ORDONANTA nr. 11 din 14 august 1992privind modul de desfăşurare şi impozitare a activităţii de taximetrie auto
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 26 august 1992    În temeiul art. 107 alin. (3) din Constituţia României şi al Legii nr. 81/1992, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Societăţile comerciale, persoanele fizice autorizate potrivit Decretului- lege nr. 54/1990, precum şi colaboratorii cu autoturisme proprii ai societăţilor comerciale, care desfăşoară activitatea de taximetrie, au obligaţia de a instala pe autoturismele respective aparate de taxat, omologate de Inspecţia Metrologiei de Stat, precum şi emblema cu inscripţia "Taxi". La începutul fiecărui trimestru, aceste persoane au obligaţia prezentării la organele fiscale teritoriale, pentru citirea încasărilor înregistrate de aparate.  +  Articolul 2Persoanele fizice autorizate potrivit Decretului-lege nr. 54/1990, precum şi colaboratorii cu autoturisme proprii ai societăţilor comerciale care desfăşoară activitatea de taximetrie sînt supuse unui impozit forfetar trimestrial de 30.000 lei, care se plăteşte anticipat.La sfîrşitul anului, impozitul se definitiveaza pe baza încasărilor totale înregistrate de aparatul de taxat.  +  Articolul 3Venitul anual impozabil se determina prin deducerea din încasările totale înregistrate prin aparatul de taxat a unei cote forfetare de cheltuieli de 80% . Impozitul definitiv stabilit la finele anului nu poate fi mai mic decît totalul impozitului forfetar datorat în cursul anului.  +  Articolul 4Metodologia de calcul, încasare şi control, referitoare la impunerea veniturilor realizate, este prevăzută în anexa.  +  Articolul 5Constituie contravenţie, în legătură cu aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu sînt considerate infracţiuni: a) neinstalarea aparatului de taxat pe autoturism; b) neprezentarea în vederea citirii aparatului de taxat; c) efectuarea de transporturi fără punerea în funcţiune a aparatului de taxat; d) distrugerea sigiliilor aplicate pe aparatele de taxat de organele de specialitate.Contravenţiile menţionate se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi din unităţile sale teritoriale, precum şi din cadrul Ministerului de Interne.  +  Articolul 6Contravenţiilor prevăzute la art. 5 li se aplică dispoziţiile Legii nr. 32/1968, cu excepţia art. 25 şi 26.  +  Articolul 7Prevederile prezentei ordonanţe se aplică începînd cu data de 1 octombrie 1992, data la care îşi încetează aplicabilitatea orice alte dispoziţii contrare. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului, veniturilor statului şişi controlului financiar,Florian Berceap. Ministrul de interne,Nicolae Craciun,secretar de stat  +  Anexa 1 Modul de calcul, încasare şi control al impozitelor din activitatea de taximetrie 1. Activitatea de transport de persoane, denumita taximetrie, se desfăşoară numai după ce pe autoturismele folosite în acest scop s-au instalat aparate de taxat, omologate de Inspecţia Metrologiei de Stat.După instalarea aparatelor de taxat, proprietarul autoturismului are obligaţia de a se prezenta la inspecţia judeteana de metrologie sau a municipiului Bucureşti, după caz, în vederea verificării şi sigilarii aparatului respectiv, după care se eliberează buletinul metrologic. Acest document se prezintă obligatoriu organului fiscal în a cărui raza îşi are domeniul sau sediul proprietarul autoturismului, pentru a fi vizat şi luat în evidenta.Activitatea de taximetrie se poate desfăşura numai în condiţiile posedării de către conducătorul auto a acestui buletin vizat de organele fiscale.2. Prevederile prezentei ordonanţe se aplică persoanelor fizice autorizate potrivit Decretului-lege nr. 54/1990, precum şi colaboratorilor cu autoturisme proprii ai societăţilor comerciale, care desfăşoară activitatea de taximetrie. De asemenea, prevederile acestei ordonanţe se aplică şi în cazul închirierii de către societăţile comerciale a unor autoturisme proprietatea persoanelor fizice, exploatate efectiv de deţinătorul autoturismului respectiv sau de părinţii, fiii ori fraţii acestuia.3. Persoanele prevăzute la art. 1 din ordonanţa au obligaţia de a se prezenta trimestrial la organele fiscale teritoriale care au vizat buletinul metrologic, pentru citirea aparatului de taxat, care se face în primele 5 zile lucrătoare ale primei luni din trimestrul următor. Cu acest prilej, organul fiscal va întocmi procesul-verbal de constatare, în doua exemplare, din care unul se inmineaza taximetristului. Acest proces-verbal va cuprinde: numele şi prenumele taximetristului, marca masinii, numărul de circulaţie, numărul de kilometri parcursi, încasările înregistrate în perioada pentru care se face citirea şi alte constatări ale organului fiscal.4. Impozitul forfetar prevăzut la art. 2 din ordonanţa se modifica, în cazul în care activitatea de taximetrie începe sau se întrerupe în cursul trimestrului, respectiv se restringe la perioada în care se desfăşoară aceasta activitate. În situaţia încetării activităţii în cursul trimestrului, persoanele autorizate, potrivit Decretului-lege nr. 54/1990, sînt obligate să depună autorizaţia de funcţionare, iar colaboratorii societăţilor comerciale să prezinte organului fiscal o dovadă eliberata de societatea comercială, din care să rezulte încetarea activităţii.De asemenea, impozitul se reduce proporţional cu perioada în care se desfăşoară activitatea şi în caz de întreruperi temporare, cauzate de reparaţii ale autoturismului, accidente, spitalizare, plecari în străinătate şi alte cauze obiective dovedite cu documente oficiale.În aceste situaţii, proprietarii autoturismelor au obligaţia prezentării la organele fiscale, pentru citirea aparatului de taxat, atît la încetarea, cît şi la reinceperea activităţii.Impozitul anual pentru veniturile realizate din activitatea de taximetrie se definitiveaza pînă la sfîrşitul lunii ianuarie a anului următor.Asupra venitului impozabil, determinat potrivit art. 3 din ordonanţa, se aplică cotele de impozit prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr. 201/1990.În situaţia în care contribuabilul considera ca a efectuat cheltuieli mai mari decît cele luate în calcul de organul fiscal, venitul impozabil se determina prin scăderea din totalul încasărilor a cheltuielilor efective cu consumul de carburanţi şi lubrifianţi, întreţinere şi reparaţii curente, cota de reparaţii de volum, amortizarea autoturismului şi alte cheltuieli specifice, dovedite cu documente oficiale.Diferenţa de impozit stabilită cu ocazia definitivării impunerii se plăteşte în doua rate egale, prima în termen de 30 de zile şi a doua în termen de 60 de zile de la data comunicării sumei datorate.Pentru transportul de persoane care se efectuează cu autoturisme de teren, microbuze şi autobuze, proprietarii acestora au obligaţia sa declare veniturile realizate la organele fiscale teritoriale. Calculul veniturilor totale se face prin însumarea tarifelor înscrise pe biletele de călătorie cu regim special, eliberate călătorilor pentru serviciul prestat. Din veniturile astfel rezultate se deduc cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora pe bază de documente justificative, iar venitul impozabil obţinut se impune cu cotele şi în condiţiile Hotărîrii Guvernului nr. 201/1990.5. Pentru neplata în termen a impozitului forfetar trimestrial în cursul anului, precum şi a diferenţelor de impozit rezultate cu ocazia definitivării impunerii, se datorează majorări de întîrziere, stabilite potrivit legii, de 2% pe luna sau fracţiune de luna de întîrziere la plata.6. Societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, mixt sau privat, care au activitate de transport de persoane, desfăşurată cu autoturisme aflate în patrimoniul acestora sau închiriate în alte condiţii decît cele prevăzute la pct. 2 din prezentele norme, sînt supuse impozitului pe profit pentru veniturile realizate, potrivit reglementărilor în vigoare.7. Impozitele datorate, nestabilite la timp, se calculează pe o perioadă anterioară de 2 ani anului în care se constata aceasta situaţie.-------------------