ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 31 din 14 mai 2019privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 23 mai 2019  Având în vedere volumul semnificativ de decizii de impunere pentru stabilirea contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate, aferente perioadei 2014-2017, care nu au fost comunicate contribuabililor până la data de 15 martie 2019, cu consecința punerii contribuabililor în imposibilitatea de a beneficia de acordarea bonificației prevăzute de lege, prin plata contribuției până la 31 martie 2019, independent de voința acestora, în cazul a aproximativ 990.000 de contribuabili potențiali beneficiari ai bonificațiilor,luând în considerare inechitățile rezultate de aplicarea prevederilor legale urmare cărora persoanele fizice sunt obligate la plata unei contribuții de asigurări sociale de sănătate calculată la nivelul salariului de bază minim brut pe țară cu toate că veniturile realizate se situează sub acest nivel,având în vedere că termenul-limită pentru restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, stabilit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule și timbru de mediu pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 258/2018, cu modificările și completările ulterioare, este 30 iunie 2019,luând în considerare răspunsul formulat de autoritățile române la avizul motivat în Cauza 2017/2108 - acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor (infrigement) și transmis Comisiei Europene, în care se susține că se vor lua toate măsurile și se vor depune toate eforturile pentru a fi rambursate integral sumele reprezentând taxele auto, precum și dobânzile aferente, până la data de 30 iunie 2019,ținând cont de faptul că în bugetul pe anul 2019 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu a fost aprobată suma de 1.100 milioane lei, sumă insuficientă pentru acoperirea sumei totale necesare pentru restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule,având în vedere statisticile îngrijorătoare privind incidența bolilor generate de alimentația nesănătoasă,ținând cont de faptul că reducerea nivelului TVA contribuie totodată la creșterea productivității și, implicit, la creșterea eficienței economice,luând în considerare faptul că reducerea cotei de TVA constituie o măsură de natură a spori echitatea, prin îmbunătățirea distribuției veniturilor sau prin faptul că alimentele de înaltă valoare calitativă devin mai accesibile pentru întreaga populație,având în vedere necesitatea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local de către unitățile administrativ-teritoriale în domenii prioritare pentru comunitățile locale, prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 187/2018, cu modificările și completările ulterioare, respectiv sănătate, educație, apă-canalizare, energie termică și electrică, infrastructură de transport, salubrizare, cultură, sport și tineret, locuințe,luând în considerare că art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018, aprobată cu modificări prin Legea nr. 187/2018, cu modificările și completările ulterioare, nu prevede posibilitatea reautorizării tragerilor din împrumuturile acordate unităților administrativ-teritoriale de către Ministerul Finanțelor Publice în funcție de necesitățile de finanțare a investițiilor pentru care au contractat aceste împrumuturi, și nepromovarea prezentului act normativ ar avea drept consecințe negative,creșterea riscului ca persoanele fizice care sunt în imposibilitatea de a beneficia de acordarea bonificației prevăzută de lege, prin plata contribuției până la 31 martie 2019, independent de voința acestora, să acționeze în instanță ANAF pentru că au fost privați de dreptul legal de a beneficia de acordarea bonificațiilor,menținerea unei situații inechitabile în ceea ce privește obligația persoanelor fizice care au realizat în perioada 1 iulie 2015-31 decembrie 2017 venituri sub nivelul salariului minim brut pe țară sau, după caz, sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate la acest nivel în situația în care până la data de 30 iunie 2015 obligațiile de plată ale acestora au fost anulate prin Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligații fiscale,creșterea riscului ca persoanele fizice cărora, prin deciziile de impunere baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate este mai mare decât venitul efectiv realizat, să conteste și să acționeze în instanță deciziile de impunere, imposibilitatea respectării termenului de 30 iunie 2019 prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 și menționat în răspunsul formulat de autoritățile române la avizul motivat în Cauza 2017/2108 - acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor (infrigement) și transmis Comisiei Europene, în care se susține că se vor lua toate măsurile și se vor depune toate eforturile pentru a fi rambursate integral sumele reprezentând taxele auto, precum și dobânzile aferente,lipsa cadrului legal de alocare de sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, de la o poziție distinctă de cheltuieli, pentru suplimentarea bugetului Fondului pentru mediu, în vederea asigurării sumelor necesare pentru restituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și a timbrului de mediu pentru autovehicule, precum si reglementarea posibilității de alocare de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre de Guvern, în vederea asigurării sumelor necesare pentru restituirea taxelor auto menționate, ținând cont de faptul că în bugetul pe anul 2019 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu a fost aprobată suma de 1.100 milioane lei, sumă insuficientă pentru acoperirea sumei totale necesare pentru restituirea acestor taxe,menținerea unei inechități în rândul populației, accesul la alimentele de înaltă valoare calitativă fiind mai facil persoanelor cu un nivel al veniturilor mai ridicat,precum și perpetuarea actualei situații în ceea ce privește incidența bolilor generate de alimentația nesănătoasă, ceea ce generează inclusiv cheltuieli importante cu asistența medicală pentru aceste persoane,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Prin derogare de la dispozițiile art. V alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2019, pentru sumele de plată stabilite prin deciziile de impunere anuale, emise și comunicate de organul fiscal competent între data de 15 martie 2019, inclusiv, și data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, inclusiv, pentru definitivarea contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017, termenul de plată este de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. (2) Pentru plata cu anticipație a sumelor prevăzute la alin. (1) se acordă o bonificație de 10% din aceste sume, dacă sunt plătite integral în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. (3) Prin derogare de la dispozițiile art. V alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2018, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2019, pentru sumele de plată stabilite prin deciziile de impunere anuale, emise și comunicate de organul fiscal competent după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru definitivarea contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017, termenul de plată este de 120 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.(4) Pentru plata cu anticipație a sumelor prevăzute la alin. (3) se acordă o bonificație de 10% din aceste sume, dacă sunt plătite integral în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.(5) Valoarea bonificației diminuează sumele de plată prevăzute la alin. (1) și (3).(6) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1)-(5) se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 2(1) Se anulează contribuția de asigurări sociale de sănătate, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, în cazul persoanelor fizice pentru care baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate a fost întregită la nivelul salariului de bază minim brut pe țară sau, după caz, la valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe țară, pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 și 31 decembrie 2017, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cazul în care organul fiscal nu a emis decizie de impunere pentru obligațiile fiscale și accesoriile de natura celor prevăzute la alin. (1) pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 și 31 decembrie 2017, aceasta nu se mai emite.(3) Prevederile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și persoanelor care nu au realizat venituri în perioada fiscală cuprinsă între 1 iulie 2015 și 31 decembrie 2017, pentru care baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate stabilită potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, este salariul de bază minim brut pe țară, cu excepția celor are au optat pentru plata contribuției conform prevederilor Legii nr. 112/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare.  +  Articolul 3(1) Anularea obligațiilor fiscale prevăzute la art. 2 se efectuează din oficiu de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligațiilor fiscale, care se comunică contribuabilului.(2) În cazul în care, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, organul fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligații de natura celor prevăzute la art. 2, acesta nu mai comunică decizia de impunere, iar obligațiile fiscale se scad din evidența analitică pe plătitor, pe bază de borderou de scădere.  +  Articolul 4Procedura de aplicare a prevederilor art. 2 și 3 din prezenta ordonanță de urgență se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 5(1) În vederea asigurării sumelor necesare pentru restituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și a timbrului de mediu pentru autovehicule, prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 258/2018, cu modificările și completările ulterioare, se pot aloca sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, de la o poziție distinctă de cheltuieli, pentru suplimentarea bugetului Fondului pentru mediu.(2) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în anul 2019, se pot aloca Ministerului Mediului, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru aplicarea prevederilor alin. (1).  +  Articolul 6Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 291 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, destinate consumului uman și animal, animale și păsări vii din specii domestice, semințe, plante și ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele, cu excepția celor prevăzute la alin. (3) lit. k). Prin normele metodologice se stabilesc codurile NC corespunzătoare acestor bunuri;2. La articolul 291 alineatul (3), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:k) livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiționale, autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Livrarea acestor alimente va fi însoțită de copia documentului de recunoaștere/atestare/ certificare eliberat de autoritatea competentă, cu excepția livrării efectuate către consumatorul final.  +  Articolul 7Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 6 intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare datei publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8După alineatul (5) al articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 7 martie 2018, aprobată cu modificări prin Legea nr. 187/2018, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) În situația în care după semnarea convențiilor de împrumut pentru împrumuturile acordate unităților administrativ-teritoriale conform prevederilor prezentului articol apar modificări în structura efectuării tragerilor față de cea autorizată de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, ordonatorul principal de credite are obligația de a le notifica Comisiei, în vederea obținerii noii autorizări în limita sumelor aprobate, conform legii, ca plafoane de trageri pentru fiecare dintre anii 2019 și 2020, anterior reeșalonării tragerilor din împrumutul respectiv.  +  Articolul 9Alineatul (3) al articolului 5 din anexa nr. I, capitolul III, litera E din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Destinațiile sumei prevăzute la alin. (1) se stabilesc de unitățile centrale ale cultelor recunoscute, împreună cu conducerile unităților de cult din afara granițelor, suma urmând a fi utilizată pentru asigurarea contribuției statului la salariile personalului clerical al respectivelor unități la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Obligația de a justifica modul de utilizare a acestei sume revine unității centrale de cult din România, prin prezentarea la Secretariatul de Stat pentru Culte a documentelor prevăzute de normele legale în vigoare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dumitru-Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  București, 14 mai 2019.Nr. 31.----