DECRET nr. 367 din 26 octombrie 1971 (*republicat*)privind regimul armelor, muniţiilor şi materiilor explozive *)
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 21 din 8 martie 1976    ___________ Notă *) Republicare în temeiul art. III din Decretul Consiliului de Stat nr. 17/1976, publicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 6 din 4 februarie 1976, dându-se o noua numerotare articolelor şi acualizandu-se denumirea unor organe centrale şi locale ale administraţiei de stat.Decretul nr. 367/1971 a fost publicat în Buletinul Oficial nr. 135 din 26 octombrie 1971  +  Capitolul 1Dispoziţii generale  +  Articolul 1În scopul menţinerii ordinii publice, al apărării vieţii persoanelor, a proprietăţii socialiste şi personale, deţinerea portul şi folosirea de arme, muniţii şi materii explozive, uzul de arma, operaţiile cu arme, muniţii şi materii explozive, precum şi funcţionarea atelierelor de reparat arme, sînt supuse regimului prevăzut în prezentul decret.  +  Articolul 2Prin arme, în sensul prezentului decret, se înţeleg: a) arme militare, care sînt arma de foc, precum şi orice alte instrumente, piese sau dispozitive destinate pentru a imobiliza, rani, ucide ori pentru a distruge, dacă prezintă caracterizsticile unei arme militare; b) armele de tir, care sînt arme de foc sau arme cu arer ori alte gaze comprimate, special fabricate ori confectionate pentru trageri sportive, omologate sau recunoscute ca atare de Federaţia română de tir; c) armele de vînătoare, care sînt arme de foc cu glont, cu alice sau mixte, ori arme cu aer sau alte gaze comprimate, fabricate special pentru practicarea vînătorii; d) armele ascumns, care sînt arme de foc astfel fabricate sau confectionate încît existenta lor sa nu fie vizibila ori banuita; e) armele de panoplie, care sînt arme de foc făcute inofensive, dacă prin valoarea lor istorica, documentara, ştiinţifică, artistică, sau care constituind daruri, recompense ori amintiri, sînt destinate a fi păstrate în instituţii de cultura şi arta sau în panoplii personale. În această categorie se includ şi armele de foc în stare de funcţionare, care constituie raritati sau prezintă o valoare istorica, documentara, ştiinţifică ori artistică deosebită; f) orice alta arma, care acţionează ca armele de foc ori ca armele cu aer sau alte gaze comprimate, avînd la baza principiul aruncarii unuia sau mai multor proiectile ca alice, schije substanţa aprinsa luminoasa, ori al imprastierii de gaze nocive sau de neutralizare, prin forta de expansiune a gazelor provenite din detonarea unei capse ori explozia unei incarcaturi sau prin forta de destindere a aerului ori a altor gaze comprimate  +  Articolul 3Prin muniţii, în sensul prezentului decret, se înţeleg cartusele, proiectiile şi incarcaturile de orice fel, care pot fi întrebuinţate la armele prevăzute în art. 2, cu excepţia acelora pentru armele cu aer comprimat.  +  Articolul 4Prin materii explozive, în sensul prezentului decret, se înţeleg explozivii propriu-zisi, amestecurile explozive, pirotehnice şi simple, mijloacele de iniţiere, cele auxiliare de aprindere, precum şi orice alte substanţe sau amestecuri de substanţe capabile sa dea naştere la reactii chimice instantanee, cu degajare de căldură şi gaze la temperatura ridicată.  +  Articolul 5Ministerul de Interne exercita controlul asupra deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor, asupra deţinerii şi folosirii materiilor explozive, asupra modului cum se efectuează operaţiile cu arme, muniţii şi materii explozive, precum şi asupra funcţionarii atelierelor de reparat arme.Ministerul de Interne exercita de asemenea controlul asupra organizării transportului, depozitarii şi manipulării materiilor explozive la exploatările minier.  +  Capitolul 2 Deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor, precum şi deţinerea şi folosirea materiilor explozive  +  Secţiunea I Deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor  +  Articolul 6Deţinerea ori portul de arme şi muniţii, de către persoanele fizice, sînt permise cu autorizarea organelor prevăzute în prezentul decret. În cazurile reglementate de art. 13, 14 şi 31 nu este necesară autorizarea.  +  Articolul 7Cetăţenii români pot fi autorizaţi să deţină şi sa poarte arme de vînătoare, arme de tir şi dintre armele militare, numai pistol, precum şi să deţină arme de panoplie.Numărul şi felul armelor, precum şi cantitatea de munitie ce pot fi deţinute şi purtate de persoanele autorizate se stabilesc, pentru fiecare caz în parte, de organele militiei prevăzute la art. 10.  +  Articolul 8Nu pot fi autorizate să deţină şi sa poarte arme şi muniţii: a) persoanele care, datorită antecedentelor penale sau comportării lor, prezintă pericol pentru ordinea publică, pentru securitatea statului sau a persoanelor, în cazul cînd ar deţine sau ar purta arme ori muniţii; b) minorii; c) bolnavii mintal, precum şi persoanele care datorită altor afecţiuni de care suferă ar putea pune în primejdie propria viaţa sau pe a altora, în situaţia în care ar deţine arme sau muniţii; aceste afecţiuni se stabilesc de Ministerul Sănătăţii.  +  Articolul 9Autorizarea prevăzută la art. 7 se acordă pentru: a) arme de vînătoare, membrilor Asociaţiei Generale a Vînătorilor şi Pescarilor Sportivi; b) arme de tir, membrilor asociaţiilor sportive sau ai cluburilor sportive care au secţii de tir în cadrul cărora aceştia activează; c) arma militară - pistol -, persoanelor care îndeplinesc o funcţie ce implica exerciţiul autorităţii de stat, precum şi acelora care îndeplinesc o importanţa activitate obsteasca, dacă pentru apărarea sau paza personală este necesar să deţină şi sa poarte o asemenea arma; d) arme de panoplie, persoanelor care doresc să deţină astfel de arme în calitate de colectionari.  +  Articolul 10Persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile legale pentru a fi autorizate şi vor să deţină arme de foc depun cererea în vederea autorizării, împreună cu actele necesare, la militia judeteana sau a municipiului Bucureşti în a carei raza teritorială domiciliază. Cererea se rezolva în cel mult 60 de zile de la înregistrare, termen înăuntrul căruia se va comunică petitionarului răspunsul în scris. Persoanei autorizate i se eliberează permis, iar dacă este titulara de permis, i se înscrie în aceasta arma pe care a procurat-o după ce a fost încunoştinţată ca este autorizata sa o detina.Cel nemulţumit de felul în care i s-a rezolvat cererea poate face plângere la Inspectoratul general al militiei, în termen de cel mult 60 de zile de la primirea răspunsului.  +  Articolul 11Persoanele care au obţinut permis au dreptul de a deţine şi a purta armele înscrise în el şi munitia corespunzătoare. Armele de panoplie nu pot fi purtate şi pentru ele nu pot fi deţinute muniţii.  +  Articolul 12Străinii domiciliaţi sau cu reşedinţa în România pot fi autorizaţi, în condiţiile prezentului decret, să deţină şi sa poarte arme de vînătoare, arme de tir şi munitia corespunzătoare, precum şi să deţină arme de panoplie.  +  Articolul 13Străinii veniti temporar în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânătoarea, în condiţiile legale, pot deţine şi purta, pînă la expirarea vizei de şedere în ţara, arme de tir sau arme de vînătoare, după caz, şi munitia corespunzătoare, numai dacă acestea au fost înscrise de organele competente în pasapoartele sau actele valabile cu care au trecut frontiera de stat română ori dacă armele şi munitiile le-au primit împrumut de la organizaţiile prevăzute în art. 22 pentru a practica vânătoarea.  +  Articolul 14Membrii misiunilor diplomatice, reprezentantelor permanente, oficiilor consulare şi reprezentantelor consular-comerciale sînt scutiţi pe bază de reciprocitate de a obţine autorizare şi a poseda permise pentru deţinerea şi portul de arme de foc şi muniţii.  +  Articolul 15Permisele se vizează periodic de către militia judeteana sau a municipiului Bucureşti în a carei raza teritorială domiciliază titularii acestora.  +  Articolul 16Se eliberează un nou permis în următoarele situaţii: a) în caz de schimbare a numelui titularului; b) cînd s-a deteriorat; c) cînd au fost folosite în întregime spaţiile destinate menţiunilor ulterioare eliberării permisului, cu privire la înscrierea armelor, vizelor ori domiciliului titularului şi este necesară înscrierea unei alte menţiuni.  +  Articolul 17Autorizarea se anulează şi permisul se retrage cînd titularul: a) renunţa sa mai detina armele înscrise în permis şi prezintă actul de înstrăinare a acestora; b) după obţinerea permisului, se afla în una din situaţiile prevăzute în art. 8 lit. a) sau c); c) nu mai are calitatea prevăzută la art. 9, care a condiţionat eliberarea permisului; d) se afla în situaţia prevăzută la art. 32 alin. 4; e) pleacă definitiv din ţara; f) fără motive întemeiate, nu se prezintă la viza permisului în perioada stabilită; g) a murit sau a fost declarat dispărut prin hotărîrea judecătorească.În cazurile prevăzute la lit. c) şi d) nu se retrage permisul decât dacă în el sînt înscrise şi alte arme i afară aceleia pe care titularul nu o mai poate deţine. În asemenea situaţii, precum şi atunci cînd titularii vand sau doneaza unele din armele pe care le deţin, se anulează numai înregistrările din permis referitoare la aceste arme.  +  Articolul 18Anularea autorizării şi retragerea permisului se fac de către militia judeteana sau a municipiului Bucureşti în a carei raza teritorială domiciliază titularul. Dispoziţia de retragere a permisului, în cazurile prevăzute la art. 17 lit. b) - f), se comunică titularului sau, în situaţia prevăzută la art. 8 lit. c), reprezentantului sau legal.  +  Articolul 19Dacă în termen de 10 zile de la data luării la cunoştinţa a dispoziţiei de retragere a permisului, titularii sau reprezentanţii lor legali, în cazurile prevăzute în art. 17 lit. b) - f), nu au vândut sau donat armele şi munitia celor care au dreptul de a le deţine şi purta, le vor depune în consignaţie spre vânzare, cu excepţia acelora care, fiind supuse confiscării potrivit legii, se depun la organele militiei sau se ridica de acestea. Munitia confectionata manual nu poate fi vândută, ci, odată cu permisul, se preda organului militiei, în vederea casării.Dispoziţiile alineatului precedent se aplică în mod corespunzător şi în cazul anulării din permis a înregistrărilor referitoare la armele care nu mai pot fi deţinute de titular ca urmare a încetării condiţiilor care au determinat înscrierea lor în permis.În cazul prevăzut la art. 17 lit. g), urmaşii titularului sînt obligaţi să depună la organul militiei, în termen de 10 zile de la data morţii titularului sau, după caz, de la data rămînerii definitive a hotărîrii de declarare a dispariţiei titularului, permisul, armele şi munitiile defunctului sau dispărutului.Armele şi munitiile prevăzute la alineatul precedent, cu excepţia acelora care îndeplinesc condiţiile de a fi casate sau confiscate, se depun de organele militiei în consignaţie. Sumele rezultate din vânzare se consemnează, pe numele celor în drept să le primească, la Casa de Economii şi Consemnaţiuni, de către magazinul prin care s-a făcut vînzarea.În termen de 10 zile de la încetarea calităţii care a justificat autorizarea prevăzută în art. 9 lit. c), persoana în cauza este obligată sa restituie arma militară şi munitia organului de la care le-a primit în dotare. De asemenea, este obligată ca în acelaşi termen să depună la organul militiei permisul ori sa ceara anularea înregistrării din permis a armei respective în situaţia cînd este autorizata să deţină şi alte arme de foc.Armele şi munitiile care în termenul prevăzut la alin. 1 şi 2 nu au fost vândute, donate sau depuse în consignaţie ori munitia care nu a fost predată în vederea casării, precum şi armele sau munitia care nu au fost depuse la organele militiei în termenul prevăzut în alin. 3, ori cele care nu au fost restituite organului de la care au fost primite în dotare în termenul prevăzut la alin. 5, se considera deţinute fără drept.  +  Articolul 20Permisul împreună cu armele şi munitiile aparţinînd invinuitilor sau inculpaţilor se pot ridica numai de organele de urmărire penală şi se predau organelor militiei, care le păstrează pînă la soluţionarea definitivă a cauzei.În caz de condamnare definitivă la închisoare, dreptul de a deţine arme şi muniţii se suspenda sau, în cazul prevăzut la art. 8 lit. a), permisul se retrage. Permisul, armele şi munitiile se păstrează, pe timpul suspendării, de organul militiei şi se restituie titularului după terminarea executării penale privative de libertate.În caz de scoatere de sub urmărire, de încetare a urmăririi penale, de achitare ori de încetare a procesului penal, ori de condamnare la pedeapsa amenzii, organele militiei restituie celor în cauza permisul, armele şi munitiile ridicate, dacă nu exista alte motive legale care să impună anularea autorizării de a deţine arme şi muniţii.  +  Articolul 21Organizaţiile socialiste au dreptul să deţină şi sa folosească arme militare şi munitia corespunzătoare acestor arme, pentru inarmarea paznicilor, a altor angajaţi care asigura paza, precum şi a angajaţilor care manuiesc bunuri şi valori, pentru care s-a primit avizul favorabil al organelor militiei.  +  Articolul 22Ministerul economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii - Inspectoratul general de stat al silviculturii - şi unităţile subordonate acestuia, precum şi Asociaţia Generală a Vînătorilor şi Pescarilor Sportivi şi asociaţiile judeţene şi din municipiul bucureşti ale vînătorilor şi pescarilor sportivi, au dreptul să deţină pentru paza şi arme de vînătoare sau arme de tir, cu care vor inarma angajaţii proprii însărcinaţi cu paza, ocrotirea, recoltarea planificata şi cu combaterea animalelor dăunătoare vânatului, pe fondurile de vînătoare pe care la gospodăresc. Aceste organizaţii pot imprumuta arme de vînătoare şi arme de tir străinilor veniti temporar în România pentru a practica vânătoarea în condiţii legale, eliberand acestora o dovadă.  +  Articolul 23Organizaţiile socialiste pe lîngă care sînt înfiinţate garzi patriotice, precum şi cele care pregătesc tineretul pentru apărarea patriei, pot deţine şi folosi, în condiţiile legii, arme de foc militare sau arme de tir şi munitiile necesare pentru inarmarea garzilor şi pregătirea tineretului, respectând normele tehnice stabilite de Ministerul Apărării Naţionale.  +  Articolul 24Federaţia română de tir, asociaţiile şi cluburile sportive care au secţii de tir pot deţine şi folosi arme de tir, arme de vînătoare, precum şi arme de foc militare, în numărul şi cantitatea strict necesare efectuării antrenamentelor şi participării la concursuri sportive de tir.Organizaţiile socialiste de stat şi asociaţiile judeţene şi din municipiul Bucureşti ale vînătorilor şi pescarilor sportivi pot deţine arme cu aer comprimat, în scopul de a organiza, pentru public, locuri de distractie constând în trageri cu aceste arme.  +  Articolul 25Organizaţiile de stat care deţin arme şi muniţii în condiţiile art. 21 şi 22 sînt obligate să se înregistreze la militia judeteana sau a municipiului Bucureşti în a carei raza teritorială îşi au sediul. Celelalte organizaţii socialiste care vor să deţină arme şi muniţii în condiţiile art. 21, 22 şi 24 sînt obligate să obţină autorizaţie de la organele militiei competente potrivit alineatului precedent Autorizaţia se obţine în condiţiile art. 10, care se va aplica în mod corespunzător.  +  Articolul 26Instituţiile de cultura şi arta, precum şi asociaţiile cultural-artistice şi sportive, pot deţine arme de panoplie fiind obligate, în acest scop, să se inregisreze la organele militiei. Deţinerea de arme de panoplie în stare de funcţionare, de către organizaţiile socialiste prevăzute în alineatul precedent, este permisă numai pe bază de autorizaţie, care se eliberează de militia judeteana sau a municipiului Bucureşti în a carei raza teritorială îşi au sediul aceste organizaţii, în condiţiile art. 10, care se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 27Armele şi munitiile nu pot fi folosite decât în scopul în care s-a dat autorizare.  +  Articolul 28Angajaţii organizaţiilor socialiste pot purta armele şi munitiile cu care sînt dotati, în scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, în cazurile prevăzute în art. 21 şi 22, numai pe bază de ordin de serviciu eliberat de conducerea unităţii de care aparţin.  +  Articolul 29În localul organizaţiilor de stat sau obşteşti pot purta arme şi muniţii organele de menţinere a ordinii publice, persoanele dotate cu arme pentru a executa paza în aceste locuri, precum şi celelalte persoane care au dreptul să deţină arme în cazul în care au de îndeplinit obligaţii legale în legătură cu armele şi munitiile pe care le deţin.La întruniri publice pot purta arme şi muniţii numai organele de menţinere a ordinii publice.  +  Articolul 30Dotarea persoanelor fizice şi a organizaţiilor socialiste cu arme de foc militare şi cu munitia corespunzătoare, în cazurile prevăzute în art. 9 lit. c), art. 21 şi 24 alin. 1, se face de către Ministerul de Interne, prin organele militiei. Munitia necesară ulterior dotării se asigura contra cost.  +  Secţiunea a II-a Deţinerea şi portul armelor şi muniţiilor de către militari  +  Articolul 31Generalii, ofiţerii, maistrii militari şi subofiterii activi pot deţine şi purta armele şi munitiile cu care sînt dotati de către unităţile din care fac parte.  +  Articolul 32În afară armelor din dotare, generalii, ofiţerii, maistrii militari şi subofiterii activi pot deţine şi purta pistol sau arma de tir primite ca recompensa prin ordinul ministrului apărării naţionale sau ministrului de interne.Pe baza ordinului de recompensare, organele militiei eliberează militarilor prevăzuţi la alineatul precedent permise pentru deţinerea şi portul armelor primite ca recompensa şi a muniţiilor corespunzătoare acestor arme.La trecerea în rezerva sau direct în retragere, persoanele prevăzute în acest articol vor putea deţine şi purta în continuare, pe bază de permis, armele primite ca recompensa, dacă în ordinul de trecere în rezerva sau retragere se menţionează aceasta. Permisul se retrage dacă, ulterior, persoana în cauza se afla în una din situaţiile prevăzute la art. 8 lit. a) sau c).Dacă în ordinul de trecere în rezerva sau retragere nu se menţionează dreptul de a deţine şi purta arma primită drept recompensa, permisul pentru deţinerea şi portul armei se retrage, titularul permisului fiind obligat ca, în termen de 10 zile, sa predea pistolul organelor competente sau sa vândă arma de tir celor autorizaţi să deţină astfel de arma.În cazul cînd titularul transforma arma primită ca recompensa în arma de panoplie, organele militiei îi vor elibera permisul corespunzător.  +  Articolul 33Deţinerea şi portul altor arme şi muniţii de către generalii, ofiţerii, maistrii militari şi subofiterii activi sînt permise numai în conformitate cu prevederile prezentului decret.  +  Secţiunea a III-a Deţinerea şi folosirea materiilor explozive  +  Articolul 34Persoanele fizice nu au dreptul să deţină materii explozive, cu excepţia pulberii necesare confectionarii cartuselor pentru arme de vînătoare în cantitatea echivalenta muniţiei aprobate de organele militiei.  +  Articolul 35Organizaţiile socialiste pot deţine şi folosi materii explozive necesare procesului de producţie, în condiţiile prevăzute la capitolul IV.  +  Capitolul 3 Uzul de arma  +  Articolul 36Persoanele care sînt dotate cu arme de foc pot face uz de arma, pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu sau a misiunilor militare, numai dacă este absolut necesar şi dacă folosirea altor mijloace de împiedicare sau constrângere nu este posibila, în următoarele situaţii: a) împotriva acelora care ataca prin surprindere pe cei aflaţi în serviciul de garda, escorta, paza sau securitate, precum şi împotriva acelora care, prin actul săvârşit prin surprindere, pun în pericol grav obiectivul pazit; b) împotriva persoanlor care patrund sau ies, în mod ilegal în sau din perimatrele ori zonele pazite, stabilite în consemn; c) pentru imobilizarea sau reţinerea infractorilor care riposteaza sau incearca sa riposteze cu arma sau cu orice alte obiecte care pot pune în pericol viaţa ori integritatea corporală; d) pentru a împiedica fuga de sub escorta sau evadarea celor aflaţi în stare legală de reţinere sau de deţinere; e) pentru imobilizarea infractorilor care, după comiterea unei infracţiuni grave, incearca sa fuga, iar rămânerea pe loc în stare de libertate ar crea un pericol deosebit de grav.  +  Articolul 37În cazurile prevăzute la art. 36 lit b), d) şi e) se va face uz de arma numai după ce s-a făcut somaţia legală.Somaţia se face prin cuvântul "Stai!". În caz de nesupunere se someaza din nou prin cuvintele "Stai, ca trag!". Dacă cel în cauza nu se supune nici de această dată, se someaza prin tragerea focului de arma în sus, în plan vertical.În cazul în care, după executarea somaţiei legale, potrivit prevederilor din prezentul articol, persoana în cauza nu se supune, se poate face uz de arma împotriva acesteia.În situaţiile prevăzute la art. 36 lit. a) şi c), uzul de arma se poate face fără somaţie, numai dacă lipseşte timpul necesar pentru aceasta.  +  Articolul 38Comandantii (şefii) militari pot face uz de arma împotriva subordonaţilor, pentru a restabili ordinea, dacă alte măsuri de împiedicare sau constrângere nu sînt posibile, atunci cînd acţiunile acestora sînt îndreptate în mod evident spre trădarea patriei sau zadarnicia îndeplinirii unei misiuni de lupta ori periclitează în mod grav capacitatea de lupta a unităţii. În aceste cazuri se va face uz de arma respectându-se prevederile referitoare la somaţia legală.  +  Articolul 39Uzul de arma, în condiţiile şi situaţiile prevăzute în prezentul capitol, se va face în asa fel încît sa ducă la imobilizarea celor împotriva cărora se foloseşte arma, tragandu-se, pe cat posibil, la picioare, pentru a se evita cauzarea morţii acestora.  +  Articolul 40Se va evita, pe cat posibil, uzul de arma împotriva minorilor, femeilor şi batranilor.Se inerzice uzul de arma împotriva copiilor, femeilor gravide, precum şi în situaţiile în care s-ar primejdui viaţa altor persoane ori s-ar viola teritoriul, spaţiul aerian sau apele naţionale ale statului vecin.  +  Capitolul 4 Operaţii cu arme, muniţii şi a materii explozive, precum şi funcţionarea atelierelor de reparat arme  +  Articolul 41Organizaţiile de stat, care potrivit obiectivului lor de activitate efectuează operaţii ca producerea, confecţionarea, prelucrarea, prepararea, experimentarea, comerţul, importul sau exportul cu arme de vînătoare sau de tir, muniţii pentru aceste arme ori cu materii explozive folosite în economie ori care se ocupa cu repararea de astfel de arme, sînt obligate să se înregistreze la militia judeteana sau a municipiului Bucureşti pe a carei raza teritorială îşi au sediul.Celelalte organizaţii socialiste nu pot face operaţiile prevăzute la alineatului precedent, cu excepţia: a) organizaţiilor cooperatiste, Asociaţiei Generale a Vînătorilor şi Pescarilor Sportivi, asociaţiilor judeţene şi din municipiul Bucureşti ale vînătorilor şi pescarilor sportivi, care pot să facă prin magazine proprii, pe bază de autorizaţie eliberata de militia judeteana sau a municipiului Bucureşti, în condiţiile art. 10, care se aplică în mod corespunzător, comerţ şi operaţii de consignaţie cu arme de vînătoare sau de tir, muniţii pentru aceste arme, precum şi cu arme de panoplie; b) organizaţiilor cooperatiste, care pot fabrica sau confecţiona obiecte de distractie pe bază de anestecuri pirotehnice, dacă prin aceste obiecte nu se pune în pericol viaţa ori integritatea persoanelor şi nu se aduce atinge ordinii publice. aceste operaţii se fac pe bază de autorizaţie, obţinută în condiţiile art. 10, care se aplică în mod corespunzător.Comercializarea obiectelor de distractie produse pe bază de amestecuri pirotehnice, fabricate sau confectionate de organizaţii socialiste de stat sau de organizaţii cooperatiste, poate fi facuta prin orice unitate a comerţului de stat sau cooperatist, nefiind obligatorie în acest scop obţinerea de autorizaţie sau înregistrarea la organele militiei.Organizaţiile socialiste care fac prin magazine proprii comerţ şi operaţii de consignaţie cu arme şi muniţii, precum şi cele care fabrica, confectioneaza sau comercializează obiecte de distracti pe bază de amestecuri pirotehnice, sînt obligate ca la depozitarea, păstrarea şi manipularea muniţiilor, a pulberilor de orice fel, a obiectelor de distractie şi a amestecurilor pirotehnice din care acestea sînt făcute, să aplice în mod corespunzător dispoziţiilor legale privind regimul materiilor explozive în economie şi sa ia toate măsurile necesare pentru a evita producerea de accidente cu astfel de materii explozive.  +  Articolul 42Asociaţia Generală a Vînătorilor şi Pescarilor Sportivi, asociaţiile judeţene şi din municipiul Bucureşti ale vînătorilor şi pescarilor sportivi pot înfiinţa, pe baza autorizaţiei eliberate de militia judeteana sau a municipiului Bucureşti în condiţiile art. 10, care se aplică în mod corespunzător, ateliere pentru repararea armelor de vînătoare, a armelor de tir sau a armelor de panoplie aparţinînd persoanelor care le deţin legal.  +  Articolul 43Împrumutarea sau înstrăinarea armelor şi muniţiilor care nu sînt în drept să le detina este interzisă.  +  Articolul 44Angajatul căruia i s-au încredinţat materii explozive pentru îndeplinirea obligaţiilor de muncă nu are dreptul să le folosească în alte scopuri ori să efectueze cu ele alte operaţii decât cele stabilite pentru îndeplinirea acelor obligaţii.  +  Articolul 45Persoanele fizice care au dreptul să deţină arme de vînătoare îşi pot confecţiona singure munitia nacasara, în limitele cantităţii pe care au dreptul sa o detina.  +  Articolul 46Cetăţenii români, precum şi străinii domiciliaţi sau veniti temporar în România, pot introduce sau scoate din ţara arme de vînătoare, arme de tir, muniţii pentru acestea şi arme de panoplie, în limita numărului şi cantităţii pe care au dreptul să le detina, dacă sînt înscrise în actele de trecere a frontierei de stat.  +  Articolul 47Pentru fiecare import sau export în parte de arme de vînătoare sau de tir, muniţii pentru aceste arme ori materii explozive folosite în economie, organizaţiile socialiste care efectuează aceste operaţii sînt obligate sa anunţe militia judeteana sau a municipiului Bucureşti în a carei raza teritorială îşi au sediul.  +  Capitolul 5 Viza, schimbarea şi retragerea autorizaţiilor  +  Articolul 48Autorizaţiile eliberate potrivit dispoziţiilor prezentului decret se vizează periodic de către militia judeteana sau a municipiului Bucureşti în a carei traza teritorială îşi are sediul.  +  Articolul 49Organele militiei prevăzute la art. 48 eliberează oranizatiilor socialiste o noua autorizaţie în următoarele cazuri: a) cînd titularul şi-a schimbat denumirea; b) cînd autorizaţia s-a deteriorat; c) după completa utilizare a spaţiilor destinate înscrierii armelor, a vizei sau a sediului titularului  +  Articolul 50Autorizaţiile eliberate organizaţiilor socialiste, potrivit prezentului decret, se retrag de către militia judeteana sau a municipiului Bucureşti în a carei raza teritorială îşi are sediul, în următoarele cazuri: a) cînd titularul autorizaţiei încetează activitatea care a determinat autorizarea; b) cînd titularul autorizaţiei încalcă în mod repetat dispoziţiile legale privind regimul armelor, muniţiilor şi materiilor explozive sau nu ia măsuri imediate pentru înlăturarea incalcarilor constatate. În aceste cazuri retragerea autorizaţiei atrage obligaţia pentru organizaţia socialistă în cauza de a inceta imediat sa mai detina, sa folosească ori să facă operaţii cu arme, muniţii sau materii explozive ori sa repare arme.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 51Deţinerea armelor, muniţiilor sau materialelor explozive fără autorizare ori în număr sau, după caz, în cantităţi mai mari decât cele autorizate se sancţionează potrivit legii penale. Ele se ridica de organele de urmărire penală şi se predau organelor militiei în vederea confiscării.Organele de paza şi control ale ministerului Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii - Inspectoratul general de stat al silviculturii - şi unităţile din subordinea acestuia, ale Asociaţiei Generale a Vînătorilor şi Pescarilor Sportivi, ale asociaţiilor judeţene şi din municipiul Bucureşti ale vînătorilor şi pescarilor sportivi, pot sa ridice şi sa predea în termen de 3 zile, organelor militiei, armele şi munitiile deţinute fără drept, aflate asupra persoanelor care sînt găsite pe terenurile de vînătoare, precum şi cele cu care aceste persoane au săvârşit infracţiuni flagrante la dispoziţiile legale privind economia vânatului.Organele militiei vor inainta procuraturii sau instanţei judecătoreşti competente, la cererea acestora, armele şi munitiile supuse confiscării.Instanţa judecătorească sau, după caz, procurorul va dispune asupra armelor, muniţiilor şi materiilor explozive care sînt corpuri delicte. Acestea se vor preda cu proces-verbal organelor militiei din localitatea unde instanţa judecătorească sau, după caz, procuratura îşi are sediul.Armele, munitiile şi materiile explozive confiscate sînt supuse regimului de casare ori valorificare, după caz, potrivit dispoziţiilor legale.Armele şi munitiile prevăzute la art. 19 alin 1, care nu au fost vândute în termen de 90 de zile de la data depunerii lor în magazin, se considera nevandabile şi se predau organelor locale ale militiei. Aceste arme se vor transmite de militia judeteana sau a municipiului Bucureşti, prin inspectoratele silvice judeţene, Inspectoratului general de stat al silviculturii, în vederea dotării unităţilor silvice din subordine.  +  Articolul 52La cererea organelor de urmărire penală sau a instanţelor judecătoreşti, organele Ministerului de Interne vor întocmi rapoarte cu privire la faptul dacă o arma întruneşte caracterul de arma militară.  +  Articolul 53Organizaţiile socialiste pot angaja pentru gestionarea, administrarea ori manipularea armelor numai persoane cu calificare corespunzătoare, pentru care s-a primit avizul favorabil din partea organelor militiei.  +  Articolul 54Armele ieşite din uz şi nevandabile aparţinînd persoanelor fizice, precum şi armele propuse a fi casate ca urmare a iesirii lor din uz aparţinînd organizaţiilor socialiste, se predau organelor militiei spre a fi distruse.Armele prevăzute la alineatul precedent, care constituie raritati sau prezintă valoare istorica, documentara, ştiinţifică ori artistică, nu se distrug, ci se predau, de organele militiei, instituţiilor de cultura şi arta ori asociaţiilor cultural- artistice şi sportive, pentru a fi deţinute ca arme de panoplie, cu respectarea dispoziţiilor legale prevăzute pentru aceste arme.  +  Articolul 55Orice persoană care găseşte arme, muniţii sau materii explozive este obligată sa anunţe de îndată cel mai apropiat organ al militiei.  +  Articolul 56În interesul menţinerii ordinii publice, al securităţii statului ori apărării vieţii persoanelor sau bunurilor, dreptul unor persoane fizice sau organizaţii socialiste de a deţine ori folosi arme, muniţii sau materii explozive ori de a efectua orice operaţii cu arme, muniţii sau materii explozive poate fi restrâns, suspendat ori poate inceta.Măsurile prevăzute la alineatul precedent se dispun de către conducerea Ministerului de Interne.  +  Articolul 57Autorizaţiile pentru deţinerea armelor de panoplie, eliberate persoanelor fizice, rămîn valabile pînă la înlocuirea lor cu permise de către organele militiei.  +  Articolul 58Sînt exceptate de la dispoziţiile prezentului decret, în afară celor referitoare la uzul de arma, organele, unităţile, formaţiunile şi instituţiile aparţinînd Ministerului Apărării Naţionale sau Ministerului de Interne, precum şi întreprinderile sau secţiile întreprinderilor ce executa comenzi de arme, muniţii sau materii explozive pentru aceste organe centrale de stat, care sînt obligate să aibă norme interne proprii de reglementare în aceasta privinta.  +  Articolul 59Prin hotărîre a Consiliului de Miniştri se vor stabili măsuri cu privire la condiţiile de eliberare, viza, schimbare şi retragere a permiselor, obligaţiile ce revin titularilor de permise şi autorizaţii în legătură cu pierderea, furtul sau distrugerea acestora, precum şi cu pierderea ori furtul armelor ori muniţiilor, unele măsuri în legătură cu înregistrarea sau, după caz, autorizarea organizaţiilor socialiste care deţin ori fac operaţii cu arme şi muniţii sau care se ocupa cu repararea de arme, condiţiile în care organizaţiile socialiste pot deţine şi face operaţii cu materii explozive folosite în economie, precum şi contravenţiile la regimul armelor, muniţiilor şi materiilor explozive.  +  Articolul 60Prezentul decret intră în vigoare după 30 de zile de la publicare*). Pe aceeaşi dată, Decretul nr. 61/1959 privind regimul armelor, muniţiilor şi materiilor explozive, publicat în Buletinul Oficial nr. 7 din 6 martie 1959, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abroga._________________ Notă *) Fac excepţie prevederile modificate prin Decretul Consiliului de stat nr. 17/1976, care se aplică de la data intrării în vigoare a acestui decret.NOTĂ:Potrivit dispoziţiilor art. II din Decretul Consiliului de stat nr. 17/1976, organizaţiile socialiste şi persoanele fizice care deţin, cu orice titlu, arme cu aer sau alte gaze comprimate sînt obligate ca, în termen de 30 de zile de la data publicării lui, să le vândă, doneze, depună în consignaţie spre vânzare sau la organele militiei, dacă nu au solicitat autorizarea deţinerii lor în condiţiile prevăzute de Decretul nr. 367/1971, devenind Legea nr. 77/1971, cu modificările aduse prin Decretul Consiliului de stat nr. 17/1971. În situaţia în care s-a solicitat autorizarea, termenul de 30 de zile curge de la data respingerii definitive a cererii.Dispoziţia prevăzută la alineatul precedent se aplică, în mod corespunzător, şi persoanelor încadrate în munca la Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii, la Asociaţia Generală a Vînătorilor şi Pescarilor Sportivi ori la asociaţiile judeţene şi din municipiul Bucureşti ale vînătorilor şi pescarilor sportivi care, pînă la data Decretului Consiliului de stat nr. 17/1976, au fost autorizate să deţină arme de vînătoare, proprietate personală, în interesul serviciului, fără a fi membre ale Asociaţiei Generale a Vînătorilor şi Pescarilor Sportivi.În termen de 30 de zile de la publicarea Decretului Consiliului de stat nr. 17/1971, persoanele fizice, precum şi organizaţiile obşteşti, cu excepţia Asociaţiei Generale a Vînătorilor şi Pescarilor Sportivi şi a asociaţiilor judeţene şi din municipiul Bucureşti ale vînătorilor şi pescarilor sportivi, autorizate sa înfiinţeze ateliere de reparat arme, vor inceta orice activitate privind repararea de arme, restituindu-le pe cele pe care le deţin persoanelor de la care le-au primit în acest scop.--------------