REGULAMENT din 18 aprilie 2019de aplicare a Legii nr. 142/2018 privind precursorii de droguri
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 9 mai 2019  Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 236 din 18 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 360 din 9 mai 2019.
   +  Articolul 1(1) În vederea acordării licenței prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri, denumită în continuare Legea nr. 142/2018, operatorul formulează o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) conține informațiile menționate la art. 3 alin. (2) lit. b) din Regulamentul delegat (UE) 2015/1.011 al Comisiei din 24 aprilie 2015 de completare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.277/2005 al Comisiei, denumit în continuare Regulamentul delegat 2015/1.011.(3) La cererea prevăzută la alin. (1), operatorul anexează următoarele:a) documentele sau declarațiile din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) și (2) lit. a) și b) pct. v), vi), ix), x) din Regulamentul delegat 2015/1.011;b) certificatul de cazier judiciar al persoanei responsabile de activitatea cu precursorii de droguri;c) documente din care rezultă procesul tehnologic utilizat pentru efectuarea operațiunilor de fabricare, producere, testare, sinteză, extracție, condiționare sau folosire, cantitățile de materie primă ce se utilizează și randamentul procesului tehnologic pentru un ciclu al operațiunilor cu substanțe clasificate din categoria 1 pentru care se solicită acordarea licenței. (4) Cererea prevăzută la alin. (1) și documentele prevăzute la alin. (3) se depun sau se transmit prin poștă, curierat, e-mail sau fax la Agenția Națională Antidrog.  +  Articolul 2(1) În cazul în care cererea prevăzută la art. 1 alin. (1) este incompletă ori nu sunt anexate documentele prevăzute la art. 1 alin. (3) sau Agenția Națională Antidrog apreciază că sunt necesare informații suplimentare, considerate relevante, aceasta transmite operatorului o solicitare de completare a documentației sau de furnizare a informațiilor suplimentare. Operatorul are obligația de a transmite Agenției Naționale Antidrog documentele sau informațiile suplimentare, în cel mai scurt timp, fără a depăși 15 zile de la transmiterea solicitării.(2) Din momentul transmiterii solicitării prevăzute la alin. (1) și până la data furnizării de către operator a datelor, a documentelor sau a informațiilor solicitate, soluționarea cererii de acordare a licenței se suspendă. (3) Netransmiterea datelor sau a documentelor ori necomunicarea informațiilor în termenul prevăzut la alin. (1) atrage refuzul acordării licenței.  +  Articolul 3(1) În vederea acordării licenței prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 142/2018, formațiunile antidrog ale Poliției Române, competente teritorial, comunică Agenției Naționale Antidrog punctul de vedere solicitat.(2) Pe baza informațiilor cuprinse în punctul de vedere prevăzut la alin. (1) și a informațiilor rezultate din verificările proprii, Agenția Națională Antidrog stabilește dacă există motive întemeiate de suspiciune că substanțele clasificate sunt destinate producției ilegale de stupefiante sau de substanțe psihotrope. (3) Licența se acordă în termenul și pentru operațiunile prevăzute la art. 3 alin. (4) și (6) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.013 al Comisiei din 25 iunie 2015 de stabilire a normelor privind Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind precursorii drogurilor și Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului între Uniune și țările terțe cu precursori ai drogurilor, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare 2015/1.013, în formatul stabilit în anexa I la acesta.  +  Articolul 4(1) Refuzul acordării licențelor, suspendarea sau revocarea lor, prevăzute la art. 9 din Legea nr. 142/2018, se realizează prin decizie motivată a Agenției Naționale Antidrog, care se comunică de îndată solicitantului sau titularului prin orice mijloc de comunicare ce asigură transmiterea deciziei și confirmarea primirii acesteia.(2) În cazul în care a fost emisă o decizie de refuz a acordării licenței, solicitantul poate depune la Agenția Națională Antidrog o nouă solicitare numai după îndeplinirea condițiilor legale a căror nerespectare a stat la baza deciziei de refuz a acordării licenței. (3) În cazul în care a fost emisă o decizie de suspendare sau revocare a licenței, titularul are obligația ca de la momentul comunicării respectivei decizii să înceteze operațiunile cu precursori de droguri și să informeze Agenția Națională Antidrog cu privire la stocurile de substanță de care dispune. În cazul în care suspendarea sau revocarea licenței intervin pe parcursul derulării unei operațiuni sau a unui ciclu de producție, care nu pot fi suspendate, titularul informează de îndată Agenția Națională Antidrog despre acest lucru.(4) Suspendarea licenței operează până la momentul încetării motivelor care au stat la baza acestei măsuri.  +  Articolul 5(1) În cazul prevăzut la art. 9 alin. (4) din Legea nr. 142/2018, solicitarea acordării unei noi licențe se face cu respectarea prevederilor art. 1. (2) În cazul acordării unei noi licențe, titularul acesteia are obligația de a depune la Agenția Națională Antidrog, în original, licența anterioară. (3) În cazul prevăzut la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 142/2018, Agenția Națională Antidrog operează modificările notificate de titular și eliberează acestuia un exemplar actualizat al licenței, cu păstrarea celorlalte elemente. Pe licența actualizată, Agenția Națională Antidrog inserează, pe verso, mențiunea „actualizat la data de ….“.  +  Articolul 6(1) În vederea acordării licenței speciale prevăzute la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 142/2018, solicitantul formulează o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.(2) Farmaciile și cabinetele de medicină veterinară anexează la cererea pentru acordarea licenței speciale inclusiv autorizația de funcționare emisă de autoritatea competentă. (3) Licența specială se acordă în termen de 30 de zile de la data înregistrării solicitării la Agenția Națională Antidrog. (4) Cererea prevăzută la alin. (1) precum și documentele anexate acesteia se depun sau se transmit la Agenția Națională Antidrog, prevederile art. 1 alin. (4) și art. 2 aplicându-se în mod corespunzător.  +  Articolul 7(1) În vederea acordării înregistrării prevăzute la art. 7 din Legea nr. 142/2018, solicitantul formulează o cerere care conține informațiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) din Regulamentul delegat 2015/1.011. Modelul de cerere este prevăzut în anexa nr. 2.(2) La cererea prevăzută la alin. (1), operatorul anexează următoarele:a) documentele și declarațiile din care rezultă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) și art. 3 alin. (2) lit. a) și b) pct. v), vi), ix) și x) din Regulamentul delegat 2015/1.011;b) certificatul de cazier judiciar al persoanei responsabile de activitatea cu precursori de droguri;c) documente din care rezultă procesul tehnologic utilizat pentru efectuarea operațiunilor de fabricare, producere, testare, sinteză, extracție, condiționare sau folosire, cantitățile de materie primă ce se utilizează și randamentul procesului tehnologic pentru un ciclu al operațiunilor cu substanțe clasificate din categoria 2, pentru care se solicită acordarea înregistrării. (3) Cererea prevăzută la alin. (1) și documentele prevăzute la alin. (2) se depun sau se transmit la Agenția Națională Antidrog, prevederile art. 1 alin. (4) și art. 2 aplicându-se în mod corespunzător.  +  Articolul 8(1) În vederea acordării înregistrării speciale, solicitantul formulează o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.(2) Farmaciile și cabinetele de medicină veterinară anexează la cererea pentru acordarea înregistrării speciale inclusiv autorizația de funcționare emisă de autoritatea competentă. (3) Înregistrarea specială se acordă în termen de 30 de zile de la data înregistrării solicitării la Agenția Națională Antidrog. (4) Cererea prevăzută la alin. (1) și documentele anexate acesteia se depun sau se transmit la Agenția Națională Antidrog, prevederile art. 1 alin. (4) și art. 2 aplicându-se în mod corespunzător.  +  Articolul 9(1) Înregistrarea prevăzută la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 142/2018 se acordă în termenul de 60 de zile lucrătoare prevăzut la art. 3 alin. (4) din Regulamentul de punere în aplicare 2015/1.013, în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1)-(3), (5) și (6), art. 4, 6 și 7 din același regulament, în formatul prevăzut în anexa II la acesta.(2) Prevederile art. 4 și art. 5 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.(3) În cazul solicitărilor de acordare a unor noi înregistrări în temeiul art. 9 alin. (4) din Legea nr. 142/2018, dispozițiile art. 7 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 10(1) În vederea certificării menținerii condițiilor de acordare a licenței speciale sau a înregistrării speciale prevăzute de art. 5 alin. (4) și art. 7 alin. (4) din Legea nr. 142/2018, titularul formulează o declarație pe propria răspundere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, din care să rezulte că datele furnizate cu ocazia acordării licenței speciale sau a înregistrării speciale nu au suferit modificări. (2) Declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) se depune cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului de 3 ani de la data acordării licenței speciale sau a înregistrării speciale ori de la data certificării menținerii condițiilor pentru care au fost acordate, după caz, la care se anexează licența specială sau înregistrarea specială respectivă. (3) Titularul licenței speciale sau al înregistrării speciale care solicită certificarea menținerii condițiilor de acordare a acestora furnizează, la cererea Agenției Naționale Antidrog, toate datele, informațiile sau documentele necesare în acest scop.(4) După depunerea declarației prevăzute la alin. (1), Agenția Națională Antidrog certifică menținerea condițiilor de acordare a licenței speciale sau a înregistrării speciale, prin inserarea pe versoul acestora a mențiunii „certificare menținere condiții“.(5) În cazul în care titularul nu depune declarația prevăzută la alin. (1) în termenul prevăzut la alin. (2), licența specială sau înregistrarea specială își încetează valabilitatea. (6) Documentele prevăzute la alin. (2) se depun sau se transmit la Agenția Națională Antidrog prin poștă sau curierat, prevederile art. 2 aplicându-se în mod corespunzător.  +  Articolul 11(1) În vederea acordării autorizației de export prevăzută la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 142/2018, operatorul formulează o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) conține informațiile prevăzute la art. 13 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe, denumit în continuare Regulamentul nr. 111/2005, și este însoțită de copia autorizației de import emisă de autoritatea competentă a partenerului extern sau confirmarea din partea autorității competente din țara importatoare din care să rezulte că pentru substanța clasificată în cantitatea respectivă nu este necesară o autorizație de import. (3) Autorizația de import și confirmarea din partea autorității competente din țara importatoare prevăzute la alin. (2) sunt însoțite de traducerea autorizată în limba română. (4) În cazul exportului de precursori de droguri din categoria 4, operatorul efectuează mențiuni distincte privind cantitatea totală a produsului exportat, precum și cantitatea și procentul substanței clasificate din conținutul acestuia. (5) Cererea prevăzută la alin. (1) și documentele anexate acesteia se depun sau se transmit la Agenția Națională Antidrog, prevederile art. 1 alin. (4) și art. 2 aplicându-se în mod corespunzător.  +  Articolul 12(1) După primirea cererii prevăzute la art. 11 alin. (1), Agenția Națională Antidrog realizează notificarea prealabilă a operațiunii de export, prevăzută la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 142/2018.(2) Autorizația de export se acordă în termenul prevăzut la art. 13 alin. (2) din Regulamentul nr. 111/2005 și cu respectarea art. 14 alin. (1) teza I din același regulament, în formatul prevăzut în anexa nr. III la Regulamentul de punere în aplicare 2015/1.013.(3) În situația prevăzută la art. 13 alin. (2) teza a II-a din Regulamentul nr. 111/2005, Agenția Națională Antidrog înștiințează operatorul prin orice mijloace de comunicare cu privire la prelungirea termenului de acordare a autorizației de export. (4) În cazul în care informațiile prevăzute la art. 14 teza I din Regulamentul nr. 111/2005 nu sunt disponibile până la data acordării autorizației de export, acestea se transmit Agenției Naționale Antidrog înainte de efectuarea deplasării fizice a transportului. (5) Autorizația de export se prezintă de către operator la biroul vamal în vederea completării cu informațiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. d) din Regulamentul nr. 111/2005, dacă acestea nu au putut fi furnizate în momentul solicitării acordării autorizației, precum și în vederea înscrierii cantității efectiv exportate.  +  Articolul 13(1) Autorizația de export emisă în patru exemplare, redactate în limbile română și engleză, se utilizează potrivit prevederilor art. 11 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare 2015/1.013.(2) Operatorul are obligația de a prezenta biroului vamal exemplarele nr. 2 și 3 ale autorizației de export, în vederea înscrierii mențiunii privind cantitatea de substanță efectiv exportată, precum și în scopul introducerii informației în baza națională de date privind precursorii de droguri prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 142/2018. (3) Biroul vamal returnează Agenției Naționale Antidrog exemplarul nr. 2 al autorizației de export, adnotat corespunzător.  +  Articolul 14(1) Acordarea unei autorizații de export prin procedura simplificată se poate realiza în situațiile și cu respectarea condițiilor prevăzute de art. 12 alin. (1) din Regulamentul delegat 2015/1.011.(2) În vederea obținerii autorizației de export prin procedura simplificată operatorul formulează o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.(3) Cererea prevăzută la alin. (2) conține cel puțin datele prevăzute la art. 12 alin. (2) din Regulamentul delegat 2015/1.011.(4) În cazul prevăzut la art. 12 alin. (4) din Regulamentul delegat 2015/1.011, solicitantul depune la Agenția Națională Antidrog inclusiv documentele din care rezultă situația de asistență medicală de urgență declarată pe teritoriul țării de destinație, precum și confirmarea acestei situații de către autoritatea competentă a respectivului stat.(5) Cererea prevăzută la alin. (2) și documentele anexate acesteia se depun sau se transmit la Agenția Națională Antidrog, prevederile art. 1 alin. (4) și art. 2 aplicându-se în mod corespunzător.  +  Articolul 15(1) După primirea cererii prevăzute la art. 14 alin. (2), Agenția Națională Antidrog realizează notificarea prealabilă a exportului simplificat, potrivit art. 11 din Regulamentul delegat 2015/1.011.(2) Autorizația de export prin procedura simplificată se acordă în termenul prevăzut la art. 12 alin. (3) din Regulamentul delegat 2015/1.011 și în formatul prevăzut de anexa III pct. II la Regulamentul de punere în aplicare 2015/1.013.(3) Informațiile privind itinerarul, mijlocul de transport și data exactă a efectuării fiecărui export parțial, care nu sunt disponibile până la data depunerii cererii prevăzute la art. 14 alin. (2), se transmit Agenției Naționale Antidrog înaintea efectuării fiecărui transport.(4) Exemplarele autorizației de export acordată prin procedura simplificată se utilizează potrivit art. 11 alin. (8) din Regulamentul de punere în aplicare 2015/1.013, exportatorul având obligația completării datelor și prezentării exemplarului nr. 2 al autorizației de export biroului vamal.(5) Pe verso-ul exemplarului nr. 2 al autorizației de export se indică pentru fiecare transport greutatea totală autorizată, cantitatea disponibilă, cantitatea de substanță clasificată parțială care face obiectul operațiunii de export și cantitatea restantă și declarația vamală și se prezintă biroului vamal în vederea confirmării mențiunilor înscrise. Pentru fiecare operațiune de export, pe declarația vamală se completează numărul autorizației și se trece mențiunea „autorizație de export prin procedură simplificată“.(6) Biroul vamal verifică și certifică în cazul fiecărui transport datele înscrise de exportator pe exemplarul nr. 2 al autorizației de export, sens în care completează rubrica nr. 27 a acestuia.(7) Exportatorul transmite Agenției Naționale Antidrog exemplarul nr. 2 al autorizației de export acordate prin procedura simplificată în termenul prevăzut de art. 11 alin. (10) din Regulamentul de punere în aplicare 2015/1.013.  +  Articolul 16Refuzul acordării autorizației de export, în cazurile prevăzute la art. 15 din Regulamentul nr. 111/2005, suspendarea sau revocarea autorizației de export în cazurile prevăzute la art. 16 din același regulament se fac prin decizie motivată a Agenției Naționale Antidrog, care se comunică de îndată solicitantului sau titularului prin orice mijloace de comunicare ce asigură transmiterea deciziei și confirmarea primirii acesteia.  +  Articolul 17(1) În vederea acordării autorizației de import prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 142/2018, operatorul formulează o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) conține informațiile prevăzute la art. 21 alin. (1) din Regulamentul nr. 111/2005.(3) În vederea autorizării importului de substanțe clasificate din categoria 1, Agenția Națională Antidrog poate solicita motivat informații din partea formațiunii centrale antidrog a Poliției Române.(4) Informațiile solicitate potrivit alin. (3) se comunică în termen de 5 zile de la data la care a fost transmisă cererea. În măsura în care nu se comunică Agenției Naționale Antidrog un răspuns în termen, aceasta apreciază că nu sunt incidente situații dintre cele prevăzute la art. 23 lit. b) și c) din Regulamentul nr. 111/2005.(5) Cererea prevăzută la alin. (1) se depune sau se transmite la Agenția Națională Antidrog, prevederile art. 1 alin. (4) și art. 2 aplicându-se în mod corespunzător.  +  Articolul 18(1) Agenția Națională Antidrog acordă autorizația de import în termenul prevăzut la art. 21 alin. (2) din Regulamentul nr. 111/2005, în formatul prevăzut în anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare 2015/1.013.(2) Autorizația de import emisă în 4 exemplare, redactate în limbile română și engleză, se utilizează potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) din Regulamentul de punere în aplicare 2015/1.013.(3) După ajungerea mărfii la sediile importatorului acesta transmite Agenției Naționale Antidrog exemplarul 3 al autorizației de import, având înscrisă, sub semnătura reprezentantului legal, mențiunea „ajuns la destinație“.  +  Articolul 19Refuzul acordării autorizației de import în cazurile prevăzute la art. 23 din Regulamentul nr. 111/2005, precum și suspendarea sau revocarea autorizației de import în situația prevăzută la art. 24 din același regulament se fac prin decizie motivată a Agenției Naționale Antidrog, care se comunică de îndată solicitantului sau titularului, prin orice mijloace de comunicare ce asigură transmiterea deciziei și confirmarea primirii acesteia.  +  Articolul 20(1) La primirea unei notificări prealabile transmise de autoritatea competentă a țării de export, Agenția Națională Antidrog solicită formațiunilor antidrog ale Poliției Române, competente teritorial, informații din care să rezulte dacă există motive întemeiate de suspiciune de deturnare sau alte motive care să impună obiecții față de operațiunea notificată.(2) Informațiile solicitate potrivit alin. (1) se comunică în termen de 5 zile de la data transmiterii solicitării.(3) În cazul în care nu se comunică un răspuns în termenul prevăzut la alin. (2), iar din informațiile pe care Agenția Națională Antidrog le deține nu rezultă existența unor motive sau informații care să impună obiecții față de operațiunea notificată, aceasta informează autoritatea competentă a țării de export despre acest lucru.  +  Articolul 21(1) Autorizațiile de export și autorizațiile de import sunt valabile până la finalizarea operațiunilor autorizate, fără a depăși termenul prevăzut la art. 18, respectiv la art. 25 din Regulamentul nr. 111/2005.(2) În aplicarea art. 18 teza a II-a și a art. 25 teza a II-a din Regulamentul nr. 111/2005, Agenția Națională Antidrog poate prelungi, în mod excepțional, valabilitatea documentelor prevăzute la alin. (1) pe baza unei cereri în cuprinsul căreia sunt indicate motivele pe care se întemeiază solicitarea.(3) Cererea prevăzută la alin. (2) se depune sau se transmite de către operator la Agenția Națională Antidrog, prevederile art. 1 alin. (4) aplicându-se în mod corespunzător.  +  Articolul 22În cazul acordării unei noi licențe sau înregistrări, termenul de valabilitate al acestora se calculează începând cu ultima zi de valabilitate a licenței sau înregistrării anterioare.  +  Articolul 23(1) În cazul pierderii licenței, a licenței speciale, a înregistrării, a înregistrării speciale, a autorizației de export sau a autorizației de import, titularul are obligația de a publica un anunț într-un cotidian de largă circulație din România, de îndată ce a luat la cunoștință despre eveniment, informând în același timp Agenția Națională Antidrog.(2) În vederea eliberării unui duplicat al documentelor prevăzute la alin. (1), titularul depune sau transmite la Agenția Națională Antidrog o cerere în cuprinsul căreia declară pe propria răspundere faptul că nu au intervenit modificări față de momentul acordării documentelor pierdute. La cerere se anexează dovada efectuării anunțului prevăzut la alin. (1).(3) După îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (2), Agenția Națională Antidrog eliberează titularului, în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii, o copie a exemplarului deținut de aceasta, purtând mențiunea „DUPLICAT - înlocuiește documentul original“.  +  Articolul 24(1) În cazul deteriorării licenței, a licenței speciale, a înregistrării, a înregistrării speciale, a autorizației de export sau a autorizației de import, astfel încât autenticitatea acestora să nu mai poate fi validată, titularul formulează o cerere la Agenția Națională Antidrog pentru eliberarea unui duplicat.(2) În cuprinsul cererii prevăzute la alin. (1) titularul declară pe propria răspundere faptul că nu au intervenit modificări față de momentul acordării documentelor prevăzute la alin. (1). La cerere titularul anexează documentul deteriorat.(3) După îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (2), Agenția Națională Antidrog eliberează titularului, în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii la Agenția Națională Antidrog, o copie a exemplarului deținut de aceasta, purtând mențiunea „DUPLICAT - înlocuiește documentul original“.(4) Cererea prevăzută la alin. (1) și documentele anexate acesteia se depun sau se transmit la Agenția Națională Antidrog prin poștă sau curierat.  +  Articolul 25Licențele, licențele speciale, înregistrările, înregistrările speciale, autorizațiile de export, autorizațiile de import și duplicatele acestora se ridică de la sediul Agenției Naționale Antidrog de către reprezentantul legal sau de către persoana responsabilă de activitatea cu precursori de droguri ori de către un delegat al reprezentantului legal, în baza unei împuterniciri emise în acest scop.  +  Articolul 26În cazul în care pe parcursul efectuării unui transport de precursori de droguri, dar și în orice altă situație, are loc un eveniment care presupune eliberarea accidentală de precursori de droguri, pierdere, distrugere sau furt de precursori de droguri, transportatorul, operatorul sau utilizatorul, după caz, notifică de îndată Agenției Naționale Antidrog evenimentul, după ce au fost sesizate organele competente în funcție de evenimentul produs.  +  Articolul 27(1) În aplicarea prevederilor art. 10 lit. c) din Legea nr. 142/2018, operatorul care furnizează precursori de droguri din categoria 1 solicită clientului un exemplar al declarației privind utilizarea/utilizările specifică/specifice a/ale substanțelor clasificate, semnat de către client. Pe exemplarul declarației, operatorul aplică ștampila și înscrie data prezentării acesteia, în scopul prevenirii modificării ori înlocuirii acestuia.(2) Exemplarul declarației prevăzut la alin. (1) însoțește precursorii de droguri din categoria 1 pe toata durata transportului pe teritoriul Uniunii Europene și se prezintă, la cerere, autorităților competente.(3) Certificarea declarației privind utilizarea/utilizările specifică/specifice se poate face și pentru substanțele clasificate din categoria 2, dispozițiile alin. (1) și (2) aplicându-se în mod corespunzător.(4) În vederea demonstrării scopului legal în cazurile prevăzute la art. 8 alin. (1) din Regulamentul nr. 111/2005, operatorul prezintă, la solicitarea autorităților menționate la art. 16 din Legea nr. 142/2018, potrivit atribuțiilor ce le revin, documentele prevăzute la art. 8 din Regulamentul delegat 2015/1.011.  +  Articolul 28Listele cu substanțele neclasificate prevăzute la art. 13 alin. (2) și la art. 17 alin. (3) din Legea nr. 142/2018 se transmit de Agenția Națională Antidrog în baza unor protocoale încheiate în acest sens cu operatorii de precursori de droguri.  +  Articolul 29(1) În aplicarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 142/2018, începând cu anul 2020, operatorii sau utilizatorii de precursori de droguri comunică Agenției Naționale Antidrog până la data de 15 februarie a fiecărui an informațiile privind tranzacțiile cu substanțe clasificate din categoriile 1, 2, 3 și 4, aferente anului precedent, precum și estimarea necesarului pentru anul în curs, potrivit modelului de raportare prevăzut în anexa nr. 7. (2) Comunicarea informațiilor privind tranzacțiile cu substanțe clasificate de către persoanele juridice și fizice exceptate de la obligația înregistrării se poate face în condițiile prevăzute la alin. (1) potrivit instrucțiunilor emise de Agenția Națională Antidrog, postate pe site-ul instituției în fiecare an, cu cel puțin 30 de zile înainte de termenul până la care se face raportarea. (3) Informațiile prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi transmise Agenției Naționale Antidrog prin orice mijloace care asigură comunicarea acestora.  +  Articolul 30(1) Precursorii de droguri ridicați în vederea confiscării se depozitează în camera de corpuri delicte din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române sau, după caz, de la nivelul structurilor teritoriale ale acestei instituții, cea mai apropiată de locul ridicării, sau la cel mai apropiat operator care îndeplinește condițiile de primire în custodie.(2) După intrarea în proprietatea privată a statului potrivit art. 22 alin. (2) din Legea nr. 142/2018, precursorii de droguri care îndeplinesc condițiile de calitate se valorifică potrivit Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către organele de valorificare, direct de la locul depozitării, către operatorii care îndeplinesc condițiile legale pentru desfășurarea de operațiuni cu substanțe clasificate din categoria respectivă.(3) În vederea valorificării precursorilor de droguri, organul care a dispus ridicarea acestora în vederea confiscării transmite, de îndată, organului de valorificare copia documentului în baza căruia a fost dispusă confiscarea. (4) Precursorii de droguri care urmează a fi valorificați se păstrează în camera de corpuri delicte sau la operatorul care i-a primit în custodie potrivit alin. (1), până la momentul stabilirii cumpărătorului și achitării contravalorii acestor substanțe.(5) Evaluarea precursorilor de droguri care urmează a fi valorificați se realizează la locul de depozitare, de către comisia constituită potrivit prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (6) În situația în care cu ocazia evaluării prevăzute la alin. (5) se constată că precursorii nu îndeplinesc condițiile calitative pentru a fi valorificați, comisia de evaluare comunică acest fapt formațiunii antidrog a Poliției Române, competente teritorial, în vederea efectuării formalităților pentru distrugere, în aplicarea prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 142/2018.  +  Articolul 31Punctul de contact unic prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 142/2018 se constituie la nivelul Serviciului precursori din cadrul Agenției Naționale Antidrog.  +  Articolul 32(1) Baza națională de date privind precursorii de droguri prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 142/2018 se încarcă și se exploatează de către instituțiile prevăzute la art. 16 din aceeași lege, potrivit competențelor. (2) În baza națională de date privind precursorii de droguri se introduc date privind operatorii și utilizatorii, precum și operațiunile desfășurate de aceștia, licențele, licențele speciale, înregistrările, înregistrările speciale, autorizațiile de export și import acordate, refuzate, suspendate sau revocate, precum și măsurile de monitorizare și control dispuse în temeiul regulamentelor europene prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 142/2018. (3) În vederea monitorizării operațiunilor cu precursori de droguri, autoritatea vamală competentă comunică Agenției Naționale Antidrog, prin intermediul bazei de date prevăzute la alin. (1), intrările și ieșirile de substanțe clasificate pe și de pe teritoriul României. (4) Prin intermediul bazei naționale de date prevăzută la alin. (1) pot fi comunicate inclusiv punctele de vedere ale formațiunilor antidrog ale Poliției Române privind efectuarea operațiunilor cu precursori de droguri.  +  Articolul 33(1) În aplicarea prevederilor Legii nr. 142/2018 și ale prezentului regulament, autoritățile prevăzute la art. 16 din aceeași lege efectuează controale planificate sau inopinate.(2) Controalele prevăzute la alin. (1) pot fi efectuate singular sau în comun în echipe mixte. (3) Personalul împuternicit din cadrul Agenției Naționale Antidrog, ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române și autoritatea vamală încheie acte de control, constată contravenții și aplică sancțiunile legale sau dispun măsuri de remediere, după caz.  +  Articolul 34(1) Prelevarea de probe prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 142/2018 se realizează în eșantioane reprezentative și cu respectarea măsurilor de protecție stabilite în fișa cu date de securitate, în prezența persoanei responsabile de activitatea cu precursori de droguri și a unui specialist din cadrul operatorului, desemnat de reprezentantul legal al acestuia, după caz.(2) Probele prelevate de la operatorii și utilizatorii de droguri, de către autoritățile și instituțiile prevăzute la art. 16 din Legea nr. 142/2018, sunt analizate din punct de vedere fizico-chimic în laboratoare de specialitate.  +  Articolul 35Modelul-cadru al procesului-verbal prevăzut la art. 19 alin. (3) din Legea nr. 142/2018 este prevăzut în anexa nr. 8.  +  Articolul 36(1) Prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul prezentului regulament de către autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 16 din Legea nr. 142/2018 se realizează cu respectarea prevederilor legale privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.(2) Autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 16 din Legea nr. 142/2018 sunt operatori de date cu caracter personal pentru prelucrările efectuate în temeiul legii și al prezentului regulament, potrivit competențelor proprii.(3) Datele cu caracter personal conținute de baza de date prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 142/2018 sunt stocate după cum urmează:a) în cazul operatorilor și utilizatorilor persoane fizice, pe o perioadă maximă de 5 ani de la data expirării perioadei de valabilitate a licențelor, a licențelor speciale sau a înregistrărilor, a înregistrărilor speciale ori a revocării acestora, după caz;b) în cazul persoanelor responsabile de activitatea cu precursori de droguri, pe o perioadă maximă de 3 ani de la data expirării sau revocării licențelor ori a înregistrărilor, după caz. (4) La împlinirea termenelor prevăzute la alin. (3), datele cu caracter personal conținute de baza de date prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 142/2018 se șterg printr-o procedură ireversibilă.(5) Dreptul de acces al persoanelor prevăzute la alin. (3) la datele cu caracter personal prelucrate de autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 16 din Legea nr. 142/2018 în aplicarea legii și a prezentului regulament se exercită în condițiile stabilite de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor).(6) Datele cu caracter personal colectate în temeiul prezentului regulament și în baza Legii nr. 142/2018 nu pot fi prelucrate în alte scopuri, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege și numai dacă sunt asigurate garanțiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate.  +  Articolul 37Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1la regulament - Model -[FAȚĂ]Nr. ...............Din ...............
  CERERE
  pentru acordarea licenței/licenței speciale prevăzute
  la art. 5 din Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri
  Operatorul ............................, cu adresa/sediul social în ................., str. ........................ nr. ......, județul/sectorul ..........., înființat prin ........................./înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr. ..................., cod unic de înregistrare ..................., obiect de activitate principal ......................................................, secundar ................, telefon/fax .................., e-mail .............., prin reprezentant legal ............................................., nr. certificat OEA^1 .........., solicită acordarea LICENȚEI/LICENȚEI SPECIALE^2 pentru desfășurarea de operațiuni cu substanțe clasificate din categoria 1, după cum urmează:a) substanțele clasificate – substanța ............................., cod NC .........;^3b) operațiunile desfășurate, conform Regulamentului (CE) nr. 273/2004^4 și Regulamentului (CE) nr. 111/2005^5, pentru fiecare substanță, sunt următoarele:– substanța ............................., cod NC .........; operațiuni^4, 5...............;– descrierea operațiunilor preconizate^6 - anexă;c) locațiile în care se desfășoară activitățile cu substanțe clasificate:1. sediu social^7:2. sedii secundare:– punct de lucru/sucursala^8: d) descrierea tuturor locurilor/sediilor în care se desfășoară activitățile^9 - anexă;e) informații din care să rezulte că au fost luate măsurile adecvate împotriva retragerii neautorizate a substanțelor clasificate^10 - anexă;f) estimare cantitate anuală:– substanța .........., cantitate: ....................Declarăm că persoana responsabilă este .........................................., cu domiciliul în ........................., telefon: ................./ (numele și prenumele) fax: ..................., e-mail: ........................., desemnată prin ............................, ale cărei funcții și responsabilități sunt^11: ........................ g) informații sau înscrisuri care atestă anumite calități cu privire la operator sau la persoana responsabilă de activitatea cu precursorii de droguri^12 - anexă;h) copie legalizată a certificatului de înregistrare^13 - anexă.Ne asumăm răspunderea, potrivit legii penale, că informațiile furnizate corespund realității, iar documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.Reprezentant legal^14, .................................................Data .........................................^1 Se va completa în cazul în care operatorului i-a fost acordat statutul de operator economic autorizat în conformitate cu art. 38-40 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii.^2 Se va alege tipul solicitării, după caz.^3 Se vor completa denumirea și codul NC al substanțelor din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 și anexa la Regulamentul nr. 111/2005; în cazul unui amestec sau al unui produs natural se menționează cantitatea totală, greutatea totală a produsului și cantitatea și procentajul substanței clasificate pe care o conține.^4 Procurare intracomunitară (din țară/UE), depozitare, fabricare, producere, prelucrare, comercializare intracomunitară (în țară/UE), intermediere (brokeraj), în acord cu precizările conținute de art. 2 lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 273/2004.^5 Import, export, activități intermediare importului-exportului, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. c)-e) din Regulamentul (CE) nr. 111/2005.^6 Descrierea operațiunilor desfășurate: se prezintă în anexă documente din care să rezulte procesul tehnologic utilizat pentru efectuarea operațiunilor de fabricare, producere, testare, sinteză, extracție, condiționare, folosire etc., care să cuprindă mențiuni cu privire la cantitățile de materie primă ce se utilizează și randamentul procesului tehnologic pentru un ciclu al operațiunilor cu substanțe clasificate din categoria 1 pentru care se solicită acordarea licenței.^7 Se menționează natura: de exemplu, depozit, laborator, fabrică etc., cu adresa în ...................... .^8 Se menționează natura: de exemplu, depozit, laborator, fabrică etc., cu adresa în .................................., înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr. ……........... (unde este cazul) .................., cod unic de înregistrare ....................., telefon/fax: ..................., e-mail: ........................ .^9 Se prezintă în anexa la cerere schița amplasamentului, descrierea locurilor/sediilor în care se desfășoară activitățile societății, raportat la schița acestora.^10 Se prezintă în anexa la cerere un memoriu privind asigurarea securității fizice a substanțelor.^11 Se va realiza o descriere scurtă a responsabilităților persoanei responsabile, la cerere urmând a fi anexată decizia de desemnare a persoanei responsabile de activitatea cu precursorii de droguri. În cazul în care operatorul este persoană fizică, rubrica se va înlocui cu următoarele mențiuni: Declar că persoana responsabilă este subsemnatul, ............................................., cu domiciliul în ......................, telefon: ................../fax: .................., e-mail: .................. . (numele și prenumele) ^12 Se va prezenta în anexă cazierul judiciar al persoanei responsabile, un certificat care să ateste profesionalismul operatorului sau, după caz, profesionalismul persoanei responsabile sau un document care să arate că aceștia au calitățile necesare pentru buna desfășurare a operațiunilor.^13 Se prezintă în anexă.^14 Se vor menționa: funcția, numele, prenumele, semnătura și se va aplica ștampila.
  [VERSO]Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Agenția Națională Antidrog în scopul acordării licenței/licenței speciale. În vederea realizării acestui scop, datele pot fi dezvăluite unor terți. Datele dumneavoastră sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii atribuțiilor, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile. Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de Agenția Națională Antidrog pot să își exercite drepturile prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor printr-o cerere trimisă la adresa Bd. Unirii nr. 37, bl. A4, parter, sectorul 3, București, sau la adresa de e-mail: secretariat@ana.gov.ro. Mai multe informații puteți obține accesând site-ul www.ana.gov.ro, la rubrica protecția datelor.
   +  Anexa nr. 2la regulament - Model -[FAȚĂ]Nr. ...............Din ...............
  CERERE
  pentru acordarea înregistrării/înregistrării speciale prevăzute
  la art. 7 din Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri
  Operatorul .............................., cu adresa/sediul social în ....................., str. ......................... nr. ......, județul/sectorul ..........., înființat prin .................../înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr. .............., cod unic de înregistrare .............., obiect de activitate principal ......................................................, secundar ................, telefon/fax .................., e-mail .............., prin reprezentant legal prin ............................................. nr. certificat OEA^1.........., solicită acordarea ÎNREGISTRĂRII/ÎNREGISTRĂRII SPECIALE^2 pentru desfășurarea de operațiuni cu substanțe clasificate din categoriile 2 și 3, după cum urmează:a) substanțele clasificate – substanța ............................., cod NC .........;^3b) operațiunile desfășurate conform Regulamentului (CE) nr. 273/2004^4 și Regulamentului (CE) nr. 111/2005^5, pentru fiecare substanță, sunt următoarele:– substanța............................., cod NC .........; operațiuni^4, 5...............;– descrierea operațiunilor preconizate^6 - anexă;c) locațiile în care se desfășoară activități cu substanțele clasificate:1. sediu social^7:2. sedii secundare:– punct de lucru/sucursala^8: d) descrierea tuturor locurilor/sediilor în care se desfășoară activitățile societății^9 - anexă;e) informații din care să rezulte că au fost luate măsurile adecvate împotriva retragerii neautorizate a substanțelor clasificate^10 - anexă;f) estimare cantitate anuală:– substanța .........., cantitate: ....................Declarăm că persoana responsabilă este ..............................., cu domiciliul în .................., telefon ............../fax: ............., (numele și prenumele) e-mail: ..............., desemnată prin ........................., ale cărei funcții și responsabilități sunt^11: ........................... g) informații sau înscrisuri care atestă anumite calități cu privire la operator sau persoana responsabilă^12 - anexă;h) copie legalizată a certificatului de înregistrare ^13 - anexă.Ne asumăm răspunderea, potrivit legii penale, că informațiile furnizate corespund realității, iar documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.Reprezentant legal^14, .................................................Data .........................................^1 Se va completa în cazul în care operatorului i-a fost acordat statutul de operator economic autorizat în conformitate cu art. 38-40 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii.^2 Se va alege tipul solicitării, după caz.^3 Se vor completa denumirea și codul NC al substanțelor din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 și la Regulamentul (CE) nr. 111/2005; în cazul unui amestec sau al unui produs natural se vor efectua următoarele mențiuni: descrierea amestecului sau a produsului natural, denumirea și codul NC al substanțelor clasificate din amestecul sau produsul natural menționate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 și la anexa din Regulamentul (CE) nr. 111/2005, procentul maxim de astfel de substanțe clasificate în amestec sau în produsul natural.^4 Procurare intracomunitară (din țară/UE), depozitare, fabricare, producere, prelucrare, comercializare intracomunitară (în țară/UE), intermediere (brokeraj), în acord cu precizările din art. 2 lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 273/2004.^5 Import, export, activități intermediare importului-exportului, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. c)-e) din Regulamentul (CE) nr. 111/2005.^6 Descrierea operațiunilor desfășurate: se prezintă în anexă documente din care să rezulte procesul tehnologic utilizat pentru efectuarea operațiunilor de fabricare, producere, testare, sinteză, extracție, condiționare, folosire etc., care să cuprindă mențiuni cu privire la cantitățile de materie primă ce se utilizează și randamentul procesului tehnologic pentru un ciclu al operațiunilor cu substanțe clasificate din categoriile 2 și 3 pentru care se solicită acordarea înregistrării.^7 Se menționează natura: de exemplu, depozit, laborator, fabrică etc., cu adresa în .............................. .^8 Se menționează natura: de exemplu, depozit, laborator, fabrică etc., cu adresa în ....................., înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr. (unde este cazul) ......................., cod unic de înregistrare ........................., telefon/fax: ..........................., e-mail: ................................ .^9 Se prezintă în anexa la cerere schița amplasamentului, descrierea locurilor/sediilor în care se desfășoară activitățile societății, raportat la schița acestora. ^10 Se prezintă în anexa la cerere un memoriu privind asigurarea securității fizice a substanțelor.^11 Se va realiza o descriere scurtă a responsabilităților acesteia, la cerere urmând a fi anexată decizia de desemnare a persoanei responsabile de activitatea cu precursori de droguri. În cazul în care operatorul este persoană fizică, rubrica se va înlocui cu următoarele mențiuni: Declar că persoana responsabilă este subsemnatul, ..........................................., cu domiciliul în .............................., telefon: ........................./fax: ........................., e-mail: .......................... . (numele și prenumele) ^12 Se va prezenta în anexă cazierul judiciar al persoanei responsabile, un certificat care să ateste profesionalismul operatorului sau, după caz, profesionalismul persoanei responsabile sau un document care să arate că aceștia dețin calitățile necesare pentru buna desfășurare a operațiunilor.^13 Se prezintă în anexă.^14 Se vor menționa: funcția, numele, prenumele, semnătura și se va aplica ștampila.
  [VERSO]Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Agenția Națională Antidrog în scopul acordării înregistrării/înregistrării speciale. În vederea realizării acestui scop, datele pot fi dezvăluite unor terți. Datele dumneavoastră sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii atribuțiilor, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile. Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de Agenția Națională Antidrog pot să își exercite drepturile prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor printr-o cerere trimisă la adresa Bd. Unirii nr. 37, bl. A4, parter, sectorul 3, București, sau la adresa de e-mail: secretariat@ana.gov.ro. Mai multe informații puteți obține accesând site-ul www.ana.gov.ro, la rubrica protecția datelor.
   +  Anexa nr. 3la regulament - Model -[FAȚĂ]Nr. ...............Din ...............
  Declarație pe propria răspundere în vederea certificării menținerii condițiilor de acordare a licenței speciale/înregistrării speciale
  prevăzute la art. 5 alin. (4)/art. 7 alin. (4) din Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri
  În temeiul art. 5 alin. (4)/art. 7 alin. (4) din Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri, operatorul ........................., cu sediul social în ............., str. ................. nr. ......, județul/sectorul .........., înființat prin ................., înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr. ......., cod unic de înregistrare ..............., obiect de activitate principal ........................., secundar ........................, telefon/fax .........…..............., e-mail................., cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații, prin reprezentant legal ..........................., declar pe propria răspundere că datele furnizate cu ocazia acordării licenței speciale/înregistrării speciale cu nr. ................... din ....................... nu s-au schimbat, respectiv:A. Substanțele clasificate^1 ....................................................................................B. Operațiunile desfășurate conform Regulamentului (CE) nr. 273/2004^2 și Regulamentului nr. 111/2005^3, pentru fiecare substanță, sunt următoarele:– substanța……………….…….., cod NC ………………….………..; operațiuni^2, 3 ...................................;– locațiile în care se desfășoară activități cu substanțele clasificate:1. sediu social^4: ...................................................2. sedii secundare: .........................................................– punct de lucru/sucursala^5: ...........................................................................................................Anexe: – Licența specială/Înregistrarea specială nr. ................ din .................... în original.Reprezentant legal^6,.................................................Data .............................................^1 Se vor completa denumirea și codul NC al substanțelor din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 și la Regulamentul (CE) nr. 111/2005; în cazul unui amestec sau al unui produs natural se vor efectua următoarele mențiuni: descrierea amestecului sau a produsului natural, denumirea și codul NC al substanțelor clasificate din amestecul sau produsul natural menționate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 și la Regulamentul nr. 111/2005, procentul maxim de astfel de substanțe clasificate în amestec sau în produsul natural.^2 Procurare intracomunitară (din țară/UE), depozitare, fabricare, producere, prelucrare, comercializare intracomunitară (în țară/UE), intermediere (brokeraj), în acord cu precizările conținute de art. 2 lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 273/2004.^3 Import, export, activități intermediare importului-exportului, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. c)-e) din Regulamentul (CE) nr. 111/2005.^4 Se menționează natura: de exemplu, depozit, laborator, fabrică etc., cu adresa în ............................. .^5 Se menționează natura: de exemplu, depozit, laborator, fabrică etc., cu adresa în ....................., înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr. (unde este cazul) .............................., cod unic de înregistrare ............................., telefon/fax: .........................., e-mail: .............................. .^6 Se vor menționa funcția, numele, prenumele, semnătura și se va aplica ștampila.[VERSO]Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Agenția Națională Antidrog în scopul certificării menținerii condițiilor de acordare a licenței speciale/înregistrării speciale prevăzute la art. 5 alin. (4)/art. 7 alin. (4) din Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri. În vederea realizării acestui scop, datele pot fi dezvăluite unor terți. Datele dumneavoastră sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii atribuțiilor, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile. Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de Agenția Națională Antidrog pot să își exercite drepturile prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor printr-o cerere trimisă la adresa Bd. Unirii nr. 37, bl. A4, parter, sectorul 3, București, sau la adresa de e-mail: secretariat@ana.gov.ro. Mai multe informații puteți obține accesând site-ul www.ana.gov.ro, la rubrica protecția datelor.
   +  Anexa nr. 4la regulament - Model -[FAȚĂ]Nr. ...............Din ...............
  CERERE
  pentru acordarea autorizației de export prevăzute la
  art. 8 alin. (1) din Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri
  Operatorul .........................................., adresa/sediul social ..................................., str. .................................. nr. ...., județul/sectorul ................................, înființat prin ............................/ înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr. ...................., cod unic de înregistrare ...................., telefon/fax ........................, posesor al licenței pentru operațiuni cu substanțe clasificate/înregistrării^1 nr. .......................... din ....................., prin reprezentant legal .............................., solicită autorizarea operațiunii de EXPORT pentru:Substanța^2:1. ...........................................................................................................................................................................................2. ...........................................................................................................................................................................................Cantitatea^3:1. ............................................................................................................................................................................................2. ...........................................................................................................................................................................................Către importatorul: denumire ..........................................., adresă ..........................., reprezentant legal ................................, telefon/fax .................., alte date de identificare ...................................., posesor al Autorizației de import nr.^4 ..........................., eliberată de .......................Alți operatori implicați în operațiunea de export: denumire ........................................., adresă ..................................., reprezentant legal ............................, telefon/fax .............. , alte date de identificare .................................Destinatar final: denumire ..........................................., adresă .................................., reprezentant legal ............................., telefon/fax ................., alte date de identificare ...............................................................Transportul^5 se va efectua în data ………..…… pe cale^6 ................, cu mijlocul de transport …………...……., identificat prin nr. ……………………, la data de ................., itinerarul^7 ................................................, punctul de ieșire de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene va fi ..............................., punctul de intrare în țara importatoare va fi ........................., iar declarația vamală se face în^8: .................................................. .Ne asumăm răspunderea, potrivit legii penale, că informațiile furnizate corespund realității, iar documentele prezentate, în copie, sunt conforme cu originalul.Reprezentant legal^9, .................................................Data .........................................^1 Se anexează la cerere copia licenței/înregistrării.^2 Se indică substanța clasificată așa cum figurează în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 și la Regulamentul (CE) nr. 111/2005; în cazul unui amestec sau al unui produs natural, denumirea sa și codul NC, precum și denumirea care figurează în anexă a oricărei substanțe clasificate prezente în amestec sau în produsul natural.^3 Se menționează cantitatea totală și greutatea totală a substanței clasificate și, atunci când este vorba de un amestec sau de un produs natural, cantitatea totală, greutatea totală a produsului și cantitatea și procentajul substanței clasificate pe care o conține. Pentru substanțele clasificate categoria 4 se indică și cantitatea totală a produsului exportat, precum și cantitatea și procentul substanței clasificate din conținutul acestuia.^4 Se va menționa numărul autorizației de import eliberate de țara de destinație.^5 În cazul în care informațiile nu sunt disponibile în momentul completării cererii, acestea se comunică Agenției Naționale Antidrog înainte de deplasarea fizică a transportului, precum și biroului vamal, acestuia din urmă în vederea înscrierii pe autorizație a datelor lipsă.^6 Se menționează, de exemplu, maritim, aerian, feroviar, rutier.^7 Se vor menționa orașele mari prin care trece transportul substanțelor.^8 Se va indica biroul vamal în care se va face declarația vamală.^9 Se vor menționa funcția, numele, prenumele, semnătura și se va aplica ștampila.
  [VERSO]Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Agenția Națională Antidrog în scopul acordării autorizației de export. În vederea realizării acestui scop, datele pot fi dezvăluite unor terți. Datele dumneavoastră sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii atribuțiilor, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile. Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de Agenția Națională Antidrog pot să își exercite drepturile prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor printr-o cerere trimisă la adresa Bd. Unirii nr. 37, bl. A4, parter, sectorul 3, București, sau la adresa de e-mail: secretariat@ana.gov.ro. Mai multe informații puteți obține accesând site-ul www.ana.gov.ro, la rubrica protecția datelor.
   +  Anexa nr. 5la regulament - Model -[FAȚĂ]Nr. ...............Din ...............
  CERERE
  pentru acordarea autorizației de export prevăzutede art. 12 din Regulamentul delegat 2015/1.011^1 - procedură simplificată -
  Operatorul .........................................., adresa/sediul social ..................................., str. .................................. nr. ...., județul/sectorul ................................, înființat prin ............................, înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr. ...................., cod unic de înregistrare ...................., telefon/fax ........................, posesor al licenței pentru operațiuni cu substanțe clasificate/ al înregistrării^2 nr. .......................... din ....................., prin reprezentant legal ..................., solicită autorizarea operațiunii de EXPORT pentruSubstanța^3:1. ............................................................................................................Cantitatea maximă^4:1. ...............................................................................................................................Intervalul de timp pentru exportul întregii cantități^5: .........................Către importatorul: denumire ..........................................., adresă ..........................., reprezentant legal ................................, telefon/fax .................., alte date de identificare ...................................., posesor al Autorizației de import nr.^6 ..........................., eliberată de .......................Alți operatori implicați în operațiunea de export: denumire ........................................., adresă ..................................., reprezentant legal ............................, telefon/fax .............. , alte date de identificare .................................Destinatar final: denumire ..........................................., adresă .................................., reprezentant legal ............................., telefon/fax ................., alte date de identificare ...............................................................Transportul se va efectua fracționat^7, după cum urmează^8 ........., pe cale^9 ......................, cu mijlocul/mijloace de transport ........., identificat/identificate prin nr. ........... la datele ............ . Itinerarul^10: ..........................................., punctul de ieșire de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene va fi ....................., punctul de intrare în țara importatoare va fi ........., iar declarațiile vamale se fac în^11: ............................................... .Ne asumăm răspunderea, potrivit legii penale, că informațiile furnizate corespund realității, iar documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.Reprezentant legal^12,.................................................Data .............................................^1 Regulamentul delegat 2015/1.011 al Comisiei din 24 aprilie 2015 de completare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.277/2005 al Comisiei.^2 Se anexează la cerere o copie a licenței/înregistrării.^3 Se indică substanța clasificată așa cum figurează în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 și în anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005 sau, atunci când este vorba de un amestec sau de un produs natural, denumirea acesteia și codul NC, precum și denumirea care figurează, în anexă, a oricărei substanțe clasificate, prezente în amestec sau în produsul natural.^4 Se menționează cantitatea totală și greutatea totală a substanței clasificate și, atunci când este vorba de un amestec sau de un produs natural, cantitatea totală, greutatea totală a produsului și cantitatea și procentajul substanței clasificate pe care o conține. Pentru substanțele clasificate categoria 4 se indică și cantitatea totală a produsului exportat, precum și cantitatea și procentul substanței clasificate din conținutul acestuia.^5 Se va indica perioada de 6 sau 12 luni.^6 Se va menționa numărul autorizației de import eliberate de țara de destinație.^7 Informațiile care nu sunt disponibile în momentul completării cererii sunt comunicate Agenției Naționale Antidrog înainte de deplasarea fizică a fiecărui transport. ^8 Se va menționa fiecare dată în care va fi efectuată o operațiune de export.^9 Se menționează, de exemplu, maritim, aerian, feroviar, rutier.^10 Se vor menționa orașele importante prin care trece transportul substanțelor.^11 Se va indica biroul vamal în cadrul căruia se face declarația vamală.^12 Se vor menționa funcția, numele, prenumele, semnătura și se va aplica ștampila.
  [VERSO]Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Agenția Națională Antidrog în scopul acordării autorizației de export prevăzute de art. 12 din Regulamentul delegat 2015/1.011. În vederea realizării acestui scop, datele pot fi dezvăluite unor terți. Datele dumneavoastră sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii atribuțiilor, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile. Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de Agenția Națională Antidrog pot să își exercite drepturile prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor printr-o cerere trimisă la adresa Bd. Unirii nr. 37, bl. A4, parter, sectorul 3, București, sau la adresa de e-mail: secretariat@ana.gov.ro. Mai multe informații puteți obține accesând site-ul www.ana.gov.ro, la rubrica protecția datelor.
   +  Anexa nr. 6la regulament - Model -[FAȚĂ]Nr. ...............Din ...............
  CERERE
  pentru acordarea autorizației de import prevăzute
  la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri
  Operatorul .........................................., adresa/sediul social ..................................., str. .................................. nr. ...., județul/sectorul ................................, înființat prin ............................, înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr. ...................., cod unic de înregistrare ...................., telefon/fax ........................, posesor al licenței/înregistrării^1 pentru operațiuni cu substanțe clasificate nr. ............ din ............, prin reprezentant legal ..............................., solicită autorizarea operațiunii de IMPORT pentru:Substanța^2:1. ...........................................................................................................................................................................................2. ...........................................................................................................................................................................................Cantitatea^3:1. ...........................................................................................................................................................................................2. ...........................................................................................................................................................................................De la exportatorul: denumire ....................................., adresă ...................................., reprezentant legal ..............................., telefon/fax ..................., alte date de identificare .................................................Alți operatori implicați în operațiunea de import: denumire ........................................., adresă .........................................., reprezentant legal .................................., telefon/fax ................, alte date de identificare .......................................................................Destinatar final: denumire .........................................., adresă ................................, reprezentant legal .................................., telefon/fax ..........................., alte date de identificare ............................................ în scopul^4 ……………………………………………..Transportul se va efectua la data de …….…..……. pe cale^5 ................., cu mijlocul de transport ……...…………., identificat prin nr. ……………………, la data de ................... . Itinerarul^6 este următorul: ............................................................................, punctul de intrare pe teritoriul vamal al Uniunii Europene va fi .................................., punctul de intrare în țară va fi ..................….…, iar declarația vamală se face în^7: ................................................Ne asumăm răspunderea, potrivit legii penale, că informațiile furnizate corespund realității și că documentele prezentate, în copie, sunt conforme cu originalul.Reprezentant legal^8,..............................................Data ..............^1 Se anexează la cerere o copie a licenței/înregistrării.^2 Se indică substanța clasificată, așa cum figurează în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 și anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005; în cazul unui amestec sau al unui produs natural, denumirea acestora și codul NC, precum și denumirea substanței clasificate, prezentă în amestec sau în produsul natural.^3 Se menționează cantitatea totală și greutatea totală a substanței clasificate și, atunci când este vorba de un amestec sau de un produs natural, cantitatea totală, greutatea totală a produsului și cantitatea și procentajul substanței clasificate pe care o conține.^4 Se menționează destinația substanței.^5 Se menționează, de exemplu, maritim, aerian, feroviar, rutier.^6 Se vor menționa orașele importante prin care trece transportul substanțelor.^7 Se va indica biroul vamal în care se va face declarația vamală.^8 Se vor menționa: funcția, numele, prenumele, semnătura și se va aplica ștampila.
  [VERSO]Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Agenția Națională Antidrog în scopul acordării autorizației de import. În vederea realizării acestui scop, datele pot fi dezvăluite unor terți. Datele dumneavoastră sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii atribuțiilor, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile. Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de Agenția Națională Antidrog pot să își exercite drepturile prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor printr-o cerere trimisă la adresa Bd. Unirii nr. 37, bl. A4, parter, sectorul 3, București, sau la adresa de e-mail: secretariat@ana.gov.ro. Mai multe informații puteți obține accesând site-ul www.ana.gov.ro, la rubrica protecția datelor.
   +  Anexa nr. 7la regulament
  Denumirea operatorului:
  Posesor Licență/Înregistrare (selectați documentul) nr.:
  Principalele operațiuni desfășurate cu precursori de droguri (comercializare și/sau utilizare):
  MODELraportare pentru anul precedent (producție/procurare)
  Substanța clasificată^1 (unitate de măsură)Stoc început de perioadă (la data de 1 ianuarie a anului pentru care se face raportarea)Cantitatea produsă/fabricată (în anul pentru care se face raportarea)Cantitate achiziționată (în anul pentru care se face raportarea)
  Procurare din țară și UEImporturi
  Cantitate Furnizor (societate)/ Țara de proveniențăCantitateFurnizor (societate)/ Țara de proveniențăNr. autorizație de import (dacă este cazul)
  123456789
  Categoria 1Fenil-1 propanonă-2 (în litri)
  Acid N-acetilantranilic (în kilograme)
  Alfa-fenilacetoacetonitril (APAAN) (în kilograme)
  Isosafrol (cis + trans) (în litri)
  3,4-Metilendioxifenil propanonă- 2 (în litri)
  Piperonal (în kilograme)
  Safrol (în litri)
  4-anilino-N-fenetilpiperidină (ANPP) (în kilograme)
  N-fenetil-4-piperidonă (NPP) (în kilograme)
  Efedrină și săruri (în kilograme)
  Pseudoefedrină (în kilograme)
  Norefedrină (în kilograme)
  Ergometrină (în grame)
  Ergotamină (în grame)
  Acid lisergic (în grame)
  (1R,2S)-(-)-clorefedrină (în grame)
  (1S,2R)-(+)-clorefedrină (în grame)
  (1S,2S)-(+)-clorpseudoefedrină (în grame)
  (1R,2R)-(-)-clorpseudoefedrină (în grame)
  Categoria 2Anhidridă acetică (în litri)
  Acid fenilacetic și săruri (în kilograme)
  Acid antranilic și săruri (în kilograme)
  Piperidină și săruri (în kilograme)
  Permanganat de potasiu (în kilograme)
  Alte substanțe
  Categoria 3Acetonă (în litri)
  Eter etilic (în litri)
  Metiletilcetonă (în litri)
  Toluen (în litri)
  Acid sulfuric (în litri)
  Acid clorhidric (în litri)
  Categoria 4Medicamente și medicamente de uz veterinar care conțin efedrină sau sărurile acesteia (în grame substanță activă)^i
  Medicamente și medicamente de uz veterinar care conțin pseudoefedrină sau sărurile acesteia (în grame substanță activă)^ii
  Raportare pentru anul precedent (utilizare/comercializare/stoc)
  Substanța clasificată^2Cantitate utilizată/consumată (în anul pentru care se face raportarea)Cantitate comercializată (în anul pentru care se face raportarea)Activități intermediare import-exportStoc sfârșit de perioadă (la data de 31 decembrie a anului pentru care se face raportarea)
  Comercializare în țară și UEExporturi
  CantitateClient (societate)/ Țara de destinațieCantitateClient (societate)/ Țara de destinațieNr. autorizație de export (dacă este cazul)
  ImportExport
  12101112131415161718
  Categoria 1Fenil - 1 propanonă - 2 (în litri)
  Acid N-acetilantranilic (în kilograme)
  Alfa-fenilacetoacetonitril (APAAN) (în kilograme)
  Isosafrol (cis+trans) (în litri)
  3,4-Metilendioxifenil propanonă -2 (în litri)
  Piperonal (în kilograme)
  Safrol (în litri)
  4-anilino-N-fenetilpiperidină (ANPP) (în kilograme)
  N-fenetil-4-piperidonă (NPP) (în kilograme)
  Efedrină și săruri (în kilograme)
  Pseudoefedrină (în kilograme)
  Norefedrină (în kilograme)
  Ergometrină (în grame)
  Ergotamină (în grame)
  Acid lisergic (în grame)
  (1R,2S)-(-)-clorefedrină (în grame)
  (1S,2R)-(+)-clorefedrină (în grame)
  (1S,2S)-(+)-clorpseudoefedrină (în grame)
  (1R,2R)-(-)-clorpseudoefedrină (în grame)
  Categoria 2Anhidridă acetică (în litri)
  Acid fenilacetic și săruri (în kilograme)
  Acid antranilic și săruri (în kilograme)
  Piperidină și săruri (în kilograme)
  Permanganat de potasiu (în kilograme)
  Categoria 3Acetonă (în litri)
  Eter etilic (în litri)
  Metiletilcetonă (în litri)
  Toluen (în litri)
  Acid sulfuric (în litri)
  Acid clorhidric (în litri)
  Categoria 4Medicamente și medicamente de uz veterinar care conțin efedrină sau sărurile acesteia (în grame substanță activă)^iii
  Medicamente și medicamente de uz veterinar care conțin pseudoefedrină sau sărurile acesteia (în grame substanță activă)^iv
  ESTIMAREA NECESARULUI PENTRU ANUL ÎN CURS (producție/procurare/utilizare/comercializare)
  Substanța clasificată^3Estimarea pentru anul în curs
  Estimare producțieEstimare procurareEstimare utilizareEstimare comercializare
  Intra UEImportIntra UEExtra UE
  12192021222324
  Fenil - 1 propanonă - 2 (în litri)
  Acid N-acetilantranilic (în kilograme)
  Alfa-fenilacetoacetonitril (APAAN) (în kilograme)
  Isosafrol (cis+trans) (în litri)
  3,4-Metilendioxifenil propanonă - 2 (în litri)
  Piperonal (în kilograme)
  Safrol (în litri)
  4-anilino-N-fenetilpiperidină (ANPP) (în kilograme)
  N-fenetil-4-piperidonă (NPP) (în kilograme)
  Efedrină și săruri (în kilograme)
  Pseudoefedrină (în kilograme)
  Norefedrină (în kilograme)
  Ergometrină (în grame)
  Ergotamină (în grame)
  Acid lisergic (în grame)
  (1R,2S)-(-)-clorefedrină (în grame)
  (1S,2R)-(+)-clorefedrină (în grame)
  (1S,2S)-(+)-clorpseudoefedrină (în grame)
  Categoria 2Anhidridă acetică (în litri)
  Acid fenilacetic și săruri (în kilograme)
  Acid antranilic și săruri (în kilograme)
  Piperidină și săruri (în kilograme)
  Permanganat de potasiu (în kilograme)
  Categoria 3Acetonă (în litri)
  Eter etilic (în litri)
  Metiletilcetonă (în litri)
  Toluen (în litri)
  Acid sulfuric (în litri)
  Acid clorhidric (în litri)
  Categoria 4Medicamente și medicamente de uz veterinar care conțin efedrină sau sărurile acesteia (în grame substanță activă)
  Medicamente și medicamente de uz veterinar care conțin pseudoefedrină sau sărurile acesteia (în grame substanță activă)
  ^1-3 Listele de substanțe se regăsesc în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 și anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005.^i-iv Raportarea se face doar pentru operațiunile de export, conform Regulamentului (CE) nr. 111/2005.Document care conține date cu caracter personal protejate potrivit legii!
   +  Anexa nr. 8*) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil.la regulament----