LEGE nr. 102 din 8 mai 2019pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 10 mai 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLegea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 99, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 99(1) Unitățile conexe ale Ministerului Educației Naționale sunt: Institutul de Științe ale Educației, casele corpului didactic, centrele atestate de formare continuă în limbile minorităților naționale, Centrul Național de Instruire Diferențiată, Unitatea pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, palatele și cluburile copiilor și centrele județene de excelență/Centrul Municipiului București de Excelență.2. La articolul 99, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (3^1)-(3^3), cu următorul cuprins:(3^1) În fiecare județ și în municipiul București funcționează un centru județean de excelență/Centrul Municipiului București de Excelență, denumit în continuare CEX, ca unitate conexă a Ministerului Educației Naționale, cu personalitate juridică, coordonat metodologic de inspectoratul școlar. Organizarea și funcționarea CEX se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educației naționale.(3^2) Finanțarea CEX se asigură din bugetul Ministerului Educației Naționale.(3^3) CEX organizează, coordonează metodologic, monitorizează și evaluează, după caz, la nivel județean/al municipiului București, următoarele activități și servicii educaționale:a) elaborarea strategiilor de identificare și de selecție a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte în vederea constituirii unor grupe de performanță pe discipline, arii curriculare sau domenii științifice, artistice și tehnice;b) inițierea acțiunilor de identificare și promovare a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte;c) asigurarea, anual, constituirea, funcționarea și pregătirea grupelor de excelență;d) elaborarea și asigurarea implementării unor programe de parteneriat cu diverse instituții din țară și străinătate, cu organizații neguvernamentale, cu comunitatea locală, în scopul îmbunătățirii condițiilor și resurselor necesare educării diferențiate a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte;e) dezvoltarea programelor proprii de cercetare didactică și organizarea conferințelor care au ca temă activitățile specifice centrului de excelență;f) organizarea, anual, a taberelor naționale de pregătire a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte, pe discipline;g) poate organiza activitatea de pregătire a loturilor olimpice județene/al municipiului București.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  București, 8 mai 2019.Nr. 102.-----