PROCEDURĂ din 9 mai 2019de selecție a beneficiarilor și a proiectelor
EMITENT
 • COMISIA NAȚIONALĂ DE STRATEGIE ȘI PROGNOZĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 22 mai 2019  Notă
  Conținută de ORDINUL nr. 196 din 9 mai 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 401 din 22 mai 2019.
   +  Capitolul I Procedura de depunere și selecție  +  Articolul 1Alocarea ajutorului de stat se face în condițiile respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Înregistrarea cererilor de finanțare se realizează anual, în sesiune continuă, și începe de la data comunicată de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză pe site-ul său.(2) Nu se mai pot înregistra cereri de finanțare după data epuizării bugetului anual alocat schemei.  +  Articolul 3(1) În vederea obținerii finanțării, solicitantul transmite la registratura Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză din strada Cristian Popișteanu nr. 2-4, sector 1, București, formularul de cerere prevăzut în anexa nr. 1, însoțit de documentele justificative necesare evaluării prevăzute în anexa nr. 2, într-un singur exemplar tipărit și în format electronic de tip memory-stick sau CD.(2) Transmiterea documentației se poate face prin poștă sau servicii de curierat. De asemenea este permisă și depunerea personală a documentației la registratura Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.(3) Pe plic se menționează „Concursul de selecție proiecte în baza schemei de ajutor de stat instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 421/2018“.(4) Se iau în considerare numai cererile de finanțare înregistrate la registratura Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză începând cu data comunicată pe site.(5) Cererile de finanțare depuse la o altă adresă decât cea indicată sau înaintea datei comunicate se restituie solicitanților.  +  Articolul 4Comisia Națională de Strategie și Prognoză transmite Comisiei de Film din România formularele de cerere primite împreună cu documentația anexată, în vederea analizării, evaluării și selecției.  +  Articolul 5(1) Cererile de finanțare se analizează în ordinea înregistrării la registratura Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză și în limita creditelor de angajament și bugetare aprobate prin legile bugetare anuale.(2) În cazul în care valoarea ajutorului de stat solicitat depășește valoarea bugetului anual aprobat prin legile bugetare anuale, soluționarea cererilor de finanțare se realizează astfel:a) se analizează cererile de finanțare în ordinea înregistrării la registratura Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză și în limita bugetului anual alocat prin legile bugetare anuale;b) Comisia Națională de Strategie și Prognoză publică pe site-ul său, periodic, lista cererilor de finanțare depuse și stadiul analizei acestora (în analiză, s-a emis acord, s-a emis scrisoare de respingere, după caz) în limita bugetului anual aprobat prin legile bugetare anuale.(3) În cazul în care în urma evaluării, pe parcursul exercițiului financiar, se emit hotărâri de respingere a cererilor de acord pentru finanțare sau solicitanții comunică Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză renunțarea la „Acordul de finanțare“ emis și astfel rămân disponibile credite de angajament și bugetare, cererile de finanțare, rămase în așteptare, care nu au făcut obiectul evaluării deoarece ajutorul solicitat depășea bugetul anual alocat, se vor analiza în ordinea înregistrării la registratura Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză. Pentru cererile de finanțare, aflate inițial în așteptare, termenele de analiză/ soluționare prevăzute de actul normativ vor curge de la data publicării pe site-ul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză a bugetului rămas disponibil.(4) Cererile de finanțare se selectează în ordinea în care documentația este completă și cu condiția respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 421/2018, cu modificările și completările ulterioare.(5) Cererile de finanțare nesoluționate până la data epuizării bugetului anual aprobat prin legile bugetare anuale se restituie solicitanților, iar Comisia Națională de Strategie și Prognoză comunică pe site-ul său că nu se mai primesc cereri de finanțare, dar cele care îndeplinesc cumulativ condițiile și criteriile de eligibilitate sunt analizate de Comisia de Film din România, urmând să fie finanțate din bugetul anului următor, în cazul în care sunt aprobate.  +  Articolul 6Evaluarea cererii de finanțare de către Comisia de Film din România cuprinde următoarele etape:1. etapa 1 - analiza din punctul de vedere al conformității cu prevederile legale a documentelor (în baza anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză nr. 197/2019*), într-un termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data la care cererea de finanțare este considerată completă în sensul criteriilor de conformitate, care include în principal:(i) verificarea existenței și conformității formularului de cerere și a documentației anexate acestuia;(ii) solicitare de informații suplimentare/clarificări în cazul în care se constată neconformitatea unor documente;(iii) verificarea conformității documentelor transmise în urma solicitării de informații suplimentare, dacă este cazul;* Ordinul președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză nr. 197/2019 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.2. etapa 2 - analiza din punctul de vedere al eligibilității proiectului de investiții într-un termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data la care cererea de finanțare este considerată completă în urma finalizării etapei 1, care include în principal:(i) evaluarea cererii de acord pentru finanțare și a documentelor anexate din punctul de vedere al îndeplinirii condițiilor și criteriilor de eligibilitate;(ii) solicitarea de informații și/sau documente pentru completarea cererii de finanțare, dacă este cazul;(iii) deliberarea comisiei;(iv) soluționarea cererii de finanțare prin adoptarea unei hotărâri privind emiterea certificatului de solicitant sau a unei hotărâri de respingere motivată;(v) transmiterea hotărârii privind emiterea certificatului de solicitant sau a unei hotărâri de respingere motivată către președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză în vederea emiterii certificatului de solicitant și a acordului de finanțare sau a respingerii cererii și aprobarea acestora prin ordin.  +  Articolul 7(1) În cazul în care, oricând pe parcursul evaluării cererii de finanțare, Comisia de Film din România constată următoarele:a) existența unor neconcordanțe în informațiile furnizate;b) necesitatea unor documente suplimentare în vederea evaluării conformității sau eligibilității cererii de finanțare,Comisia de Film din România va comunica solicitantului necesitatea completării/corectării formularului de cerere și/sau a documentelor anexate, însoțită de motivarea corespunzătoare. Comisia va putea reveni cu solicitare de clarificări în măsura în care răspunsul primit nu este edificator sau/și dacă ori de câte ori consideră necesare noi clarificări.(2) Solicitantul are la dispoziție un termen de maximum 5 zile lucrătoare să transmită informațiile și documentele suplimentare solicitate de Comisia de Film din România.(3) Nu se iau în considerare documentele transmise de solicitant din proprie inițiativă, în vederea completării documentației aferente cererii de acord pentru finanțare.(4) Termenele de soluționare prevăzute la art. 6 curg de la data la care documentația este considerată completă în urma primirii informațiilor și documentelor suplimentare solicitate de Comisia de Film din România în conformitate cu prevederile alin. (3).  +  Articolul 8Comisia de Film din România adoptă o hotărâre de respingere motivată atunci când constată următoarele:a) nu sunt întrunite cumulativ condițiile de conformitate și eligibilitate prevăzute de schema de ajutor de stat;b) formularul de cerere nu este însoțit de documentele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta procedură;c) solicitantul nu răspunde la solicitarea de clarificări în termenul prevăzut la art. 7 alin. (2).  +  Articolul 9(1) În cazul îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate prevăzute de schema de ajutor de stat, Comisia de Film din România adoptă o hotărâre privind emiterea certificatului de solicitant în care indică următoarele:a) numărul de înregistrare primit pe formularul de cerere;b) valoarea cheltuielilor eligibile în baza formularului de cerere;c) ajutorul de stat maxim aprobat.(2) Valoarea cheltuielilor eligibile menționate în hotărârea privind emiterea certificatului de solicitant va fi plătită numai în măsura în care este certificată de raportul de audit, realizat în condițiile legii. Dacă valoarea cheltuielilor eligibile certificate de raportul de audit este mai mică decât cea din hotărârea privind emiterea certificatului de solicitant, beneficiarul este îndreptățit doar la plata sumei certificate de raportul de audit. Dacă valoarea cheltuielilor eligibile certificate de raportul de audit este mai mare decât cea din hotărârea privind emiterea certificatului de solicitant, beneficiarul este îndreptățit doar la plata sumei din hotărârea privind emiterea certificatului de solicitant.(3) Hotărârile Comisiei de Film din România se adoptă cu votul majorității. În cazul egalității de voturi, votul președintelui prevalează.  +  Articolul 10(1) Hotărârea privind emiterea certificatului de solicitant sau hotărârea de respingere motivată se transmit de către Comisia de Film din România către președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză în vederea aprobării ordinului pentru emiterea certificatului de solicitant și a acordului de finanțare sau a ordinului pentru emiterea respingerii cererii.(2) Hotărârile menționate la alin. (1) pot fi contestate în baza Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(3) În urma aprobării ordinului pentru emiterea certificatului de solicitant și a acordului de finanțare, Comisia Națională de Strategie și Prognoză comunică solicitantului rezultatul evaluării.(4) Certificatele de solicitant și acordurile pentru finanțare nu asigură solicitanților plata cuantumului alocării financiare nerambursabile, acestea fiind în final certificate de către auditorul proiectului, în condițiile art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările și completările ulterioare.(5) Certificatele de solicitant și acordurile pentru finanțare nu sunt transferabile.  +  Capitolul II Plata ajutorului de stat  +  Articolul 11(1) În termen de 20 de zile de la ultima cheltuială realizată pe teritoriul României, dar nu mai târziu de 2 ani de la emiterea certificatului de solicitant, solicitantul depune o cerere de plată a ajutorului de stat la registratura Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.(2) Cererea de plată va fi însoțită de un raport de audit care să certifice suma cheltuielilor eligibile efectiv realizate în conformitate cu International Standard on Related Services („ISRS“) 4400 în baza prevederilor art. 11 alin. (2) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările și completările ulterioare.(3) Cererea de plată a ajutorului de stat, împreună cu documentația anexată, se depune la registratura Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, într-un singur exemplar tipărit și în format electronic de tip memory-stick sau CD.(4) Transmiterea documentației se poate face prin poștă sau servicii de curierat. De asemenea este permisă și depunerea personală a documentației la registratura Comisiei Naționale de Strategie si Prognoză.(5) Pe plic se menționează „Solicitare de plată în baza schemei de ajutor de stat instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 421/2018“.(6) Documentația prevăzută la alin. (4) se transmite de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză la Comisia de Film din România.(7) Cererea de plată se consideră completă de la data la care raportul de audit este complet.(8) În cazul în care Comisia de Film din România constată următoarele:a) existența unor neconcordanțe în informațiile furnizate;b) necesitatea unor documente suplimentare, în termen de 10 zile de la data înregistrării cererii de plată, Comisia de Film din România va dispune solicitantului completarea/corectarea raportului de audit.(9) Solicitantul are la dispoziție un termen de 30 de zile pentru a transmite informațiile și documentele suplimentare solicitate de Comisia de Film din România.(10) Nu se iau în considerare documentele transmise de solicitant din proprie inițiativă, în vederea completării documentației aferente cererii de plată.(11) Comisia de Film din România emite o hotărâre care certifică cuantumul cheltuielilor eligibile și valoarea ajutorului de stat corespunzător în condițiile prevăzute la art. 9 alin. (2) din prezenta procedură.Pe baza hotărârii emise de Comisia de Film din România, Comisia Națională de Strategie și Prognoză va aproba cererea de plată în cel mult 10 zile de la data la care raportul de audit este complet.(12) Comisia Națională de Strategie și Prognoză poate efectua verificări proprii ale cererii de plată și documentației anexate și poate solicita, la rândul ei, completări.(13) Plata efectivă se va realiza în termen de maximum 120 de zile de la data aprobării cererii de plată. Comisia Națională de Strategie și Prognoză poate efectua verificări proprii ale cererii de plată și documentației anexate, precum și ale respectării tuturor celorlalte prevederi legale și poate solicita, la rândul ei, completări. În cazul în care, în urma verificărilor, constată încălcarea prevederilor art. 15^1 din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările și completările ulterioare, va dispune revocarea acordului de finanțare, refuzând pe cale de consecință efectuarea plății solicitate.(14) Plata ajutorului de stat se va face cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și pct. 5.8.1, 5.8.2 și 5.8.6 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 12Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1la procedură
  FORMULARUL DE CERERE
  CONCURSUL DE SELECȚIE PROIECTE, sesiunea ........ anul ......
  Solicitant: …………………Titlul proiectului: ………………Data înregistrării ………….. (Se menționează data înregistrării în registrul de corespondență al solicitantului.)Numărul înregistrării …………. (Se menționează numărul din registrul de corespondență al solicitantului.)
  Cerere
  Subscrisa, .............................................................., având datele de identificare menționate la pct. I, reprezentată legal prin domnul/doamna ..........................................., având calitatea de ..................................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ……… nr. ………….., eliberat de ……………… la data de ………………, cu domiciliul în localitatea ………......................……., str. ….......................………. nr. ……, bl. ……, sc. …., ap. ……, sectorul/județul …….......................……, solicit finanțarea în condițiile prevederilor schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările și completările ulterioare.I. Prezentarea solicitantului1. Elemente de identificare ale solicitantuluiDenumirea solicitantului ........................................................................................................................................................Data înregistrării solicitantului .....................................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului sau alt oficiu cu competențe similare din alte state ...................................Nr. de autorizație în Registrul cinematografiei (în cazul întreprinderilor române) .....................................................................Codul de identificare fiscală .........................................Adresa ....................................., cod poștal .................Telefon ................................./ fax .................................E-mail ...........................................................................Forma juridică ...............................................................Capitalul social ................................. (valută), deținut de:[] persoane fizice: ....................................................%;[] întreprinderi mici și mijlocii^1: ................................%;[] întreprinderi mari^2: ................................................%.Obiectul principal de activitate: Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune, cod CAEN: CAEN 59112. Prezentarea situației actuale a solicitantuluiDate din situațiile financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, după caz:– numărul mediu de salariați ......................................– cifra de afaceri .........................................................– profit/pierdere ..........................................................3. Calitatea solicitantului[] Producător[] Coproducător reprezentantSe vor menționa toți ceilalți coproducători și se va indica țara de proveniență a acestora..................................................................................................................................[] Prestator de serviciiSe va menționa producătorul străin cu care are încheiat contract de prestări servicii și se va indica țara de proveniență a acestuia.4. Deținerea drepturilor asupra operei[] Dețin drepturile de proprietate intelectuală asupra operei. (Se atașează actul juridic prin care se face dovada deținerii drepturilor în copie și tradus autorizat în limba română - de exemplu, contract de vânzare-cumpărare, contract de cesiune drepturi proprietate intelectuală etc.)[] Dețin o parte din drepturile de proprietate intelectuală asupra operei. Se vor menționa procentul și modul de repartizare între coproducători. Se atașează contractul de coproducție în copie și tradus autorizat în limba română, în care se menționează procentul contribuției fiecărui coproducător în proiect și procentul drepturilor deținute în mod corespunzător.)[] Dețin un contract/precontract de prestări de servicii cu un producător străin deținător al drepturilor de proprietate intelectuală asupra operei. (Se atașează contractul de prestări de servicii cu producătorul străin și actul juridic prin care se face dovada deținerii drepturilor de proprietate intelectuală asupra operei de către producătorul străin/Deal Memo/MOA - în copie și traduse autorizat în limba română.)II. Prezentarea proiectului pentru care se solicită ajutorul de stat1. Tipul de producție audiovizuală ce face obiectul proiectului (Se bifează o singură situație care corespunde solicitantului.)[] Film de ficțiune• lungmetraj (>70 min.)• mediumetraj (30-50 min.)• scurtmetraj (<30 min.)[] Serial de televiziune^3• miniserie (≤8 episoade și maximum 60 min./episod)• serial (minimum 8 - maximum 13 episoade și mai mult de un sezon și maximum 45 min./episod)[] Documentar artistic• lungmetraj (≥50 min.)• scurtmetraj (<50 min.)[] Film de animație• lungmetraj (>70 min.)• mediumetraj (30-50 min.)• scurtmetraj (<30 min.)2. Primul mediu de exploatare al operei audiovizuale (Se bifează o singură situație care corespunde solicitantului.)[] Cinematograf[] TV[] Suport video (CD/DVD/Blue-Ray etc.)[] Internet3. Prezentarea subiectului proiectului pe baza synopsisului/conceptului artistic (maximum 1.000 de caractere)................................................................................................................................................4. Încadrarea proiectului în categoria produs cultural4.1. (a) Înregistrează un număr de ......................... puncte la simularea privind îndeplinirea Testului de eligibilitate prevăzut în anexa la Ordinul președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză nr. 195/2019 privind stabilirea criteriilor pentru încadrarea ca „produs cultural“ a proiectelor care pot beneficia de ajutor de stat
  Se vor atașa extrase scenariu care vor evidenția îndeplinirea criteriilor de eligibilitate de mai sus, inclusiv încadrarea în criteriile Testului de eligibilitate prevăzut în anexa la Ordinul președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză nr. 195/2019.
  (b) Îndeplinește criteriile prevăzute de art. 3 din Ordinul președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză nr. 195/2019.
  4.2. Perioada realizării proiectuluiData începerii proiectului (Se vor menționa luna și anul.):Data finalizării proiectului (Se vor menționa luna și anul.):Data estimată a premierei/lansării proiectului (Se vor menționa luna și anul.):4.3. Date privind realizarea proiectului în RomâniaPerioadă pregătire filmare în România (Se va menționa luna/anul începerii, respectiv încheierii.):Perioadă filmare în România (Se va menționa luna/anul începerii, respectiv încheierii.):Perioadă postproducție în România (Se va menționa luna/anul începerii, respectiv încheierii.):Locațiile din România în care se desfășoară subiectul filmului^4
  Regiunea de dezvoltare din România
  Județul
  Localitatea
  Reper arhitectural/cultural
  % din subiectul producției desfășurat în locația respectivă
  Identificare vizuală
  Identificare verbală
  Indicare pagină/secvență din scenariu atașat
  4.4. Echipa de proiect^5
  Nr. crt.Poziție echipăNumePrenumeCetățenie
  1.Regizor
  2.Scenarist
  3.Producător
  4.Actor principal
  5.Actor secundar
  6.Actor voce
  7.Director de imagine
  8.Compozitor
  9.Artist animator
  10.Editor imagine
  11.Scenograf
  12.Pictor de costume
  13.Makeup artist
  14.Hairstyle artist
  15.Editor sunet
  16.Cameraman
  17.Asistent regie/1st AD
  18.Director de film
  19.Supervizor postproducție
  20.Inginer sunet
  21.Colorist
  22.Instrumentist
  III. Prezentarea costurilor eligibile și a finanțării solicitate1. Bugetul total al proiectului^6
  Bugetul total al proiectuluiBugetul total al proiectului realizat pe teritoriul RomânieiBugetul total al proiectului realizat în afara teritoriului României
  euroleieuroleieurolei
  2. Cheltuieli eligibile și ajutor de stat solicitat
  Denumirea activitățiiTipul de cheltuială eligibilă pentru care se solicită finanțareValoarea cheltuielilor eligibile - lei -Intensitatea maximă a ajutoruluiValoarea ajutorului de stat solicitat - lei -
  An IAn IITotalTotal
  Furnizarea de bunuri și prestarea de servicii direct legate de implementarea proiectului1.Onorarii, salarii și alte plăți către persoane fizice^7 în legătură cu activitatea acestora direct legată de implementarea proiectului
  2.Plăți pentru bunuri și servicii prestate de persoane juridice direct legate de implementarea proiectului^8
  TOTAL
  IV. Alte aspecte1. Declar pe propria răspundere că solicitantul:[] se încadrează în categoria întreprinderilor mari;[] se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii;[] nu a început lucrul la proiectul pentru care solicită finanțarea, respectiv nu a încheiat niciun fel de angajament prin care realizarea proiectului în România devine ireversibilă, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat^9;[] nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate“ potrivit prevederilor pct. (18) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;[] nu are datorii la bugetul de stat;[] nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a organelor competente prin care un ajutor este declarat ilegal.2. Declar pe propria răspundere că, în ultimii 3 ani^10, solicitantul: (Se bifează una din cele două variante.):[] nu a beneficiat de ajutor de minimis și de alte ajutoare de stat;[] a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis sau ajutoare de stat:
  Nr. crt.Denumirea proiectuluiAnul acordării ajutoruluiFurnizorul ajutoruluiActul normativCuantumul ajutorului - euro^11 -
  3. Declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete și că toate documentele în copie care însoțesc cererea sunt conforme cu originalele.
  Numele/Prenumele: ......................................................Funcția: .........................................................................Semnătura^12: ................................................................Data semnării: ..............^1 Întreprinderea care se încadrează în definiția prevăzută în anexa nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei.^2 Întreprinderea care nu se încadrează în definiția IMM-urilor conform prevederilor anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei.^3 Următorii termeni vor fi interpretați după cum urmează:Serial de televiziune - opera audiovizuală, alta decât sitcomul și telenovela, destinată a fi difuzată prin satelit, cablu sau internet pe parcursul mai multor sezoane. Un sezon va conține între 8 și 13 episoade, fiecare episod având o durată de maximum 45 de minute.Sitcom - operă audiovizuală realizată în proporție de 80% într-un platou de filmare în fața unei audiențe live sau înregistrate și a unor decoruri limitate ca număr, multicameră, respectiv filmare simultană cu maximum 3 camere, cu o durată de cel mult 30 de minute, al cărei scenariu nu are fir epic ce se dezvoltă pe mai multe episoade și care înfățișează situații comice ale unor personaje cu tipare predefinite neevolutive și pentru care producția unui episod nu necesită mai mult de două zile de filmare.Telenovelă - operă audiovizuală destinată a fi difuzată pe un canal de televiziune cu o frecvență de cel puțin 3 ori pe săptămână, cu o durată de cel mult 60 de minute, care înfățișează fapte de viață și relațiile sufletești ale unui număr mare de personaje, în mod esențial melodramatic, al cărei scenariu prezintă un fir epic continuu, fără finalitate, care se desfășoară pe parcursul mai multor episoade (minimum 80). Un sezon va conține până la 20 de episoade și perioada de timp dintre începutul unui sezon și începutul următorului să fie de minimum 12 luni.^4 Se va completa tabelul de mai jos pentru fiecare locație relevantă din România în care se desfășoară subiectul filmului.^5 Enumerarea prezentată este indicativă, fără a fi limitativă, și poate fi completată/modificată în mod corespunzător în funcție de specificul proiectului.^6 Cursul de schimb lei/euro va fi cursul Băncii Naționale a României din ziua începerii sesiunii de depunere a cererilor.^7 Veniturile pe care aceste persoane le obțin pentru sau în directă legătură cu implementarea proiectului eligibil sunt venituri impozabile în România potrivit legislației fiscale române, convențiilor fiscale bilaterale și acordurilor internaționale în vigoare la data obținerii venitului.^8 Persoana juridică care furnizează bunurile sau prestează serviciile are sediul social în România; persoana juridică este rezident fiscal în România și bunurile sunt furnizate și serviciile sunt prestate pe teritoriul României, indiferent de originea acestora.^9 Prospecțiunile preliminare pentru determinarea locației de realizarea a proiectului, obținerea permiselor și realizarea studiilor nu sunt considerate drept „începutul lucrului“.^10 Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs și 2 ani anteriori.^11 Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.^12 Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal solicitantul.
   +  Anexa nr. 2la procedură
  LISTA
  documentelor care se anexează formularului de cerere
  Nr. crt.DocumentFila nr. din dosar Observații
  1.Certificat de înscriere în Registrul cinematografiei
  2.Certificat constatator eliberat de registrul comerțului
  3.Certificat de atestare fiscală
  4.Situații financiare aferente ultimul exercițiu financiar încheiat (după caz)
  5.Document de identificare al persoanei autorizate să reprezinte legal solicitantul
  Dosarul tehnic (filă distinctă cu titlul dosarului. Se numerotează.)
  6.Prezentarea subiectului proiectului
  7.Planul de producție al filmului
  8.Simulare punctaj Testul de eligibilitate pe modelul din anexa la Ordinul președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză nr. 195/2019 privind stabilirea criteriilor pentru încadrarea ca „produs cultural“ a proiectelor care pot beneficia de ajutor de stat
  9.Extrase scenariu care vor evidenția îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și încadrarea în criteriile Testului de eligibilitate prevăzut în anexa la Ordinul președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză nr. 195/2019
  10.Actul juridic prin care se face dovada deținerii drepturilor de proprietate intelectuală asupra proiectului
  11. Scenariul integral în limba română. Pentru seriale TV și miniserii TV se vor depune scenariile în limba română pentru fiecare episod în parte pentru care se solicită finanțarea.
  CV-uri
  12.Lista cu autorii filmului
  13.CV producător/coproducători
  14.CV regizor
  15.CV scenarist
  16.Prezentarea succintă (golden para) a persoanelor aferente echipei de proiect pe baza cărora se realizează încadrarea în criteriile Testului de eligibilitate prevăzut în anexa la Ordinul președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză nr. 195/2019
  17.Prezentarea locațiilor/studiourilor din România în care se vor realiza filmările și dotările acestora pe baza cărora se realizează încadrarea în criteriile Testului de eligibilitate prevăzut în anexa la Ordinul președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză nr. 195/2019
  18.Prezentarea studiourilor/laboratoarelor din România în care se realizează diferite etape în finalizarea producției pe baza cărora se realizează încadrarea în criteriile Testului de eligibilitate prevăzut în anexa la Ordinul președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză nr. 195/2019
  Bugetul (filă distinctă cu titlul dosarului. Se numerotează.)
  19.Centralizator buget total proiect
  20.Centralizator buget proiect România
  21.Dovezile privind contribuția financiară proprie/a cofinanțatorilor la finanțarea proiectului în cazul producătorilor/coproducătorilor, iar în cazul prestatorilor de servicii dovada contribuției proprii a producătorului străin
  22.Alte documente justificative
  Numele/Prenumele: ..............................................................Funcția: .................................................................................Semnătura^1: ..........................................................................Data semnării: ......................................................................^1 Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal solicitantul.
  ----