LEGE nr. 101 din 8 mai 2019pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 13 mai 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul 2^1, litera A se modifică și va avea următorul cuprins: A. Subofițeri: a) sergent;b) sergent-major;c) plutonier;d) plutonier-major;e) plutonier adjutant; f) plutonier adjutant principal.2. La articolul 2, alineatul 2^1, după litera A se introduce o nouă literă, litera A^1, cu următorul cuprins: A^1. Maiștri militari: a) maistru militar clasa a V-a;b) maistru militar clasa a IV-a;c) maistru militar clasa a III-a;d) maistru militar clasa a II-a;e) maistru militar clasa I; f) maistru militar principal.3. La articolul 2, alineatul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: În afara acestor grade, pentru merite militare excepționale, în timp de război, Președintele României poate acorda generalilor/amiralilor - cu patru stele - gradul de mareșal, care este cel mai înalt grad militar.4. La articolul 4, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: a) în activitate, când ocupă o funcție militară. Calitatea de cadru militar în activitate se menține și pe timpul cât acestea sunt eliberate din funcții pentru a urma diferite forme de pregătire în interesul serviciului, sunt suspendate din funcții, precum și atunci când sunt puse la dispoziție: în vederea încadrării sau trecerii în rezervă ori în retragere; pentru cazurile de boală stabilite prin hotărâre a Guvernului; pe timpul cât sunt în captivitate.Pot fi ofițeri, maiștri militari sau subofițeri în activitate persoanele care au cetățenie română și domiciliul în țară;5. La articolul 5, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii în activitate sunt militari profesioniști. Profesia de cadru militar este menită să asigure funcționarea, perfecționarea și conducerea organismului militar în timp de pace și de război.6. La articolul 8 alineatul 3, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) unul sau ambii părinți sunt invalizi de gradul I sau II, indiferent de vârstă, și nu mai are alți frați sau surori majori, apți de muncă, ori mai are frați sau surori, dar aceștia nu pot contribui la întreținerea părinților deoarece sunt elevi sau studenți, sunt invalizi de gradul I sau II ori execută o pedeapsă privativă de libertate;7. La articolul 9, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: d) transport gratuit, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;8. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 9^1Cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere au dreptul la pensie militară de stat, potrivit legii.9. La articolul 14^1 alineatul 1, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) au fost selectate pentru a ocupa temporar posturi în structurile din cadrul organizațiilor internaționale din care România face parte, în baza aprobării prealabile a ministrului apărării naționale.10. La articolul 14^1, după alineatul 4 se introduce un nou alineat, alineatul 4^1, cu următorul cuprins: În Ministerul Afacerilor Interne, prelungirea concediilor fără plată prevăzute la alin. 1 și 2 se aprobă potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane.11. La articolul 14^1, alineatul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: În situația prevăzută la alin. 1 lit. a), la stabilirea stagiului în gradul pe care îl au cadrele militare se ia în calcul o perioadă egală cu trei pătrimi din durata concediului fără plată.12. La articolul 14^1, după alineatul 8 se introduce un nou alineat, alineatul 8^1, cu următorul cuprins: În situația prevăzută la alin. 2, durata concediului fără plată nu se ia în calcul la stabilirea stagiului în grad.13. După articolul 14^1 se introduc trei noi articole, articolele 14^2-14^4, cu următorul cuprins:  +  Articolul 14^2În timp de pace, cadrele militare în activitate confirmate în serviciul medical pot beneficia, pe lângă drepturile prevăzute la art. 14^1, de concedii fără plată, pe o durată de cel mult 4 ani, pentru formare profesională.La încetarea concediului fără plată acordat potrivit alin. 1, instituția are obligația de a reîncadra cadrul militar, din oficiu, pe funcția de pe care a fost suspendat, prin rezervarea acesteia, cu excepția situației în care unitatea este supusă procesului de reorganizare sau restructurare, iar postul se desființează.  +  Articolul 14^3Cadrele militare în activitate au dreptul, anual, la un concediu pentru formare profesională, plătit, de până la 15 zile lucrătoare, cu aprobarea comandantului unității militare, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale.Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă anual și este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce privește drepturile cuvenite personalului militar.  +  Articolul 14^4Cadrele militare în activitate, din cadrul Ministerului Apărării Naționale, pe timpul cât se află în concediu de odihnă, concediu paternal, incapacitate temporară de muncă și în permisie beneficiază de solda de funcție, solda de grad, gradații și, după caz, solda de comandă, indemnizațiile, compensațiile, sporurile, primele, majorările și alte drepturi salariale cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă.14. La articolul 15, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: Cadrele militare în activitate au dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav, concediu de acomodare, concediu paternal, concediu și indemnizație pentru creșterea copilului, în condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.15. La articolul 15, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins: La stabilirea stagiului în gradul pe care îl au cadrele militare se ia în calcul întreaga durată a concediului prevăzut la alin. 2.16. La articolul 19, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19La declararea stării de război sau a mobilizării, precum și în situații deosebite stabilite de ministrul apărării naționale, concediile de odihnă, fără plată, paternal, de acomodare, pentru creșterea copilului, de studii, vacanțele și permisiile se suspendă, cadrele militare în activitate fiind obligate să se prezinte la unitățile militare de care aparțin, în cel mai scurt timp posibil.17. La articolul 20^1, alineatele 1-2^3 se modifică și vor avea următorul cuprins:Cadrele militare în activitate numite în prima funcție, mutate în interesul serviciului, detașate și/sau împuternicite într-o altă garnizoană decât cea în care își au domiciliul și care nu dețin locuință proprietate personală în acea garnizoană, nici ei și nici soțiile sau soții acestora, în situația în care nu li se poate asigura spațiu de locuit corespunzător, au dreptul la o compensație lunară pentru chirie de până la 50% din solda lunară.Cadrele militare în activitate numite în prima funcție, mutate în interesul serviciului, detașate și/sau împuternicite într-o garnizoană în care își au domiciliul, dar care nu dețin locuință proprietate personală, nici ei și nici soțiile sau soții acestora, în situația în care nu li se poate asigura spațiu de locuit corespunzător, pot beneficia, în cazuri justificate, pe baza rezultatelor anchetei sociale efectuate de o comisie constituită prin ordin al ministrului apărării naționale, de compensația lunară pentru chirie, prevăzută la alin. 1, la propunerea comandanților sau a șefilor cadrelor militare respective.Cadrele militare care îndeplinesc condițiile de acordare a compensației lunare pentru chirie potrivit alin. 1 și 2 și care contractează un credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau încheie un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe beneficiază de compensația lunară pentru chirie, pe o perioadă ce nu poate depăși durata de derulare a creditului sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate, respectiv pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă creditului sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate. În această situație, compensația lunară pentru chirie se acordă în cuantumul prevăzut la alin. 1, dar nu poate depăși rata lunară plătită pentru creditul ipotecar/imobiliar sau pentru contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate.În situația prevăzută la alin. 2^1, compensația lunară pentru chirie se acordă pentru o singură locuință achiziționată pe timpul carierei. Compensația lunară pentru chirie nu se poate acorda concomitent pentru situația prevăzută la alin. 1 și 2 și pentru situația prevăzută la alin. 2^1, caz în care cadrul militar optează pentru una dintre aceste situații. Ministerul Apărării Naționale nu îi asigură cadrului militar care a optat pentru situația prevăzută la alin. 2^1 un spațiu de locuit corespunzător în garnizoana unde acesta a achiziționat locuința pe durata existenței situației de la alin. 2^1.Pentru persoanele prevăzute la alin. 2^1, sumele se justifică cu un contract de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe.18. La articolul 20^1, după alineatul 2^3 se introduce un nou alineat, alineatul 2^4, cu următorul cuprins:Cadrele militare în activitate, mutate sau detașate și/sau împuternicite, prevăzute la alin. 1, pot beneficia de compensație lunară pentru chirie într-o singură garnizoană.19. La articolul 23 alineatul 1, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) transport, atunci când ofițerii, maiștrii militari sau subofițerii sunt mutați în interes de serviciu dintr-o garnizoană în alta.20. La articolul 25, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25Copiii cadrelor militare în activitate, decedate în timpul și din cauza serviciului, ca urmare a unor acțiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament excepțional ori a unor misiuni în cadrul forțelor internaționale destinate menținerii păcii ori constituite în scopuri umanitare, pot fi transferați la liceele militare sau în instituțiile militare de învățământ care formează maiștri militari, subofițeri ori ofițeri, pe baza unui test de aptitudini, a rezultatelor la învățătură obținute în instituțiile civile de învățământ și potrivit normelor aprobate de ministrul apărării naționale.21. La articolul 28, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) să candideze pentru a fi alese în administrația publică locală, în Parlamentul României și în Parlamentul European, precum și în funcția de Președinte al României;22. La articolul 29, literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) exprimarea în public a opiniilor politice nu este permisă;...............................c) prezentarea, în public, de informații cu caracter militar de către cadrele militare nu este permisă, cu excepția celor care au atribuții în acest sens, potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale;23. La articolul 30 alineatul 2, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) să fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizații ori societăți comerciale, cu excepția celor numite în consiliile de administrație ale regiilor autonome și societăților comerciale din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Apărării Naționale și ale filialelor acestora, din cadrul industriei de apărare sau în legătură cu aceasta.24. La capitolul II, titlul secțiunii a 4-a se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 4-aDisciplina militară25. Articolele 32-34 semodifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 32Disciplina militară constituie unul dintre factorii determinanți ai capacității operaționale a forțelor armate și se bazează atât pe acceptarea conștientă a normelor de comportament stabilite, cât și pe acordarea recompenselor și aplicarea sancțiunilor disciplinare. Disciplina militară asigură respectarea de către militari a normelor legale, a ordinelor comandanților/șefilor date cu respectarea normelor de drept, regulilor de angajare ori obiceiurilor războiului, pentru menținerea capacității operaționale a unității, îndeplinirea misiunilor specifice și buna desfășurare a activităților din armată. Comandantul/Șeful dispune de prerogativă disciplinară, având competența de a acorda recompense și de a aplica sancțiuni disciplinare cadrelor militare, potrivit prezentei legi.  +  Articolul 33Cadrelor militare li se pot acorda următoarele recompense:a) înaintarea în gradul următor, în mod excepțional, în condițiile prevăzute la art. 64;b) înaintarea în gradul următor, înainte de termen, în condițiile prevăzute la art. 63;c) conferirea de decorații și titluri de onoare;d) conferirea de medalii, ordine și semne onorifice;e) alte recompense morale, financiare sau materiale, în condiții stabilite prin ordin al conducătorului instituției militare; recompensele financiare se acordă în condițiile prevăzute de lege pentru premierea personalului plătit din fonduri publice.  +  Articolul 34Încălcarea de către cadrele militare, cu vinovăție, a îndatoririlor de serviciu angajează răspunderea acestora disciplinară, materială, civilă sau penală, după caz.Cadrele militare răspund individual pentru faptele și actele proprii sancționate de lege, săvârșite atât în exercitarea atribuțiilor de serviciu ori în legătură cu acesta, cât și în afara serviciului.Sunt absolvite de orice răspundere cadrele militare care prin exercitarea, în limitele legii, a atribuțiilor de serviciu au cauzat vătămări unor persoane ori au adus prejudicii patrimoniului acestora.26. După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 34^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 34^1Constituie abateri disciplinare faptele săvârșite cu vinovăție de către cadrele militare prin care au încălcat normele legale, regulamentele militare, ordinele și dispozițiile legale ale comandanților/șefilor ierarhici, dacă acestea nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate infracțiuni, potrivit legii penale.27. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 35Cadrelor militare li se pot aplica următoarele sancțiuni disciplinare:a) avertisment;b) mustrare scrisă;c) diminuarea soldei de funcție cu un procent de până la 10% pe o perioadă de maximum 3 luni;d) diminuarea soldei de comandă cu un procent de 5-10% pe o perioadă de maximum 3 luni;e) amânarea înaintării în gradul următor pe timp de un an sau 2 ani;f) retrogradarea în funcție până la cel mult nivelul gradului deținut;g) trecerea în rezervă.Pentru aceeași abatere se poate aplica doar o singură sancțiune disciplinară.Sancțiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 6 luni de la data constatării, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârșirii faptei; termenul de 6 luni este termen de prescripție, iar cel de 2 ani este termen de decădere.Termenul de 6 luni prevăzut la alin. 3 se suspendă, de drept, pe perioada și în situațiile următoare:a) de la data sesizării, în condițiile legii, a organelor de urmărire penală și până la data soluționării definitive a cauzei, dacă pentru fapta care constituie abatere disciplinară s-a dispus sesizarea organelor de urmărire penală;b) de la data suspendării raporturilor de serviciu și până la data reluării activității;c) pe durata concediilor, permisiilor, învoirilor, misiunilor, stării de captivitate ori în alte situații de absență motivată, în condițiile legii.Prin excepție de la prevederile alin. 3, sancțiunile disciplinare se pot aplica după expirarea termenului de 2 ani de la data săvârșirii faptei, doar în situația în care organele de urmărire penală sesizate decid că fapta săvârșită nu constituie infracțiune și comunică decizia după expirarea acestui termen.În situația prevăzută la alin. 5, sancțiunea se aplică în termen de cel mult 6 luni de la data comunicării deciziei organului de urmărire penală, care este termen de decădere.28. După articolul 35 se introduc 12 noi articole, articolele 35^1-35^12, cu următorul cuprins:  +  Articolul 35^1Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 35 alin. 1 lit. a)-d) se aplică de către:a) comandanții/șefii unităților militare în care sunt încadrate cadrele militare care au săvârșit abaterile disciplinare;b) comandanții/șefii unităților militare în care sunt detașate cadrele militare care au săvârșit abaterile disciplinare;c) comandanții/șefii ierarhici ai celor prevăzuți la lit. a) și b).Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 35 alin. 1 lit. e) și f) se aplică de către comandanții/șefii care au competențe de numire în funcții.Sancțiunea disciplinară prevăzută la art. 35 alin. 1 lit. g) se aplică de către conducătorul instituției militare.  +  Articolul 35^2Comandantul/Șeful aplică sancțiuni disciplinare cadrelor militare din subordinea sa ori de câte ori constată sau este sesizat că acestea au săvârșit o abatere disciplinară, în mod direct sau, după caz, pe baza rezultatului cercetării disciplinare prealabile ori a hotărârii consiliului de onoare.În cazul în care comandantul/șeful este sesizat cu privire la comiterea unei fapte care poate constitui abatere disciplinară, persoana care sesizează are obligația de a susține reclamația cu date și indicii de natură obiectivă referitoare la fapta săvârșită.La individualizarea sancțiunii disciplinare se ține seama de gravitatea faptei, care se evaluează după următoarele criterii:a) împrejurările în care a fost săvârșită fapta;b) gradul de vinovăție;c) dimensiunile disfuncțiilor create în activitatea instituției;d) gradul de afectare a ordinii și disciplinei militare;e) natura și gravitatea consecințelor faptei;f) motivul săvârșirii faptei și scopul urmărit;g) existența, în antecedentele disciplinare ale militarului, a altor sancțiuni disciplinare care nu au fost radiate.  +  Articolul 35^3Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 35 alin. 1 lit. a) și b) se aplică direct de către comandanții/șefii care au competențe în acest sens.Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 35 alin. 1 lit. c)-g) se aplică după efectuarea cercetării disciplinare prealabile. Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 35 alin. 1 lit. e)-g) se aplică numai în baza hotărârii consiliului de onoare.  +  Articolul 35^4Prin procedură disciplinară, în sensul prezentei legi, se înțelege cercetarea disciplinară prealabilă și/sau activitatea consiliilor de onoare. Cercetarea disciplinară și activitatea consiliilor de onoare au la bază următoarele principii:a) prezumția de nevinovăție, conform căreia se prezumă că orice cadru militar este considerat nevinovat pentru fapta sesizată ca abatere disciplinară, atât timp cât vinovăția sa nu a fost dovedită;b) garantarea dreptului la apărare, conform căruia se recunoaște dreptul cadrului militar de a fi audiat și de a propune dovezi în apărarea sa; în tot cursul procedurilor, cadrul militar are dreptul de a da explicații când socotește că este necesar, precum și de a fi asistat de un apărător ales, care trebuie să aibă studii juridice, cu respectarea normelor privind protecția informațiilor clasificate; c) celeritatea procedurilor, care presupune obligația de soluționare fără întârziere a cauzei;d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilității persoanelor aflate pe poziții divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea de la disciplina militară ce face obiectul sesizării;e) proporționalitatea, conform căreia trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii de la disciplina militară, circumstanțele săvârșirii acesteia și sancțiunea disciplinară propusă a fi aplicată;f) legalitatea, conform căreia întreaga procedură se desfășoară potrivit normelor legale;g) unicitatea, conform căreia pentru o abatere de la disciplina militară nu se poate aplica decât o singură sancțiune disciplinară.Procedura disciplinară nu este publică.Comunicarea actelor în procedura disciplinară se poate efectua în oricare dintre modalitățile prevăzute de lege.  +  Articolul 35^5Comandantul/Șeful unității militare unde își desfășoară activitatea cadrul militar care a săvârșit fapta dispune efectuarea cercetării disciplinare prealabile de către un ofițer sau o comisie, în funcție de complexitatea faptelor. Cadrele militare desemnate conform alin. 1 nu se pot afla în una dintre următoarele situații:a) este persoana care a sesizat comiterea faptei sau parte vătămată prin comiterea faptei;b) este soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv al/a cadrului militar ale cărui fapte sunt cercetate, ale persoanei care a sesizat comiterea faptei sau ale părții vătămate prin comiterea faptei;c) este subordonat nemijlocit sau direct față de oricare dintre persoanele prevăzute la lit. a) și b);d) are grad inferior cadrului militar ale cărui fapte sunt cercetate;e) se găsește în alte situații de conflict de interese prevăzute de lege.În situația în care, la nivelul unității militare în care își desfășoară activitatea cadrul militar ale cărui fapte sunt cercetate, nu sunt identificate cadre militare care să corespundă criteriilor prevăzute la alin. 2, comandantul/șeful unității militare solicită sprijin eșalonului ierarhic superior.  +  Articolul 35^6Cadrului militar ale cărui fapte sunt cercetate i se aduce la cunoștință, de îndată, în scris, despre efectuarea cercetării disciplinare prealabile, despre obiectul acesteia, precum și despre drepturile și obligațiile pe care le are.  +  Articolul 35^7Ofițerul sau comisia prevăzut/prevăzută la art. 35^5 alin. 1 întocmește un raport, pe care îl prezintă comandantului/șefului ierarhic care a dispus efectuarea cercetării, în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data desemnării.Raportul prevăzut la alin. 1 conține concluziile cercetării și propuneri privind aplicarea/neaplicarea unei sancțiuni disciplinare cadrului militar a cărui fapte au fost cercetate sau trimiterea acestuia în fața consiliului de onoare, după caz.Comandantul/Șeful ierarhic analizează raportul cercetării prealabile și poate adopta una dintre următoarele decizii:a) clasarea dosarului de cercetare prealabilă, în cazul inexistenței faptei, prescrierii faptei, constatării nevinovăției cadrului militar sau în cazul încetării raportului de serviciu al acestuia;b) aplicarea uneia dintre sancțiunile prevăzute de art. 35 alin. 1 lit. a)-d);c) trimiterea în fața consiliului de onoare, pe baza propunerilor cuprinse în raportul de cercetare, când gravitatea faptelor săvârșite impune aplicarea unei sancțiuni mai aspre.În termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii raportului, comandantul/șeful ierarhic aduce la cunoștința cadrului militar în cauză decizia prevăzută la alin. 3, în formă scrisă.  +  Articolul 35^8Pentru apărarea onoarei cadrelor militare în activitate, precum și pentru cercetarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare, în cadrul instituțiilor militare se constituie consilii de onoare.Consiliul de onoare are în componență 3 sau 5 membri titulari, ofițeri în activitate, care se aleg pe o perioadă de 2 ani; ofițerul cu gradul și funcția cele mai mari este și președintele consiliului.Pentru fiecare membru titular al consiliului de onoare se desemnează, în condițiile prevăzute la alin. 2, câte un membru supleant.Nivelul structurilor la care se constituie consiliile de onoare, modul de constituire și procedurile de lucru ale acestora se stabilesc prin ordin al conducătorului instituției militare.  +  Articolul 35^9Hotărârea consiliului de onoare se adoptă cu majoritatea voturilor exprimate de membrii acestuia și se aduce la cunoștința cadrelor militare, pe bază de semnătură.Consiliul de onoare poate adopta una dintre următoarele hotărâri:a) constatarea inexistenței faptei, a nevinovăției sau a prescrierii faptei;b) declararea vinovăției cadrului militar, cu propunerea aplicării uneia dintre sancțiunile prevăzute de art. 35 alin. 1.  +  Articolul 35^10În situația aplicării sancțiunii disciplinare în baza unei hotărâri a consiliului de onoare, actul administrativ de sancționare se emite și se comunică cadrului militar în termen de 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării hotărârii consiliului de onoare la unitatea/structura al cărei comandant/șef are competența de aplicare a sancțiunii disciplinare.Actul administrativ de aplicare a sancțiunii disciplinare se emite, în formă scrisă, de comandantul/șeful care are competențe de aplicare a acesteia și se comunică în scris celui sancționat.Sub sancțiunea nulității absolute, în actul administrativ de aplicare a sancțiunii disciplinare se înscriu în mod obligatoriu:a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;b) precizarea prevederilor care au fost încălcate;c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate în timpul cercetării disciplinare prealabile, cu excepția aplicării sancțiunilor prevăzute la art. 35 alin. 1 lit. a) și b);d) temeiul de drept în baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică;e) termenul în care sancțiunea disciplinară poate fi contestată;f) organul competent la care sancțiunea disciplinară poate fi contestată.  +  Articolul 35^11Cadrele militare au dreptul să conteste aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 35 alin. 1 lit. a)-d) în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea deciziei de sancționare, prin raport adresat în scris comandantului/șefului ierarhic superior celui care a emis decizia.Comandantul/Șeful ierarhic prevăzut la alin. 1 se pronunță prin decizie motivată, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării contestației, pe baza unei cercetări efectuate în condițiile prevăzute la art. 35^5 - 35^7, astfel:a) menține decizia contestată, când constată că este temeinică și legală;b) anulează decizia contestată, când constată că aceasta a fost emisă fără temei legal sau asupra altei persoane;c) anulează decizia contestată și aplică o sancțiune mai ușoară, când constată că sancțiunea aplicată este prea aspră în raport cu gravitatea faptelor;d) anulează decizia contestată și aplică o sancțiune mai aspră, dintre cele prevăzute la art. 35 alin. 1 lit. b)-d), când constată că sancțiunea aplicată este prea ușoară în raport cu gravitatea faptelor;e) anulează decizia contestată și decide trimiterea în fața consiliului de onoare, pe baza propunerilor cuprinse în raportul de cercetare, când gravitatea faptelor săvârșite impune aplicarea unei sancțiuni mai aspre.Decizia prevăzută la alin. 2 este definitivă, se comunică cadrelor militare contestatare în termen de 5 zile de la data pronunțării și poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit legii.  +  Articolul 35^12Cadrele militare au dreptul să conteste aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 35 alin. 1 lit. e)-g) în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei de sancționare, la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit legii.29. La articolul 36 alineatul 1, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) absolvenți cu diplomă de licență ai instituțiilor civile de învățământ superior, școlarizați pentru nevoi ale Ministerului Apărării Naționale și în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale;30. La articolul 36 alineatul 1, literele d), e), g) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) ofițeri în rezervă și ofițeri rezerviști voluntari care au promovat testele de aptitudini și îndeplinesc celelalte condiții stabilite prin ordin al miniștrilor sau al șefilor instituțiilor componente ale sistemului apărării naționale, ordinii publice și securității naționale, în vederea chemării sau rechemării în activitate;e) maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști, în activitate, absolvenți cu diplomă de licență ai instituțiilor civile de învățământ superior, cu profil corespunzător specialităților militare, care au vârsta de cel mult 45 de ani, au promovat testele de aptitudini și îndeplinesc celelalte condiții stabilite prin ordin al miniștrilor sau șefilor instituțiilor componente ale sistemului apărării naționale, ordinii publice și securității naționale;......................................................g) persoane care au vârsta de cel mult 45 de ani, sunt absolvente cu diplomă de licență ale unei instituții de învățământ superior, cu profil corespunzător specialităților militare, au promovat testele de aptitudini și îndeplinesc celelalte condiții stabilite prin ordin al miniștrilor sau șefilor instituțiilor componente ale sistemului apărării naționale, ordinii publice și securității naționale;h) maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști în activitate, absolvenți cu diplomă de licență ai instituțiilor militare de învățământ superior;31. La articolul 36 alineatul 1, după litera h) se introduc trei noi litere, literele i)-k), cu următorul cuprins:i) urmași ai personalului Ministerului Apărării Naționale decedat în timpul și din cauza serviciului, ca urmare a unor acțiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament excepțional ori a unor misiuni în cadrul forțelor internaționale destinate menținerii păcii ori constituite în scopuri umanitare, care au vârsta de cel mult 45 de ani, au absolvit cu diplomă de licență o instituție de învățământ superior, cu profil corespunzător specialităților militare, au promovat testele de aptitudini și îndeplinesc celelalte condiții stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale;j) maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști, în activitate, răniți în timpul și din cauza acțiunilor militare desfășurate în afara teritoriului statului român, absolvenți cu diplomă de licență ai unei instituții de învățământ superior, cu profil corespunzător specialităților militare, au promovat testele de aptitudini și îndeplinesc celelalte condiții stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale;k) maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști, în rezervă sau cu statut de rezervist voluntar, care au vârsta de cel mult 45 de ani, care au absolvit cu diplomă de licență o instituție de învățământ superior, cu profil corespunzător specialităților militare, au promovat testele de aptitudini și îndeplinesc celelalte condiții stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale.32. La articolul 36, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:În Ministerul Afacerilor Interne, pentru persoanele prevăzute la alin. 1 lit. e) și g) nu se aplică limita de vârstă de cel mult 45 de ani.33. La articolul 36, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:În Ministerul Apărării Naționale, persoanele prevăzute la alin. 1 lit. d) și j) pot fi chemate sau rechemate în activitate dacă au vârsta de cel mult 45 de ani.34. La articolul 37, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) absolvenți cu diplomă de licență ai instituțiilor civile de învățământ superior sau, la nevoie, ai liceelor, cu diplomă de bacalaureat ori ai școlilor echivalente, cu diplomă, cu profil corespunzător specialităților militare deficitare în Ministerul Apărării Naționale, care au vârsta de cel mult 45 de ani;35. La articolul 38, literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) subofițeri în activitate care au un stagiu neîntrerupt de cel puțin un an, în funcții de exploatare, întreținere și reparare a tehnicii militare, au promovat examenul de trecere în corpul maiștrilor militari și îndeplinesc celelalte condiții stabilite prin dispoziție a șefului Statului Major al Apărării;c) maiștri militari în rezervă și maiștri militari rezerviști voluntari, care au promovat testele de aptitudini și îndeplinesc celelalte condiții stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale, în vederea chemării sau rechemării în activitate;36. La articolul 38, după litera c) se introduc cinci noi litere, literele d)-h), cu următorul cuprins:d) soldați și gradați profesioniști în activitate, absolvenți ai instituțiilor sau unităților militare de învățământ pentru formarea maiștrilor militari;e) soldați și gradați profesioniști în activitate, absolvenți ai studiilor postliceale corespunzătoare specialităților militare și ai cursului de formare a maiștrilor militari în activitate, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale;f) urmași ai personalului Ministerului Apărării Naționale decedat în timpul și din cauza serviciului, ca urmare a unor acțiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament excepțional ori a unor misiuni în cadrul forțelor internaționale destinate menținerii păcii ori constituite în scopuri umanitare, care au vârsta de cel mult 45 de ani, absolvenți ai studiilor postliceale corespunzătoare specialităților militare, care au promovat testele de aptitudini și îndeplinesc celelalte condiții stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale;g) subofițeri, soldați și gradați profesioniști, în activitate, răniți în timpul și din cauza acțiunilor militare desfășurate în afara teritoriului statului român, absolvenți ai studiilor postliceale corespunzătoare specialităților militare, care au promovat testele de aptitudini și îndeplinesc celelalte condiții stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale;h) soldați și gradați profesioniști, în activitate, cu o vechime de cel puțin 15 ani în această calitate, absolvenți ai studiilor postliceale corespunzătoare specialităților militare, care au promovat testele de aptitudini și îndeplinesc celelalte condiții stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale.37. La articolul 38 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:În Ministerul Apărării Naționale, persoanele prevăzute la alin. 1 lit. b), c), e), g) și h) pot fi chemate sau rechemate în activitate dacă au vârsta de cel mult 45 de ani.38. La articolul 40, literele b), c), e), f) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) soldați și gradați profesioniști în activitate care au promovat testele de aptitudini și concursul sau examenul susținut în acest scop și îndeplinesc condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale; c) subofițeri în rezervă și subofițeri rezerviști voluntari care au promovat testele de aptitudini și îndeplinesc celelalte condiții stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale, în vederea chemării sau rechemării în activitate;.........................................…e) soldați și gradați profesioniști în activitate care au absolvit cursul de formare a subofițerilor, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale; f) soldați și gradați profesioniști în activitate, absolvenți ai programelor de studii postliceale pentru formarea subofițerilor în activitate; g) persoane care au vârsta de cel mult 45 de ani, au promovat testele de aptitudini și îndeplinesc celelalte condiții stabilite prin ordin al miniștrilor sau șefilor instituțiilor componente ale sistemului apărării naționale, ordinii publice și securității naționale și care au pregătire de nivel liceal, postliceal sau superior.39. La articolul 40 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:În Ministerul Apărării Naționale, persoanele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) și e) pot fi chemate sau rechemate în activitate dacă au vârsta de cel mult 45 de ani.40. La articolul 41, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) absolvenți ai liceelor, școlilor profesionale ori ai unei școli echivalente, în raport cu nevoile forțelor armate și care au absolvit o formă de pregătire militară organizată de Ministerul Apărării Naționale.41. Articolul 41^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 41^1Persoanele care urmează să devină cadre militare în condițiile art. 36 alin. 1 lit. a)-c^1) și h), ale art. 38 lit. a) și d) și ale art. 40 alin. 1 lit. a), la admiterea într-o instituție militară de învățământ pentru formarea ofițerilor, maiștrilor militari sau subofițerilor în activitate, încheie cu Ministerul Apărării Naționale contracte cu durata de 8 ani de la numirea lor în prima funcție, potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale.În condițiile prevăzute la art. 36 alin. 1 lit. d)-g) și i), la art. 38 lit. b)-c) și e) și la art. 40 alin. 1 lit. b)-g), persoanele în cauză încheie cu Ministerul Apărării Naționale contracte cu durata de 4 ani, potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale.Durata contractelor încheiate în condițiile alin. 1, 2 și 14 se prelungește de drept, prin acte adiționale, cu o durată cuprinsă între 4 și 8 ani, stabilită prin ordin al ministrului apărării naționale, în situația în care cadrele militare în activitate sunt trimise cu acordul lor și admise la studii universitare de licență, master, doctorat sau la studii postliceale, finanțate de la bugetul de stat și organizate în instituții de învățământ din țară și străinătate, la forma de învățământ cu frecvență.După expirare, contractele pot fi reînnoite, în funcție de opțiunea părților, pe perioade succesive cu durata de până la 4 ani, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului apărării naționale. Contractele încheiate în condițiile alin. 4 încetează de drept în situațiile prevăzute la alin. 3, la data înmatriculării în instituția de învățământ.Începând cu data prevăzută la alin. 5, cadrele militare în cauză încheie noi contracte cu o durată cuprinsă între 4 și 8 ani, care se stabilește prin ordin al ministrului apărării naționale.Dispozițiile alin. 3, alin. 5 și 6 se aplică în mod corespunzător în situația prevăzută la art. 36 alin. 1 lit. h).Cadrele militare care au o vechime ca ofițer, maistru militar sau subofițer în activitate de cel puțin 15 ani pot încheia cu Ministerul Apărării Naționale contracte până la împlinirea limitei de vârstă în grad. Cu 6 luni înainte de expirarea contractului, părțile sunt obligate să se încunoștințeze reciproc asupra intenției de reînnoire a acestuia. În situația în care înainte de expirarea duratei stabilite, cadrele militare reziliază contractul potrivit art. 85 alin. 1 lit. h), acestea sunt obligate să anunțe Ministerul Apărării Naționale cu cel puțin 30 de zile înainte, iar în cazul în care se află pe perioada contractului prevăzut la alin. 1, 2 și 14 sau, după caz, alin. 3, alin. 6 și 7, cadrele militare sunt obligate și să restituie cheltuielile de întreținere și de instruire pe timpul școlarizării, proporțional cu perioada de contract rămasă neexecutată. Aceeași obligație de restituire a cheltuielilor de întreținere și de instruire pe timpul școlarizării revine cadrelor militare, dacă sunt trecute în rezervă de către Ministerul Apărării Naționale, potrivit art. 85 alin. 1 lit. i)-n), art. 87 și 88, înainte de expirarea contractelor prevăzute la alin. 1, 2 și 14 sau, după caz, alin. 3, alin. 6 și 7, proporțional cu perioada de contract rămasă neexecutată.În situația în care Ministerul Apărării Naționale trece în rezervă cadrele militare înainte de expirarea contractelor, potrivit art. 85 alin. 1 lit. e), sau la expirarea contractelor, potrivit art. 85 alin. 1 lit. e^1), din inițiativa Ministerului Apărării Naționale, acestea beneficiază de măsuri de protecție socială conform prevederilor legale. Contractele pot fi reziliate prin acordul ambelor părți în situația în care trecerea în rezervă a cadrelor militare se face potrivit art. 85 alin. 1 lit. f) și g). În aceste cazuri părțile nu au obligații una față de cealaltă. Prin excepție de la prevederile alin. 1, personalul navigant de aviație încheie cu Ministerul Apărării Naționale contracte cu durata de 12 ani de la numirea lor în prima funcție. Durata contractelor prevăzute la alin. 1 pentru ofițerii medici, medici dentiști și farmaciști se prelungește cu un număr de ani egal cu durata corespunzătoare pregătirii în rezidențiat.Normele de restituire a cheltuielilor de întreținere și de instruire pe timpul școlarizării prevăzute la alin. 10 și 11 se aprobă prin ordin al ministrului apărării naționale.42. După articolul 41^1 se introduce un nou articol, articolul 41^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 41^2Persoanele care urmează să devină cadre militare în Serviciul de Telecomunicații Speciale în condițiile art. 36 alin. 1 lit. a)-c^1) și h), ale art. 38 lit. a) și d) și ale art. 40 alin. 1 lit. a), la admiterea într-o instituție militară de învățământ pentru formarea ofițerilor, maiștrilor militari sau subofițerilor în activitate, încheie cu Serviciul de Telecomunicații Speciale contracte cu durata de 10 ani, în cazul ofițerilor, și respectiv 8 ani în cazul maiștrilor militari și subofițerilor, de la prima numire în funcție.43. La articolul 43, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 1^1, cu următorul cuprins:În Ministerul Afacerilor Interne, trecerea cadrelor militare în rezervă sau direct în retragere, precum și chemarea din rezervă în activitate a cadrelor militare prevăzute la alin. 1 lit. b) și c) se face în mod corespunzător de către persoanele care, potrivit art. 45 alin. 2, au competența de acordare a gradelor militare.44. La articolul 45 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:În Ministerul Afacerilor Interne, acordarea gradelor prevăzute la alin. 1 lit. b)-f) și înaintarea în gradele următoare se face de către:a) ministrul afacerilor interne, pentru conducătorii unităților Ministerului Afacerilor Interne pe care le coordonează direct și adjuncții acestora, pentru cadrele militare din unitățile aparatului central și unitățile subordonate Ministerului Afacerilor Interne ai căror conducători nu au calitatea de ordonatori de credite, la propunerea șefului unității, precum și pentru conducătorii unităților subordonate Ministerului Afacerilor Interne și adjuncții/locțiitorii acestora, la propunerea secretarului de stat/secretarului general care coordonează activitatea structurii în care sunt încadrate cadrele militare;b) inspectorii generali/similari pentru cadrele militare din inspectoratul general/similar și unitățile din subordinea inspectoratului general/similar ai căror conducători nu au calitatea de ordonatori de credite, precum și pentru conducătorii unităților subordonate inspectoratului general/similar și adjuncții/locțiitorii acestora;c) șefii unităților Ministerului Afacerilor Interne care au calitatea de ordonatori de credite, pentru cadrele militare din subordine, altele decât cele prevăzute la lit. a) și b).45. La articolul 46, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:Acordarea gradelor celor prevăzuți la art. 36 alin. 1 lit. c)-g) și i)-k), art. 38 lit. b), c) și e)-h) și art. 40 alin. 1 lit. b)-e) și g) se poate face în tot cursul anului.46. Articolul 48 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 48Gradele de sublocotenent și aspirant se acordă celor prevăzuți la art. 36 alin. 1 lit. a)-c) și f) și art. 37 lit. b)-d) și f).În Ministerul Apărării Naționale, celor prevăzuți la art. 36 alin. 1 lit. c^1) și h) și la art. 37 lit. e) li se acordă gradele de sublocotenent sau aspirant, după caz.În Ministerul Apărării Naționale, gradele se acordă celor prevăzuți la art. 36 alin. 1 lit. e), g) și i)-k) în raport cu nivelul structurii și specificul funcției vacante, precum și vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării acesteia, potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale.47. Articolul 49 se abrogă.48. La articolul 50, alineatul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:În Ministerul Apărării Naționale, celor prevăzuți la art. 38 lit. a) și d)-h) și la art. 39 lit. b) și c) li se acordă gradul de maistru militar clasa a V-a.49. La articolul 51, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:În Ministerul Apărării Naționale, celor prevăzuți la art. 40 alin. 1 lit. a), b) și d)-g) și la art. 41 lit. a) și c)-h) li se acordă gradul de sergent.50. La articolul 52, alineatele 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:Persoanelor prevăzute la art. 36 alin. 1 lit. e), g) și h), art. 36 alin. 2, art. 37 lit. e), art. 39 lit. c), art. 40 alin. 1 lit. g) și la art. 41 lit. e), g) și h) li se acordă grade militare în funcție de pregătirea lor, vechimea în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportată la stagiile minime în grad, precum și de vârsta acestora.În Ministerul Afacerilor Interne, persoanelor prevăzute la art. 36 alin. 1 lit. g) li se acordă gradul de sublocotenent.51. La articolul 52, după alineatul 3 se introduc două noi alineate, alineatele 4 și 5, cu următorul cuprins:În Ministerul Afacerilor Interne, persoanelor prevăzute la art. 36 alin. 1 lit. e) și h) li se acordă gradul în funcție de vechimea în structurile Ministerului Afacerilor Interne, astfel: a) sub 5 ani - sublocotenent;b) între 5 și 10 ani - locotenent;c) peste 10 ani -căpitan.Prevederile alin. 3 se aplică și în cazul persoanelor prevăzute la alin. 4, dacă prin aplicarea acestora li s-ar acorda un grad mai mare decât în condițiile alin. 4.52. La articolul 54, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 1^1, cu următorul cuprins:Cadrele militare aflate în situațiile prevăzute la art. 14^1 alin. 1 și la art. 15 alin. 2 sunt exceptate de la condiția prevăzută la alin. 1 lit. b) privind întocmirea aprecierii de serviciu.53. La articolul 58 alineatul 2, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) au fost apreciați în ultimii 2 ani cu calificativul de cel puțin «foarte bun»;54. La articolul 63 alineatul 2, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) ofițerii, maiștrii militari și subofițerii care au fost condamnați penal sau care, de la ultima lor înaintare în grad, au fost sancționați ca urmare a hotărârii consiliilor de onoare.55. La articolul 66, după alineatul 4 se introduce un nou alineat, alineatul 5, cu următorul cuprins:Coloneilor și comandorilor în rezervă li se poate acorda gradul de general de brigadă/similar cu o stea, doar în timp de război.56. La articolul 75 se introduc trei noi alineate, alineatele 2-4, cu următorul cuprins:În structurile Ministerului Apărării Naționale, cadrele militare pot fi numite în funcții prevăzute cu grade egale sau mai mari cu cel mult două trepte față de gradele pe care le dețin. În structurile Ministerului Apărării Naționale, ofițerii, maiștrii militari și subofițerii în activitate, proveniți în condițiile art. 36 alin. 1 lit. e)-g) și i)-k), respectiv ale art. 38 lit. e)-h) și art. 40 alin. 1 lit. b), e) și g), pot încadra funcții prevăzute în statele de organizare cu gradul de cel mult locotenent-colonel/similar, respectiv maistru militar clasa I/plutonier-adjutant.Fac excepție de la prevederile alin. 2 și 3 cadrele militare confirmate în armele și specialitățile militare și care își desfășoară activitatea în domeniile stabilite prin Ghidul carierei militare.57. La articolul 84 alineatul 1, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) absolvirea unui curs de perfecționare sau de specializare în arma, serviciul sau specialitatea în care urmează a fi confirmate și o experiență practică de cel puțin 2 ani în funcții corespunzătoare acestora, timp în care să fi fost apreciați cu cel puțin calificativul «bun58. La articolul 85 alineatul 1, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) la împlinirea vârstei care conferă dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare, în condițiile legii;59. La articolul 85 alineatul 1, litera l) se modifică și va avea următorul cuprins:l) când încalcă prevederile art. 4 lit. a) referitoare la deținerea cetățeniei române și a domiciliului în țară;60. La articolul 85, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:Trecerea în rezervă sau direct în retragere se face din oficiu, în condițiile prevăzute la alin. 1 lit. a), b), d), e), f), i^1), l), m) și n), la propunerea consiliilor de onoare, în condițiile prevăzute la alin. 1 lit. i) și j), iar în celelalte condiții, la propunerea comandanților unităților din care fac parte, înaintată ierarhic.61. La articolul 87, alineatul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naționale condamnate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție la pedeapsa amenzii penale sau cu închisoare, cu suspendarea executării ori grațiate înainte de începerea executării pedepsei sau cu privire la care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei pot fi trecute în rezervă sau direct în retragere ori pot fi menținute în activitate, pe baza propunerilor înaintate ierarhic, prin ordin al comandanților/șefilor care au competențe în acest sens, stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale, dispozițiile art. 43 aplicându-se în mod corespunzător.62. Articolul 88 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 88Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii în activitate, pentru care consiliile de onoare au stabilit că au încălcat prevederile art. 28 și art. 30 alin. 2 se trec în rezervă sau direct în retragere.63. La articolul 89, alineatul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:În Ministerul Apărării Naționale, cadrele militare în activitate se pun la dispoziție când sunt trimise în judecată sau sunt judecate de către instanțele judecătorești în stare de libertate pentru fapte în legătură cu exercitarea atribuțiilor funcțiilor în care sunt încadrate, numai la propunerea consiliilor de onoare și a comandanților de unități.64. La articolul 89, după alineatul 7 se introduce un nou alineat, alineatul 7^1, cu următorul cuprins:Cadrele militare din Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne suspendate din funcție sau care s-au aflat la dispoziție, în condițiile legii, față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei, sunt repuse în drepturile avute la data suspendării din funcție sau la data punerii la dispoziție, după caz, inclusiv în funcția deținută anterior sau în una echivalentă, și vor primi toate drepturile ce li s-ar fi acordat în perioada cât s-au aflat suspendate, respectiv puse la dispoziție, potrivit normelor legale în vigoare la data reîncadrării în funcție.65. Articolul 91 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 91Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii, care au angajamente sau contracte cu Ministerul Apărării Naționale, prin care se obligă să îndeplinească serviciul în armată o anumită perioadă de timp, în situația în care nu respectă angajamentul/contractul și sunt trecuți în rezervă prin aplicarea uneia dintre prevederile de la art. 85 alin. 1 lit. g)-n), art. 87 și art. 88, sunt obligați să restituie, după caz, cheltuielile de întreținere și instruire pe timpul școlarizării ori alte cheltuieli ocazionate de situațiile pentru care s-au încheiat angajamente sau contracte, în condiții stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale.66. După articolul 91 se introduce un nou articol, articolul 91^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 91^1Candidatul admis în instituțiile de formare profesională inițială ale Ministerului Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne este obligat să încheie un angajament că va lucra în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru o perioadă de 10 ani de la data nașterii raportului de serviciu.La încetarea calității de elev al unei instituții de formare profesională inițială a Ministerului Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a admiterii într-o altă instituție de formare profesională inițială a Ministerului Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, se completează un nou angajament, încheiat în condițiile alin. 1, care cumulează și perioada anterioară rămasă de executat, stabilită proporțional cu perioada de școlarizare.La admiterea maistrului militar/subofițerului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne la un program de studii de licență, cu frecvență, în cadrul unei instituții de învățământ superior a Ministerului Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne se completează un nou angajament, încheiat în condițiile alin. 1, care cumulează și perioada anterioară rămasă de executat.Cadrul militar din Ministerul Afacerilor Interne care urmează un program de formare profesională continuă sau un curs de inițiere în carieră este obligat să încheie un angajament că va lucra în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru o perioadă stabilită prin ordin al ministrului afacerilor interne, proporțional cu durata/valoarea cursului sau programului urmat.Elevul/Studentul unei instituții de formare profesională inițială a Ministerului Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne sau cadrul militar din Ministerul Afacerilor Interne care refuză încheierea unui nou angajament în condițiile alin. 2 și 3 sau care nu respectă condițiile angajamentelor încheiate, este obligat să restituie, proporțional cu perioada rămasă de executat, cheltuielile efectuate în total pe timpul școlarizării/desfășurării programelor/cursurilor, potrivit reglementărilor în vigoare.67. La articolul 94, litera B se modifică și va avea următorul cuprins:B. Pentru maiștri militari: a) maistru militar clasa a V-a 2ani;b) maistru militar clasa a IV-a 4 ani;c) maistru militar clasa a III-a 5 ani;d) maistru militar clasa a II-a 7 ani;e) maistru militar clasa I 6 ani.68. La articolul 94, după litera B se introduce o nouă literă, litera C, cu următorul cuprins:C. Pentru subofițeri: a) sergent 3 ani;b) sergent-major 4 ani;c) plutonier 5 ani;d) plutonier-major 7 ani;e) plutonier adjutant 6 ani.69. Articolul 94^1 se abrogă.70. Articolul 95 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 95La calculul stagiului minim în grad nu se ia în considerare timpul în care cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naționale au absentat de la program datorită incapacității temporare de muncă, dacă absențele însumează 365 de zile pe parcursul a 2 ani calendaristici consecutivi.71. Articolul 97 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 97În timp de pace, stagiul minim în grad pentru ofițerii, maiștrii militari și subofițerii în rezervă este mai mare cu un an decât cel prevăzut la art. 94, iar în timp de război este cel de la articolul respectiv. La chemarea sau rechemarea în activitate, pentru stabilirea stagiului în gradul pe care îl au, li se iau în calcul trei pătrimi din stagiul în gradul pe care îl au ca rezerviști.72. Articolul 100 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 100Sistemul de evidență și gestiune a cadrelor militare în activitate și în rezervă, metodologiile specifice acestor activități, în timp de pace și în timp de război, precum și organele care țin evidența se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naționale, mai puțin situațiile reglementate prin lege.Actul oficial prin care se dovedește, în cadrul Ministerului Apărării Naționale, vechimea în serviciul militar și funcțiile îndeplinite de ofițeri, maiștri militari și subofițeri este fișa matricolă.Pentru cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naționale se emit legitimații militare, în condiții stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale.Organizarea și funcționarea sistemului de recrutare și selecție a candidaților în vederea admiterii la studii/cursuri pentru formarea inițială a cadrelor militare în activitate se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naționale.73. După articolul 105 se introduce un nou articol, articolul 105^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 105^1Cadrele militare au dreptul de a se asocia pentru a constitui, în condițiile legii, case de ajutor reciproc care pot funcționa în spații puse la dispoziție, cu titlu gratuit și cu suportarea costului utilităților de unitățile militare.Din comisia de cenzori a caselor de ajutor reciproc, înființate potrivit alin. 1, face parte obligatoriu și un reprezentant desemnat de comandantul/șeful unității militare respective.74. La articolul 109, alineatele 3, 13 și 14 se modifică și vor avea următorul cuprins:Dispozițiile art. 2 alin. 2^1 lit. A, lit. B lit. a) și b), art. 5 alin. 2, art. 36 alin. 1 lit. c^1), lit. i) și alin. 3, art. 37 lit. e), art. 38, alin. 1 lit. b), art. 40, art. 41^1, art. 48 alin. 2 și 3, art. 50 alin. 5, art. 51 alin. 2, art. 75 alin. 2-4, art. 75^1, art. 77^1 alin. 1, art. 85 alin. 1 lit. e^1), art. 95, art. 100 alin. 2 și 3 și art. 108^1 se aplică în exclusivitate cadrelor militare din structurile Ministerului Apărării Naționale.….....………………………………………………………………Dispozițiile art. 2 alin. 2, art. 48 alin. 1, art. 51 alin. 1, art. 52 alin. 1, art. 55 alin. 1 privind durata îndeplinirii funcției, art. 56-59, art. 62 și art. 80 și 81 nu se aplică ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor din structurile Ministerului Apărării Naționale.Dispozițiile art. 25 alin. 2-4 se aplică în exclusivitate personalului militar din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații Externe, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Protecție și Pază și Serviciul de Telecomunicații Speciale.75. La articolul 109, după alineatul 14 se introduce un nou alineat, alineatul 15, cu următorul cuprins:Dispozițiile art. 91^1 se aplică și Serviciului Român de Informații și Serviciului de Protecție și Pază.76. La articolul 110 se introduc două noi alineate, alineatele 2 și 3, cu următorul cuprins:În situația transferului prevăzut la alin. 1, precum și în cazul rechemării în activitate în termen de 60 de zile de la data trecerii în rezervă, instituția la care se transferă/încadrează preia toate drepturile și obligațiile care decurg din contractele și angajamentele încheiate potrivit art. 41^1, art. 91 și art. 91^1 și aflate în derulare la data transferului/încadrării.În situațiile prevăzute la alin. 2, instituția la care se transferă/încadrează acordă în continuare drepturile prevăzute la art. 20^1 alin. 2^1.  +  Articolul IIPrevederile punctelor 11 și 12 ale art. I, referitoare la dispozițiile art. 14^1 alin. 7 și alin. 8^1, nu se aplică în situația concediilor fără plată aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi.Până la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 75 alin. 2, cadrele militare în activitate care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, ocupă funcții cu grade superioare față de cele deținute cu mai multe trepte decât cele prevăzute la alineatul respectiv se mențin în funcțiile în care sunt încadrate și pot fi numite în alte funcții prevăzute cu cel mult același grad.Dispozițiile art. 75 alin. 3 sunt aplicabile celor care dobândesc calitatea de cadru militar în activitate începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul IIILegea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  București, 8 mai 2019.Nr. 101.-----