ORDIN nr. 161 din 7 martie 2016pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România și pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC și a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea și înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 31 martie 2016  În temeiul prevederilor art. 4 lit. b) și t) din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 4 alin. (1) pct. 29 și art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Aerodromurile civile certificate din România se clasifică astfel:a) aerodromuri autorizate;b) aerodromuri înregistrate;c) aerodromuri certificate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 139/2014.  +  Articolul 2Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română privind amenajarea, utilizarea și înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 4(1) Cerințele și condițiile tehnice de referință pentru proiectarea, amenajarea și exploatarea aerodromurilor autorizate sunt stabilite prin Reglementarea aeronautică civilă română RACR-AD-PETA, "Proiectarea și exploatarea tehnică a aerodromurilor", ediția 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 640/2015, și prin Reglementarea aeronautică civilă română RACR-AD-PETH "Proiectarea și exploatarea tehnică a heliporturilor", ediția 3/2014, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.312/2014, cu modificările și completările ulterioare.(2) Cerințele și condițiile tehnice de referință pentru proiectarea, amenajarea și exploatarea aerodromurilor înregistrate sunt stabilite prin Reglementarea aeronautică civilă română privind amenajarea, utilizarea și înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC, prevăzută la art. 3.  +  Articolul 5(1) Aerodromurile autorizate pot funcționa numai dacă dețin un certificat de autorizare emis de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", conform reglementării aeronautice civile române menționate la art. 2.(2) Aerodromurile înregistrate pot funcționa numai dacă dețin un certificat de înregistrare emis de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", conform reglementării aeronautice civile române menționate la art. 3.(3) Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" va transmite Direcției transport aerian din cadrul Ministerului Transporturilor o copie a certificatelor de autorizare și a certificatelor de înregistrare, în termen de 15 zile de la emitere.  +  Articolul 6(1) Pe aerodromurile autorizate și pe aerodromurile certificate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 139/2014 se pot efectua zboruri interne sau internaționale încadrate în toate categoriile de operațiuni aeriene civile, în condițiile stabilite prin certificatul de autorizare.(2) Pe aerodromurile înregistrate se pot efectua numai zboruri interne, după regulile de zbor la vedere (VFR), cu avioane având masa maximă la decolare sub 5.700 kg, elicoptere sau aeronave fără motor, în condițiile stabilite prin certificatul de înregistrare.  +  Articolul 7(1) Aerodromurile autorizate și aerodromurile certificate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 139/2014 pot fi deschise sau închise utilizării publice și se publică în publicația de informare aeronautică AIP-România.(2) Aerodromurile înregistrate nu sunt deschise utilizării publice și se publică în publicația de informare aeronautică AIP-România.(3) Accesul pe aerodromurile înregistrate se face numai cu acordul administratorului acestora.  +  Articolul 7^1(1) Operatorii de aerodromuri civile certificate din România au obligația să dețină, să actualizeze permanent și să păstreze, în format electronic sau pe suport hârtie, o bază de date privind evidența decolărilor/aterizărilor de pe/pe aerodromurile respective, conținând cel puțin următoarele date: operatorul aerian și componența echipajului, tipul și înmatricularea aeronavei, numărul zborului și ruta (origine și destinație), tipul și scopul zborului/misiunii, numărul de pasageri și cantitatea de marfă/poștă, ziua și ora decolării/aterizării.(2) Procedura de constituire, actualizare și păstrare a bazei de date menționate la alin. (1), precum și datele/documentele componente se stabilesc de operatorii de aerodrom în funcție de clasa de certificare și de condițiile de operare specifice aerodromurilor respective și se acceptă în prealabil de Regia Autonomă «Autoritatea Aeronautică Civilă Română».(3) Operatorii de aerodromuri civile certificate asigură accesul personalului cu atribuții în certificarea aerodromurilor și supravegherea siguranței din cadrul Regiei Autonome «Autoritatea Aeronautică Civilă Română» la baza de date privind evidența decolărilor/aterizărilor de pe/pe aerodromurile în cauză. (la 23-11-2016, Actul a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.423 din 17 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016 )  +  Articolul 8(1) Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ține registrul de evidență a aerodromurilor civile certificate din România.(2) O copie a registrului menționat la alineatul anterior se transmite Direcției transport aerian din cadrul Ministerului Transporturilor, copie ce va fi actualizată semestrial.  +  Articolul 9(1) Pentru aerodromurile cărora li se aplică dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 și a Directivei 2004/36/CE, cu modificările ulterioare, și regulile sale de implementare, certificatele de autorizare emise în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 479/2010 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România și pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC, ediția 1/2010, și a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea și înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC, ediția 1/2010, cu modificările ulterioare, în vigoare, rămân valabile până la conversia acestora în certificate emise pe baza Regulamentului (UE) nr. 139/2014, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2017.(2) Pentru aerodromurile cărora nu li se aplică dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 216/2008, cu modificările ulterioare, și regulile sale de implementare, certificatele de autorizare sau de înregistrare emise în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 479/2010 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România și pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC, ediția 1/2010, și a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea și înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC, ediția 1/2010, cu modificările ulterioare, valide la data intrării în vigoare a prezentului ordin, rămân valabile până la termenele specificate în acestea.  +  Articolul 10În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" va elabora recomandări privind utilizarea terenurilor sau a suprafețelor de apă, altele decât aerodromurile civile certificate, pentru operațiuni aeriene civile de lucru aerian sau aviație generală.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 798/2008 privind aprobarea Cerințelor pentru amenajarea și utilizarea terenurilor, altele decât aerodromurile autorizate, pe care pot ateriza, respectiv de pe care pot decola aeronave civile care execută zboruri interne încadrate în categoria operațiunilor aeriene civile de lucru aerian sau aviație generală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 27 iunie 2008, cu modificările ulterioare, și Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 479/2010 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România și pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC, ediția 1/2010, și a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea și înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC, ediția 1/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 13 iulie 2010, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 12Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 13Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" și administratorii aerodromurilor civile certificate din România vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 14Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul transporturilor,
  Alexandru Răzvan Cuc,
  secretar de stat
  București, 7 martie 2016.Nr. 161.  +  Anexa nr. 1REGLEMENTĂRIprivind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC (Anexa nr. 1)  +  Anexa nr. 2REGLEMENTĂRIprivind amenajarea, utilizarea și înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC (Anexanr. 2)