SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 29 martie 2017pentru realizarea de investiții în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiții de siguranță a SEN, precum și implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă Programului operațional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.1 „Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuțieˮ și obiectivul specific 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuințelorˮ
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 26 aprilie 2017  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 2.586 din 29 martie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 298 din 26 aprilie 2017.
  I. Introducere  +  Articolul 1Prezentul act instituie o schemă transparentă de ajutor de stat pentru investiții în infrastructură energetică pentru sprijinirea extinderii și modernizării rețelelor de distribuție a energiei electrice, precum și a implementării sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici care au ca scop valorificarea eficientă a energiei produse din surse regenerabile și reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuințelor.  +  Articolul 2(1) Acordarea ajutoarelor de stat pentru investiții în infrastructură energetică în cadrul acestei scheme se va face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat stipulate în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin Regulamentul nr. 1.084/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce privește ajutoarele pentru infrastructurile portuare și aeroportuare, pragurile de notificare pentru ajutoarele pentru cultură și pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru infrastructurile sportive și pentru infrastructurile de agrement multifuncționale, precum și schemele de ajutoare regionale de exploatare pentru regiunile ultraperiferice și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 în ceea ce privește calcularea costurilor eligibile, denumit în continuare Regulament. (la 24-11-2017, Alineatul (1) din Articolul 2 , Punctul I. a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 6.783 din 14 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 24 noiembrie 2017 ) (2) Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 și contribuie la implementarea prevederilor specifice din următoarele reglementări comunitare și naționale, precum și strategii și politici naționale:a) Strategia Europa 2020;b) Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006;c) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;d) Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică;e) Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;f) Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020;g) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;h) Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare;i) Hotărârea Guvernului nr. 163/2004 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul eficienței energetice;j) Memorandumul din 20.09.2010 privind Planul național de acțiune în domeniul energiei din surse regenerabile;k) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, cu modificările și completările ulterioare;l) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020.II. Obiectivul schemei  +  Articolul 3Sprijinul financiar în cadrul prezentei scheme este acordat operatorilor economici care au calitatea de operatori de distribuție/transport a/al energiei electrice, respectiv de operatori de distribuție concesionari ai serviciului public de energie electrică, definiți conform prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și vizează atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul axei prioritare 6 „Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon“ din cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020, prin investiții care urmăresc:a) extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiții de siguranță a funcționării SEN;b) implementarea distribuției inteligente într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică prin realizarea unor proiecte demonstrative la nivelul regiunilor acoperite de operatorii de distribuție concesionari.III. Necesitatea implementării schemei  +  Articolul 4(1) Implementarea schemei de ajutor de stat va conduce la realizarea următoarelor obiective:a) creșterea capacității de preluare în rețelele de distribuție a energiei electrice suplimentare produse prin valorificarea resurselor regenerabile de energie; b) creșterea numărului de utilizatori suplimentari de energie la rețele inteligente, în cadrul fiecărei regiuni deservite de către cei 8 operatori concesionari de distribuție de energie electrică. Se au în vedere investiții în rețelele inteligente definite conform Ghidului solicitantului aferent obiectivului specific 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuințelorˮ.(2) Implementarea prezentei scheme va contribui la atingerea următoarelor ținte:a) atingerea, până în 2020, a unei ponderi de 24% a energiei din resurse regenerabile în consumul brut de energie primară și îndeplinirea obligațiilor de mediu asumate în Tratatul de aderare, reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin înlocuirea unei părți din cantitatea de combustibili fosili consumați în fiecare an;b) extinderea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice pentru un număr de aproximativ 80.000 de consumatori casnici de energie electrică, în vederea diminuării consumului de energie cu până la 10% în sectorul rezidențial, pentru a permite distribuitorilor concesionari să atingă ținta națională privind implementarea acestui sistem la cca 80% din numărul de clienți finali până în anul 2020, conform cerințelor Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.IV. Domeniul de aplicare  +  Articolul 5Schema de ajutor de stat se adresează operatorilor economici care au calitatea de operatori de distribuție/transport a/al energiei electrice pentru obiectivul menționat la art. 4 alin. (1) lit. a) și de operatori de distribuție concesionari ai serviciului public de energie electrică pentru obiectivul menționat la art. 4 alin. (1) lit. b), așa cum sunt identificați în ghidurile solicitantului, cu excepția situațiilor prevăzute în art. 6.  +  Articolul 6(1) În cadrul acestei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru următoarele sectoare:a) sectorul pescuitului și acvaculturii;b) sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:– atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective; sau– atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;c) sectorul producției agricole primare.(2) În cadrul prezentei scheme nu se acordă ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787 a Consiliului. (3) În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele excluse menționate la alin. (1) lit. a), b) sau c), cât și în sectoarele care intră în sfera de aplicare a schemei, aceasta poate primi ajutor pentru aceste ultime sectoare sau activități, cu condiția să dovedească fie separarea activităților, fie o distincție între costuri, astfel încât activitățile desfășurate în sectoarele excluse să nu beneficieze de ajutoarele acordate în temeiul schemei.(4) În cadrul acestei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru următoarele obiective:a) ajutoarele destinate activităților legate de exportul către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;b) ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;c) acordarea de ajutoare este condiționată de obligația ca beneficiarul să utilizeze bunuri produse la nivel național sau servicii naționale.(5) În cadrul prezentei scheme nu se acordă ajutoare pentru investiții/activități prevăzute de art. 3 alin. 3 din Regulamentul nr. 1.301/2013.(6) În cadrul prezentei scheme nu se acordă ajutoare pentru proiecte localizate în regiunea București-Ilfov. V. Definiții  +  Articolul 7În sensul prezentei scheme următorii termeni se definesc astfel:a) efect stimulativ - în sensul că beneficiarul a prezentat statului membru în cauză o cerere de ajutor scrisă înainte de începerea lucrului la proiectul sau la activitatea respectivă. Cererea de ajutor conține cel puțin următoarele informații:(i) denumirea întreprinderii și dimensiunea acesteia;(ii) descrierea proiectului, inclusiv data începerii și a încheierii acestuia;(iii) locul de desfășurare a proiectului;(iv) lista costurilor proiectului;(v) tipul de ajutor (grant, împrumut, garanție, avans rambursabil, injecție de capital sau altele) și valoarea finanțării publice necesare pentru proiect;b) demararea lucrărilor - înseamnă fie demararea lucrărilor de construcții în cadrul investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, „demararea lucrărilor“ corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată. Conform ghidurilor solicitantului aferente obiectivelor specifice 6.1 „Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuție“, respectiv 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuințelor“, demararea lucrărilor la proiectul sau la activitatea respectivă se poate realiza din momentul declarării eligibilității proiectului de către furnizorul schemei (data primirii adresei de îndeplinire a eligibilității proiectului de către beneficiar sau rezultatului verificării eligibilității prin MySMIS), cu excepția activităților pregătitoare, menționate mai sus, care nu sunt considerate drept demarare a proiectului;c) costuri eligibile - sunt costurile de investiții. Costul eligibil este deficitul de finanțare, în condițiile în care scenariul contrafactual este considerat a fi situația în care infrastructura energetică respectivă nu s-ar realiza. Costurile eligibile se stabilesc prin compararea investiției care beneficiază de ajutor de stat cu situația contrafactuală în care investiția nu s-ar realiza;d) profit din exploatare - diferența dintre veniturile actualizate și valoarea actualizată a costurilor de exploatare pe durata de viață a investiției, în cazul în care această diferență este pozitivă. Cheltuielile de exploatare includ costuri precum costurile cu personalul, materialele, serviciile contractate, comunicațiile, energia, întreținerea, chiria, administrația, dar exclud, în sensul prezentului regulament, costurile de amortizare și costurile de finanțare în cazul în care acestea au fost acoperite de ajutoare pentru investiții;e) infrastructură energetică în ceea ce privește energia electrică: orice echipament sau instalație fizică care este situată în Uniunea Europeană sau care conectează Uniunea Europeană cu una sau mai multe țări terțe și care se încadrează în următoarele categorii:(i) infrastructura pentru transport, astfel cum este definită la art. 2 alin. (3) din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice;(ii) infrastructura pentru distribuție, astfel cum este definită la art. 2 alin. (5) din Directiva 2009/72/CE;(iii) instalații de depozitare a energiei electrice, definite ca fiind instalațiile utilizate pentru depozitarea permanentă sau temporară a energiei electrice în infrastructuri situate la suprafață sau în subteran sau în situri geologice, cu condiția să fie conectate direct la linii de transport de înaltă tensiune concepute pentru o tensiune de minimum 110 kV;(iv) orice echipament sau instalație indispensabilă pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță, securitate și eficiență a sistemelor definite la pct. (i)-(iii), inclusiv a sistemelor de protecție, monitorizare și control la toate tensiunile și posturile de transformare; și(v) rețele inteligente, definite drept orice echipament, linie, cablu sau instalație, atât la nivelul transportului, cât și al distribuției la tensiune joasă și medie, care are ca obiectiv comunicarea digitală bidirecțională, monitorizarea interactivă, inteligentă și în timp real sau aproape real și gestionarea producției, a transportului, a distribuției și a consumului de energie electrică în cadrul unei rețele de energie electrică, în vederea dezvoltării unei rețele care să integreze în mod eficient comportamentul și acțiunile tuturor utilizatorilor conectați la aceasta - producători, consumatori și cei cu dublu statut de producător și consumator - în vederea asigurării unui sistem de energie electrică eficient din punct de vedere economic și sustenabil, cu pierderi minore și cu un nivel înalt de securitate și de calitate în aprovizionare și de siguranță;f) energie din surse regenerabile - energia generată de instalații care utilizează exclusiv surse regenerabile de energie, precum și cota, din punctul de vedere al valorii calorice, a energiei produse din surse regenerabile în instalații hibride care utilizează și surse de energie convențională. Aceasta include energia electrică regenerabilă utilizată pentru umplerea sistemelor de stocare, dar exclude energia electrică produsă ca urmare a sistemelor de stocare;g) surse regenerabile de energie - următoarele surse regenerabile nefosile de energie: eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală și energia oceanelor, hidroelectrică, biomasa, gazul provenit din depozitele de deșeuri, gazul provenit de la stațiile de epurare a apei și biogazul;h) operator de distribuție de energie electrică - orice persoană fizică sau juridică ce deține, sub orice titlu, o rețea electrică de distribuție și care răspunde de exploatarea, de întreținerea și, dacă este necesar, de dezvoltarea rețelei de distribuție într-o anumită zonă și, după caz, a interconexiunilor acesteia cu alte sisteme, precum și de asigurarea capacității pe termen lung a rețelei de a satisface un nivel rezonabil al cererii de distribuție de energie electrică, conform Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;i) operator de distribuție concesionar - operator de distribuție care desfășoară activitatea de distribuție pe baza unui contract de concesiune a serviciului public privind distribuția energiei electrice într-o anumită zonă;j) operator de transport de energie electrică - orice persoană juridică ce deține, sub orice titlu, o rețea electrică de transport și care răspunde de operarea, asigurarea întreținerii și, dacă este necesar, de dezvoltarea rețelei de transport într-o anumită zonă și, acolo unde este aplicabilă, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum și de asigurarea capacității pe termen lung a rețelei de transport de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice;k) legislația privind piața internă a energiei - include Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice, Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 de instituire a Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei, Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale sau orice legislație ulterioară care înlocuiește, parțial sau integral, aceste acte normative;l) data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic național aplicabil, respectiv data semnării contractului de finanțare;m) echivalent subvenție brută - valoarea ajutorului în cazul în care acesta ar fi acordat sub formă de grant beneficiarului, înainte de orice deducere de impozit sau de orice altă taxă, în condițiile prevăzute la art. 17 din prezenta schemă; n) furnizor de ajutor de stat/administrator al schemei - Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management al Programului operațional Infrastructură mare.VI. Beneficiarii  +  Articolul 8Potențialii beneficiari pot fi întreprinderi care au calitatea de operatori de distribuție/transport a/al energiei electrice pentru art. 4 alin. (1) lit. a), respectiv operatori de distribuție concesionari ai serviciului public de energie electrică, pentru art. 4 alin. (1) lit. b).  +  Articolul 9Beneficiarii pot depune proiecte numai individual.VII. Condiții de eligibilitate a beneficiarilor  +  Articolul 10Beneficiarii schemei trebuie să îndeplinească următoarele condiții:1. sunt operatori economici care au calitatea de operatori de distribuție/transport a/al energiei electrice, respectiv de operatori de distribuție concesionari ai serviciului public de energie electrică, definiți conform legislației naționale în vigoare; 2. în calitatea menționată la pct. 1 desfășoară activități înregistrate în România, conform legislației naționale în vigoare;3. și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat;4. nu se află în dificultate, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare și preluată în Ghidul solicitantului; (la 24-11-2017, sintagma: Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 6.783 din 14 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 24 noiembrie 2017 ) 5. nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă; 6. îndeplinesc și alte condiții specificate în cererea de propuneri de proiecte și ghidurile solicitantului aferente obiectivelor specifice 6.1 „Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuție“, respectiv 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuințelor“, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.VIII. Condiții de eligibilitate a proiectelor  +  Articolul 11(1) Proiectul este implementat pe teritoriul României, în regiunile de dezvoltare: Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Centru.(2) Proiectul trebuie să vizeze una dintre acțiunile:a) sprijinirea investițiilor în infrastructură energetică pentru extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiții de siguranță a funcționării SEN;b) implementarea distribuției inteligente într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică (proiecte demonstrative la nivelul regiunilor acoperite de operatorii de distribuție concesionari).(3) Infrastructura energetică finanțată cu ajutor de stat în cadrul schemei este supusă în integralitate reglementării tarifelor și accesului în conformitate cu legislația referitoare la piața internă a energiei. (4) Proiectul pentru care se solicită finanțare nu a mai beneficiat de finanțare din fonduri publice, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geotopografică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție).(5) Proiectul face dovada „efectului stimulativ“ și respectă principiul „demarării lucrărilor“, așa cum este acesta definit la art. 7 lit. a) din prezenta schemă.(6) Proiectul îndeplinește și alte condiții specificate în apelul de proiecte și Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.IX. Durata  +  Articolul 12Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică până la data de 31.12.2020.X. Bugetul schemei și numărul estimat de beneficiari  +  Articolul 13(1) Bugetul total estimat alocat al schemei este de 75.424.279,56 euro (echivalent în lei) și reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională și fonduri de cofinanțare publică asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.(2) Bugetul este defalcat pe ani astfel:
  An Defalcare pe ani (euro)
  2016 15.000.000
  2017 30.000.000
  2018 20.424.279,56
  2019 5.000.000
  2020 5.000.000
  Total75.424.279,56
  Notă
  Sumele neutilizate într-un an vor fi reportate pentru anul viitor. Dacă proiectele depuse permit utilizarea sumelor din anii următori, bugetul este utilizat în avans. Bugetul schemei reflectă sumele alocate, la care se adaugă sumele din supracontractare.
  (3) Derularea operațiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor prevăzute la alin. (1) se face în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 pentru gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Articolul 14Numărul maxim estimat de beneficiari de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme este de 50 de întreprinderi.
  XI. Modalitatea de acordare a ajutorului de stat  +  Articolul 15Ajutorul de stat se acordă sub formă de alocări financiare nerambursabile din fonduri comunitare și naționale.XII. Valoarea maximă a finanțării nerambursabile (intensitatea ajutorului de stat)  +  Articolul 16(1) Valoarea ajutorului de stat acordat nu poate depăși diferența dintre costurile eligibile și profitul din exploatare aferent investiției, în conformitate cu prevederile articolului 48 „Ajutoarele pentru investiții în infrastructura energetică“ din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare. (la 24-11-2017, sintagma: Regulamentul nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 6.783 din 14 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 24 noiembrie 2017 ) (2) Profitul din exploatare se deduce din costurile eligibile exante prin analiza financiară a proiectului, în conformitate cu prevederile relevante din ghidurile solicitantului aferente obiectivelor specifice 6.1 „Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuție“, respectiv 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuințelor“.  +  Articolul 17(1) Ajutorul de stat acordat în cadrul obiectivului specific 6.1. «Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuție» nu poate depăși 15.000.000 EUR/proiect de investiții. (la 20-05-2019, Alineatul (1) din Articolul 17 , Punctul XII. a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 798 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 20 mai 2019 ) (2) Ajutorul de stat acordat în cadrul obiectivului specific 6.3 «Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuințelor» nu poate depăși 15.000.000 EUR/proiect de investiții. (la 20-05-2019, Alineatul (2) din Articolul 17 , Punctul XII. a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 798 din 8 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 20 mai 2019 ) (3) În cazul unui solicitant care depune mai multe aplicații de finanțare, valoarea cumulată a ajutorului de stat nu va depăși pragul de notificare de 50.000.000 euro/întreprindere.(4) Furnizorul ajutorului de stat se va asigura că un proiect pentru care se solicită finanțare în cadrul schemei nu este divizat în mod artificial în mai multe părți/subproiecte pentru a beneficia de niveluri superioare de ajutor. (la 24-11-2017, Articolul 17 din Punctul XII. a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 6.783 din 14 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 24 noiembrie 2017 ) XIII. Cheltuielile eligibile  +  Articolul 18Prevederile prezentului capitol sunt în concordanță și cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, în măsura în care acestea din urmă sunt mai restrictive decât prevederile specifice ajutorului de stat.  +  Articolul 19(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile de investiții. Costul eligibil este deficitul de finanțare, în condițiile în care scenariul contrafactual este considerat a fi situația în care infrastructura energetică respectivă nu s-ar realiza. Costurile eligibile se stabilesc prin compararea investiției care beneficiază de ajutor de stat cu situația contrafactuală în care investiția nu s-ar realiza.(2) Condițiile de eligibilitate de la alin. (1) se cumulează cu condițiile specifice cuprinse în ghidurile solicitantului aferente obiectivelor specifice 6.1 „Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuție“, respectiv 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuințelor“, fără a aduce atingere reglementărilor în materie de ajutor de stat.(3) Ulterior încheierii contractului de finanțare, beneficiarul nu va mai putea primi finanțări din alte surse publice pentru aceleași cheltuieli eligibile ale proiectului sub sancțiunea rezilierii contractului de finanțare și a returnării sumelor rambursate.XIV. Efectul stimulativ, compatibilitatea cu piața internă în sensul art. 107 alin. (3) din tratat  +  Articolul 20(1) Prezenta schemă se aplică numai ajutoarelor care au un efect stimulativ.(2) Se consideră că ajutoarele au efect stimulativ dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) întreprinderea adresează autorității responsabile de administrarea prezentei scheme o cerere scrisă de acordare a ajutorului de stat înaintea demarării lucrărilor, conform modelului prevăzut în anexa la Ghidul solicitantului;b) autoritatea responsabilă de administrarea schemei a transmis solicitantului adresa de declarare a eligibilității proiectului înainte de demararea lucrărilor la proiectul sau la activitatea respectivă.(3) Dacă lucrările încep anterior îndeplinirii condițiilor stabilite în alin. (2), întregul proiect nu va mai fi eligibil pentru ajutor.  +  Articolul 21Prezenta schemă se aplică numai pentru infrastructura energetică care este supusă în integralitate reglementării tarifelor și accesului, în conformitate cu legislația referitoare la piața internă a energiei.  +  Articolul 22În cadrul prezentei scheme, ajutoarele se acordă pentru infrastructură energetică situată în zone asistate.XV. Reguli privind cumulul ajutoarelor de stat  +  Articolul 23Pentru același beneficiar și aceleași cheltuieli eligibile, ajutorul acordat prin prezenta schemă nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat, inclusiv de minimis.XVI. Modalitatea de derulare a schemei  +  Articolul 24(1) Furnizorul schemei de ajutor de stat lansează cererea de propuneri de proiecte, stabilește îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și de selecție și semnează contracte de finanțare cu beneficiarii de ajutor de stat.(2) Procedura de implementare și derulare a schemei se desfășoară în conformitate cu prevederile ghidurilor solicitanților aferente obiectivelor specifice 6.1 „Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuție“, respectiv 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuințelor“.(3) Întreprinderea solicitantă va da o declarație pe propria răspundere că nu a beneficiat de ajutoare din alte surse publice pentru aceleași costuri eligibile și pentru conformitatea cu ajutorul de stat.(4) Furnizorul schemei de ajutor de stat va acorda ajutorul de stat după ce va verifica, pe baza cererii de finanțare depuse de întreprinderea solicitantă, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și de selecție specificate prevăzute în apelurile de propuneri de proiecte aferente obiectivelor specifice 6.1 „Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuție“, respectiv 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuințelor“.XVII. Reguli privind publicarea, informarea, raportarea și monitorizarea ajutoarelor de stat  +  Articolul 25În vederea asigurării transparenței și a unui control eficient al ajutoarelor de stat în conformitate cu art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 994/1998, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 733/2013 al Consiliului din 22 iulie 2013, furnizorul de ajutor de stat aplică prevederile referitoare la procedura de informare și de avizare prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 26Textul schemei, precum și textul actului normativ pentru aprobarea schemei se publică integral pe pagina oficială de internet a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, la adresa www.fonduri-ue.ro.  +  Articolul 27Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenței un rezumat al informațiilor referitoare la prezenta schemă, în forma prevăzută în anexa II a Regulamentului, în vederea transmiterii la Comisia Europeană în maximum 20 de zile lucrătoare de la adoptarea schemei.  +  Articolul 28Beneficiarii sunt obligați să raporteze, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, stadiul realizării lucrărilor de investiții până la finalizarea proiectului, precum și să furnizeze alte informații suplimentare, la cererea furnizorului de ajutor de stat/administratorului schemei, prin transmiterea către acesta a formularului de raportare prevăzut în anexa la Ghidul solicitantului.  +  Articolul 29(1) Furnizorul de ajutor de stat/Administratorul schemei este obligat să păstreze toate informațiile referitoare la ajutoarele acordate în cadrul acesteia (documentele justificative aferente ajutorului de stat acordat), pentru o perioadă de 10 ani începând de la data acordării ultimului ajutor, dar nu mai puțin de o perioadă care expiră după 5 ani de la închiderea oficială sau parțială a Programului operațional Infrastructură mare, pentru a stabili dacă sunt respectate toate condițiile de exceptare prevăzute de Regulament.(2) Beneficiarii ajutorului de stat sunt obligați să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani începând de la data ultimului ajutor acordat în cadrul schemei, toate documentele necesare și să țină o evidență specifică a ajutoarelor de care au beneficiat conform prezentei scheme, a unor scheme de minimis sau a altor ajutoare de stat prin care s-a finanțat investiția în cauză, din care să reiasă suma totală a ajutoarelor de stat și a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori, pe obiective, informații privind forma ajutoarelor (de minimis, scheme de ajutor de stat, ajutoare de stat individuale), precum și baza legală prin care acestea au fost acordate.  +  Articolul 30Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurenței orice informație solicitată cu privire la prezenta schemă de ajutor de stat.  +  Articolul 31Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurenței o raportare anuală cu privire la implementarea schemei în conformitate cu Regulamentul Consiliului Concurenței privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, și cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 cu privire la implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 659/1999 referitor la aplicarea art. 93 al Tratatului CE.  +  Articolul 32Furnizorul de ajutor de stat va monitoriza respectarea condițiilor și criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă pe toată durata de derulare a acesteia și are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare și de a dispune măsurile care se impun.  +  Articolul 33Furnizorul ajutorului de stat va asigura publicarea informațiilor conform art. 9 alin 1) lit. c din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare, privind fiecare ajutor individual acordat în cadrul schemei de ajutor de stat care depășește 500.000 euro. (la 24-11-2017, sintagma: Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 6.783 din 14 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 24 noiembrie 2017 ) ----