzute la paragraful 2.1.1;(2) stare fizică acceptabilă a suprafeței de mișcare;(3) facilități, servicii și echipamente de aerodrom adecvate operării în siguranță a aeronavelor sau a unor categorii de aeronave pe aerodrom;(4) personal cu experiență, competent și, după caz, autorizat/ licențiat pentru operarea și întreținerea corespunzătoare a aerodromului;(5) manualul aerodromului, inclusiv proceduri operaționale specifice care să permită desfășurarea în siguranță a operațiunilor de aerodrom autorizate;(6) un sistem de management al siguranței proporțional cu dimensiunea organizației și cu amploarea activităților sale, ținând seama de pericolele și riscurile asociate, inerente acestor activități;(7) un sistem de management al calității, inclusiv pentru activități de furnizare a datelor și informațiilor aeronautice, după caz, în conformitate cu cerințele aplicabile; un certificat EN ISO 9001 eliberat de un organism de acreditare național va fi considerat un mijloc suficient de atestare a conformității.2.1.3. Solicitantul certificatului de autorizare pentru un aerodrom civil sau deținătorul unui astfel de certificat, după caz, trebuie să facă dovada că deține un program de securitate aeronautică elaborat și aprobat conform reglementărilor legale în vigoare.2.1.4. Solicitantul certificatului de autorizare pentru un aerodrom civil trebuie să elaboreze Manualul aerodromului, pe care să îl înainteze AACR spre acceptare.2.1.5. Administratorul unui aerodrom civil trebuie să gestioneze și să actualizeze permanent conținutul Manualului aerodromului și să transmită la AACR proiectele de amendamente, spre acceptare.2.1.6. Solicitantul certificatului de autorizare pentru un aerodrom civil sau deținătorul unui astfel de certificat, după caz, trebuie să accepte autoritatea de inspecție și de supraveghere exercitată de AACR și să aplice măsurile corective sau cerințele specifice convenite cu AACR.2.2. Cerințe privind facilitățile, utilajele și echipamentele de aerodrom2.2.1. Activitățile cu implicații în siguranța zborului desfășurate în perimetrul infrastructurii unui aerodrom civil trebuie să fie executate cu echipamente, utilaje și facilități adecvate, autorizate sau acceptate de AACR.2.2.2. (1) Echipamentele, utilajele și facilitățile de aerodrom menționate la paragraful 2.2.1 trebuie să aibă caracteristici și performanțe acceptate de AACR.(2) Echipamentele, utilajele și facilitățile de aerodrom menționate la alin. (1) trebuie autorizate de AACR înainte de intrarea acestora în exploatare.2.2.3. Dotarea cu echipamente, utilaje și facilități de aerodrom (tipuri, caracteristici, performanțe, cantitate etc.) trebuie realizată în funcție de specificul și volumul activităților aeronautice preconizate a se desfășura pe fiecare aerodrom civil supus autorizării.2.2.4. Abrogat. (la 28-03-2019, Punctul 2.2.4. din Punctul 2.2. , Capitolul II a fost abrogat de Litera b), Alineatul (1), Articolul 2 din ORDINUL nr. 611 din 15 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 28 martie 2019 ) 2.2.5. Administratorul aerodromului trebuie să implementeze și să mențină un program de întreținere tehnică și reparații pentru echipamente, utilaje și facilități, un sistem de evidență a stării tehnice pentru echipamentele, utilajele și facilitățile respective, precum și un sistem de înregistrări privind întreținerea tehnică a acestora, pe baza sistemului său de control al calității.2.3. Cerințe privind personalul de aerodrom2.3.1. Aerodromurile civile trebuie să dispună de personal suficient, în concordanță cu traficul de pasageri și marfă derulat, și calificat corespunzător pentru a putea desfășura activitățile aeronautice preconizate.2.3.2. (1) Personalul de aerodrom implicat în activitățile aeronautice specifice trebuie să cunoască și să aplice curent reglementările aeronautice naționale și internaționale referitoare la activitățile respective și cele în legătură cu siguranța.(2) Personalul menționat la alin. (1) trebuie să aibă o pregătire și o experiență relevante și să fie integrat într-un program de instruire inițială și recurentă.2.3.3. Cerințele privind competența personalului cu funcții de conducere/decizie implicate în siguranța activităților aeronautice din structurile organizatorice ale aeroporturilor, precum și cerințele privind competența personalului tehnic și operațional din aceste structuri se stabilesc în conformitate cu procedurile și instrucțiunile specifice emise de AACR.  +  Capitolul III Manualul aerodromului3.1. Scopul și destinația Manualului aerodromului3.1.1. Solicitantul unui certificat de autorizare sau administratorul unui aerodrom civil autorizat trebuie să dețină Manualul aerodromului, document specific aerodromului respectiv.3.1.2. Prin structură și conținut, Manualul aerodromului trebuie să sintetizeze varietatea, extinderea/volumul, condițiile și particularitățile operațiunilor/activităților de aviație civilă preconizate, precum și mijloacele și modalitățile concrete de operare pe aerodromul în cauză.3.1.3. (1) Manualul aerodromului trebuie să conțină toate informațiile relevante cu privire la: amplasament, date de aerodrom, organizare și management, facilități, echipamente, servicii, proceduri operaționale, proceduri de colaborare cu unitățile de trafic aerian, cu operatorii aerieni, cu agenții aeronautici de handling și cu alte categorii de agenți aeronautici civili, proceduri de colaborare cu unitățile militare de aviație (unde este cazul).(2) Manualul aerodromului poate să conțină părți din sau să facă referire la alte documente controlate, cum ar fi Manualul echipamentelor specifice aerodromului, Manualul SMS etc., documente ce vor fi puse la dispoziția atât a personalului, cât și a inspectorilor AACR.(3) Informațiile incluse în Manualul aerodromului, grupate sistematic, trebuie să demonstreze că aerodromul se conformează standardelor și practicilor de autorizare și funcționare, că nu există elemente care ar putea afecta siguranța zborului.3.1.4. Manualul aerodromului este:(1) documentul de referință privind standardele de autorizare care trebuie respectate și nivelul serviciilor aeronautice prestate pe aerodrom;(2) măsură a competenței manageriale și operaționale a administratorului aerodromului;(3) materialul de referință pentru desfășurarea inspecțiilor/ auditurilor de aerodrom în vederea obținerii certificatului de autorizare, precum și pentru inspecțiile/auditurile de siguranță subsecvente.3.1.5. Manualul aerodromului permite AACR să evalueze dacă aerodromul întrunește condițiile necesare pentru operațiunile aeronautice propuse și să decidă în legătură cu emiterea certificatului de autorizare.3.2. Elaborarea Manualului aerodromului3.2.1. Manualul aerodromului trebuie:(1) să fie tipărit și disponibil în format digital;(2) să fie astfel structurat/organizat încât să faciliteze procesele de elaborare, modificare, aprobare și acceptare;(3) să aibă o formă ușor de utilizat;(4) să aibă un sistem de înregistrare și evidență a amendamentelor aplicate și a paginilor în vigoare;(5) să aibă evidența distribuirii exemplarelor;(6) să fie semnat de administratorul aerodromului.3.2.2. La elaborarea Manualului aerodromului:(1) Structurarea și organizarea conținutului trebuie să permită distribuirea și utilizarea Manualului aerodromului pe secțiuni, în conformitate cu necesitățile compartimentelor sau ale persoanelor cărora li se adresează prin prevederi specifice, inclusiv cu necesitățile și responsabilitățile organizațiilor externe implicate (agenți aeronautici civili, furnizori de servicii de trafic aerian etc.).(2) Conținutul trebuie tratat sistemic și unitar și toate părțile acestuia să fie compatibile în format și conținut.3.3. Exemplarele Manualului aerodromului3.3.1. Administratorul aerodromului trebuie să depună la AACR un exemplar complet și actualizat pe suport hârtie însoțit de formatul digital al acestuia, în vederea acceptării de către AACR.3.3.2. Administratorul aerodromului trebuie să dețină la aerodrom cel puțin un exemplar complet și actualizat al Manualului aerodromului și un exemplar complet și actualizat la sediul său principal de activitate, dacă acesta nu este la aerodrom.3.3.3. Administratorul aerodromului trebuie să prezinte la dispoziția personalului abilitat al AACR exemplarul menționat la paragraful 3.3.2, pentru inspecție.3.4. Structura și conținutul Manualului aerodromului3.4.1. Conținutul Manualului aerodromului trebuie structurat după cum urmează:3.4.1.1. Partea 1 - Generalități va include cel puțin informațiile specifice referitoare la:(1) scopul și destinația Manualului aerodromului, precum și modul de administrare a acestuia;(2) cadrul legislativ național și reglementările aeronautice de referință pentru autorizarea aerodromului și aprobarea Manualului aerodromului;(3) termenii și condițiile de folosire a aerodromului, declarația administratorului aerodromului privind disponibilitatea infrastructurii și prestarea serviciilor de profil pe baze nediscriminatorii către toți utilizatorii;(4) condițiile generale de operare a aerodromului, aeronava de referință, codul aerodromului;(5) sistemul de tarifare;(6) sistemul de înregistrare a mișcărilor aeronavelor.3.4.1.2. Partea a 2-a - Amplasarea aerodromului va include cel puțin următoarele informații și planuri/planșe specifice:(1) planul de situație al aerodromului, cu evidențierea tuturor facilităților/instalațiilor de aerodrom și a mijloacelor de radionavigație aeriană;(2) planul de încadrare în zonă, cu indicarea limitelor aerodromului;(3) planul de încadrare în teritoriu, cu indicarea distanței dintre aerodrom și localitatea cea mai apropiată și, dacă este cazul, amplasamentele instalațiilor de aerodrom aflate în exteriorul perimetrului aerodromului;(4) regimul juridic al terenurilor aerodromului, conform planului cadastral.3.4.1.3. Partea a 3-a - Date de aerodrom va include datele de informare aeronautică (date care trebuie să corespundă cel puțin structurii/cerințelor capitolului AD din AIP-România al aerodromului în cauză):P 3.1 - Informații generale:(1) numele aerodromului;(2) adresa aerodromului;(3) numele proprietarului aerodromului și datele sale de identificare (adresa, telefoane, fax, e-mail etc.);(4) numele administratorului aerodromului și datele sale de identificare (adresa, telefoane, fax, e-mail, SITA, AFTN etc.);(5) localizarea și coordonatele geografice ale punctului de referință al aerodromului, exprimate în sistemul WGS 84;(6) cota aerodromului și ondulația geoidului în punctul de măsurare, exprimate în sistemele WGS 84 și Marea Neagră 1975;(7) cotele pragurilor pistei și ondulația geoidului în fiecare punct măsurat, cotele capetelor pistei și ale tuturor punctelor semnificative ale pistei, precum și cota cea mai mare a zonei de contact, exprimate în sistemele WGS 84 și Marea Neagră 1975;(8) temperatura de referință a aerodromului;(9) declinația magnetică, data la care s-au făcut măsurătoarea și variația anuală;(10) programul de funcționare (administrație, servicii etc.);(11) facilități și servicii pentru pasageri, organizarea fluxurilor de pasageri;(12) facilități și servicii de handling, disponibilitate sezonieră;(13) facilități cargo;(14) programe de reparații capitale, modernizare și/sau dezvoltare, planificarea lucrărilor de execuție;(15) alte informații relevante.P 3.2 - Caracteristici fizice ale aerodromului și informații conexe:(1) detalii tehnice și planșe referitoare la pistă: orientare, număr de identificare, lungime, lățime, pante, tipul suprafeței, tipul de operare pe pistă și, pentru cele cu apropiere de precizie, existența OFZ;(2) detalii tehnice și planșe referitoare la dimensiunile și tipul suprafeței benzii pistei, ale RESA și SWY, iar, acolo unde este cazul, harta terenului pentru apropiere de precizie (care trebuie să fie disponibilă și în format digital);(3) detalii tehnice și planșe referitoare la dimensiunile și tipul suprafeței căilor de rulare;(4) detalii tehnice și planșe referitoare la dimensiunile și tipul suprafeței platformei(elor) și la pozițiile de staționare a aeronavelor;(5) dimensiunile CWY și profilul terenului;(6) detalii tehnice și planșe referitoare la mijloace vizuale: marcaje, panouri, dispozitive luminoase de apropiere, indicatoare vizuale ale pantei de aterizare, balizajul luminos al pistei, balizajul luminos al căilor de rulare, alte mijloace vizuale de control și dirijare pe căile de rulare, sistemul vizual de dirijare la andocare etc.;(7) alimentarea normală și de rezervă cu energie electrică;(8) poziția pe aerodrom și frecvența radio a punctului de verificare VOR (unde este cazul);(9) amplasarea și descrierea rutelor standard de rulare (unde este cazul);(10) coordonatele geografice ale fiecărui prag al pistei exprimate în sistemul WGS 84;(11) coordonatele geografice ale punctelor corespunzătoare axei căilor de rulare exprimate în sistemul WGS 84 (unde este cazul);(12) coordonatele geografice ale fiecărei poziții de staționare a aeronavelor (puncte INS) exprimate în sistemul WGS 84;(13) detalii tehnice (cota la vârf, coordonate geografice exprimate în sistemul WGS 84, marcare și balizare etc.) și planșe (hărți de obstacolare) referitoare la obstacolele semnificative din zonele de apropiere și de decolare, de apropiere indirectă și din vecinătatea aerodromului;(14) tipul suprafețelor pistei, căilor de rulare și platformei(elor) și rezistența acestor suprafețe (exprimată prin metoda ACN-PCN);(15) distanțe declarate: TORA, TODA, ASDA, LDA și, unde este cazul, distanțe declarate reduse;(16) detalii tehnice și planșe referitoare la sistemul de canalizare, drenare etc., pentru pistă, căi de rulare și platformă(e);(17) planul de îndepărtare a aeronavelor imobilizate în mod accidental: date de identificare a coordonatorului operațiunilor (telefon, fax, e-mail etc.), mijloace disponibile etc.;(18) categoria serviciului de salvare și stingere incendii, nivelul de protecție asigurat;(19) detalii tehnice și planșe referitoare la poziția pe aerodrom, amenajarea, caracteristicile și condițiile de operare ale unui heliport (unde este cazul);(20) alte informații relevante.3.4.1.4. (1) Partea a 4-a - Proceduri operaționale și măsuri de siguranță cuprinde referiri concrete la procedurile, regulamentele, programele/planurile și instrucțiunile operaționale implementate pe aerodrom (date de identificare a organizațiilor, compartimentelor și persoanelor cu atribuții și competențe, liste și date tehnice ale echipamentelor utilizate, metode și modalități de acțiune, principii de colaborare și coordonare, practici de instruire, calificare și perfecționare profesională a personalului, practici de înregistrare și evidență, planșe, grafice/planificări etc.), relevante pentru:P 4.1 - Raportarea modificării datelor de aerodrom (comunicarea la AACR a bazelor de amendament și/sau NOTAM referitoare la modificări temporare sau permanente ale informațiilor publicate în AIP-România sau care influențează sau determină modificarea acestor informații)P 4.2 - Accesul pe suprafața de mișcare a aerodromuluiP 4.3 - Planul de urgență al aerodromuluiP 4.4 - Salvare și stingerea incendiilorP 4.5 - Inspectarea de către administratorul aerodromului a suprafeței de mișcare și a zonelor cu servituți de aeronautică civilăP 4.6 - Mijloace vizuale și sisteme electrice de aerodromP 4.7 - Întreținerea suprafeței de mișcareP 4.8 - Asigurarea condițiilor de siguranță pe perioada executării de lucrări la infrastructurăP 4.9 - Managementul/Siguranța pe platformăP 4.10 - Circulația vehiculelor pe suprafața de mișcareP 4.11 - Managementul pericolului reprezentat de păsări și animaleP 4.12 - Controlul obstacolelor (inclusiv marcarea și balizarea luminoasă a obstacolelor)P 4.13 - Înlăturarea aeronavelor imobilizate accidentalP 4.14 - Tratarea bunurilor periculoaseP 4.15 - Operațiuni în condiții de vizibilitate redusăP 4.16 - Prevederi privind folosirea aerodromului în comun cu aviația militară, sportivă și/sau utilitară (după caz)P 4.17 - Alte elemente relevante(2) Elaborarea și implementarea tuturor procedurilor operaționale trebuie să fie conforme cu prevederile legislației naționale în vigoare și cu cerințele reglementărilor aeronautice de profil.(3) Procedurile operaționale trebuie elaborate în termeni specifici, concreți și să includă informații clare în legătură cu:a) momentul sau circumstanțele în care trebuie declanșată procedura operațională;b) modalitatea efectivă de declanșare a procedurii operaționale;c) fazele/etapele și acțiunile de întreprins;d) persoanele care efectuează acțiunile și atribuțiile persoanelor respective;e) echipamentele necesare pentru derularea acțiunilor și accesul la aceste echipamente;f) alte aspecte relevante.3.4.1.5. Partea a 5-a - Administrarea aerodromului și sistemul de management al siguranțeiAdministratorul de aerodrom:(A) implementează și menține un sistem de management al calității, inclusiv pentru activitățile de furnizare a datelor aeronautice și informațiilor aeronautice, în conformitate cu cerințele aplicabile în vigoare; referitor la cerințele de mai sus un certificat eliberat de o organizație acreditată corespunzător va fi considerat un mijloc suficient de atestare a conformității;(B) implementează și menține un sistem de management al siguranței.P 5.1 - Administrarea aerodromuluiCuprinde cel puțin următoarele informații relevante privind administrarea aerodromului:(1) structura organizatorică (organigrama), funcțiile de conducere/decizie și persoanele care le dețin, inclusiv atribuțiile lor;(2) fluxul ierarhic de decizie, fluxul informațional, principii și modalități de coordonare;(3) compartimentele/serviciile tehnice și operative de aerodrom și atribuțiile acestora;(4) datele de identificare (nume, funcție, nr. de telefon etc.) a persoanelor cu responsabilități în domeniul siguranței operaționale de aerodrom;(5) criterii de dimensionare cu personal a compartimentelor/ serviciilor cu atribuții operaționale sau de siguranță;(6) politica și modalitățile de instruire, calificare și perfecționare profesională a personalului operațional și tehnic;(7) sistemul de reglementări aeronautice, persoana care gestionează sistemul și atribuțiile acesteia, lista completă și actualizată a reglementărilor aeronautice deținute și a regulamentelor, normelor, procedurilor și instrucțiunilor interne elaborate și aplicate;(8) politica în domeniul siguranței operaționale;(9) politica în domeniul protecției mediului;(10) politica în domeniul calității serviciilor prestate;(11) procedurile de colaborare și de coordonare a activităților cu serviciile de trafic aerian, deținătorii mijloacelor de protecție a navigației aeriene, operatorii aerieni, agenții aeronautici civili și instituțiile statului care își desfășoară activitatea pe aeroport;(12) lista completă și actualizată a agenților aeronautici care desfășoară activități în perimetrul infrastructurii aeroportuare sau activități conexe;(13) comitetele pentru siguranța pistei, situații de urgență, securitate etc. înființate pe aeroport (scop, componență, organizare, funcționare, competențe).P 5.2 - Sistemul de management al siguranței (SMS)Conține cel puțin următoarele elemente esențiale privind sistemul de management al siguranței operaționale și strategia de îmbunătățire permanentă a performanțelor în domeniu:(1) politica de siguranță operațională, în măsura în care este aplicabilă, a sistemului de management al siguranței operaționale și relația sa cu procesele operaționale și de întreținere;(2) structura sau organizarea SMS, inclusiv personalul disponibil și atribuțiile și responsabilitățile individuale și comune pentru managementul siguranței operaționale;(3) strategia și planificarea SMS, incluzând planificarea obiectivelor, prioritățile implementării inițiativelor în domeniul siguranței și stabilirea unui cadru pentru limitarea riscurilor la un nivel cât mai scăzut posibil, respectând permanent standardele și practicile recomandate internaționale, precum și reglementările, regulamentele și normele naționale aplicabile;(4) implementarea SMS, inclusiv mijloacele, metodele și procedurile pentru comunicarea eficace a mesajelor privind siguranța operațională și aplicarea cerințelor de siguranță operațională;(5) sistemele de evidențiere a zonelor critice din punctul de vedere al siguranței care necesită un nivel sporit de integrare al managementului siguranței și acțiunile în acest sens (programele de măsuri de siguranță operațională);(6) măsuri pentru promovarea siguranței operaționale și prevenirea accidentelor și sisteme de control al riscurilor, incluzând analiza și urmărirea accidentelor, incidentelor, reclamațiilor, defecțiunilor, erorilor, anomaliilor și disfuncțiilor și supravegherea continuă a siguranței operaționale;(7) sisteme interne de auditare și verificare a siguranței operaționale, precizând sistemele și programele care fac obiectul unui control al calității siguranței operaționale;(8) sistemul stabilit pentru gestionarea documentelor tuturor instalațiilor și echipamentelor aeroportuare din punctul de vedere al siguranței operaționale, precum și a dosarelor privind exploatarea și întreținerea aeroportului, incluzând informații privind proiectarea și construcția căilor de rulare și balizajului luminos al aerodromului; sistemul trebuie să permită identificarea ușoară a dosarelor, respectiv a planurilor;(9) instruirea și competența personalului, inclusiv evaluarea instruirii făcute în domeniul siguranței operaționale și a sistemului de certificare și verificare a competenței profesionale;(10) includerea și aplicarea clauzelor referitoare la siguranța operațională aeronautică în cadrul contractelor cu agenții aeronautici care prestează activități pe aerodrom.3.4.2. (1) Fiecare administrator de aerodrom va elabora Manualul aerodromului după structura stabilită în paragraful 3.4.1 și va adapta conținutul Manualului aerodromului la specificul și particularitățile operațiunilor aeronautice care se desfășoară pe aerodromul în cauză.(2) Suplimentar, Manualul aerodromului poate include orice alte elemente (date/informații, proceduri etc.) relevante care contribuie la siguranța, regularitatea și eficiența operațiunilor de aerodrom, a traficului aerian în general, precum și la calitatea serviciilor prestate.3.4.3. În cazul în care anumite elemente (date/informații, proceduri etc.) dintre cele stabilite în paragraful 3.4.1 nu sunt aplicabile sau nu sunt relevante pentru un aerodrom și nu sunt incluse în Manualul aerodromului, administratorul aerodromului trebuie să menționeze totuși elementele respective și să argumenteze în Manualul aerodromului fiecare omisiune în parte.3.4.4. Informațiile incluse în Manualul aerodromului trebuie să fie corecte, actuale și semnificative pentru domeniul/subiectul la care se referă.3.4.5. În Manualul aerodromului trebuie incluse toate informațiile privind restricțiile operaționale impuse de AACR ca o condiție pentru emiterea certificatului de autorizare.3.4.6. Solicitantul certificatului de autorizare sau administratorul unui aerodrom autorizat, după caz, este integral responsabil pentru corectitudinea informațiilor incluse în Manualul aerodromului, precum și pentru respectarea procedurilor dezvoltate în Manualul aerodromului.3.5. Amendarea Manualului aerodromului3.5.1. Administratorul unui aerodrom autorizat trebuie să amendeze Manualul aerodromului ori de câte ori este necesar, pentru menținerea actualității și corectitudinii informațiilor incluse.3.5.2. AACR poate adresa administratorului unui aerodrom civil, în scris, solicitarea de actualizare/amendare a Manualului aerodromului, stipulând cerințele corespunzătoare.3.5.3. Fiecare administrator de aerodrom va stabili propriul sistem de amendare a Manualului aerodromului conform propriului sistem de control al documentelor astfel încât să respecte cerințele prevăzute la paragrafele 3.1.3 și 3.1.5.3.6. Notificarea modificărilor3.6.1. Administratorul aerodromului trebuie să înștiințeze AACR, în scris, de orice modificare, ce necesită acceptarea AACR, pe care intenționează să o aducă Manualului aerodromului, să prezinte AACR și să solicite acceptarea proiectului de amendament corespunzător, înainte ca acesta să devină efectiv.3.7. Acceptarea Manualului aerodromului3.7.1. Acceptarea Manualului aerodromului, precum și a proiectelor de amendamente ce necesită acceptarea prealabilă a AACR se stabilesc în conformitate cu standarde și proceduri acceptabile AACR.3.7.2. Amendamentele la Manualul aerodromului ce necesită o acceptare prealabilă din partea AACR se referă la:(1) toate schimbările referitoare la sistemul de management al aerodromului, inclusiv schimbări ale personalului de management sau referitoare la proprietate;(2) toate schimbările care afectează operarea aerodromului și care necesită modificarea procedurilor operaționale și a măsurilor de siguranță;(3) toate schimbările referitoare la amplasarea aerodromului;(4) toate schimbările referitoare la caracteristicile fizice ale aerodromului;(5) schimbările care implică mărirea nivelului de protecție asigurat de serviciile de salvare și stingere incendii, față de nivelul menționat în certificatul de autorizare al aerodromului.  +  Capitolul IV Procesul de autorizare a aerodromurilor civile4.1. Semnificația autorizării4.1.1. În procesul autorizării, AACR verifică și constată dacă solicitantul certificatului de autorizare sau deținătorul unui astfel de certificat, după caz, are competența și experiența necesare pentru conformarea cu prevederile prezentei reglementări ale celorlalte reglementări aeronautice relevante și ale legislației naționale aplicabile, respectiv dacă deține capacitatea tehnică și operațională să desfășoare în siguranță activitățile/operațiunile aeronautice preconizate.4.1.2. Certificatul de autorizare emis de AACR atestă că deținătorul are capacitatea de a administra aerodromul în cauză și poate desfășura activitățile/operațiunile aeriene precizate în anexa certificatului, cu limitele sau cu restricțiile impuse de AACR.4.2. Etapele autorizării4.2.1. Procesul de autorizare a aerodromurilor civile cuprinde următoarele etape:(1) solicitarea autorizării;(2) verificarea Manualului aerodromului;(3) evaluarea aerodromului la fața locului;(4) acordarea certificatului de autorizare.4.2.2. (1) Durata procesului de autorizare este de 120 de zile, începând cu data depunerii cererii pentru autorizare la sediul AACR.(2) Această perioadă se prelungește cu intervalele de timp în care solicitantul aplică cerințele suplimentare formulate de AACR (completarea Manualului aerodromului, implementarea unor măsuri corective etc.).4.3. Solicitarea autorizării4.3.1. Pentru obținerea certificatului de autorizare a unui aerodrom civil, solicitantul trebuie să depună la AACR cererea pentru acordarea certificatului, însoțită de următoarele documente:(1) Manualul aerodromului;(2) documentele care atestă respectarea paragrafului 2.1.1 prin prezentarea denumirii și a înregistrării oficiale a aerodromului, informații legate de proprietatea aerodromului sau proprietatea terenului, precum și orice contracte și autorizări rezultate între părțile implicate;(3) informațiile despre adresa și amplasamentul aerodromului, planuri și hărți relevante, precum și orice proiecte avizate de AACR;(4) datele de contact ale administratorului de aerodrom, precum și identificarea acestuia;(5) informațiile despre tipul operațiunilor ce urmează a fi efectuate;(6) studiul meteorologic;(7) alte documente care pot susține cererea de autorizare;(8) dovada plății tarifului cuvenit AACR pentru activitatea de evaluare în vederea autorizării.4.3.2. Modelul cererii pentru acordarea, modificarea sau prelungirea valabilității certificatului de autorizare este stabilit de AACR prin proceduri și instrucțiuni specifice.4.4. Verificarea Manualului aerodromului4.4.1. În etapa de verificare a Manualului aerodromului, AACR realizează analiza de fond a documentului, urmărind dacă, prin forma de prezentare, structură și conținut, Manualul aerodromului include toate datele/informațiile relevante, dacă nivelul de documentare este acceptabil, dacă referințele regulamentare sunt corecte și complete etc.4.4.2. Analiza Manualului aerodromului prezentat de solicitant în vederea autorizării aerodromului se efectuează la sediul AACR.4.4.3. În cazul în care sunt necesare precizări suplimentare, modificări sau completări ale Manualului aerodromului, AACR va cere în scris solicitantului informațiile respective.4.4.4. Solicitantul trebuie să actualizeze în mod corespunzător și operativ Manualul aerodromului.4.4.5. Solicitantul certificatului de autorizare sau administratorul unui aerodrom autorizat, după caz, își asumă și poartă integral responsabilitatea pentru autenticitatea datelor/informațiilor incluse în Manualul aerodromului sau a celor transmise AACR.4.5. Evaluarea aerodromului la fața locului4.5.1. În etapa evaluării aerodromului la fața locului, inspectorii AACR împuterniciți urmăresc:(1) conformitatea datelor incluse în Manualul aerodromului cu situația reală referitoare la dotarea tehnică, procedurile operaționale și pregătirea/calificarea profesională a personalului;(2) implementarea și eficacitatea măsurilor de siguranță operațională;(3) identificarea eventualelor neconformități cu prevederile reglementărilor aeronautice și legislației naționale în vigoare.4.5.2. Comisia de evaluare, compusă din inspectori ai AACR împuterniciți, va efectua inspecțiile în următoarele locuri:(1) la sediul solicitantului;(2) la bazele tehnice;(3) la facilitățile proprii sau contractate;(4) în sectoarele și zonele operaționale;(5) în alte zone considerate necesar a fi inspectate în vederea stabilirii conformității cu reglementările aplicabile pentru autorizare.4.5.3. Procesul de evaluare a aerodromurilor în vederea autorizării acestora, prelungirii valabilității certificatelor de aerodrom sau modificării certificatelor de aerodrom se stabilește în conformitate cu procedurile și instrucțiunile specifice emise de AACR.4.5.4. În cadrul procesului de evaluare, inspectorii AACR împuterniciți:(1) testează prin sondaj nivelul pregătirii profesionale a personalului din compartimentele/sectoarele evaluate;(2) verifică, unde este cazul, implementarea și menținerea sistemului de management al calității.4.5.5. AACR va efectua inspecții/audituri de supraveghere și va verifica stadiul îndeplinirii măsurilor corective sau preventive programate.4.6. Acordarea certificatului de autorizare4.6.1. După finalizarea evaluării aerodromului la fața locului, inspectorii AACR vor întocmi un raport de evaluare, ale cărui formă, conținut și mod de acceptare de către conducerea aerodromului sunt stabilite de AACR prin proceduri și instrucțiuni specifice.4.6.2. După acceptarea de către AACR a planului de acțiuni corective în vederea eliminării neconformităților constatate, inspectorii AACR vor întocmi un raport de evaluare final care va cuprinde:a) constatările și concluziile privind capacitatea administratorului aerodromului și a personalului de care dispune de a asigura desfășurarea operațiunilor de aerodrom în condiții de siguranță, regularitate și eficacitate;b) propuneri privind acordarea sau neacordarea certificatului de autorizare, eventualele restricții la operațiunile/activitățile autorizate etc.4.6.3. Pe baza concluziilor prezentate în raportul de evaluare, AACR decide acordarea sau neacordarea certificatului de autorizare.4.6.4. (1) Certificatul de autorizare se semnează de directorul general al AACR.(2) Anexa la certificatul de autorizare evidențiază operațiunile/activitățile aeronautice autorizate, precum și condițiile sau limitările impuse acestora.4.6.5. Formatul, structura și conținutul raportului de evaluare și ale certificatului de autorizare cu anexa aferentă, precum și ale listei/chestionarului de inspecție/audit se stabilesc de AACR în conformitate cu proceduri și instrucțiuni specifice.4.6.6. (1) Certificatul de autorizare emis de AACR (primul exemplar original) se transmite solicitantului, însoțit de o copie a raportului de evaluare.(2) Al doilea exemplar original al certificatului de autorizare și originalul raportului de evaluare rămân la AACR.4.6.7. După primirea certificatului de autorizare, deținătorul acestuia poate desfășura operațiunile/activitățile aeronautice autorizate, în condițiile și cu limitările stabilite de AACR.4.6.8. După emiterea certificatului de autorizare, AACR desfășoară activități de supraveghere permanentă a menținerii condițiilor de autorizare.4.6.9. Decizia de neacordare a certificatului de autorizare, însoțită de motivele care au stat la baza adoptării ei, se comunică de AACR, în scris, solicitantului autorizației, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei.4.7. Valabilitatea certificatului de autorizare4.7.1. AACR emite certificatul de autorizare pentru o perioadă de maximum 1 an.4.8. Prelungirea valabilității certificatului de autorizare4.8.1. Cerințe pentru prelungirea valabilității certificatului de autorizare:(1) administratorul aerodromului:a) solicită prelungirea;b) menține condițiile de autorizare din certificatul deținut;c) își asumă respectarea tuturor reglementărilor și normelor legale aplicabile intrate în vigoare în perioada de valabilitate a certificatului deținut;d) își îndeplinește obligațiile de plată a serviciilor prestate de AACR;(2) rapoartele de supraveghere ale inspectorilor AACR:a) evidențiază starea corespunzătoare a infrastructurii de aerodrom;b) relevă calitatea bună a lucrărilor de întreținere/reparații a infrastructurii de aerodrom;c) nu menționează neconformități majore sau deficiențe de fond privind desfășurarea operațiunilor/activităților aeronautice pe aerodromul în cauză, de natură să afecteze siguranța operațională;(3) nu există rapoarte de producere pe aerodrom a unor incidente sau accidente de aviație ale căror cauze identificate ca aferente responsabilităților administratorului aerodromului nu au fost analizate și înlăturate corespunzător, prin măsuri de remediere adecvate și eficiente.4.8.2. Solicitarea prelungirii valabilității certificatului de autorizare se face printr-o cerere depusă la sediul AACR cu 90 de zile înainte de expirarea datei de valabilitate a certificatului, însoțită de următoarele documente:(1) raportul de autoevaluare, incluzând, după caz:a) rezultatele tehnice și operaționale, din perioada de funcționare autorizată, de la ultima evaluare efectuată de AACR;b) modificările de natură organizatorică, tehnică și operațională, de la ultima evaluare sau inspecție/audit de supraveghere efectuată/efectuat de AACR;c) evidența și conținutul amendamentelor la Manualul aerodromului;d) stadiul implementării sistemului de management al calității;e) stadiul implementării sistemului de management al siguranței;f) stadiul lucrărilor de întreținere/reparații sau de modernizare/dezvoltare;g) lista actualizată a reglementărilor interne elaborate;h) lista actualizată a facilităților și a echipamentelor de aerodrom utilizate;i) lista actualizată a agenților aeronautici civili care au efectuat sau efectuează activități pe aerodrom ori activități conexe;j) alte elemente în sprijinul solicitării de prelungire a valabilității certificatului de autorizare;(2) dovada plății tarifului cuvenit AACR pentru activitatea de prelungire a autorizării.4.8.3. Procesul de evaluare va parcurge ciclul descris în secțiunile 4.4, 4.5 și 4.6, adaptat la specificul solicitării.4.8.4. Decizia de aprobare a prelungirii perioadei de valabilitate a certificatului de autorizare este urmată de emiterea noii ediții a certificatului de autorizare.4.8.5. Prelungirea perioadei de valabilitate a certificatului de autorizare este de până la 3 ani.4.8.6. (1) La solicitarea de către administratorul unui aerodrom a prelungirii valabilității certificatului de autorizare, în cazul în care:a) procesul de evaluare nu se poate desfășura în perioada corespunzătoare (până la expirarea datei de valabilitate a certificatului de autorizare deținut); șib) condițiile de la paragraful 4.8.1 sunt îndeplinite; șic) constatările procesului de supraveghere sunt pozitive/favorabile,AACR poate prelungi valabilitatea autorizării cu până la 90 de zile, perioadă în care se va efectua procedura curentă de prelungire a valabilității certificatului de autorizare (conform prevederilor secțiunii 4.8).(2) AACR va comunica administratorului aerodromului, în scris, decizia de prelungire a valabilității certificatului de autorizare, cu precizarea noului termen de valabilitate și a obligațiilor suplimentare care îi revin acestuia în perioada de prelungire.4.8.7. Dacă nu se solicită prelungirea valabilității certificatului de autorizare și acesta expiră prin depășirea datei de valabilitate, aerodromul în cauză trebuie să fie reautorizat (conform prevederilor secțiunilor 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 și 4.7).4.8.8. Neplata tarifului cuvenit AACR îndreptățește AACR să refuze autorizarea, până la achitarea tarifului corespunzător.4.8.9. Decizia de neprelungire a valabilității certificatului de autorizare, însoțită de motivele care au stat la baza adoptării ei, se comunică de AACR, în scris, deținătorului autorizației, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei.4.9. Modificarea certificatului de autorizare4.9.1. Orice modificare care afectează:(1) condițiile certificatului, tipul de operațiuni autorizate;(2) proprietatea, dreptul de folosință al aerodromului;(3) sistemul de managementul aplicabil aerodromului, necesită aprobarea prealabilă a AACR.4.9.2. Modificările pot consta în restrângerea sau extinderea volumului ori cadrului de efectuare a unora dintre operațiunile/ activitățile aeronautice autorizate, excluderea unor operațiuni/ activități aeronautice autorizate sau includerea unor noi operațiuni/activități aeronautice.4.9.3. Înainte de orice modificare, operatorul de aerodrom va adresa AACR o cerere de modificare a certificatului de autorizare însoțită de următoarele documente cu justificarea modificărilor propuse:(1) raportul de autoevaluare, incluzând, după caz:a) rezultatele tehnice și operaționale, din perioada de funcționare autorizată, de la ultima evaluare efectuată de AACR;b) modificările de natură organizatorică, tehnică și operațională, de la ultima evaluare sau inspecție/audit de supraveghere efectuat de AACR;c) evidența și conținutul amendamentelor la Manualul aerodromului;d) stadiul implementării sistemului de management al calității;e) stadiul lucrărilor de întreținere/reparații sau de modernizare/dezvoltare;f) alte elemente relevante pentru desfășurarea activităților/ operațiunilor aeronautice curente;(2) studiul/analiza aeronautică a implicațiilor modificărilor propuse, cu evaluarea efectelor asupra siguranței și stabilirea măsurilor necesare pentru menținerea cel puțin a nivelului inițial de siguranță pe aerodrom;(3) dovada plății tarifului cuvenit AACR pentru activitatea de modificare a autorizării.4.9.4. Studiul/Analiza aeronautic(ă) menționat(ă) la paragraful 4.9.3 alin. (2) se va întocmi în conformitate cu proceduri și instrucțiuni specifice emise de AACR.4.9.5. Cererea de efectuare a unei schimbări se depune înainte ca orice astfel de schimbare să aibă loc, pentru a permite AACR să determine menținerea conformității cu cerințele aplicabile și să modifice, dacă este necesar, certificatul și condițiile atașate certificatului.4.9.6. Modificările solicitate prin cererea prevăzută la paragraful 4.9.3 se implementează după emiterea noii ediții a anexei la certificat, conform paragrafului 4.9.9.4.9.7. În timpul schimbărilor, operatorul de aerodrom își desfășoară activitatea în condițiile aprobate de AACR.4.9.8. Procesul de evaluare va parcurge ciclul descris în secțiunile 4.4, 4.5 și 4.6, adaptat la specificul modificării solicitate.4.9.9. Aprobarea modificărilor este urmată de emiterea noii ediții a anexei la certificatul de autorizare existent.4.10. Restricționarea sau suspendarea certificatului de autorizare4.10.1. Competențele sau drepturile acordate prin certificatul de autorizare pot fi restricționate de AACR pe o perioadă determinată, în cazul în care deținătorul acestuia:(1) nu mai îndeplinește condițiile de autorizare pentru o parte din operațiunile/activitățile aeronautice desfășurate;(2) nu mai dispune, temporar, de facilitățile sau echipamentele de aerodrom necesare executării unor operațiuni/activități aeronautice;(3) se abate în activitatea sa de la cerințele specifice stabilite prin prezenta reglementare sau de la procedurile declarate în Manualul aerodromului;(4) nu respectă reglementările aeronautice aplicabile sau cerințele specifice stabilite de AACR.4.10.2. Certificatul de autorizare poate fi suspendat de AACR pe o perioadă limitată, în cazul în care deținătorul acestuia:(1) nu mai îndeplinește integral condițiile de autorizare pentru mai multe operațiuni/activități aeronautice desfășurate;(2) nu mai dispune, temporar, de facilitățile, utilajele sau echipamentele de aerodrom necesare executării unor operațiuni/activități aeronautice;(3) se abate repetat în activitatea sa de la cerințele specifice stabilite prin prezenta reglementare și de la procedurile declarate în Manualul aerodromului;(4) nu respectă în mod repetat reglementările aeronautice aplicabile sau cerințele specifice stabilite de AACR;(5) este găsit răspunzător pentru producerea unor accidente sau incidente aeronautice în perimetrul infrastructurii aerodromului ori a unor situații care afectează siguranța operațiunilor/activităților aeronautice;(6) nu și-a achitat obligațiile de plată față de AACR.4.10.3. Restricționarea sau suspendarea certificatului de autorizare se face pe baza:(1) constatărilor inspectorilor AACR în cadrul acțiunilor de evaluare sau supraveghere;(2) constatărilor ca urmare a verificării de către inspectorii AACR a sesizărilor primite de la utilizatorii aerodromului în cauză, referitoare la siguranța operațiunilor/activităților aeronautice;(3) constatărilor ca urmare a verificării de către inspectorii AACR a sesizărilor primite de la instituții abilitate ale statului, referitoare la siguranța operațiunilor/activităților aeronautice;(4) solicitării administratorului aerodromului.4.10.4. (1) Certificatul de autorizare poate fi suspendat pe o perioadă de cel mult 6 luni.(2) Dacă până la expirarea perioadei de suspendare nu sunt eliminate cauzele care au condus la suspendarea certificatului de autorizare, acesta va fi anulat.4.10.5. Restricționarea/Limitarea sau suspendarea certificatului de autorizare se stabilește de AACR în funcție de pericolele potențiale și riscurile asociate identificate în activitățile/operațiunile aeronautice desfășurate pe aerodromul în cauză, raportat la cerințele reglementărilor aeronautice aplicabile și la prevederile legislației naționale în vigoare.4.10.6. Pe durata restricționării certificatului de autorizare, continuarea desfășurării operațiunilor/activităților aeronautice este permisă numai în condițiile sau cu limitările impuse de AACR.4.10.7. Pe durata suspendării certificatului de autorizare:(1) efectele juridice produse de certificat încetează;(2) aerodromul în cauză se închide traficului aerian civil.4.10.8. Decizia de restricționare sau suspendare a certificatului de autorizare, însoțită de motivele care au stat la baza adoptării ei, se comunică de AACR, în scris, deținătorului autorizației, în termen de 5 zile de la luarea deciziei.4.11. Anularea certificatului de autorizare4.11.1. Certificatul de autorizare poate fi anulat de AACR în cazul în care deținătorul acestuia:(1) prezintă neconformități sau deficiențe majore în activitatea de aerodrom, cu efect asupra siguranței zborului;(2) nu mai dispune de facilitățile și/sau echipamentele de aerodrom necesare executării în siguranță a operațiunilor/ activităților aeronautice;(3) nu asigură starea fizică, tehnică și operațională corespunzătoare infrastructurii, facilităților și echipamentelor de aerodrom, nu implementează un program adecvat de întreținere și reparații, angajează lucrări de întreținere și reparații de calitate precară, afectând astfel siguranța operării aeronavelor pe aerodrom;(4) a radiat din obiectul său de activitate legal înregistrat activitățile autorizate;(5) se abate sistematic în activitatea sa de la cerințele specifice stabilite prin prezenta reglementare, de la elementele declarate în Manualul aerodromului sau de la condițiile inițiale de acordare a certificatului de autorizare, referitoare la siguranța traficului aerian, precum și la calitatea activităților/serviciilor prestate;(6) este răspunzător pentru producerea unor accidente sau incidente aeronautice majore în perimetrul infrastructurii de aerodrom ori a unor situații care afectează grav siguranța operațiunilor/activităților aeronautice;(7) nu corectează la termenele stabilite deficiențele care au justificat măsura suspendării certificatului de autorizare;(8) solicită în scris anularea certificatului de autorizare deținut și depune documentul original la AACR.4.11.2. Anularea de către AACR a certificatului de autorizare se face în baza:(1) constatărilor inspectorilor AACR în cadrul acțiunilor de evaluare sau supraveghere;(2) constatărilor ca urmare a verificării de către inspectorii AACR a sesizărilor primite de la utilizatorii aerodromului în cauză, referitoare la siguranța operațiunilor/activităților aeronautice;(3) constatărilor ca urmare a verificării de către inspectorii AACR a sesizărilor primite de la instituții abilitate ale statului, referitoare la siguranța operațiunilor/activităților aeronautice.4.11.3. Anularea de către AACR a certificatului de autorizare este consecința directă a alterării grave, cu potențial de pericol, a condițiilor de siguranță pe aerodromul în cauză, prin raportare la cerințele reglementărilor aeronautice aplicabile și la prevederile legislației naționale în vigoare.4.11.4. Anularea certificatului de autorizare se realizează prin decizie emisă de directorul general al AACR.4.11.5. Decizia de anulare a certificatului de autorizare, însoțită de motivele care au stat la baza adoptării ei, se comunică de AACR, în scris, deținătorului autorizației, în termen de 5 zile de la adoptarea deciziei.4.11.6. După anularea certificatului de autorizare:(1) efectele juridice produse de certificatul de autorizare încetează definitiv;(2) aerodromul se închide traficului aerian civil, cu obligația administratorului de a lua măsurile de siguranță care se impun în astfel de situații (îndepărtarea marcajelor și a indicatorului de direcție a vântului, aplicarea marcajelor corespunzătoare de interzicere și scoatere din serviciu, informare aeronautică adecvată etc.);(3) deținătorul trebuie să depună certificatul de autorizare la sediul AACR (documentul original), în termen de maximum 5 zile de la primirea notificării AACR referitoare la decizia anulării acestuia.4.12. Renunțarea la certificatul de autorizare4.12.1. (1) Deținătorul unui certificat de autorizare poate renunța din proprie inițiativă la acesta.(2) Pentru aceasta trebuie să notifice AACR, în scris, cu cel puțin 90 de zile înainte de data la care intenționează să renunțe efectiv la certificatul de autorizare.4.12.2. Notificarea trebuie să includă și următoarele informații referitoare la acțiunile întreprinse:(1) dacă aerodromul rămâne deschis pentru utilizare ca aerodrom înregistrat;(2) dacă aerodromul se închide traficului aerian civil cu luarea tuturor măsurilor necesare în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile.4.12.3. Dacă aerodromul va rămâne deschis pentru utilizare ca aerodrom înregistrat, administratorul trebuie să se conformeze cerințelor de certificare aplicabile și celor de siguranță operațională specifice, aplicându-i-se prevederile cuprinse în RACR-AD-IADC, ediția în vigoare.4.12.4. Certificatul de autorizare la care se renunță va fi anulat prin decizie emisă de directorul general al AACR, cu efect de la data solicitată de deținătorul certificatului condiționat de notificarea conform prevederii de la paragraful 4.12.1 alin. (2).4.12.5. Deținătorul trebuie să depună certificatul de autorizare (documentul original) la sediul AACR, în termen de maximum 5 zile de la primirea notificării AACR referitoare la decizia anulării acestuia.4.13. Transferul certificatului de autorizare4.13.1. (1) Transferul certificatului de autorizare poate fi cerut în conformitate cu reglementările naționale în vigoare, când proprietatea, dreptul de folosință sau activitatea de operare ale aerodromului sunt transferate de la un administrator la altul.(2) Motivele transferului pot include vânzarea, concesionarea sau transferul responsabilității operării aerodromului.4.13.2. AACR poate să accepte transferul unui certificat de autorizare de la un deținător la altul, când:(1) deținătorul actual comunică în scris AACR, cu cel puțin 90 de zile înainte, cesionarea operării aerodromului;(2) deținătorul actual comunică în scris AACR numele viitorului administrator;(3) noul administrator solicită în scris AACR transferarea certificatului de autorizare, cu cel puțin 60 de zile înaintea preluării cesiunii operării aerodromului de la deținătorul anterior;(4) AACR se asigură că noul administrator este capabil să opereze și să întrețină corespunzător aerodromul și că transferul nu va determina deteriorări semnificative în operarea curentă a aerodromului:a) facilitățile, serviciile și echipamentele de aerodrom vor rămâne cel puțin aceleași;b) personalul cu atribuții esențiale va continua să le exercite sau va fi înlocuit cu personal având cel puțin aceleași aptitudini și aceeași experiență, precum și calificări echivalente;c) sistemul de management al siguranței operaționale va rămâne funcțional;d) procedurile Manualului aerodromului nu vor fi modificate.4.13.3. După emiterea certificatului de autorizare către noul administrator, certificatul deținut de administratorul inițial se anulează de drept, iar acesta are obligația să depună documentul original la sediul AACR, în termen de maximum 5 zile de la primirea notificării AACR referitoare la emiterea certificatului de autorizare către noul administrator.4.13.4. AACR poate refuza transferul dacă constată că:(1) administratorul propus pentru transferarea certificatului de autorizare nu are capacitatea de a opera aerodromul la standardele cerute pentru autorizare;(2) din transfer vor rezulta alterări ale aspectelor operaționale;(3) noul administrator va efectua modificări incompatibile cu condițiile pentru care a fost eliberat certificatul de autorizare curent (reducerea dimensiunilor pistei, a căilor de rulare sau a platformelor, folosirea de personal necalificat corespunzător, modificarea de fond a Manualului aerodromului etc.).4.13.5. Decizia de respingere a transferului solicitat, însoțită de motivele care au stat la baza adoptării ei, se comunică de AACR, în scris, deținătorului actual al certificatului de autorizare, în termen de 5 zile de la luarea deciziei.4.14. Contestații4.14.1. Solicitantul sau deținătorul unui certificat de autorizare (după caz) poate contesta deciziile AACR de neacordare a certificatului, de neprelungire a valabilității certificatului, de restricționare a certificatului, de suspendare a certificatului, de anulare a certificatului sau de respingere a transferului certificatului.4.14.2. (1) Împotriva deciziilor AACR menționate la paragraful 4.14.1 se pot formula contestații potrivit legii contenciosului administrativ în vigoare. Contestațiile se depun la AACR sau la MT și trebuie să conțină datele de identificare a contestatorului, obiectul contestației, motivele de fapt și de drept, dovezile pe care se întemeiază, semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum și ștampila în cazul persoanelor juridice. Contestația se va depune în termen de 30 de zile de la data comunicării actului contestat, sub sancțiunea decăderii.(2) AACR va comunica petentului, în scris, în termen de 30 de zile de la primirea contestației, decizia motivată de menținere sau revocare a deciziei în cauză.  +  Capitolul V Procesul de supraveghere a aerodromurilor civile5.1. Scopul procesului de supraveghere5.1.1. Procesul de supraveghere a aerodromurilor civile are scopul de a verifica dacă:(1) se mențin cel puțin condițiile existente la acordarea autorizării;(2) se respectă cerințele specifice menționate în anexa la certificatul de autorizare;(3) se respectă cerințele reglementărilor aeronautice civile aplicabile privind siguranța, regularitatea și eficiența activităților de aerodrom și a traficului aerian, precum și calitatea serviciilor prestate.5.1.2. Supravegherea aerodromurilor se efectuează pe întreaga perioadă de valabilitate a certificatului de autorizare.5.2. Organizarea procesului de supraveghere5.2.1. (1) Procesul de supraveghere se organizează, este condus și se execută de AACR, prin inspectorii aeronautici de specialitate ai acesteia.(2) Procesul de supraveghere se realizează pe baza programului și a procedurilor stabilite de AACR, adaptate particularităților fiecărui aerodrom.5.2.2. (1) AACR execută activitatea de supraveghere prin inspecții/audituri de aerodrom periodice.(2) Inspecțiile/Auditurile de aerodrom ale AACR pot fi:a) programate (anunțate) sau neprogramate (inopinate);b) generale (vizând toate componentele și aspectele activității/operațiunilor de aerodrom) sau parțiale (dedicate anumitor componente sau aspecte ale activității/operațiunilor de aerodrom, după caz).5.2.3. Ciclul de planificare a supravegherii, programul de supraveghere aferent, precum și revizuirea acestuia sunt stabilite de AACR în funcție de următoarele elemente:(1) constatările/concluziile auditurilor anterioare;(2) identificarea unor neconformități cu factor de risc major asupra siguranței;(3) producerea unor evenimente cu impact negativ asupra siguranței;(4) timpul de răspuns al administratorului de aerodrom de a pune în aplicare planul de acțiuni corective rezultat în urma auditului anterior.5.2.4. Procesul de supraveghere menționat la paragraful 5.1.1 se desfășoară în conformitate cu standardele și procedurile AACR.5.2.5. (1) Dacă în urma activității de supraveghere se constată că deținătorul certificatului de autorizare nu mai îndeplinește condițiile cerute pentru autorizare sau nu respectă limitările specificate în documentul de autorizare, AACR informează imediat, în scris, administratorul aerodromului în cauza asupra neconformităților constatate și solicită remedierea acestora într-o perioadă de timp determinată.(2) AACR evaluează dacă operațiunile aeronautice mai pot continua în perioada de remediere a neconformităților constatate și, în funcție de implicațiile asupra siguranței operării pe aerodrom, poate restricționa sau suspenda autorizarea în perioada de referință.5.2.6. În cazul în care deficiențele identificate nu se remediază până la termenul sau în condițiile stabilite, AACR suspendă sau anulează certificatul de autorizare respectiv.  +  Capitolul VI Responsabilități și obligații ale administratorilor aerodromurilor civile6.1. Respectarea prevederilor reglementărilor aeronautice6.1.1. Administratorul aerodromului se va conforma prevederilor prezentei reglementări, precum și ale celorlalte reglementări aeronautice naționale și internaționale aplicabile.6.1.2. Obținerea certificatului de autorizare obligă administratorul aerodromului să realizeze și să mențină condițiile privind siguranța, regularitatea și eficiența operațiunilor aeronautice pe aerodrom, în conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice invocate la paragraful 6.1.1.6.1.3. (1) Administratorul aerodromului trebuie să mențină structura organizatorică, facilitățile și echipamentele de aerodrom, cadrul operațional și sistemul de management al siguranței cel puțin la nivelul declarat inițial, constatat și aprobat prin certificatul de autorizare acordat de AACR.(2) Administratorul aerodromului poate desfășura în domeniul aeronautic numai activitățile/serviciile pentru care este autorizat și numai în condițiile stabilite, cu respectarea limitărilor prevăzute în anexa la certificatul de autorizare.6.1.4. (1) În interesul siguranței operaționale, AACR emite și transmite administratorului aerodromului, în scris, directive (cu regim obligatoriu) și circulare (cu regim de recomandare) referitoare la aspecte operaționale actuale din domeniul de aerodrom și conex.(2) Administratorul aerodromului va integra directivele și circularele emise de AACR în sistemul propriu de reglementări aeronautice, va aplica cerințele specifice stipulate în directive și va avea în vedere recomandările specifice formulate în circulare.6.2. Competența personalului operațional și de întreținere6.2.1. Administratorul aerodromului va angaja un număr adecvat de persoane cu experiență și calificate corespunzător pentru îndeplinirea tuturor activităților de întreținere și operare a aerodromului.6.2.2. Dacă cerințe specifice impun certificarea competenței profesionale pentru anumite categorii de personal, administratorul aerodromului va folosi în funcțiile respective numai persoane care dețin astfel de certificate.6.2.3. Administratorul aerodromului va implementa un program de asigurare și verificare a competenței profesionale a personalului menționat la paragraful 6.2.2.6.3. Întreținerea și operarea aerodromului6.3.1. Administratorul aerodromului va întreține și va opera aerodromul în conformitate cu procedurile stabilite în Manualul aerodromului.6.3.2. Administratorul aerodromului trebuie să implementeze cerințele specifice ale directivelor AACR și să le includă în Manualul aerodromului.6.3.3. Administratorul aerodromului trebuie să asigure un program adecvat și eficient de întreținere a facilităților și echipamentelor de aerodrom, care să confere un nivel ridicat de siguranță a operării.6.3.4. Administratorul aerodromului va coordona prin proceduri operaționale comune cu administratorul serviciilor de trafic aerian realizarea și menținerea siguranței zborului.6.4. Sistemul de management al siguranței6.4.1. Administratorul aerodromului va elabora un sistem de management al siguranței pe aerodrom, stabilind structura organizațională și sarcinile specifice, atribuțiile și responsabilitățile persoanelor de conducere și de decizie din sistem, cu scopul asigurării că operațiunile sunt derulate într-o manieră controlată demonstrabilă și sunt perfectibile.6.4.2. (1) Administratorul aerodromului va impune tuturor utilizatorilor aerodromului, inclusiv operatorilor aerieni cu baza fixă pe aerodrom, agenților aeronautici de handling și altor agenți aeronautici care desfășoară activități pe aerodrom în legătură cu zborul sau handling-ul aeronavelor, să se conformeze cerințelor pe care le-a stabilit referitor la siguranța pe aerodrom.(2) Administratorul aerodromului va supraveghea respectarea acestor cerințe.6.4.3. Administratorul aerodromului va solicita tuturor utilizatorilor aerodromului, operatorilor aerieni cu baza fixă pe aerodrom, agenților aeronautici de handling și altor organizații menționate la paragraful 6.4.2 să coopereze la programul de realizare a siguranței pe aerodrom și de utilizare sigură a aerodromului, inclusiv prin informare imediată asupra oricăror accidente, incidente, defecțiuni sau erori cu efect direct asupra siguranței operaționale.6.5. Sistemul intern de raportare și de audituri de siguranță6.5.1. (1) Administratorul aerodromului va programa un audit al sistemului de management al siguranței, incluzând inspecția facilităților și echipamentelor de aerodrom.(2) Auditul va viza funcțiile proprii ale administratorului aerodromului.(3) Acesta va organiza, de asemenea, un program de inspecție și audit extern pentru evaluarea altor utilizatori, inclusiv operatorii aerieni cu baza fixă pe aerodrom, agenții aeronautici de handling și alte organizații menționate la paragraful 6.4.2.6.5.2. Auditurile menționate la paragraful 6.5.1 se vor planifica și se vor derula periodic, la intervale de timp, de regulă, nu mai mari de 6 luni.6.5.3. Administratorul aerodromului se va asigura că rapoartele de audit intern, inclusiv rapoartele referitoare la facilitățile, serviciile și echipamentele de aerodrom, sunt întocmite de persoane cu pregătire și experiență în domeniul siguranței operaționale.6.5.4. (1) Administratorul aerodromului va păstra câte o copie a rapoartelor menționate la paragraful 6.5.3 pentru o perioadă de 2 ani.(2) AACR poate solicita copii ale rapoartelor de audit intern pentru activitățile sale de evaluare.6.5.5. Rapoartele menționate la paragraful 6.5.3 trebuie să fie semnate de persoanele care au efectuat inspecțiile și auditurile respective.6.6. Accesul pe aerodrom6.6.1. Personalul abilitat al AACR poate inspecta și efectua testări ale facilităților, serviciilor și echipamentelor de aerodrom, poate verifica documentele și înregistrările administratorului aerodromului și poate evalua sistemul de management al siguranței înainte de emiterea ori prelungirea valabilității certificatului de autorizare sau oricând este nevoie, în scopul realizării și menținerii siguranței pe aerodrom.6.6.2. La solicitarea personalului menționat la paragraful 6.6.1, în scopul evaluării siguranței pe aerodrom, administratorul aerodromului va permite accesul în orice zonă a aerodromului sau la orice facilitate de aerodrom, inclusiv echipamente, înregistrări, documente și personal operațional.6.6.3. Administratorul aerodromului va coopera la desfășurarea activităților menționate la paragraful 6.6.1.6.7. Notificare și raportare6.7.1. Administratorul aerodromului trebuie să transmită notificări și rapoarte către AACR, serviciile de control al traficului aerian și alte organizații, potrivit cerințelor specifice impuse de reglementările aeronautice aplicabile.6.7.2. Administratorul aerodromului va verifica la primire toate publicațiile de informare aeronautică emise de AIS și va semnala imediat către AIS orice inexactitate referitoare la aerodrom, conținută în publicațiile respective.6.7.3. Administratorul aerodromului va notifica la AIS și AACR, în scris, cu cel puțin 45 de zile înainte de efectuarea oricărei modificări a facilităților sau echipamentelor de aerodrom sau a nivelului serviciilor pe aerodrom care au fost planificate în avans și care ar putea afecta exactitatea informațiilor conținute în publicațiile de informare aeronautică de referință.6.7.4. Administratorul aerodromului va furniza către AIS și se va preocupa ca serviciile de control al traficului aerian și serviciile de specialitate ale operatorilor aerieni să fie notificate imediat în legătură cu elemente/informații referitoare la:(1) obstacole, factori de obstrucție și pericole:a) orice obiect care depășește o suprafață de limitare a obstacolelor din zona aerodromului;b) orice factor de obstrucție sau situație periculoasă care afectează siguranța zborului pe sau lângă aerodrom;(2) nivelul serviciilor:– reducerea nivelului serviciilor de aerodrom indicate în publicațiile de informare aeronautică menționate la paragraful 6.7.2;(3) suprafața de mișcare:– închiderea oricărei părți a suprafeței de mișcare a aerodromului;(4) orice altă situație care ar putea afecta siguranța zborului pe sau lângă aerodrom și care necesită măsuri de prevenire.6.7.5. Administratorul aerodromului va comunica autorităților administrației publice locale și instituției în subordinea căreia se află orice schimbare relevantă privind condițiile de administrare și de operare a aerodromului (restricționarea, suspendarea sau anularea certificatului de autorizare, cerințe specifice impuse de AACR etc., cu precizarea efectelor asupra siguranței și a implicațiilor conexe).6.7.6. Administratorul aerodromului este integral răspunzător pentru corectitudinea și actualitatea datelor/informațiilor pe care le transmite/furnizează în rapoarte, notificări, amendamente, baze de NOTAM etc.6.8. Inspecții specialePentru realizarea siguranței aeronautice, administratorul aerodromului va inspecta aerodromul, în funcție de situație:(1) cât mai curând posibil după orice incident sau accident de aviație;(2) în perioadele de construire sau reparare a facilităților ori echipamentelor de aerodrom, care sunt critice pentru siguranța operațională;(3) în orice alt moment când pe aerodrom sunt condiții care ar putea afecta siguranța operațiunilor/activităților aeronautice.6.9. Îndepărtarea obstacolelor de pe suprafața aerodromuluiAdministratorul aerodromului va acționa pentru îndepărtarea în cel mai scurt timp posibil a vehiculelor, obstacolelor sau a altor factori de obstrucție de pe suprafața aerodromului, care ar putea constitui un pericol pentru siguranța operării.6.10. Notificări de avertizareCând aeronavele care zboară la joasă înălțime, la sau lângă aerodrom, sau aeronavele care rulează ar putea constitui un pericol pentru persoane ori pentru traficul vehiculelor, administratorul aerodromului:(1) va instala anunțuri de avertizare pe fiecare drum public adiacent suprafeței de mișcare;(2) dacă un astfel de drum public nu este controlat de administratorul aerodromului, acesta va informa autoritatea responsabilă, în vederea instalării unor anunțuri pe drumul public respectiv cu privire la existența unui pericol.  +  Capitolul VII Exceptări7.1. O exceptare se referă la cerințele prezentei reglementări, la care administratorul aerodromului trebuie să se conformeze, în interesul siguranței zborului.7.2. În vederea exceptării de către MT de la aplicarea unor cerințe ale prezentei reglementări, administratorul aerodromului trebuie să transmită la AACR o cerere scrisă, însoțită de o analiză de risc (evaluare a pericolelor potențiale și a riscurilor asociate) și de un plan de măsuri pentru eliminarea sau minimizarea riscurilor considerate.7.3. Ca urmare a cererii menționate la paragraful 7.2, AACR va analiza implicațiile referitoare la siguranța operațională și planul de măsuri propus, urmărind menținerea unui nivel de siguranță echivalent celui stabilit de reglementările aeronautice aplicabile.7.4. Analizele/Studiile de risc menționate la paragraful 7.2 se vor întocmi în conformitate cu procedurile și instrucțiunile specifice emise de AACR.7.5. Dacă în urma analizei menționate la paragraful 7.3 AACR constată că siguranța zborului nu este afectată, AACR va propune MT acordarea exceptării cerute de administratorul aerodromului.7.6. Exceptarea cerută de administratorul aerodromului se aprobă prin notă semnată de secretarul de stat coordonator al domeniului aviației civile din MT.7.7. Diferențele dintre procedurile și condițiile autorizate de AACR și prevederile prezentei reglementări vor fi menționate în anexa la certificatul de autorizare, împreună cu restricțiile și limitările impuse, după caz, precum și cu termenul de valabilitate al exceptărilor.