CONVENŢIE nr. 127 din 28 iunie 1967privind greutatea maxima a incarcaturilor care pot fi transportate de un singur lucrator*)
EMITENT
  • ORGANIZAŢIA INTERNATIONALA A MUNCII
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 86 din 2 august 1975    Notă *) Traducere.Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, convocată la Geneva de către Consiliul de administraţie a Biroului Internaţional al Muncii şi reunita aici la 7 iunie 1967 în cea de a cincizeci şi una sesiune a sa, după ce a hotărît sa adopte diferite propuneri privind greutatea maxima a incarcaturilor care pot fi transportate de un singur lucrator, problema care constituie cel de-al saselea punct al ordinii de zi a sesiunii, după ce a hotărît ca aceste propuneri sa ia forma unei convenţii internaţionale, adopta, la 28 iunie 1967, următoarea convenţie care se va numi Convenţie asupra greutatilor maxime, 1967:  +  Articolul 1În sensul prezentei convenţii: a) expresia transport manual de incarcaturi indica orice transport a cărui greutate a încărcăturii este suportată în întregime de către un singur lucrator; ea include ridicarea şi aşezarea încărcăturii; b) expresia transport manual regulat de incarcaturi indica orice activitate consacrată în mod continuu sau esenţial transportului manual de incarcaturi sau care comporta în mod normal, chiar cu discontinuitate, transportul manual de incarcaturi; c) expresia lucrator tinar se referă la orice lucrator a cărui vîrsta este sub 18 ani.  +  Articolul 21. Prezenta convenţie se aplică transportului manual regulat de incarcaturi.2. Prezenta convenţie se aplică tuturor sectoarelor de activitate economică pentru care statul membru interesat poseda un sistem de inspecţie a muncii.  +  Articolul 3Este interzis ca unui lucrator sa i se pretindă sau sa i se admită sa transporte manual incarcaturi a căror greutate risca să-i pericliteze sănătatea sau securitatea.  +  Articolul 4În scopul aplicării principiului enuntat în art. 3 de mai sus, statele membre vor tine seama de toate condiţiile în care trebuie executată munca.  +  Articolul 5Fiecare stat membru va lua măsurile necesare pentru ca orice lucrator repartizat la transportul manual de incarcaturi mai grele sa primească în prealabil o instruire cu privire la metodele de lucru pe care urmează să le folosească, în vederea ocrotirii sănătăţii şi a evitării accidentelor.  +  Articolul 6În vederea limitării sau inlesnirii transportului manual de incarcaturi se vor folosi, pe cît posibil, mijloace tehnice adecvate.  +  Articolul 71. Repartizarea femeilor şi a lucrătorilor tineri la transportul manual de incarcaturi grele va fi limitată.2. Atunci cînd la transportul manual de incarcaturi sînt repartizate femei sau lucrători tineri, greutatea maxima a incarcaturilor respective va trebui să fie în mod categoric inferioară celei admise pentru bărbaţi.  +  Articolul 8Fiecare stat membru va lua, pe calea legislaţiei naţionale sau prin orice alta metoda conformă cu practica şi condiţiile naţionale şi consultindu-se cu organizaţiile cele mai reprezentative ale celor care angajează şi ale lucrătorilor, interesate, măsurile necesare pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei convenţii.  +  Articolul 9Ratificarile formale ale prezentei convenţii vor fi comunicările directorului general al Biroului Internaţional al Muncii, care le va inregistra.  +  Articolul 101. Prezenta convenţie nu va obliga decît statele membre ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii a căror ratificare va fi înregistrată de directorul general.2. Ea va intra în vigoare după 12 luni de la înregistrarea de către directorul general a primelor doua ratificări din partea statelor membre.3. Drept urmare, aceasta convenţie va intra în vigoare, pentru fiecare stat membru, la 12 luni după data la care va fi înregistrată ratificarea sa.  +  Articolul 111. Orice stat membru care a ratificat prezenta convenţie o poate denunta la expirarea unei perioade de 10 ani de la data intrării în vigoare iniţiale a convenţiei, printr-un act comunicat directorului general al Biroului Internaţional al Muncii şi înregistrat de către acesta. Denunţarea nu va avea efect decît după un an de la înregistrarea ei.2. Orice stat membru care a ratificat prezenta convenţie şi care, timp de un an după expirarea perioadei de 10 ani menţionată la paragraful precedent, nu va face uz de facultatea de denunţare prevăzută de prezentul articol, va fi ţinut pentru o noua perioada de 10 ani şi, drept urmare, va putea sa denunţe prezenta convenţie la expirarea fiecărei perioade de 10 ani, în condiţiile prevăzute de prezentul articol.  +  Articolul 121. Directorul general al Biroului Internaţional al Muncii va notifica tuturor statelor membre ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii înregistrarea tuturor ratificărilor şi denuntarilor care îi vor fi comunicate de către statele membre ale organizaţiei.2. Notificînd statelor membre ale organizaţiei înregistrarea celei de-a doua ratificări care i-a fost comunicată, directorul general va atrage atenţia statelor membre ale organizaţiei asupra datei la care prezenta convenţie va intra în vigoare.  +  Articolul 13Directorul general al Biroului Internaţional al Muncii va comunică secretarului general al Organizaţiei Internaţionale a Muncii, în vederea înregistrării, în conformitate cu art. 102 din Carta Naţiunilor Unite, informaţii complete cu privire la toate ratificarile şi toate actele de denunţare înregistrate potrivit articolelor precedente.  +  Articolul 14Ori de cîte ori va considera necesar, Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii va prezenta conferintei generale un raport asupra aplicării prezentei convenţii şi va examina dacă este cazul sa înscrie pe ordinea de zi a conferintei problema revizuirii totale sau parţiale a acesteia.  +  Articolul 151. În cazul în care conferinţa va adopta o noua convenţie de revizuire, totală sau parţială, a prezentei convenţii şi dacă noua convenţie nu va dispune altfel: a) ratificarea de către un stat membru a noii convenţii de revizuire va determina, de plin drept, fără a se mai tine seama de dispoziţiile art. 11 de mai sus, denunţarea imediata a prezentei convenţii, cu condiţia ca noua convenţie de revizuire sa fi intrat în vigoare; b) cu începere de la data intrării în vigoare a noii convenţii de revizuire, prezenta convenţie va inceta sa mai fie deschisă ratificării de către statele membre.2. Prezenta convenţie va rămîne în orice caz în vigoare, în forma şi conţinutul sau, pentru statele membre care au ratificat-o dar care nu vor ratifica convenţia de revizuire.  +  Articolul 16Versiunile franceza şi engleza ale textului prezentei convenţii au aceeaşi valabilitate.-----------