METODOLOGIE DE LUCRU din 29 mai 2008privind transmiterea rapoartelor de tranzacții cu numerar și a rapoartelor de transferuri externe
EMITENT
  • OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 17 iunie 2008    Notă
    Aprobată prin DECIZIA nr. 673 din 29 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 452 din 17 iunie 2008.
     +  Articolul 1(1) În cuprinsul prezentei metodologii rapoartele de tranzacții cu numerar și rapoartele de transferuri externe sunt denumite generic rapoarte.(2) Sintagma entitate raportoare definește persoanele fizice sau juridice care intră sub incidența Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Rapoartele se transmit către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea tranzacției ce face obiectul raportării.(2) Rapoartele pot fi transmise către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor:a) zilnic;b) cumulat, pentru cel mult 10 zile lucrătoare.(3) Pentru situația prevăzută la alin. (2) lit. b), entitatea raportoare întocmește câte un raport din fiecare tip, care cuprinde toate operațiunile derulate în perioada aferentă raportării.  +  Articolul 3(1) Rapoartele pot fi întocmite în format tipărit, pe suport hârtie, sau în format electronic, pe suport magnetic ori optic.(2) Rapoartele în format electronic constituie fișierele denumite cccczzllaaaa_N.dbf pentru rapoartele de numerar, respectiv cccczzllaaaa_T.dbf pentru rapoartele de transferuri externe și se întocmesc în conformitate cu structura aprobată, pentru fiecare tip de fișier, prin Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 674/2008 privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, a Raportului de tranzacții cu numerar și a Raportului de tranzacții externe.  +  Articolul 4(1) Transmiterea rapoartelor, atât în format tipărit, cât și în format electronic, către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor se realizează pe următoarele căi:a) depunerea la registratura instituției;b) prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat, cu confirmare de primire.c) prin intermediul sistemului de raportare on-line. (la 01-12-2010, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din DECIZIA nr. 964 din 28 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 15 noiembrie 2010 ) (2) Rapoartele în format electronic transmise prin mijloacele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) vor fi însoțite de o adresă de înaintare, al cărei model este prezentat în anexa la prezenta metodologie. Adresa de înaintare cuprinde, în mod obligatoriu, caracteristicile fișierului: denumirea, data și ora generării și dimensiunea în KB. De asemenea, în adresa de înaintare se pot face și alte precizări considerate necesare de către entitatea raportoare. (la 15-11-2010, Alineatul (2) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din DECIZIA nr. 964 din 28 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 15 noiembrie 2010 ) (3) Este interzisă transmiterea rapoartelor prin fax sau e-mail.(4) Instituțiile de credit și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine pot transmite rapoartele în format electronic prin rețeaua de comunicație interbancară, conform protocoalelor încheiate cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. În acest caz rapoartele nu sunt însoțite de adresa de înaintare.  +  Articolul 5Responsabilitatea asigurării confidențialității datelor cuprinse în rapoarte pe toată durata transmiterii revine exclusiv entității raportoare.  +  Articolul 6(1) Entitățile raportoare care constată existența unor erori într-un raport ulterior transmiterii acestuia întocmesc, de îndată, un raport rectificativ care înlocuiește raportul inițial.(2) Indiferent dacă raportul rectificativ este întocmit în format tipărit sau electronic, acesta conține atât înregistrările care erau corecte în versiunea inițială, cât și înregistrările corectate de către entitatea raportoare.(3) Rapoartele în format tipărit conțin la rubrica "Observații" mențiuni privind operațiunile corectate, iar rapoartele în format electronic trebuie să aibă data raportării actualizată numai pentru înregistrările corectate(4) Pentru rapoartele menționate la alin. (1), întocmite în format electronic, fișierele rectificative sunt denumite cccccczzllaaaaX_N.dbf, respectiv cccccczzllaaaaX_T.dbf. (la 15-11-2010, Alineatul (4) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din DECIZIA nr. 964 din 28 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 15 noiembrie 2010 ) (5) În cazul în care entitatea raportoare constată că un raport deja transmis este incomplet, datele omise se comunică de îndată, printr-un raport distinct, ce cuprinde la rubrica "Observații" expunerea motivelor care fac necesară întocmirea noului raport.(6) Pentru rapoartele menționate la alin. (5), întocmite în format electronic, fișierele rectificative sunt denumite cccccczzllaaaaY_N.dbf, respectiv cccccczzllaaaaY_T.dbf. (la 15-11-2010, Alineatul (6) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din DECIZIA nr. 964 din 28 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 15 noiembrie 2010 )  +  Anexăla metodologieADRESĂ DE ÎNAINTARE- model -Entitate raportoare:Denumire:Cod unic de înregistrare (cod fiscal):Număr de înmatriculare la oficiul registrului comerțului:Adresă și nr. de telefon/fax:Nr. de înregistrare la emitent:Data raportării:CătreOficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării BanilorVă transmitem alăturat pe suport electronic (nr. de dischete, nr. de CD-uri) conținând:1. Raportul de tranzacții cu numerar, denumit cccccczzllaaaa_N.dbf, aferent zilei/perioadei de ......., creat în data de ......., la ora ......., cu dimensiunea de ..... KB;2. Raportul de transferuri externe, denumit cccccczzllaaaa_T.dbf, aferent zilei/perioadei de ......., creat în data de ........., la ora ........, cu dimensiunea de ......... KB;3. Raportul de tranzacții cu numerar rectificativ/în completare, denumit cccccczzllaaaaX_N.dbf/cccccczzllaaaaY_N.dbf, aferent zilei/perioadei de ........., creat în data de ........, la ora ........, cu dimensiunea de ....... KB;4. Raportul de transferuri externe rectificativ/în completare, denumit cccccczzllaaaaX_T.dbf/cccccczzllaaaaY_T.dbf, aferent zilei/perioadei de ........, creat în data de ........., la ora ......, cu dimensiunea de ....... KB.Certificăm faptul că datele cuprinse în fișier sunt complete, corecte și respectă dispozițiile actelor normative în vigoare.Numele și prenumele persoanei autorizate........................................(semnătura persoanei autorizate și ștampila entității raportoare) (la 15-11-2010, Anexa a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din DECIZIA nr. 964 din 28 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 15 noiembrie 2010 ) ----------