ORDIN nr. 3.952 din 24 aprilie 2019pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2019
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 6 mai 2019    În baza prevederilor art. 92 alin. (4) și art. 264 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2019, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.633/2018 pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 9 mai 2018.  +  Articolul 3Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial din cadrul Ministerului Educației Naționale, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Ecaterina Andronescu
    București, 24 aprilie 2019.Nr. 3.952.  +  ANEXĂMETODOLOGIE ȘI CRITERIIprivind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitarde stat în sesiunea 2019