LEGE nr. 103 din 8 mai 2019pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 13 mai 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLegea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 105 alineatul (2), literele e) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1), și pentru transportul școlar; (...)h) cheltuieli pentru concursuri școlare și activități educative extrașcolare, centre de excelență organizate în cadrul sistemului de învățământ;2. La articolul 105, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Prin bugetul consiliilor locale pot fi aprobate cheltuieli cu reparații curente, respectiv de natura obiectelor de inventar, cu încadrarea în bugetul alocat.3. La articolul 123, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prin excepție de la prevederile art. 66 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează universitățile ca, pentru creditele bugetare din sold la finanțarea de bază, pentru sumele rămase neconsumate și reportate din anii precedenți la obiectivele de investiții noi, precum și pentru sumele rămase necheltuite din investiții finalizate, să le redistribuie pentru obiective de investiții noi, pentru obiective de investiții în continuare, precum și alte cheltuieli de natura investițiilor.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  București, 8 mai 2019.Nr. 103.-----