ORDIN nr. 1.686 din 8 mai 2019privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 23 mai 2019  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, emite prezentul ordin.  +  Articolul INormele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 8 octombrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: a) lucrări pentru realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă, a unuia sau mai multor componente ale acestuia, constând în: frontul de captare a apei, inclusiv instalațiile de pompare până la stația de clorinare, conductele de aducțiune, stația de clorinare și/sau tratare a apei, rezervorul de înmagazinare a apei potabile, stațiile de pompare și repompare între componentele tehnologice și de la acestea în rețelele de distribuție, rețelele de distribuție, anexele administrative și împrejmuirile, branșamente până la limita de proprietate;2. La articolul 6 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: a) lucrări pentru realizarea sistemelor de canalizare și stațiilor de epurare a apelor uzate, a unuia sau mai multor componente ale acestuia, constând în: colectarea, transportul și evacuarea apelor uzate de la utilizator la stațiile de epurare, epurarea apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar, evacuarea, tratarea și depozitarea nămolului rezultat în activitatea de epurare, anexele administrative și împrejmuirile;3. La articolul 6 alineatul (4), literele d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins: d) amenajarea acostamentelor, amenajarea acceselor la proprietate, inclusiv căi de acces pietonale și trotuare în interiorul localităților;e) amenajarea intersecțiilor cu alte drumuri laterale și amenajarea acestora pe o lungime de maximum 25 de metri, inclusiv amenajarea sensurilor giratorii;4. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții noi care se finanțează prin Program sunt întocmite cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) În cadrul domeniului specific prevăzut la art. 5 lit. c) și d) pentru dotarea, ca activitate independentă, a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților sanitare, beneficiarii transmit nota de fundamentare întocmită conform modelului prevăzut în anexele nr. 1 și 2, precum și solicitarea de finanțare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.5. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Categoriile de cheltuieli din devizul general, definite conform legislației în vigoare, care se pot finanța prin Program de la bugetul de stat și de la bugetul local sunt:a) cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiții;b) cheltuieli pentru elaborarea fazelor de proiectare, documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire, proiect tehnic și detalii de execuție, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție;c) cheltuieli pentru realizarea investiției de bază, respectiv: construcții și instalații, montaj utilaje tehnologice, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu/fără montaj și/sau dotare;d) cheltuieli pentru lucrările de construcții și instalații aferente organizării de șantier;e) cheltuieli diverse și neprevăzute.(2) Categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program sunt: cheltuieli pentru obținerea terenului și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehnică, consultanță, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar, cheltuieli pentru informare și publicitate.6. La articolul 10, alineatele (8) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins: (8) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) din ordonanța de urgență, după încheierea contractelor de finanțare, valoarea alocată de la bugetul de stat nu se majorează, iar în situația în care apar cheltuieli suplimentare, acestea se finanțează din sursele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) și c) din ordonanța de urgență. ……………………………………………………………………(10) Valoarea aprobată prin ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice prevăzut la alin. (3) se diminuează în situația în care, după analiza de specialitate a documentelor prevăzute la alin. (5)-(7), se constată că aceasta cuprinde categorii de cheltuieli transmise inițial care nu se pot finanța prin Program de la bugetul de stat, conform prevederilor art. 6 și 8, au fost decontate din bugetul local anterior aprobării ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației publice prevăzut la alin. (3) și/sau se constată că încalcă alte prevederi legale.7. La articolul 11, literele a) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins: a) documentațiile tehnico-economice sunt completate, întocmite și actualizate conform prevederilor legale în vigoare; ……………………………………………………………………d) cheltuielile cuprinse în devizele generale sunt defalcate pe obiecte și categorii de lucrări.8. La articolul 12, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins: (4) După încheierea contractelor de achiziție, beneficiarii actualizează corespunzător devizul general, îl aprobă prin hotărâre de consiliu local/județean și îl transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, însoțit de contractele de achiziții publice.(5) După emiterea autorizației de construire, aceasta se transmite la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.9. La articolul 12, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins: (6) În perioada de valabilitate a contractelor de finanțare, după transmiterea documentelor prevăzute la alin. (4) și în toate situațiile în care beneficiarii solicită diminuarea valorii alocate de la bugetul de stat în procesul de implementare a investiției, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice procedează la regularizarea creditelor de angajament alocate, diminuând corespunzător valoarea aprobată prin ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice prevăzut la art. 10 alin. (3), precum și contractele de finanțare prevăzute la alin. (1).10. La articolul 13, alineatele (3), (7) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins: (3) În situația în care documentațiile transmise de beneficiari și înregistrate la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în vederea decontării nu sunt complete și conforme cu prevederile legale și/sau necesită clarificări, se comunică beneficiarului, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării, observațiile și/sau propunerile necesare modificării/completării acestora, cu precizarea că solicitarea de transfer revizuită cu modificările/completările ulterioare aduse documentației inițiale va primi un nou număr de înregistrare fiind considerată solicitare nouă. ……………………………………………………………………(7) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (7) din ordonanța de urgență, după primirea notificării prevăzute la alin. (4) lit. a), beneficiarii care au încheiate contracte de finanțare multianuale pot deconta din surse proprii sau alte surse legal constituite sumele aferente contribuției de la bugetul de stat și pot solicita în scris recuperarea acestora de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în limita contractului de finanțare încheiat, numai pentru bunurile achiziționate, serviciile prestate, lucrările executate, după aprobarea listei prevăzute la art. 10 alin. (3). …………………………………………………………………...(9) În aplicarea prevederilor art. 12 alin. (2) din ordonanța de urgență, în vederea transferării sumelor pentru obligațiile de plată neonorate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din lipsa creditelor bugetare, pentru care plata lucrărilor a fost asigurată din bugetele locale, beneficiarii pot solicita în scris Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice transferarea acestor sume, solicitare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 a, care va fi însoțită de ordinul de plată, certificat pentru conformitate cu originalul, prin care se va face dovada efectuării plății de la bugetul local.11. La articolul 14, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: (4) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea sumelor prevăzute la alin. (2), beneficiarii au obligația să le vireze prin ordin de plată către prestatorii de servicii/executanții de lucrări/furnizorii de bunuri, după caz. În situația în care beneficiarii nu virează sumele, trebuie să justifice motivul neefectuării viramentului și să le returneze în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului inițial de 10 zile.12. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Pentru monitorizarea utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu destinația finanțării cheltuielilor prevăzute în contractele de finanțare multianuale, beneficiarii, cu excepția celor aflați în situația prevăzută la art. 13 alin. (8) și (9), transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice justificarea utilizării acestora până la finalul fiecărui an bugetar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.(2) Decontarea solicitărilor de transfer al sumelor necesare pentru bunurile achiziționate, serviciile prestate, lucrările executate, de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice către beneficiari, este condiționată de justificarea utilizării transferului anterior, prin transmiterea anexei nr. 5, cu excepția celor aflați în situația prevăzută la art. 13 alin. (8) și (9).(3) Obligația monitorizării de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a utilizării fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivelor de investiții constă în centralizarea sumelor alocate și decontate, conform anexelor nr. 4, 4a și nr. 5, transmise de către beneficiari, precum și a proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor.13. La articolul 17, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Beneficiarii au obligația să transmită Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, până la data de 30 ianuarie a fiecărui an, pentru anul anterior, date și informații cu privire la obiectivul de investiții, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.(5) La finalizarea obiectivului de investiții, beneficiarii organizează recepția la terminarea lucrărilor, în condițiile legii, și transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în termen de 30 de zile, următoarele documente:a) adresă de înaintare, conform modelului din anexa nr. 7; b) proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în copie conformă cu originalul;c) date și informații cu privire la obiectivul de investiții, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.14. La articolul 17, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) În baza documentelor transmise de către beneficiar, prevăzute la alin. (5), dacă este cazul, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice procedează la regularizarea creditelor de angajament alocate, diminuând corespunzător valoarea aprobată prin ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice prevăzut la art. 10 alin. (3) și contractele de finanțare prevăzute la alin. (1).15. La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice centralizează datele și informațiile transmise de beneficiari conform art. 17 alin. (4) și alin. (5) lit. c) și stabilește indicatorii de rezultate și de eficiență ai Programului în vederea evaluării performanței acestuia, conform prevederilor legale în vigoare.16. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20Anexa A și anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.17. Anexele nr. 4, 4a, 5 și 6 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezentul ordin.18. Anexa nr. 4b se abrogă.19. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ordin.20. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul II(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  București, 8 mai 2019.Nr. 1.686.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 4 la normele metodologice)Consiliul Județean …………………/Primăria ……………….Județul...............Nr. ............./data......................
  SITUAȚIE
  privind necesarul de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor/serviciilor
  și a altor cheltuieli pentru obiectivul de investiții „.................“
  în baza contractului de finanțare nr. ......./data...................
  -lei-
  Nr. crt.Valoarea totală a contractului de finanțare de la bugetul de stat (inclusiv TVA)Valoarea totală decontată din contractul de finanțare de la bugetul de stat (inclusiv TVA)Valoarea totală nedecontată din contractul de finanțare de la bugetul de stat (inclusiv TVA)Situații de lucrări/Proces-verbal predare-primire (proiect tehnic/verificare proiect tehnic/dotare)FacturăSume solicitate de la bugetul de stat, în limita contractului de finanțare (inclusiv TVA)
  Nr. de înregistrare/dataValoareaEmitentNr./datăValoare (inclusiv TVA)
  0123 = 1 – 2456789
  1…………….…………….…………….
  2
  ....
  TOTAL0,000,000,00
  Subsemnatul, ...................................., în calitate de reprezentant al ..........................., având funcția de .........................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli pentru care solicit transferul de la bugetul de stat al sumei solicitate de ..................... (lei cu TVA) sunt executate/prestate/efectuate/recepționate și se încadrează în cheltuielile care se pot finanța de la bugetul de stat conform art. 8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare, nu au fost decontate din alte surse de finanțare, și sunt responsabil pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate și mă oblig să respect termenele prevăzute la art. 14 alin. (4) din normele metodologice menționate anterior.
  Ordonator principal de credite,
  Președinte consiliu județean/Primar/Reprezentant legal beneficiar, după caz
  Numele și prenumele ……………….
  Semnătura ………………
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 4 a la normele metodologice)Consiliul Județean ............./Primăria ………………JudețulNr. ............./data.......................
  SITUAȚIE
  privind necesarul de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor/serviciilor
  și a altor cheltuieli pentru obiectivul de investiții „.................“
  în baza Contractului de finanțare nr. ......./data ...................
  Nr. crt.Valoarea totală a contractului de finanțare de la bugetul de stat (inclusiv TVA)Valoarea totală decontată din contractul de finanțare de la bugetul de stat (inclusiv TVA)Valoarea totală nedecontată din contractul de finanțare de la bugetul de stat (inclusiv TVA)Situații de lucrări/Proces-verbal de predare-primire (proiect tehnic/verificare proiect tehnic/dotare)FacturăOrdin de platăSume solicitate de la bugetul de stat, în limita contractului de finanțare (inclusiv TVA)
  Nr. de înregistrare/dataValoareaEmitentNumăr/dată Valoare (inclusiv TVA)Nr./dataValoarea
  01234567891011
  1.........................................................
  2
  ....
  TOTAL0,000,000,000,00
  Subsemnatul, ...................................., în calitate de reprezentant al ..........................., având funcția de .........................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli pentru care solicit transferul de la bugetul de stat al sumei de ..................... (lei cu TVA) sunt executate/prestate/efectuate/recepționate și se încadrează în cheltuielile care se pot finanța de la bugetul de stat conform art. 8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare, au fost decontate din bugetul local având în vedere prevederile art. 10 alin. (5) sau art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare, și în baza notificării transmise de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice conform art. 10 alin. (4) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare, și sunt responsabil pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate.
  Ordonator principal de credite,
  Președinte consiliu județean/Primar/Reprezentant legal beneficiar, după caz
  Numele și prenumele ........................
  Semnătura .....................
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 5 la normele metodologice)Consiliul Județean …….../Primăria.............Județul..............Nr. ............./data .......................
  SITUAȚIE
  privind lucrările/serviciile/alte cheltuieli realizate și decontate
  pentru obiectivul de investiții „................................................“
  în baza Contractului de finanțare nr. ......./data ...................
  -lei-
  Nr. crt.Valoarea contractului de finanțare de la bugetul de stat (inclusiv TVA)Contract de lucrări/servicii/alte Valoarea decontată de la bugetul de stat în baza ultimei solicitări (inclusiv TVA)FacturăOrdin de plată
  Nr./dataValoareaEmitentNr./dataValoareaNr./dataValoarea
  0123 = 1 – 2456789
  1......................................................................
  2.
  …..
  TOTAL0,000,00
  Subsemnatul, ................................., în calitate de reprezentant al ..........................., având funcția de .........................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli sunt executate/prestate/efectuate/ recepționate și decontate în suma de .................. și se încadrează în cheltuielile care se pot finanța de la bugetul de stat conform art. 8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, cu modificările și completările ulterioare, și am respectat termenul prevăzut la art. 14 alin. (4) teza I din normele metodologice menționate anterior.
  Ordonator principal de credite,
  Președinte consiliu județean/Primar/Reprezentant legal beneficiar, după caz
  Numele și prenumele ........................
  Semnătura .....................
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 6 la normele metodologice)Județul ………………..Unitatea administrativ-teritorială ………………. Nr. ……………./data ……………..
  DATE ȘI INFORMAȚII
  necesare stabilirii indicatorilor de performanță și eficiență
  ai obiectivului de investiții „.........................“ finanțat
  în baza Contractului de finanțare nr. ...../data .........
  prin Programul național de dezvoltare locală
  Nr. crt.Domeniu specific din Program prin care se finanțează obiectivul de investițiiCapacități specificeCapacități specifice realizate la data raportăriiCapacități specifice propuse prin proiect
  Data începerii lucrărilor de execuție:
  Data estimată de finalizare a obiectivului de investiție:
  Tip investiție:
  □ construire/realizare
  □ extindere
  □ reabilitare/modernizare
  □ dotare
  a)- realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă și stații de tratare a apei 1. stație de tratare a apei (buc.)………………..………………..
  2. lungime de rețea realizată (km)………………..………………..
  3. număr branșamente……………….……………..
  4. număr total de beneficiari direcți (locuitori)………………..………………..
  b)- realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare și stații de epurare a apelor uzate1. stație de epurare a apelor (buc.)………………..………………..
  2. lungime de rețea realizată (km)
  3. număr cămine de racord individual………………..………………..
  4. număr total de beneficiari direcți (locuitori)………………..………………..
  c)- realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităților de învățământ preuniversitar, respectiv creșe, grădinițe, școli generale primare și gimnaziale, licee, colegii naționale, grupuri școlare, școli profesionale, școli postliceale, unități de învățământ special de stat, precum și alte unități de învățământ preuniversitar, înființate potrivit legii1. suprafață desfășurată (mp)………………..………………..
  2. număr total de beneficiari direcți (copii/elevi)………………..………………..
  d)- realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităților sanitare, inclusiv a spațiilor afectate desfășurării activității unor cabinete medicale/dispensare medicale din mediul rural și centre medicale de permanență1. suprafață desfășurată (mp)………………..………………..
  2. număr total de beneficiari direcți (locuitori)………………..………………..
  e)- construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților1. categoria drumului (drum județean/ drum comunal/drum sătesc/străzi etc.)………………..………………..
  2. lungime de drum realizat (km)………………..………………..
  3. număr total de beneficiari direcți (locuitori)………………..………………..
  f)- realizarea/modernizarea/reabilitarea de poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale1. număr total de beneficiari direcți (locuitori)………………..………………..
  2. categoria drumului pe care se realizează obiectivul (drum județean/ drum comunal/drum sătesc/străzi etc.)………………..………………..
  g)- realizare/extindere/reabilitare/modernizare a unor obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncționale, teatre 1. suprafață desfășurată (mp)………………..………………..
  2. număr total de beneficiari direcți (locuitori)………………..………………..
  h)- realizarea/extinderea/modernizarea platformelor de gunoi1. suprafață construită (mp)………………..………………..
  2. număr total de beneficiari direcți………………..………………..
  i)- realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea piețelor publice, comerciale, a târgurilor, oboarelor, după caz1. suprafață desfășurată (mp)………………..………………..
  2. număr total de beneficiari direcți (locuitori)………………..………………..
  j)- realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor sportive1. suprafață desfășurată (mp)………………..………………..
  2. număr total de beneficiari direcți………………..………………..
  k)- realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor instituțiilor publice ale autorităților administrației publice locale, precum și a instituțiilor publice din subordinea acestora1. suprafață desfășurată (mp)………………..………………..
  2. număr total de beneficiari direcți (locuitori)………………..………………..
  l)- construcția/extinderea/reabilitarea infrastructurii turistice dezvoltate de autoritățile publice locale ca instrument de punere în valoare a potențialului turistic local, pentru obiectivele de investiții aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora1. număr de turiști beneficiari estimați………………..………………..
  2. alte capacități specifice considerate semnificative, dacă este cazul………………..………………..
  m)- construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de iluminat public stradal, cu prioritate în mediul rural1. lungime totală străzi iluminate (km)………………..………………..
  2. număr total de beneficiari direcți (locuitori)………………..………………..
  NOTĂ:Anexa se va întocmi pentru fiecare obiectiv de investiții din program, particularizându-se în funcție de domeniul/domeniile specific/specifice din care face parte, avându-se în vedere lucrările realizate până la data transmiterii anexei. Se păstrează în raportare doar doemniile aferente obiectivului de investiție.
  Beneficiar
  Unitatea administrativ-teritorială ……………..
  Președintele consiliu județean/Primar
  Numele și prenumele …………………….
  Semnătura ..................
   +  Anexa nr. 5(Anexa nr. 7 la Normele metodologice)Județul ....................... Consiliul Județean ………./Primăria ............. Nr… . ………./data ………
  Către
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  Referitor la: obiectivul de investiții …………………………, finanțat prin Programul național de dezvoltare locală (PNDL)Având în vedere finalizarea obiectivului de investiții .........., pentru care a fost încheiat Contractul de finanțare dintre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. .......…. /data………..... și unitatea administrativ teritorială .............. nr. …. /data……….. și efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, atașăm următoarele:– Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. ……. din data de ……….;– anexa nr. 5 la Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, cu modificările și completările ulterioare, pentru justificarea ultimei solicitări de transfer;– anexa nr. 6 la Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, cu modificările și completările ulterioare.Precizăm că:– Valoarea totală a investiției este de ………. lei, din care:• suma totală decontată de la bugetul de stat …………. lei, din care:[] suma totală decontată de la bugetul de stat din Contractul de finanțare multianual dintre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. …..…/data …….… și unitatea administrativ teritorială ................ nr. ……/data ……… este de …….. lei;[] suma totală decontată de la bugetul de stat anterior contractului de finanțare multianual este de …….. lei;• suma totală decontată de la bugetul local sau alte surse legal constituite este de …….. lei;– au fost decontate toate cheltuielile care se pot finanța prin PNDL de la bugetul de stat și suma de ……………… lei nu mai este necesară.
  Beneficiar,
  Președintele consiliului județean/Primar
  Numele și prenumele .........
  Semnătura ..........
  -----