HOTĂRÂRE nr. 1.476 din 25 noiembrie 2009privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 3 decembrie 2009  În scopul asigurării aplicării în România a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar,în temeiul art. 108 și al art. 148 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se desemnează Autoritatea Feroviară Română - AFER ca organism responsabil cu supravegherea respectării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 315 din 3 decembrie 2007, denumit în continuare Regulament.(2) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii informează Comisia Europeană asupra desemnării organismului responsabil prevăzut la alin. (1).(3) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii sprijină și asistă Autoritatea Feroviară Română - AFER în exercitarea atribuțiilor ce îi revin acesteia potrivit alin. (1).  +  Articolul 2(1) În aplicarea art. 2 alin. (5), tezele a doua și a treia din Regulament, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) serviciile urbane și suburbane de transport feroviar de călători reprezintă serviciile de transport feroviar de călători, care funcționează pentru a satisface necesitățile de transport ale unui centru urban sau ale unei conurbații și ale zonelor de proximitate/limitrofe, asigurate prin intermediul trenurilor de transport de călători de rang "tren regio";b) serviciile regionale de transport feroviar de călători reprezintă serviciile de transport feroviar de călători asigurate cu trenuri de transport de călători de rang «tren regio», «tren interregio», care circulă pe raza unei regionale de cale ferată și sunt destinate să răspundă nevoilor de transport feroviar de călători în regiunea ce corespunde respectivei regionale de cale ferată, inclusiv ale unei regiuni transfrontaliere. (la 17-08-2017, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 2 a fost modificată de ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 579 din 9 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 17 august 2017 ) (la 04-09-2014, Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 616 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014. ) (2) Regionala reprezintă o unitate de transporturi feroviare, care își desfășoară activitatea într-un spațiu teritorial bine determinat, stabilit de către gestionarul de infrastructură, pentru o bună coordonare și gestionare a activității feroviare la nivel național.  +  Articolul 3(1) În aplicarea art. 2 alin. (4) din Regulament, se exceptează de la aplicarea dispozițiilor din Regulament, pentru o perioadă de 5 ani*), serviciile naționale de transport feroviar de călători. Notă
  Potrivit articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 385 din 12 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iunie 2019, termenele prevăzute la art. 3 alin. (1) și art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 3 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 3 decembrie 2024.
  (2) Prin servicii naționale de transport feroviar de călători se înțelege serviciile de transport feroviar de călători pe distanțe lungi, reprezentând serviciile de transport feroviar de călători asigurate cu trenuri de transport de călători de rang "tren regio", "tren interregio" sau "tren intercity", care circulă pe raza a două sau mai multor regionale de cale ferată. (la 04-09-2014, Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 616 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014. ) (3) Perioada prevăzută la alin. (1) se poate reînnoi de două ori cu câte o perioadă de maximum 5 ani, cu respectarea condițiilor prevăzute de Regulament.
   +  Articolul 4În aplicarea art. 2 alin. (5) din Regulament, sunt exceptate de la aplicarea dispozițiilor din Regulament serviciile urbane, suburbane și regionale de transport feroviar de călători.  +  Articolul 5În aplicarea art. 2 alin. (6) din Regulament, se exceptează de la aplicarea dispozițiilor din Regulament, pentru o perioadă de 5 ani*), reînnoibilă, serviciile de transport feroviar de călători a căror parte semnificativă, ce include cel puțin o oprire regulată într-o gară, este exploatată în afara Comunității.  +  Articolul 6În aplicarea art. 2 alin. (3) din Regulament, dispozițiile art. 3, 4 și 5 din prezenta hotărâre nu aduc nicio atingere prevederilor art. 9, 11, 12, 19, art. 20 alin. (1) și art. 26 din Regulament.  +  Articolul 7Aplicarea dispozițiilor Regulamentului prevăzute la art. 3-6 sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 8Ministerul Transporturilor și Infrastructurii informează Comisia Europeană cu privire la derogările prevăzute la art. 2 alin. (4), (5) și (6) din Regulament.  +  Articolul 9(1) Încălcarea dispozițiilor din Regulament atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz, a celor vinovați, în condițiile legii.(1^1) În cazul în care întreprinderea feroviară este răspunzătoare pentru pierderea sau avarierea totală ori parțială a echipamentului de mobilitate sau a celorlalte echipamente specifice folosite de persoanele cu handicap ori persoanele cu mobilitate redusă, întreprinderea feroviară va achita integral contravaloarea acestuia sau repararea lui, după caz, potrivit reglementărilor în vigoare. (la 04-09-2014, Alin. (1^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 616 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014. ) (2) Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:a) nerespectarea dispozițiilor art. 5 "Biciclete" din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei;b) nerespectarea dispozițiilor art. 6 alin. (1) "Inadmisibilitatea renunțării și stipularea limitelor" din Regulament, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;c) nerespectarea dispozițiilor art. 7 "Obligația de a furniza informații privind întreruperea serviciilor feroviare" din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei;d) nerespectarea dispozițiilor art. 8 "Informații de călătorie" din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei;e) nerespectarea dispozițiilor art. 9 "Disponibilitatea legitimațiilor de transport, a biletelor directe și a rezervărilor" din Regulament, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;f) nerespectarea dispozițiilor art. 10 alin. (1), (2), (4) și (5) "Sisteme de informare a călătorilor și de rezervare" din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei;g) nerespectarea dispozițiilor art. 11 "Răspunderea față de călători și de bagajele lor" din Regulament, cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei;h) nerespectarea dispozițiilor art. 12 "Asigurarea" din Regulament, cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei;i) nerespectarea dispozițiilor art. 13 "Plățile în avans" din Regulament, cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei;j) nerespectarea dispozițiilor art. 14 "Declinarea răspunderii" din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei;k) nerespectarea dispozițiilor art. 15 "Răspunderea pentru întârzieri, pierderea legăturii și anulările" din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei;l) nerespectarea dispozițiilor art. 16 "Rambursarea și redirecționarea" din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei;m) nerespectarea dispozițiilor art. 17 "Despăgubirea pentru prețul legitimației de transport" din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei;n) nerespectarea dispozițiilor art. 18 "Asistența" din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei;o) nerespectarea dispozițiilor art. 19 "Dreptul la transport" din Regulament, cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei;p) nerespectarea dispozițiilor art. 20 "Informarea persoanelor cu handicap și a persoanelor cu mobilitate redusă" din Regulament, cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei;q) nerespectarea dispozițiilor art. 21 "Accesibilitate" din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei;r) nerespectarea dispozițiilor art. 22 alin. (1) și (3) "Asistența în gări" din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei;s) nerespectarea dispozițiilor art. 23 "Asistența la bord" din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei;t) nerespectarea dispozițiilor art. 24 lit. a), b), c) și d) "Condițiile în care se asigură asistența" din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei;u) nerespectarea dispozițiilor art. 25 "Despăgubirea pentru echipamentul de mobilitate sau alte echipamente specifice" din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei;v) nerespectarea dispozițiilor art. 26 "Siguranța personală a călătorilor" din Regulament, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;w) nerespectarea dispozițiilor art. 27 "Plângerile" din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei;x) nerespectarea dispozițiilor art. 28 "Standardele de calitate a serviciilor" din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei;y) nerespectarea dispozițiilor art. 29 "Informarea pasagerilor cu privire la drepturile lor" din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei. (la 04-09-2014, Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 616 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014. ) (3) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (2), precum și aplicarea sancțiunilor aferente se fac, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, de către reprezentanții împuterniciți ai Autorității Feroviare Române - AFER.  +  Articolul 10Dispozițiile prezentei hotărâri referitoare la contravenții se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 11Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 3 decembrie 2009, cu excepția art. 9 și 10, care intră în vigoare la 10 zile de la data publicării.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Radu Mircea Berceanu
  Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
  Bogdan Mănoiu
  București, 25 noiembrie 2009.Nr. 1.476.  +  Anexă------