LEGE nr. 74 din 25 aprilie 2019privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 3 mai 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta lege are ca scop protejarea sănătății umane și a mediului de efectele contaminării solului prin reglementarea măsurilor destinate îmbunătățirii calității factorilor de mediu afectați de prezența confirmată a poluanților la niveluri care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană și mediu, luându-se în considerare utilizarea prezentă și viitoare a terenurilor.  +  Articolul 2Prezenta lege stabilește contribuția României la atingerea obiectivelor prioritare specifice siturilor contaminate prevăzute la art. 2 alin. (1) din Decizia nr. 1.386/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind Programul general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2020 „O viață bună, în limitele planetei noastre“.  +  Articolul 3Prezenta lege prevede măsuri la nivel național referitoare la:a) identificarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate în vederea realizării unui inventar național al acestora;b) definirea și stabilirea obiectivelor privind remedierea siturilor contaminate la un nivel de funcționalitate și în conformitate cu utilizările prezente și viitoare, luându-se în considerare costurile de remediere a acestora;c) clasificarea și prioritizarea siturilor contaminate la nivel național;d) gestionarea siturilor potențial contaminate și/sau a celor contaminate;e) accesul publicului la informațiile privind siturile potențial contaminate și siturile contaminate;f) îmbunătățirea colaborării cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea reducerii contaminării solului.  +  Capitolul II Domeniu de aplicare  +  Articolul 4Prevederile prezentei legi se aplică:a) terenurilor a căror contaminare a fost/este cauzată de orice tip de activitate antropică, potrivit anexei nr. 1;b) terenurilor afectate de producerea unor accidente care conduc la contaminarea acestora, cu excepția accidentelor care implică substanțe radioactive;c) terenurilor aflate în administrarea instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, în măsura în care nu este periclitată securitatea națională și/sau păstrarea secretului;d) terenurilor ocupate de depozite de deșeuri după închiderea și monitorizarea postînchidere a acestor depozite în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind depozitarea deșeurilor.  +  Articolul 5Prevederile prezentei legi nu se aplică:a) siturilor potențial contaminate sau a celor contaminate cu organisme modificate genetic;b) siturilor potențial contaminate sau a celor contaminate cu substanțe radioactive, reglementate prin alte prevederi legale în vigoare;c) închiderii și urmăririi postînchidere a depozitelor de deșeuri, reglementate prin alte prevederi legale în vigoare;d) lucrărilor de remediere și monitorizare postremediere a siturilor contaminate aparținând operatorilor economici a căror privatizare s-a realizat prin intermediul unor legi de privatizare speciale, pe durata cât reglementările legilor de privatizare speciale referitoare la conținutul prezentei legi sunt în vigoare;e) activităților miniere, precum și activităților de gestionare a deșeurilor din industriile extractive, reglementate prin prevederi legale specifice.  +  Capitolul III Definiții  +  Articolul 6În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) activitate antropică cu potențial de contaminare - orice activitate prevăzută în anexa nr. 1;b) autoritate competentă pentru protecția mediului - autoritatea competentă pentru protecția mediului, definită la art. 2 pct. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;c) cale de migrare - traseul prin care se realizează legătura între o sursă de poluare și un receptor;d) contaminare - prezența unor poluanți care depășesc concentrațiile maxime admise prevăzute de reglementările în vigoare;e) contaminanți - poluanți care în anumite concentrații pot reprezenta un risc semnificativ pentru sănătatea umană și mediu;f) delimitarea siturilor potențial contaminate sau a celor contaminate - ansamblul operațiunilor de teren sau birou prin care se realizează stabilirea limitelor sitului potențial contaminat sau a celui contaminat și reprezentarea în plan a acestora;g) deținători de terenuri - deținătorii de terenuri, definiți la art. 3 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;h) evaluarea riscului - evaluarea riscului definită la art. 2 pct. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;i) folosința sensibilă a terenurilor - folosința sensibilă a terenurilor prevăzută la art. 8 lit. a) din anexa la Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare;j) folosința mai puțin sensibilă a terenurilor - folosința mai puțin sensibilă a terenurilor prevăzută la art. 8 lit. b) din anexa la Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 756/1997, cu modificările și completările ulterioare;k) gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate - sistem de măsuri și proceduri care au ca scop prevenirea și minimizarea oricăror efecte adverse ale poluanților asupra sănătății umane și a mediului, având în vedere următoarele etape: identificarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate, inventarierea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate și remediate, investigarea preliminară și/sau detaliată a siturilor potențial contaminate și a celor contaminate, evaluarea riscului asupra mediului, remedierea sitului declarat contaminat și monitorizarea postremediere;l) identificarea siturilor potențial contaminate sau contaminate - localizarea unei zone potențial afectată sau afectată de poluanți. Identificarea se poate face atât pe teren, prin măsurători expeditive, cât și pe imagini satelitare sau aeriene;m) inventar național - lista siturilor potențial contaminate, lista siturilor contaminate și lista siturilor remediate la nivel național;n) investigare preliminară - etapa de colectare a datelor și informațiilor disponibile privind situl potențial contaminat care oferă posibilitatea identificării surselor potențiale de contaminare, căi și receptori;o) investigare detaliată - ansamblul de metode și lucrări realizate în scopul confirmării prezenței, tipului și concentrației poluanților având rolul de a determina necesitatea și potențialul remedierii;p) modelul conceptual al sitului potențial contaminat - interpretarea într-un mod unitar și critic a tuturor informațiilor colectate în etapa de investigare preliminară;q) monitorizare postremediere - acțiunea de verificare a siturilor după încheierea proiectului de remediere prin prelevare de probe și/sau acțiuni specifice sitului unde s-a desfășurat activitatea de remediere;r) operator economic - operator definit la art. 2 pct. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;s) poluant - astfel cum este definit „poluant“ la art. 2 pct. 50 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;ș) poluator - persoana fizică sau juridică care a cauzat o poluare în sensul definiției de la art. 3 lit. b) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;t) prag de alertă - astfel cum este definit „prag de alertă“ la art. 2 pct. 11 din anexa la Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 756/1997, cu modificările și completările ulterioare;ț) prag de intervenție - astfel cum este definit „prag de intervenție“ la art. 2 pct. 12 din anexa la Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 756/1997, cu modificările și completările ulterioare;u) prioritizarea siturilor contaminate - clasificarea siturilor contaminate în funcție de scorul de risc;v) raportul investigării preliminare - documentație privind rezultatele și interpretarea etapei de investigare preliminară, precum și elaborarea modelului conceptual al sitului potențial contaminat;w) raport de investigare detaliată și evaluare a riscului - documentație tehnică prin care se prezintă rezultatele etapei de investigare detaliată și evaluare a riscului;x) receptor - obiectivul asupra căruia acționează efectele dăunătoare ale poluanților de pe un teren; acesta include ființe umane, animale, plante, resurse de apă, construcțiile, inclusiv fundațiile acestora, precum și desfășurarea activității conform funcțiunii pentru care au fost proiectate construcțiile;y) remedierea sitului contaminat - acțiunile întreprinse în vederea reducerii concentrației poluanților sau de eliminare a acestora, astfel încât situl declarat contaminat ținând cont de utilizarea prezentă și viitoare să nu mai reprezinte un risc semnificativ pentru sănătatea umană și pentru mediu;z) scorul de risc al sitului contaminat - nivelul de risc potențial pentru sănătatea umană și mediu, asociat cu fiecare sit contaminat;aa) sit contaminat - zonă definită geografic, delimitată în suprafață și în adâncime, în care, în urma raportului de investigare detaliată și evaluare a riscului, a fost confirmată prezența unor poluanți reprezentând un risc semnificativ pentru sănătatea umană și mediu. Coordonatele planimetrice ale punctelor caracteristice ale limitelor sitului contaminat sunt prezentate în Sistemul Național de Proiecție Stereografică 1970;bb) sit potențial contaminat - zonă definită geografic unde se desfășoară ori s-au desfășurat în trecut activități antropice cu potențial de contaminare a solului, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 1, și unde contaminarea nu a fost confirmată/evaluată. Coordonatele planimetrice ale punctelor caracteristice ale limitelor sitului contaminat sunt prezentate în Sistemul Național de Proiecție Stereografică 1970;cc) sit orfan - sit potențial contaminat/contaminat al cărui deținător/poluator este necunoscut;dd) sol - stratul superior al scoarței terestre situat între roca de bază și suprafață, compus din particule minerale, materie organică, apă, aer și organisme vii;ee) subsol - parte a scoarței terestre situată mai jos de stratul de sol, iar în lipsa acestuia, sub suprafața terestră, respectiv fundul bazinelor de apă și apelor curgătoare, care se extinde până la adâncimi accesibile activităților antropice;ff) substanță periculoasă - substanță periculoasă definită la art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul IV Identificarea siturilor potențial contaminate  +  Articolul 7(1) Siturile potențial contaminate sunt identificate de către autoritățile administrației publice locale și autoritățile competente pentru protecția mediului, în conformitate cu prevederile definite la art. 6 lit. l) și bb). (2) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a identifica siturile potențial contaminate în conformitate cu prevederile alin. (1) și de a transmite către agenția județeană pentru protecția mediului pe a cărei rază teritorială se află lista siturilor potențial contaminate, precum și datele de identificare și contact ale deținătorului de teren sau, după caz, ale operatorului economic.(3) După identificarea inițială, dacă este cazul, autoritățile administrației publice locale au obligația de a actualiza și de a transmite până la data de 31 martie a fiecărui an lista prevăzută la alin. (2) către agenția județeană pentru protecția mediului pe a cărei rază teritorială se află siturile unde au avut/au loc activități antropice cu potențial de contaminare a solului.  +  Articolul 8(1) În vederea stabilirii listei cu situri potențial contaminate, agenția județeană pentru protecția mediului transmite către deținătorii terenurilor și către operatorii economici care își desfășoară activitatea pe terenurile aflate pe lista prevăzută la art. 7 alin. (2) și (3) chestionarele prevăzute în anexele nr. 3 și 4.(2) În cazul în care deținătorul este și operator economic, agenția județeană pentru protecția mediului transmite către acesta numai chestionarul prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 9Operatorul economic sau, după caz, deținătorul terenului are obligația de a completa și transmite chestionarele prevăzute la art. 8 alin. (1) către agenția județeană pentru protecția mediului pe a cărei rază teritorială se află terenul, în termen de 60 de zile lucrătoare de la primirea acestora.  +  Capitolul V Inventarierea siturilor potențial contaminate  +  Articolul 10(1) După verificarea și analizarea informațiilor prevăzute în anexele nr. 3 și 4, agenția județeană pentru protecția mediului include aceste terenuri în lista județeană a siturilor potențial contaminate realizată și administrată de către aceasta. (2) Lista județeană a siturilor potențial contaminate reprezintă situația la nivel județean a siturilor potențial contaminate, care este actualizată permanent și accesibilă publicului.  +  Articolul 11Fiecare agenție județeană pentru protecția mediului transmite lista județeană a siturilor potențial contaminate către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în vederea centralizării.  +  Articolul 12(1) Agenția Națională pentru Protecția Mediului realizează inventarul național al siturilor potențial contaminate, siturilor contaminate și siturilor remediate care este actualizat permanent și accesibil publicului.(2) Inventarul național al siturilor potențial contaminate, siturilor contaminate și siturilor remediate este disponibil pe pagina proprie de internet a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, precum și la cererea publicului interesat.  +  Capitolul VI Investigarea preliminară a siturilor potențial contaminate  +  Articolul 13(1) Investigarea preliminară are scopul de a colecta și analiza informațiile referitoare la istoricul activităților desfășurate pe situl potențial contaminat, precum și în imediata vecinătate a acestuia.(2) Investigarea preliminară conține și un model conceptual al sitului reprezentat de o diagramă sau de un tabel care ilustrează toate legăturile potențiale ale poluanților de pe sit.(3) Modelul conceptual al sitului trebuie să definească următoarele 3 elemente:a) sursele potențiale de contaminare;b) receptorii potențiali care ar putea fi afectați;c) căile potențiale de migrare prin care sursele de contaminare ar putea interacționa cu receptorii potențiali.  +  Articolul 14Deținătorul unui sit potențial contaminat sau operatorul economic care își desfășoară activitatea pe un sit potențial contaminat este obligat să realizeze investigarea preliminară în următoarele cazuri:a) la încetarea activității cu impact asupra mediului;b) la schimbarea activității sau a folosinței sitului potențial contaminat;c) în cazul schimbării regimului juridic al terenurilor pe care s-a desfășurat sau se desfășoară o activitate cu impact asupra mediului;d) la producerea accidentelor care conduc la contaminarea mediului, după îndepărtarea sursei și poluanților deversați;e) la declararea falimentului sau lichidarea judiciară a unui operator economic;f) la solicitarea motivată a autorității competente pentru protecția mediului;g) și în alte cazuri prevăzute în lege.  +  Articolul 15(1) Deținătorul unui sit potențial contaminat sau operatorul economic care își desfășoară activitatea pe un sit potențial contaminat și se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 14 este obligat să notifice agenția județeană pentru protecția mediului pe a cărei rază teritorială se află situl potențial contaminat.(2) Agenția județeană pentru protecția mediului pe a cărei rază teritorială se află situl potențial contaminat stabilește și notifică deținătorul de teren/operatorul economic cu privire la obligația efectuării investigării preliminare, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării, în conformitate cu prevederile alin. (1).  +  Articolul 16(1) Investigarea preliminară se execută de către experți acreditați pentru activitățile din domeniul gestionării siturilor contaminate.(2) Procedura privind acreditarea experților pentru activitățile din domeniul gestionării siturilor contaminate se realizează în cadrul metodologiei prevăzute la art. 27.(3) Răspunderea privind calitatea și corectitudinea informațiilor cuprinse în raportul de investigare preliminară revine executantului/executanților acestuia.(4) Rezultatele investigării preliminare, precum și modelul conceptual sunt cuprinse în raportul de investigare preliminară, care cuprinde, după caz, informațiile prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 17Operatorul economic/Deținătorul de teren are obligația de a depune la agenția județeană pentru protecția mediului raportul de investigare preliminară, în termen de 60 de zile lucrătoare de la primirea notificării prevăzute la art. 15 alin. (2).  +  Articolul 18În termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea documentației, agenția județeană pentru protecția mediului analizează raportul de investigare preliminară și îl aprobă sau stabilește dacă sunt necesare completări, după caz.  +  Articolul 19(1) Pentru siturile potențial contaminate orfane, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului, decide efectuarea etapei de investigare preliminară și stabilește condițiile efectuării acesteia.(2) Agenția Națională pentru Protecția Mediului notifică decizia prevăzută la alin. (1) agenției județene pentru protecția mediului și unității administrativ-teritoriale pe raza cărora se află situl potențial contaminat orfan.  +  Articolul 20(1) Finanțarea investigării preliminare a sitului potențial contaminat este suportată de către operatorul economic/deținătorul de teren.(2) Pentru situri potențial contaminate orfane, investigarea preliminară se finanțează din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale pe a căror rază administrativă este situat situl, din veniturile proprii ale acestora și din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale și/sau din fonduri structurale și de coeziune, prin proiecte aprobate spre finanțare, în conformitate cu regulile de implementare a acestor fonduri, precum și din alte surse legal constituite, după trecerea acestora în proprietatea unităților administrativ-teritoriale.(3) În completarea surselor de finanțare prevăzute la alin. (2), Administrația Fondului pentru Mediu poate aloca sume pentru investigarea preliminară.  +  Articolul 21(1) Dacă rezultatele raportului de investigare preliminară nu indică necesitatea efectuării etapei de investigare detaliată și evaluare a riscului, iar situl potențial contaminat supus investigării preliminare nu este utilizat și nu se preconizează a fi utilizat pentru o folosință sensibilă, agenția județeană pentru protecția mediului decide încadrarea sitului ca sit „adecvat pentru folosința mai puțin sensibilă“, potrivit anexei nr. 5, și notifică operatorul economic/deținătorul terenului.(2) Indiferent de utilizarea terenului, dacă rezultatele raportului de investigare preliminară indică necesitatea efectuării investigațiilor ulterioare, agenția județeană pentru protecția mediului decide efectuarea etapei de investigare detaliată și evaluare a riscului și notifică operatorul economic/deținătorul terenului.(3) În cazul în care utilizarea prezentă sau viitoare a sitului potențial contaminat este pentru o folosință sensibilă, agenția județeană pentru protecția mediului decide efectuarea investigării detaliate și evaluării riscului ca etapă obligatorie în continuarea investigării preliminare și notifică operatorul economic/deținătorul terenului.(4) În cazul utilizării unui teren ocupat anterior de un depozit de deșeuri supus procedurii de închidere și monitorizare post-închidere, agenția județeană pentru protecția mediului decide efectuarea investigării detaliate și evaluării riscului ca etapă obligatorie și notifică operatorul economic/deținătorul terenului.(5) Agenția județeană pentru protecția mediului emite deciziile prevăzute la alin. (2)-(4), potrivit anexei nr. 6.(6) În cazul schimbării regimului juridic al terenului pe care s-a desfășurat sau se desfășoară o activitate cu potențial de contaminare, deținătorul acestuia are obligația de a pune la dispoziția potențialului cumpărător raportul de investigare preliminară a sitului potențial contaminat însoțit de decizia agenției județene pentru protecția mediului, potrivit prevederilor alin. (1)-(4).  +  Capitolul VII Investigarea detaliată și evaluarea riscului asupra mediului  +  Articolul 22Scopul investigării detaliate și evaluării riscului este de a confirma existența și intensitatea contaminării, precum și de a analiza și estima probabilitatea apariției efectelor negative asupra mediului în relație cu poluanții identificați.  +  Articolul 23Deținătorul unui sit potențial contaminat sau operatorul economic care își desfășoară activitatea pe un sit potențial contaminat este obligat să realizeze investigarea detaliată și evaluarea riscului în următoarele cazuri:a) dacă rezultatele raportului de investigare preliminară indică necesitatea efectuării etapei de investigare detaliată și evaluare a riscului sitului potențial contaminat;b) dacă utilizarea prezentă sau viitoare a sitului potențial contaminat este pentru o folosință sensibilă;c) dacă un teren a fost ocupat anterior de un depozit de deșeuri, închis și monitorizat postînchidere în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind depozitarea deșeurilor;d) la solicitarea autorității competente pentru protecția mediului;e) la producerea accidentelor care conduc la contaminarea mediului, după îndepărtarea sursei și poluanților deversați.  +  Articolul 24(1) Operatorul economic sau deținătorul de teren care se încadrează în unul dintre cazurile prevăzute la art. 23 este obligat să întocmească prin persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 25 alin. (3), un raport de investigare detaliată si evaluare a riscului.(2) Pentru siturile potențial contaminate orfane, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului, decide efectuarea etapei de investigare detaliată și evaluare a riscului și stabilește condițiile efectuării acesteia.(3) Agenția Națională pentru Protecția Mediului notifică decizia prevăzută la alin. (2) agenției județene pentru protecția mediului și unității administrativ-teritoriale pe raza cărora se află situl potențial contaminat orfan.  +  Articolul 25(1) Investigarea detaliată și evaluarea riscului se execută de către experți acreditați pentru activitățile din domeniul gestionării siturilor contaminate.(2) Răspunderea privind calitatea și corectitudinea informațiilor rezultate în urma lucrărilor de investigare detaliată și evaluare a riscului revine executanților acestuia.(3) Rezultatele investigării detaliate și evaluării riscului sunt cuprinse în raportul de investigare detaliată și evaluare a riscului.  +  Articolul 26(1) Finanțarea lucrărilor de investigare detaliată și evaluare a riscului siturilor potențial contaminate este suportată de către operatorul economic sau de către deținătorul de teren.(2) Pentru situri potențial contaminate orfane, lucrările de investigare detaliată și evaluare a riscului se finanțează din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale pe a căror rază administrativă este situat situl, din veniturile proprii ale acestora și din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale și/sau din fonduri structurale și de coeziune, prin proiecte aprobate spre finanțare, în conformitate cu regulile de implementare a acestor fonduri, precum și din alte surse legal constituite, după trecerea acestora în proprietatea unităților administrativ-teritoriale.(3) În completarea surselor de finanțare prevăzute la alin. (2), Administrația Fondului pentru Mediu poate aloca sume pentru investigarea detaliată și evaluarea riscului.  +  Articolul 27Metodologia de investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminate se aprobă prin ordin comun al conducătorilor autorității publice centrale pentru protecția mediului, autorității publice centrale pentru ape și păduri și autorității publice centrale pentru dezvoltare regională și administrație publică.  +  Articolul 28Operatorul economic sau deținătorul de teren are obligația de a depune la agenția județeană pentru protecția mediului care a stabilit necesitatea realizării acestei etape raportul de investigare detaliată și evaluare a riscului în termen de 120 de zile lucrătoare de la data primirii notificării, conform prevederilor art. 21 alin. (2)-(4).  +  Articolul 29Agenția județeană pentru protecția mediului analizează raportul de investigare detaliată și evaluare a riscului și decide dacă acesta oferă informații suficiente despre situl respectiv sau dacă sunt necesare investigații suplimentare și revizuirea raportului, după caz, notificând operatorul economic/deținătorul sitului potențial contaminat cu privire la termenul de realizare a acestora.  +  Articolul 30(1) În urma analizei raportului de investigare detaliată și evaluare a riscului și luându-se în considerare utilizarea prezentă și viitoare a sitului potențial contaminat, agenția județeană pentru protecția mediului decide, potrivit anexei nr. 7 și în termen de 60 de zile lucrătoare de la primirea raportului de investigare detaliată și evaluare a riscului, următoarele:a) în cazul în care concentrația unuia sau mai multor poluanți se situează sub valorile pragului de alertă pentru folosința sensibilă a terenurilor, nu se stabilesc măsuri speciale și situl potențial contaminat este încadrat ca „sit adecvat pentru orice folosință“;b) în cazul în care concentrația unuia sau mai multor poluanți depășește valorile pragului de alertă pentru folosința mai puțin sensibilă a terenurilor, dar nu atinge valorile pragului de intervenție, situl potențial contaminat este încadrat ca „sit adecvat pentru folosința mai puțin sensibilă“. În această situație, terenul intră sub interdicția oricărui tip de folosință sensibilă;c) în cazul în care concentrația unuia sau mai multor poluanți depășește valorile pragului de alertă pentru folosința sensibilă a terenurilor, dar nu atinge valorile pragului de intervenție, situl potențial contaminat este încadrat ca „sit contaminat“;d) în cazul în care concentrația unuia sau mai multor poluanți depășește valorile pragului de intervenție pentru folosința mai puțin sensibilă a terenului, situl potențial contaminat este încadrat ca „sit contaminat“.(2) În cazul schimbării regimului juridic al terenului pe care s-a desfășurat sau se desfășoară o activitate cu potențial de contaminare, deținătorul acestuia are obligația de a pune la dispoziția potențialului cumpărător raportul de investigare detaliată și evaluare a riscului sitului potențial contaminat însoțit de decizia agenției județene pentru protecția mediului, în conformitate cu prevederile alin. (1).  +  Articolul 31(1) Agenția județeană pentru protecția mediului include siturile încadrate ca situri contaminate, în conformitate cu art. 30 alin. (1) lit. c) și d), în lista județeană a siturilor contaminate, realizată și administrată de către aceasta.(2) Lista siturilor contaminate reprezintă situația la nivel județean a siturilor contaminate, care este actualizată permanent și accesibilă publicului.(3) Fiecare agenție județeană pentru protecția mediului va transmite lista județeană a siturilor contaminate către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în vederea centralizării.(4) Inventarul național este realizat de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, republicată.  +  Articolul 32(1) Orice decizie a agenției județene pentru protecția mediului referitoare la siturile potențial contaminate, contaminate și remediate este inclusă în lista județeană și ulterior în inventarul național de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului.(2) Agenția Națională pentru Protecția Mediului, prin agențiile județene pentru protecția mediului, solicită oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, în baza deciziei emise conform art. 21 alin. (1) sau art. 30 alin. (1), notarea în cartea funciară aferentă fiecărui imobil afectat a încadrării acestuia ca: sit potențial contaminat adecvat pentru folosința mai puțin sensibilă, sit adecvat pentru orice folosință, sit adecvat pentru folosința mai puțin sensibilă și interzis pentru folosința sensibilă sau sit contaminat, după caz.(3) Deciziile prevăzute la alin. (2) se transmit către oficiile de cadastru și publicitate imobiliară în termen de 15 zile lucrătoare de la includerea în inventarul național.  +  Capitolul VIII Prioritizarea siturilor contaminate  +  Articolul 33(1) Agenția Națională pentru Protecția Mediului acordă un scor de risc fiecărui sit contaminat cuprins în lista națională a siturilor contaminate.(2) Pe baza scorului de risc, Agenția Națională pentru Protecția Mediului prioritizează la nivel național siturile contaminate în vederea realizării proiectelor de remediere ce sunt finanțate pe baza criteriilor de selecție considerând eligibilitatea și relevanța acestora.(3) Modul de calcul al scorului de risc se stabilește prin metodologia de remediere a siturilor contaminate, prevăzută la art. 36.  +  Capitolul IX Remedierea sitului declarat contaminat  +  Articolul 34Remedierea siturilor contaminate constă în aplicarea unor măsuri fezabile din punct de vedere tehnic și economic, astfel încât să se elimine riscul asupra sănătății umane și mediului, ținând cont de utilizarea prezentă și viitoare a sitului contaminat, precum și de potențialul de dezvoltare al zonei.  +  Articolul 35(1) Agenția județeană pentru protecția mediului decide, potrivit anexei nr. 8, remedierea siturilor declarate contaminate în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. d) și notifică deținătorul de teren/operatorul economic cu privire la obligația efectuării remedierii.(2) Agenția județeană pentru protecția mediului decide, potrivit anexelor nr. 8 și 9, remedierea sau schimbarea folosinței siturilor declarate contaminate în conformitate cu art. 30 alin. (1) lit. c) și notifică deținătorul de teren/operatorul economic cu privire la obligația efectuării remedierii sau a schimbării folosinței terenului din sensibilă în mai puțin sensibilă.(3) În conformitate cu prevederile alin. (2), agenția județeană pentru protecția mediului stabilește împreună cu operatorul economic sau deținătorul de teren cea mai fezabilă modalitate din punct de vedere tehnic, economic și al protecției mediului și emite decizia de remediere sau schimbare a folosinței sitului în funcție de modalitatea stabilită.  +  Articolul 36Metodologia de remediere a siturilor contaminate se aprobă prin ordin comun al conducătorilor autorității publice centrale pentru protecția mediului, autorității publice centrale pentru ape și păduri și autorității publice centrale pentru dezvoltare regională și administrație publică.  +  Articolul 37(1) În baza deciziei agenției județene pentru protecția mediului, prevăzută la art. 35 alin. (1), operatorul economic sau deținătorul de teren are obligația de a elabora studiul de fezabilitate și proiectul de remediere, în termenul stabilit de către autoritatea competentă pentru protecția mediului.(2) În baza deciziei agenției județene pentru protecția mediului, prevăzută la art. 35 alin. (3), operatorul economic sau deținătorul de teren are obligația de a elabora studiul de fezabilitate și proiectul de remediere sau de a schimba folosința sitului.(3) Schimbarea folosinței siturilor contaminate se realizează în baza documentațiilor de urbanism elaborate, avizate și aprobate potrivit legii.(4) Operatorul economic/Deținătorul de teren are obligația de a transmite agenției județene pentru protecția mediului care a stabilit necesitatea realizării acestei etape studiul de fezabilitate și proiectul de remediere.(5) Agenția județeană pentru protecția mediului analizează și aprobă proiectul de remediere.(6) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, prin unitățile din subordine, monitorizează și controlează aplicarea măsurilor cuprinse în proiectul de remediere.  +  Articolul 38Poluatorul are obligația de a suporta costurile de remediere a siturilor contaminate ce fac obiectul unui studiu de fezabilitate și al unui proiect de remediere, elaborate după realizarea investigării detaliate și evaluării riscului.  +  Articolul 39(1) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a institui regimul de restricție potrivit anexei nr. 10 pentru toate siturile contaminate și de a realiza sisteme de bariere fizice și vizuale de avertizare și conștientizare pentru aplicarea regimului de restricție în cazul siturilor contaminate orfane.(2) Până la finalizarea lucrărilor de remediere, deținătorul de teren sau operatorul economic are obligația de a realiza sisteme de bariere fizice și vizuale de avertizare și conștientizare și de a lua măsuri pentru eliminarea oricărui risc pentru sănătatea umană și mediu.(3) Sistemul de avertizare și conștientizare include o pictogramă în chenar roșu utilizată pentru toate tipurile de situri contaminate inscripționată „sit contaminat cu risc pentru sănătatea umană și mediu“. Pictograma se amplasează pe limita sitului contaminat.(4) Autoritatea competentă de control și inspecție în domeniul protecției mediului verifică amplasamentul și întocmește un proces-verbal în care se consemnează rezultatele verificării și îndeplinirea cerințelor de conformare cu prevederile prezentei legi.(5) La finalizarea proiectului de remediere și în urma avizării certificatului prevăzut în anexa nr. 12, agenția județeană pentru protecția mediului notifică autoritățile administrației publice locale asupra ridicării restricției în vederea reutilizării terenului, precum și oficiile de cadastru și publicitate imobiliară în vederea radierii din cartea funciară a restricției de utilizare, potrivit anexei nr. 11.  +  Articolul 40(1) După încheierea proiectului de remediere este asigurată monitorizarea sitului.(2) Perioada de monitorizare postremediere se stabilește prin metodologia de remediere a siturilor contaminate, prevăzută la art. 36.  +  Articolul 41(1) Pentru situri contaminate orfane lucrările de remediere se finanțează din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale pe a căror rază administrativă este situat situl, din veniturile proprii ale acestora și din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale și/sau din fonduri structurale și de coeziune, prin proiecte aprobate spre finanțare, în conformitate cu regulile de implementare a acestor fonduri, precum și din alte surse legal constituite, după trecerea acestora în proprietatea unităților administrativ-teritoriale.(2) Finanțarea lucrărilor de monitorizare postremediere a siturilor contaminate este suportată de către operatorul economic sau de către deținătorul de teren în conformitate cu principiul „poluatorul plătește“.(3) Pentru situri contaminate orfane, lucrările de monitorizare postremediere se finanțează din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale pe a căror rază administrativă este situat situl, din veniturile proprii ale acestora și din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale și/sau din fonduri structurale și de coeziune, prin proiecte aprobate spre finanțare, în conformitate cu regulile de implementare a acestor fonduri, precum și din alte surse legal constituite, după trecerea acestora în proprietatea unităților administrativ-teritoriale.(4) În completarea surselor de finanțare prevăzute la alin. (1) și (3), Administrația Fondului pentru Mediu poate aloca sume pentru remediere și monitorizare postremediere.  +  Articolul 42În cazul în care contaminarea este cauzată de mai mulți operatori economici, ponderile de participare la costul total al remedierii și monitorizării postremediere se stabilesc în cadrul studiului de fezabilitate și/sau al proiectului de remediere.  +  Articolul 43(1) În cazul poluării cu substanțe și amestecuri chimice periculoase, cauzate de nerespectarea regimului acestora, costurile măsurilor de remediere și monitorizarea post-remediere a siturilor contaminate sunt suportate, după caz, de producătorul, transportatorul sau utilizatorul substanțelor și amestecurilor chimice periculoase.(2) Comisarii și persoanele împuternicite din cadrul Gărzii Naționale de Mediu constată poluarea prevăzută la alin. (1).(3) Litigiile generate de contaminarea solului se soluționează de către instanțele judecătorești competente, conform legislației în vigoare.  +  Capitolul X Remedierea siturilor contaminate localizate în zona de frontieră  +  Articolul 44În cazul în care o sursă de contaminare aflată pe teritoriul României afectează teritoriul unui stat vecin, precum și în cazul în care sursa de contaminare se află pe teritoriul unui stat vecin și afectează teritoriul României, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului acționează pe bază de reciprocitate și în condiții de echivalență, în conformitate cu acordurile și convențiile la care România este parte și cu legislația națională specifică în domeniu.  +  Capitolul XI Informarea publicului  +  Articolul 45(1) Orice persoană, fizică sau juridică, afectată sau susceptibil a fi afectată de o contaminare provenită de la un teren are dreptul să fie informată și să se adreseze autorității competente pentru protecția mediului pentru luarea măsurilor de prevenire sau remediere.(2) Agenția Națională pentru Protecția Mediului publică pe pagina proprie de internet principalele consecințe ale contaminării solului, care constau în:a) impact asupra sănătății populației care locuiește pe siturile contaminate sau în vecinătatea acestora prin expunerea pe diferite căi la poluanții existenți pe siturile respective;b) contaminarea apelor de suprafață, în principal prin migrarea poluanților;c) contaminarea apelor subterane și, în consecință, a apei potabile, dacă aceasta este extrasă din apele subterane;d) impact asupra stării de sănătate a populației prin consum de apă potabilă a cărei sursă se află pe un sit contaminat sau tranzitează un sit contaminat;e) riscuri pentru flora și fauna de pe siturile contaminate sau din vecinătatea acestora, conducând la pierderea biodiversității și a activității biologice;f) pierderea fertilității solului datorată întreruperii sau perturbării ciclurilor de nutrienți;g) restricții în utilizarea terenurilor și împiedicarea dezvoltării viitoare a zonelor respective și reducerea suprafețelor de sol productiv valoros pentru alte activități;h) deprecierea valorii terenurilor.(3) Informațiile privind inventarul siturilor potențial contaminate, siturilor contaminate și siturilor remediate sunt puse la dispoziția publicului cu titlu gratuit.(4) Toate informațiile furnizate publicului trebuie să fie clare, inteligibile și accesibile.  +  Capitolul XII Sancțiuni  +  Articolul 46(1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, neîndeplinirea obligațiilor ce le revin autorităților administrației publice locale, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) și (3) și art. 39 alin. (1);b) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice și de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice, încălcarea dispozițiilor art. 9, art. 14, art. 15 alin. (1), art. 17, art. 23, art. 24 alin. (1), art. 28, art. 37 alin. (1), (2) și (4), art. 38, art. 39 alin. (2), art. 41 alin. (2) și art. 43 alin. (1);c) cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei, încălcarea dispozițiilor art. 21 alin. (6) și art. 30 alin. (2).(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se realizează, după caz, de către comisari și persoane împuternicite din cadrul Gărzii Naționale de Mediu.(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.  +  Articolul 47Dispozițiile art. 46 referitoare la contravenții se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul XIII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 48(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 26 noiembrie 2007, și Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2007 privind modalitățile de investigare și evaluare a poluării solului și subsolului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 23 noiembrie 2007.(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, sintagmele „sit contaminat istoric“ și „sit potențial contaminat istoric“ utilizate în tot cuprinsul Strategiei Naționale și Planului Național pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 683/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 31 august 2015, se înlocuiesc cu sintagmele „sit contaminat“ și „sit potențial contaminat“. (3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, sintagma „investigare istorică“ utilizată în tot cuprinsul Strategiei Naționale și Planului Național pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 683/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 31 august 2015, se elimină.(4) Prevederile alin. (2) nu afectează proiectele care vizează decontaminarea siturilor poluate istoric propuse pentru finanțare prin Programul operațional sectorial Infrastructură mare 2014-2020, Axa prioritară 4, Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul specific 4.3 Reducerea suprafețelor poluate istoric.  +  Articolul 49Dispozițiile art. 46 referitoare la contravenții intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 50(1) Lista siturilor potențial contaminate prevăzută la art. 7 alin. (2) se transmite în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(2) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului elaborează metodologia de investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminate. precum și metodologia de remediere a siturilor contaminate.  +  Articolul 51Situațiile juridice născute sub reglementarea Hotărârii Guvernului nr. 1.403/2007 și a Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2007 sunt supuse prevederilor legale respective dacă a fost demarată aplicarea măsurilor cuprinse în proiectul de remediere a unui sit contaminat.  +  Articolul 52Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 25 aprilie 2019.Nr. 74.  +  Anexa nr. 1
  LISTA
  activităților antropice cu potențial de contaminare a solului
  a) activitățile prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare; b) activitatea de gestionare a deșeurilor din industriile extractive, astfel cum sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive, dar excluzând activitatea de gestionare a deșeurilor inerte, turbă și soluri nepoluate;c) utilizarea, manipularea și stocarea de substanțe periculoase care au loc sau au avut loc în zonele din aeroporturi, porturi și depouri feroviare, precum și pe terenurile aflate în administrarea instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională;d) activitatea de depozitare a deșeurilor în depozitele de deșeuri așa cum sunt definite în Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;e) activitățile desfășurate în stațiile de alimentare și distribuție carburanți;f) spălarea, curățarea și vopsirea textilelor și blănurilor;g) activitatea de colectare și tratare a apelor uzate;h) activitățile desfășurate în stațiile de pompare, puncte de transfer, îmbinări și zone în care au fost raportate scurgeri din conductele pentru transportul substanțelor periculoase;i) activitățile de extracție a petrolului prin lucrări specifice.
   +  Anexa nr. 2
  CONȚINUTUL-CADRU
  al raportului investigării preliminare pentru siturile potențial contaminate
  Conținutul-cadru raportului investigării preliminare pentru siturile potențial contaminate cuprinde, după caz, următoarele informații:a) numele și locația sitului, suprafața și limitele acestuia, inclusiv coordonate în Sistemul Național de Proiecție Stereografică 1970;b) descrierea geografică a sitului, istoricul acestuia și al zonelor înconjurătoare, inclusiv geologia, hidrologia și hidrogeologia, dacă este cazul;c) vizita pe teren pentru colectarea informațiilor, în cadrul căreia sunt realizate observații detaliate despre sit și zonele adiacente ale acestuia;d) fotografii de arhivă, ortofotoplanuri, fotografii/releveul fotografic al situației existente;e) interviuri cu foști/actuali angajați și/sau rezidenți în zonă, deținători, administratori, utilizatori;f) alte investigări, studii, documentații de mediu/acte de reglementare anterioare existente pentru situl studiat;g) analiza hărților istorice și curente ale sitului și ale zonei aflate în vecinătatea acestuia;h) identificarea surselor de contaminare reală sau potențială, căi și receptori;i) utilizarea prezentă, anterioară și viitoare a sitului;j) utilizarea prezentă și anterioară a terenurilor din imediata vecinătate a sitului;k) detalii, dacă este cazul, ale incidentelor, scurgerilor sau deversărilor de substanțe poluatoare pe situl în cauză;l) informații referitoare la gestionarea deșeurilor și la practicile de depozitare/eliminare;m) detaliile referitoare la captări de apă, drenare, instalații de tratare, preepurare, epurare;n) informații referitoare la activitățile de minerit, de extracție sau de terasare a unor zone;o) conștientizarea tuturor receptorilor potențiali atât de pe sit, cât și din vecinătatea acestuia;p) alte informații relevante.
   +  Anexa nr. 3
  CHESTIONAR
  pentru deținătorii siturilor potențial contaminate identificate
  Deținător, date de identificare și contact:Adresa sitului potențial contaminat:Informații privind istoricul sitului, utilizarea acestuia și a construcțiilor de pe sit:
  Care este utilizarea prezentă a sitului?Zona rezidențială sau de locuitAgricolăComercialăIndustrialăAltă utilizare
  Care este utilizarea viitoare a sitului?Zona rezidențială sau de locuitAgricolăComercialăIndustrialăAltă utilizare
  Care a fost ultima utilizare a sitului?Zona rezidențială sau de locuitAgricolăComercialăIndustrialăAltă utilizare
  A fost schimbată utilizarea sitului? (a se utiliza categoriile de mai sus)DinCătreNu dețin informații.
  Există surse de apă de suprafață (inclusiv canale de scurgere, iazuri, cursuri de apă, lacuri, izvoare) pe sit? (În caz afirmativ, vă rugăm să oferiți detalii.)DaNu
  În cazul în care au existat/există clădiri/construcții pe sit pentru ce scop au fost/sunt utilizate? (Vă rugăm precizați, dacă este cazul.)
  Au fost depozitate substanțe chimice/combustibili pe sit? (Bifați cu X.)DaNu
  Au existat pierderi/scurgeri de combustibil sau substanțe chimice? (Bifați cu X.)DaNu
  În cazul în care ați răspuns „Da“ la oricare dintre cele de mai sus, vă rugăm să precizați tipul de combustibil/substanțe chimice, metoda și locul de depozitare a combustibilului/substanțelor chimice și detalii cu privire la orice deversări, inclusiv cantități și acțiuni întreprinse.
  Au existat alte incidente de poluare, fie raportate sau neraportate?DaNuRaportateNeraportate
  Utilizarea terenului adiacent sitului potențial contaminat (pe o distanță de 1.000 m în jurul terenului potențial contaminat, măsurată de la limitele de proprietate ale terenului în cauză și determinate de limitele cadastrale)
  Care este utilizarea prezentă a terenului adiacent sitului potențial contaminat?Zona rezidențială sau de locuitAgricolăComercialăIndustrialăAltă utilizare
  Care a fost ultima utilizare a terenului adiacent sitului potențial contaminat?Zona rezidențială sau de locuitAgricolăComercialăIndustrialăAltă utilizare
  Există surse de apă de suprafață (inclusiv canalele de scurgere, iazuri, cursuri de apă, lacuri, izvoare) pe terenul adiacent sitului potențial contaminat? (În caz afirmativ, vă rugăm să oferiți detalii.)DaNu
   +  Anexa nr. 4
  CHESTIONAR
  pentru operatorii economici care își desfășoară activitatea pe un sit potențial contaminat
  A. Informații despre elaboratorul chestionarului privind situl potențial contaminat 1) Data elaborării: ............................................................................... 2) Reprezentând pe: ...........................................................................3) Numele elaboratorului: ................................................................... 4) Organizație/Societate: .................................................................... 5) Cod poștal ...................................................................................... 6) Oraș: ............................................................................................... 7) Telefon: ........................................................................................... 8) E-mail: ............................................................................................ 9) Denumirea Agenției pentru Protecția Mediului ...............................
  B. Informații generale despre situl potențial contaminat 10) Denumirea sitului: ......................................................................... 11) Adresa: .......................................................................................... 12) Cod poștal: .................................................................................... 13) Oraș: ............................................................................................. 14) Număr cadastral/topografic și nr. de carte funciară: ...................... 15) Județ: ............................................................................................ 16) Localitatea: ....................................................................................17) Suprafața determinată a sitului: ......... hectare 18) Statutul sitului:  Funcțional  Nefuncțional 19) Coordonatele sitului în Sistemul Național de Proiecție Stereografică 1970: a) coordonata X: ...... b) coordonata Y: ......
  A se completa de către Agenția pentru Protecția Mediului: Număr de identificare a sitului: ..........................
  C. Operator economic - informații20) Indicați actualii și foștii operatori:
  Nr. crt.a) Tip de operator economic^*b) Numele operatorului economicc) Adresad) Cod poștale) Comuna/ Orașf) Operator economic din anulg) Operator economic până în anul
  1.
  2.
  3.
  ^* 1. Statul/Primăria 2. Persoană juridică 3. Persoană fizică 4. Coproprietate 5. Orfan.
  D. Acte de reglementare (avize, acorduri, autorizații)21) Indicați toate actele de mediu:
  Nr. crt.a) Actul emisb) Anul emiteriic) Numărul de înregistrare
  1. Acord de mediu
  2. Autorizație de mediu
  3. Autorizație integrată de mediu
  4. Aviz de mediu
  E. Activități la sit
  22) Tipul de activități prezente și trecute desfășurate la sit ACTIVITĂȚI PRINCIPALE*23) Tipul de activități prezente și trecute desfășurate la sit ACTIVITĂȚI SECUNDARE*
  1.1.
  2.2.
  3.3.
  4.4.
  5.5.
  * A se alege din lista codurilor CAEN.
  24) Substanțe chimice folosite25) Produse (secundare) folosite sau produse26) Deșeuri produse la sit27) Deșeuri depozitate/deversate (temporar ori permanent)
   Metale grele - compuși  Compuși anorganici  Produse petroliere  Alte hidrocarburi  Dizolvanți  Compuși halogenați  Pesticide  Dioxină și furani  Azbest  Fenoli  Ftalați  Altele Metale grele - compuși Compuși anorganici Produse petroliere Alte hidrocarburi Dizolvanți Compuși halogenați Pesticide Dioxină și furani Azbest Fenoli Ftalați Altele Metale grele - compuși Compuși anorganici Produse petroliere Alte hidrocarburi Dizolvanți Compuși halogenați Pesticide Dioxină și furani Azbest Fenoli Ftalați Altele la sit  în afara sitului
  28) Activități desfășurate sau în curs de desfășurare la situl potențial contaminat
  Detaliați, dacă este cazul ……………………………………………………………..
  29) Accidente ecologice, deversări accidentale, poluări accidentale? [] Da [] Nua) Dacă da, detaliați: ..........................b) Data aproximativă: .........................c) Măsuri de intervenție? [] Da []Nud) Dacă da, ce măsuri?
  F. Caracteristicile sitului30) Adâncimea la care se găsește pânza freatică?[] 0-5 m[] 5-10 m[] 10-20 m[] >20 m31) Caracterizarea hidrogeologică a locației sitului^**:[] Bazin hidrografic[] Corp de apă subteran^** În cazul suprapunerii bazinului peste roci solubile (calcare, dolomit, gips, cretă, sare etc.), limitele bazinului hidrografic (drenajul de suprafață) nu se suprapun întotdeauna cu limitele bazinului hidrogeologic (drenajul subteran).32) Tip de sol predominant la suprafață (0-10 metri adâncime):[] Pietriș[] Nisip[] Argilă[] Rocă33) Folosința pânzei freatice (pe o rază de 2.000 metri):[] Industrie[] Apa menajeră[] Agricultură[] Creșterea animalelor[] Niciuna34) Distanța până la cel mai apropiat punct de extracție (foraj, pompă și/sau fântână):[] la sit[] 0-1 km[] 1-2 km[] 2-3 km[] >3 km35) Tipuri de ape de suprafață pe o rază de 500 metri în afara sitului:[] Mare[] Lac[] Baltă[] Canal (sector artificial de curs de apă)[] Râu[] Izvor/pârâu36) Folosința apei de suprafață (4.000 metri aval): [] Industrie[] Apa potabilă[] Agricultură[] Creșterea animalelor[] Recreație[] Piscicultură[] Niciuna37) Indicați de câte ori a fost inundată zona în ultimii 20 de ani:[] 0[] 1-5[] 5-10[] >1038) Utilizarea prezentă a terenului:[] Rezidențială[] Industrială[] Agricolă[] Comercială[] Altă utilizare39) Utilizarea terenului adiacent sitului potențial contaminat (pe o distanță de 1.000 metri în jurul terenului potențial contaminat, măsurată de la limitele de proprietate ale terenului în cauză și determinate de limitele cadastrale) [] Rezidențială[] Industrială[] Agricolă[] Comercială[] Altă utilizare40) Distanța până la cel mai apropiat locuitor? [] 0-1 km[] 1-2 km[] 2-3 km[] >3 km41) Distanța până la cea mai apropiată zonă protejată? [] 0-1 km[] 1-2 km[] 2-3 km[] >3 km42) Emisii în aer posibile? [] Da [] NuG. Studii efectuate la situl potențial contaminat
  43) Indicați studiile efectuate la sit:  Niciun studiu  Investigare preliminară  Memoriu tehnic  Investigare detaliată și evaluarea riscului  Evaluarea impactului asupra mediului (EIA)  Evaluarea strategică de mediu (SEA)  Bilanț de mediu (nivel 0)  Raport remediere și evaluarea de risc  Bilanț de mediu (nivel 1)  Evaluarea finalizării acțiunilor pentru remediere  Bilanț de mediu (nivel 2)  Monitorizare44) Există contaminare observată sau confirmată la sit? Sol Ape subterane Ape de suprafață Aer
  H. Alte informații semnificative:
   +  Anexa nr. 5
  ANTET Autoritatea competentă pentru protecția mediului

  DECIZIE
  privind încadrarea sitului potențial contaminat ca urmare a raportului de investigare preliminară
  Decizie nr. ................ din data ..................
  Ca urmare a concluziilor raportului de investigare preliminară elaborat de ....................... în data ......................... și luându-se în considerare utilizarea prezentă și viitoare a sitului potențial contaminat cunoscut sub denumirea ............. în suprafață de …………, situat în ........, înscris în Cartea funciară nr. ......., identificat cu numărul cadastral/numerele cadastrale ............, deținut în proprietate/în folosință de către ...........(numele/denumirea deținătorului sitului potențial contaminat/operatorului economic)......., cu sediul în ....(adresa completă)......, cod unic de înregistrare ........, Agenția Județeană pentru Protecția Mediului …...........
  DECIDE
  încadrarea sitului potențial contaminat potrivit art. 21 alin. (1) din Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate ca sit „adecvat pentru folosința mai puțin sensibilă“.
   +  Anexa nr. 6
  ANTET Autoritatea competentă pentru protecția mediului

  DECIZIE
  privind efectuarea etapei de investigare detaliată și evaluare a riscului asupra sitului potențial contaminat
  Decizie nr. ................ din data ..................
  Ca urmare a concluziilor raportului de investigare preliminară elaborat de ....................... în data .......................... și luându-se în considerare utilizarea prezentă și viitoare a sitului potențial contaminat cunoscut sub denumirea ........ în suprafață de ........, situat în .........., înscris în Cartea funciară nr. ……………, identificat cu numărul cadastral/numerele cadastrale ............, deținut în proprietate/în folosință de către ………..(numele/denumirea deținătorului sitului potențial contaminat/operatorului economic)........, cu sediul în ....(adresa completă)..., cod unic de înregistrare ....................., Agenția Județeană pentru Protecția Mediului ………
  DECIDE
  efectuarea etapei de investigare detaliată și evaluare a riscului potrivit art. 21 alin. (......)* din Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate. * Potrivit art. 21 alin. (2), (3) sau (4), în funcție de caz.
   +  Anexa nr. 7
  ANTET Autoritatea competentă pentru protecția mediului

  DECIZIE
  privind încadrarea sitului potențial contaminat ca urmare a raportului de investigare detaliată și evaluare a riscului
  Decizie nr. ................ din data ..................
  Ca urmare a concluziilor raportului de investigare detaliată și evaluare a riscului elaborat de ......................... în data ................. și luându-se în considerare utilizarea prezentă și viitoare a sitului potențial contaminat cunoscut sub denumirea ......... în suprafață de ......, situat în ......., înscris în Cartea funciară nr. ......., identificat cu numărul cadastral/numerele cadastrale ......., deținut în proprietate/în folosință de către ......(numele/denumirea deținătorului sitului potențial contaminat/operatorului economic)......, cu sediul în ....(adresa completă)..., cod unic de înregistrare ..........., Agenția Județeană pentru Protecția Mediului ........
  DECIDE
  încadrarea sitului potențial contaminat în conformitate cu art. 30 alin. (...)* din Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate ca sit. ** ..................... * Art. 30 alin. (1) lit. a), b), c) sau d) din Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate, după caz.** Potrivit art. 30 alin. (1) lit. a), b), c) sau d): „adecvat pentru orice folosință“/„adecvat pentru folosința mai puțin sensibilă și interzis pentru folosința sensibilă“/„contaminat“, după caz.
   +  Anexa nr. 8
  ANTET Autoritatea competentă pentru protecția mediului

  DECIZIE
  privind remedierea sitului contaminat
  Decizie nr. ................ din data ..................
  În conformitate cu art. 35 alin. (1) și (2) din Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate și luându-se în considerare utilizarea prezentă și viitoare a sitului declarat contaminat cunoscut sub denumirea ...... în suprafață de ......, situat în ........, înscris în Cartea funciară nr. ......., identificat cu numărul cadastral/numerele cadastrale ......., deținut în proprietate/în folosință de către ........(numele/denumirea deținătorului sitului contaminat/operatorului economic)........, cu sediul în .....(adresa completă)........, cod unic de înregistrare ...........…, Agenția Județeană pentru Protecția Mediului …........
  DECIDE
  remedierea sitului contaminat.
   +  Anexa nr. 9
  ANTET Autoritatea competentă pentru protecția mediului

  DECIZIE
  privind schimbarea folosinței sitului contaminat
  Decizie nr. ................ din data ..................
  În conformitate cu art. 35 alin. (2) din Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate și luându-se în considerare utilizarea prezentă și viitoare a sitului declarat contaminat cunoscut sub denumirea .............. în suprafață de ........, situat în ........, înscris în Cartea funciară nr. ......, identificat cu numărul cadastral/numerele cadastrale ......, deținut în proprietate/în folosință de către ..........(numele/denumirea deținătorului sitului contaminat/operatorului economic)..........., cu sediul în ....(adresa completă)...., cod unic de înregistrare ........., Agenția Județeană pentru Protecția Mediului ….........
  DECIDE
  schimbarea folosinței sitului contaminat.
   +  Anexa nr. 10
  ANTET Autoritatea competentă pentru protecția mediului

  Notificare de impunere a restricției de utilizare
  NOTIFICARE
  Nr ...../.....
  privind impunerea regimului de restricție de utilizare a sitului contaminat
  Către: Primăria …….Având în vedere Decizia nr. ..... din .../...., emisă de către Agenția pentru Protecția Mediului ............., decizie luată ca urmare a concluziilor raportului de investigare detaliată și evaluare a riscului prin care situl respectiv în suprafață de ........, situat în ........., înscris în Cartea funciară nr. ......, identificat cu numărul cadastral/numerele cadastrale ........, deținut în proprietate/în folosință de către …...(numele/denumirea deținătorului sitului contaminat/operatorului economic)..........,cu sediul în ...(adresa completă)..., cod unic de înregistrare .........., a fost încadrat ca sit contaminat potrivit art. 30 alin. (1) lit. …)*) din Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate, formulăm următoarea*) Art. 30 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate.
  NOTIFICARE.
  1. Pentru situl denumit ..................... declarat sit contaminat se instituie regimul de restricție până la finalizarea măsurilor de remediere.2. Aplicarea regimului de restricție cade în sarcina Primăriei ..........…….. și se va realiza prin implantarea de:a) bariere fizice, dacă situl contaminat nu este împrejmuit;b) panouri de avertizare, având următorul conținut: „SIT CONTAMINAT CU RISC PENTRU SĂNĂTATEA UMANĂ ȘI MEDIU“.3. Restricția de utilizare se înscrie în documentele din cadrul primăriei.Primăria transmite Decizia nr. ...... din ....../......, emisă de către Agenția pentru Protecția Mediului ................ Oficiului de cadastru și publicitate imobiliară în raza căruia este situat situl contaminat, în vederea notării în cartea funciară a restricției de utilizare a sitului contaminat.4. Ridicarea regimului de restricție se va face după notificarea prin care autoritatea competentă pentru protecția mediului va anunța primăria cu privire la îndeplinirea obiectivelor de remediere.Anexăm prezentei notificări în 2 (două) exemplare Decizia nr. ...... din ....../......,.emisă de către Agenția pentru Protecția Mediului ................. .
  Numele, prenumele și funcția: ..............
  Semnătura: ..............
  Ștampila: ..............
   +  Anexa nr. 11
  ANTET Autoritatea competentă pentru protecția mediului
  Notificare de ridicare a restricției de utilizare
  NOTIFICARE
  Nr. ....../......
  privind ridicarea regimului de restricție a sitului remediat
  Către: Primăria ……….. Având în vedere Decizia nr. ...... din ........../............., emisă de către Agenția pentru Protecția Mediului .................., decizie luată ca urmare a analizei raportului de remediere intitulat ........., prin care situl contaminat denumit ........................., în suprafață de ......, situat în ......., înscris în Cartea funciară ......, identificat cu numărul cadastral/numerele cadastrale ..........., deținut în proprietate/în folosință de către .......(numele/denumirea deținătorului)........, cu sediul în ...(adresa completă).., cod unic de înregistrare ......................., având Notificarea nr. ........ privind impunerea regimului de restricție de utilizare a sitului contaminat, a fost declarat drept sit remediat, formulăm următoarea
  NOTIFICARE.
  1. Pentru situl denumit ...................... declarat ca sit remediat prin Notificarea Agenției pentru Protecția Mediului ................ nr. ....... din ................ se ridică regimul de restricție, având în vedere finalizarea măsurilor de remediere. 2. Ridicarea regimului de restricție se înscrie în documentele din cadrul Primăriei …… . Primăria ….……. transmite Notificarea nr. …. din …./….., emisă ……… de către Agenția pentru Protecția Mediului …......…Oficiului de cadastru și publicitate imobiliară în raza căruia este situat situl remediat în vederea radierii din cartea funciară a restricției de utilizare. Numele, prenumele și funcția:Semnătura:Ștampila:Data:
   +  Anexa nr. 12
  Certificat de încheiere a lucrărilor de remediere
  Prin prezentul se atestă că lucrările de remediere de pe situl cunoscut sub denumirea de .........., amplasat în ......, înscris în Cartea funciară nr. …......., cu numărul cadastral/numerele cadastrale ......, cu referire la solicitarea de eliberare a certificatului de urbanism pentru construirea pe situl menționat ..........., au fost efectuate în perioada .......... și ......... de către* .......... și au fost încheiate conform condițiilor convenite în documentul nr. de înregistrare ......... din data …..... și a amendamentelor agreate ulterior nr. de înregistrare ........... din data ..........., care au fost menite să permită protecția tuturor receptorilor identificați împotriva contaminărilor de pe sit* ........... .Semnătura**: Data:Nume:Funcție:Nume companie:Adresă companie: * Se completează de către deținătorul terenului cu denumirea planului de remediere, denumirea societăților care au executat fiecare tip de lucrare de remediere, lista poluanților și receptorilor identificați.** Se certifică sub semnătură de către deținătorul terenului și se avizează de către APM.
  -------