DECRET nr. 609 din 30 decembrie 1955privind impozitul pe spectacole
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 36 din 30 decembrie 1955    Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române decretează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii privitoare la întreprinderile şi organizaţiile de stat, cooperatiste şi obşteşti  +  Articolul 1Impozitul pe spectacole se datorează de către întreprinderile şi organizaţiile de stat, cooperatiste şi obşteşti care organizează cu plata spectacole, manifestări cultural-artistice sau distractive.  +  Articolul 2Impozitul se datorează din momentul realizării preţului şi se calculează asupra încasărilor globale, cu următoarele cote: a) reprezentatiile cinematografice ........................ 5% - 45% b) reprezentatiile de teatru, opera, opereta, estrada, arta coregrafica, concerte inclusiv cele de estrada şi reprezentatiile de circ .................................................. 5% c) manifestările sportive, atractiile, cursele de cai şi realizarile din pariuri la cursele de cai ............................. 10% d) muzee şi expoziţii ...................................... 5% e) spectacole, manifestările cultural-artistice sau distractive, cu excepţia reprezentaţiilor cinematografice, organizate de Crucea Roşie a Republicii Populare Române, casele de cultura raionale şi căminele culturale ...................................... 5% f) Alte manifestări ................................................... 20%  +  Articolul 3*)Sînt scutite de plată impozitului pe spectacole:________ Notă *) În legătură cu acest articol, reproducem mai jos textul Decretului nr. 148 pentru scutirea de impozite şi taxe a unor manifestatii artistice, culturale şi sportive, iniţiate de Uniunea Tineretului Muncitor, publicat în Buletinul Oficial al Marii Adunări Naţionale a R.P.R. nr. 13 din 26 aprilie 1957. a) manifestările, cu excepţia reprezentaţiilor de cinematograf, ce se organizează la unităţile, cluburile şi casele militare, pentru militari şi membrii familiilor lor; b) manifestările artistice şi culturale cu excepţia spectacolelor cinematografice organizate în şcoli, pentru studenţi şi elevi; c) spectacolele artistice ale echipelor de amatori, neurmate de alte manifestări; d) horele taranesti organizate în timpul zilei în mediul rural.  +  Articolul 4Calculul şi vărsarea la buget a impozitului pe spectacole se face la termenele stabilite de Ministerul Finanţelor de către întreprinderile şi organizaţiile plătitoare, care sînt răspunzătoare pentru exactitatea calculului şi vărsarea la timp a impozitului.  +  Articolul 5Întreprinderile şi organizaţiile plătitoare ale impozitului pe spectacole sînt obligate să depună la secţiunile financiare deconturi de impozite, în condiţiile şi termenele ce se vor stabili prin instrucţiunile pentru aplicarea prezentului decret.  +  Articolul 6Ministerul Finanţelor este autorizat sa stabilească de comun acord cu departamentele interesate cote de impozit în limitele stabilite de art. 2 lit. a.  +  Articolul 7Neplata în termen a impozitului datorat atrage majorarea sumei de plată cu 0,05 % pentru fiecare zi de întîrziere.Nedepunerea în termen la secţiile financiare a deconturilor de impozit, neîndeplinirea obligaţiilor privitoare la ţinerea evidentelor, tipărirea, înregistrarea şi gospodărirea biletelor de intrare la manifestări, neafisarea la casa de bilete a tarifului de preţuri vizat de organele financiare, refuzul de a prezenta documentele la controlul financiar, precum şi nerespectarea termenelor de plată a impozitului constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 50 la 500 lei, care se va aplica în sarcina conducătorilor şi contabililor instituţiilor, întreprinderilor şi organizaţiilor respective.  +  Articolul 8În caz de neplata a impozitului la termenele legale, la cererea organelor financiare, instituţia de credit la care are cont deschis întreprinderea sau organizaţia va vira din contul întreprinderii sau organizaţiei plătitoare, în contul secţiunii financiare respective, impozitul datorat cu majorările legale.  +  Capitolul 2 Dispoziţii privitoare la întreprinderile, organizaţiile şi persoanele particulare  +  Articolul 9Întreprinderile, organizaţiile sau persoanele particulare care organizează cu plata spectacole, manifestări cultural-artistice sau distractive datorează impozitul pe spectacole calculat cu cota de 20%, asupra încasărilor globale, la termenele şi în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 10Neplata la termen a impozitului atrage pentru fiecare zi de întîrziere majorarea sumei de plată cu 0,2% .Organizarea de spectacole fără îndeplinirea obligaţiilor privitoare la tipărirea şi înregistrarea biletelor de intrare la manifestări, neafisarea la casele de bilete a tarifului de preţuri vizat de organele financiare, refuzul de a prezenta documentele la controlul organelor financiare, precum şi nerespectarea modului şi termenelor de plată a impozitului constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 25 pînă la 250 lei.  +  Capitolul 3 Dispoziţii comune şi finale  +  Articolul 11Instituţiile, întreprinderile şi organizaţiile de orice fel, precum şi toţi cei care organizează cu plata manifestări supuse impozitului pe spectacole, sînt obligaţi ca pentru sumele încasate pentru participarea la spectacole sa emita bilete înregistrate la organele financiare.  +  Articolul 12Toţi cei care organizează manifestări supuse impozitului pe spectacole sînt obligaţi sa afiseze la casele de vînzare a biletelor tariful de preţuri vizat de secţia financiară.  +  Articolul 13Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 7 şi 10 se face de către organele financiare.Împotriva procesului-verbal de aplicare a sancţiunii se poate face intimpinare în termen de 15 zile de la comunicarea sau inminarea procesului-verbal.Intimpinarea se adresează organului financiar care a aprobat actul de contravenţie.Competinţa pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, precum şi pentru rezolvarea intimpinarilor, se va stabili prin instrucţiunile pentru aplicarea prezentului decret.  +  Articolul 14Pentru constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 7 şi 10 din prezentul decret, se va acorda constatatorilor din proprie iniţiativă o primă pînă la 50 % din amenda achitată.  +  Articolul 15Este interzisă intrarea gratuita la manifestările cultural-artistice sau distractive, organizate cu plata, cu excepţia gratuitatilor ce vor fi stabilite de Ministerul Finanţelor, la propunerea conducătorilor ministerelor, instituţiilor centrale şi organizaţiilor obşteşti, pentru unităţile tutelate sau controlate de ministerele sau organizaţiile respective.Gratuitatile la spectacolele organizate de unităţile artistice de spectacol şi muzicale, tutelate sau controlate de Ministerul Culturii se vor stabili de acest minister, cu avizul Ministerului Finanţelor.Impozitul pe spectacole se va calcula şi la gratuitatile acordate cu nerespectarea dispoziţiilor alineatelor precedente, aplicindu-se în acelaşi timp prevederile legii penale, ori de cîte ori distribuirea unor asemenea gratuităţi constituie o infracţiune.  +  Articolul 16Pentru aplicarea prezentului decret, Ministrul Finanţelor este autorizat sa întocmească instrucţiuni.  +  Articolul 17Prezentul decret intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 1956.Pe aceeaşi dată se abroga Legea nr. 5, pentru impozitul pe spectacole, publicată în Monitorul Oficial nr. 1 din 1 ianuarie 1949, modificată prin Decretul nr. 127, publicat în Buletinul Oficial al Republicii Populare Române nr. 44 din 24 mai 1950, precum şi orice alte dispoziţii contrarii.----------------