ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 28 din 8 mai 2019pentru modificarea art. 3^4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 8 mai 2019  Având în vedere că statul are, pe de o parte, obligația de asigurare a sănătății publice, prin accesul populației la medicamente, și, pe de altă parte, obligația de a asigura utilizarea eficientă a fondurilor alocate acestui scop, astfel încât să fie atins potențialul maxim al sistemului public de sănătate din România,luând în considerare că prin încurajarea consumului de medicamente pentru prevenirea îmbolnăvirilor se asigură cetățenilor un nivel de viață mai ridicat, precum și o utilizare mai eficientă a fondurilor publice, prin economisirea cheltuielilor mult mai ridicate care s-ar fi alocat pentru tratarea bolilor care ar fi putut fi prevenite,în vederea asigurării continuității tratamentului pentru pacienți prin asigurarea distribuirii constante a medicamentelor utilizate la nivelul furnizorilor de servicii medicale și medicamente, precum și pentru asigurarea predictibilității taxei clawback și pentru menținerea acestei contribuții trimestriale la un nivel sustenabil,luând în considerare urgența cu care trebuie să se intervină pentru evitarea intrării într-o situație de excluziune socială a unui număr mare de pacienți, care nu ar mai putea beneficia de unele medicamente - inovative și/sau generice, fapt cauzat de nivelul nesustenabil al contribuției trimestriale, ceea ce ar conduce la afectarea dreptului la sănătate al acestora,neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar avea impact direct asupra stării de sănătate a populației, în special a pacienților cu afecțiuni grave. În acest context, pentru a evita eventualele discontinuități în asigurarea tratamentului pacienților până la imposibilitatea asigurării acestuia, formula de calcul al procentului „p“ prevăzută la art. 3^4 din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările și completările ulterioare, aplicabilă pentru fiecare trimestru din anul 2019 pentru care există obligația de plată, necesită coroborarea cu valoarea BAt, reglementată începând încă din trimestrul IV al anului 2018.Astfel, se impune, de urgență, adoptarea măsurilor de reglementare în mod unitar a modalității de calcul pentru declararea și plata contribuției trimestriale pentru anul 2019, având în vedere faptul că începând cu luna mai 2019 se calculează și se instituie obligația declarării și plății contribuției trimestriale pentru anul 2019, prin completarea prevederilor legale în vigoare, care reglementează contribuția trimestrială instituită prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările și completările ulterioare, în sensul menținerii valorii bugetului aprobat trimestrial (BAt) ca referință pentru formula de calcul al procentului „p“ la valoarea stabilită începând cu trimestrul IV al anului 2018, respectiv 1.595 milioane lei.Întrucât neadoptarea unor măsuri imediate și echitabile ar conduce la întreruperi în asigurarea tratamentului continuu pentru unele afecțiuni, prin retragerea de pe piață a unor medicamente inovative și/sau generice, iar amânarea adoptării acestor măsuri imediate ar avea consecințe negative în ceea ce privește accesul asiguraților la tratament și ar conduce la imposibilitatea stabilirii, calculării și plății contribuției trimestriale și, implicit, la imposibilitatea reîntregirii veniturilor bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate cu această destinație,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență a căror reglementare nu poate fi amânată, cu impact direct asupra stării de sănătate a populației și a accesului imediat la medicamente, în concordanță cu starea de sănătate a pacienților,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICAlineatul (2) al articolului 3^4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 26 septembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Procentul «p» se calculează astfel:unde:– CTt = valoarea consumului total trimestrial de medicamente pentru care există obligația de plată prevăzută la art. 1, suportată din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății, raportată Casei Naționale de Asigurări de Sănătate de casele de asigurări de sănătate, conform datelor înregistrate în platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate, din care se exclude valoarea consumului pentru medicamentele prevăzute la art. 1^1 alin. (1), art. 1^2 alin. (1) și art. 12, pentru care se încheie contracte cost-volum/cost-volum-rezultat;– BAt = bugetul aprobat trimestrial, aferent medicamentelor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății, unde CTt și BAt nu includ taxa pe valoarea adăugată, iar BAt este de 1.595 milioane lei.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 8 mai 2019.Nr. 28.-----