LEGE nr. 71 din 22 aprilie 2019privind societățile mutuale de asigurare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 24 aprilie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Obiectul și domeniul de aplicare(1) În vederea desfășurării activității de asigurare în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice, persoanele juridice și/sau entitățile fără personalitate juridică înființate potrivit legii se pot asocia și pot constitui pe teritoriul României societăți mutuale de asigurare, cu personalitate juridică, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi.(2) Societățile mutuale dobândesc autorizația pentru desfășurarea activității de asigurare, funcționează și sunt supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în condițiile prezentei legi, ale prevederilor legale, așa cum acestea sunt definite la art. 1 alin. (2) pct. 37 din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi.(3) Prezenta lege reglementează:a) constituirea și organizarea societăților mutuale prevăzute la art. 1 alin. (2) pct. 56 lit. b), coroborat cu art. 1 alin. (1) din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare;b) cerințe specifice societăților mutuale privind autorizarea, funcționarea, fuziunea, divizarea, modificarea formei juridice în societăți de asigurare pe acțiuni, dizolvarea, lichidarea și alte aspecte privind activitatea acestora.  +  Articolul 2DefinițiiTermenii și expresiile utilizate în prezenta lege au semnificațiile prevăzute în Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și următoarele semnificații:a) contribuție fixă sau variabilă - suma fixă sau variabilă datorată de membrii societăților mutuale pentru asigurarea riscurilor, cu titlu de primă de asigurare, pentru încheierea contractului de asigurare;b) contribuție suplimentară - suma suplimentară pe care societățile mutuale o pot solicita fiecăruia dintre membrii acestora în situația în care totalul resurselor financiare disponibile pentru plata despăgubirilor și a indemnizațiilor de asigurare nu ar acoperi obligațiile rezultate din contractele de asigurare, conform prevederilor legale, ori în situația nerespectării cerințelor de solvabilitate și/sau privind indicatorii de prudență în activitatea de asigurare conform prevederilor legale;c) fond inițial - fond stabilit prin actul constitutiv, constituit la dispoziția societății mutuale prin aporturi în numerar ale membrilor fondatori în vederea constituirii și finanțării activității societății;d) fond de echilibrare pentru situații nefavorabile - fond constituit prin alocări din excedentul anual al societății mutuale, conform prevederilor actului constitutiv, în scopul acoperirii eventualelor pierderi rezultate din activitatea societății; e) fond de rezervă liber - suma dintre fondul inițial și fondul de echilibrare pentru situații nefavorabile; f) membru - persoană fizică sau juridică ori entitate fără personalitate juridică înființată potrivit legii care se asociază în societăți mutuale, fie la data constituirii acestora, ca membru fondator, fie ulterior autorizării societăților mutuale, în condițiile prezentei legi; g) societate mutuală de asigurare - persoană juridică fără scop lucrativ, cu un număr nelimitat și variabil de membri, constituită conform prezentei legi, având ca obiect desfășurarea activității de asigurare conform prevederilor Legii nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, și care se finanțează, în principal, prin contribuțiile membrilor;h) entitate fără personalitate juridică - formă de organizare constituită în baza unui contract de societate potrivit dreptului comun sau în baza dispozițiilor unor legi speciale, fără personalitate juridică, având ca scop desfășurarea de activități de producție, comerț, prestări de servicii, agricole ori exercitarea unor profesii reglementate sau liberale.  +  Capitolul II Constituirea și organizarea societăților mutuale  +  Secţiunea 1 Scopul, constituirea și principii generale privind organizarea societăților mutuale  +  Articolul 3Scopul societăților mutuale(1) Societățile mutuale au ca scop acoperirea, prin contracte de asigurare, a riscurilor membrilor săi și plata de despăgubiri și indemnizații de asigurare către aceștia, beneficiarii contractelor și/sau terții păgubiți, în cazul producerii riscurilor asigurate. (2) Societățile mutuale desfășoară numai activitate de asigurare și operațiuni legate direct de această activitate pentru membrii acestora, pe baza principiului mutualității. (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), societățile mutuale pot încheia cu membrii lor persoane juridice sau entități fără personalitate juridică și contracte de asigurări de grup pentru angajații acestora, fără ca aceștia din urmă să devină membri, obligația achitării contribuțiilor prevăzute de prezenta lege, de actul constitutiv și de contractele în cauză revenind respectivilor membri.  +  Articolul 4Garantarea obligațiilor sociale(1) Obligațiile sociale ale societăților mutuale sunt garantate cu patrimoniile lor sociale. (2) Membrii nu sunt ținuți răspunzători personal față de creditorii societății mutuale.  +  Articolul 5Denumirea, sediul social și sediile secundare(1) Societățile mutuale includ în mod obligatoriu în denumire sintagma „societate mutuală de asigurare“.(2) Societățile mutuale își stabilesc sediul social și, după caz, sediul central, reprezentând locul unde se află centrul principal de conducere și de administrare a activității, pe teritoriul României.(3) Sucursalele sunt dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societății mutuale și se înregistrează, înainte de începerea activității lor, în registrul comerțului din județul în care vor funcționa. (4) Dacă sucursala este deschisă într-o localitate din același județ sau în aceeași localitate cu societatea mutuală, aceasta se înregistrează în același oficiu al registrului comerțului, însă distinct, ca înregistrare separată. (5) Celelalte sedii secundare, precum agențiile, punctele de lucru sau altele asemenea, sunt dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăților mutuale și se menționează numai în cadrul înregistrării societății în registrul comerțului de la sediul principal.  +  Articolul 6Actul constitutiv(1) Actul care stă la baza constituirii societăților mutuale îl reprezintă actul constitutiv, care se încheie sub semnătura privată a membrilor fondatori.(2) Actul constitutiv al societății mutuale cuprinde cel puțin următoarele:a) denumirea societății mutuale; b) durata societății mutuale;c) sediul social și sediul central ale societății mutuale;d) obiectul de activitate al societății mutuale;e) clasele de asigurări pe care le practică, riscurile supuse asigurării;f) modul de dobândire și încetare a calității de membru;g) drepturile și obligațiile membrilor;h) resursele financiare ale societății mutuale, inclusiv prevederi referitoare la constituirea fondului de echilibrare pentru situații nefavorabile și, dacă este cazul, a altor fonduri de rezervă statutare conform prevederilor art. 17 alin. (1), cu respectarea prezentei legi, și tipul de contribuții, fixe și/sau variabile, percepute membrilor săi;i) modul de stabilire a contribuțiilor suplimentare și a cuantumurilor maxime ale acestora, precum și situațiile în care pot fi solicitate membrilor;j) prevederi privind fondul inițial, referitoare la cuantumul acestuia, termenul de vărsare a eventualelor sume rămase nevărsate, modul de utilizare a acestuia, precum și, dacă este cazul, drepturile membrilor care contribuie la constituirea acestuia, conform prevederilor prezentei legi;k) datele de identificare a membrilor fondatori ai societății mutuale, semnatari ai actului constitutiv;l) prevederi privind organizarea adunărilor generale ale membrilor referitoare la atribuțiile acestora, modalitatea și termenele de convocare, condițiile de cvorum și de adoptare a hotărârilor, condițiile de reprezentare a membrilor;m) clauze privind conducerea, administrarea, funcționarea și controlul gestiunii societății mutuale de către organele statutare, respectiv numărul membrilor consiliului de administrație și al directorilor sau, după caz, numărul membrilor consiliului de supraveghere și ai directoratului;n) datele de identificare a primilor membri ai consiliului de administrație, respectiv a primilor membri ai consiliului de supraveghere, în funcție de modul de organizare a conducerii în sistem unitar sau în sistem dualist;o) atribuțiile conferite administratorilor/consiliului de supraveghere și, după caz, directorilor, respectiv membrilor directoratului;p) prevederi referitoare la auditul financiar;q) condițiile fuziunii sau divizării societății mutuale;r) sediile secundare ale societății mutuale, atunci când se înființează odată cu societatea, sau condițiile pentru înființarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înființare;s) condițiile transferului total sau parțial de portofoliu;ș) condițiile și modul de dizolvare și de lichidare a societății mutuale;t) modalitățile de informare trimestrială a membrilor cu privire la situația societății mutuale, cu respectarea reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi privind informațiile minime ce trebuie comunicate;ț) modul de utilizare a excedentului anual distribuibil al societății mutuale;u) organele statutare competente să aprobe condițiile generale ale contractelor de asigurare și modificările ulterioare ale acestora, condițiile de aprobare, precum și efectele modificărilor aprobate asupra contractelor de asigurare în vigoare;v) alte informații prevăzute de prezenta lege și de reglementările emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi;w) alte informații considerate relevante de către membri.(3) Datele de identificare prevăzute la alin. (2) lit. k) și n) includ:a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, codul numeric personal și, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislației naționale aplicabile, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia;b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, naționalitatea, numărul de înregistrare în registrul comerțului sau codul unic de înregistrare, potrivit legii naționale aplicabile.(4) Modificările ulterioare ale actului constitutiv sunt supuse avizării de către A.S.F. conform reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi. (5) A.S.F. poate respinge avizarea modificărilor aduse actului constitutiv în cazul în care interesele membrilor în calitatea lor de asigurați sau de părți în contractele de asigurare încheiate cu societatea mutuală nu sunt protejate sau modificările propuse ar putea conduce la nerespectarea cerințelor de solvabilitate și/sau privind indicatorii de prudență conform prevederilor legale.  +  Articolul 7Înregistrarea în registrul comerțului(1) Societatea mutuală dobândește personalitate juridică de la data înregistrării în registrul comerțului, aceasta fiind considerată data constituirii societății.(2) Societățile mutuale se pot înregistra la oficiul registrului comerțului numai cu avizul prealabil al A.S.F. prevăzut la art. 23 alin. (3) lit. a).(3) Societățile mutuale se supun procedurilor prevăzute de dispozițiile legale cu privire la înregistrarea în registrul comerțului a societăților pe acțiuni, care li se aplică în mod similar, și de prevederile prezentei legi.(4) Cererea de înregistrare în registrul comerțului este însoțită de:a) actul constitutiv al societății mutuale;b) dovada efectuării vărsămintelor corespunzătoare fondului inițial, în condițiile actului constitutiv;c) dovada sediului declarat și a disponibilității denumirii;d) actele constatatoare ale operațiunilor încheiate în contul societății mutuale și aprobate de membri;e) declarația pe propria răspundere a membrilor fondatori, a primilor administratori și, după caz, a primilor directori, respectiv a primilor membri ai directoratului și ai consiliului de supraveghere că îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 11 alin. (3) sau art. 21 alin. (3), după caz;f) avizul prealabil al A.S.F. prevăzut la art. 23 alin. (3) lit. a);g) alte documente prevăzute de dispozițiile legale prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 8Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății mutuale(1) Când actul constitutiv nu cuprinde mențiunile prevăzute de lege ori cuprinde clauze prin care se încalcă o dispoziție imperativă a legii sau când nu s-a îndeplinit o cerință legală pentru constituirea societății mutuale, directorul oficiului registrului comerțului, din oficiu sau la cererea oricăror persoane care formulează o cerere de intervenție, respinge, prin rezoluție, motivat, cererea de înregistrare, în afară de cazul în care membrii înlătură asemenea neregularități; directorul oficiului registrului comerțului ia act în rezoluție de regularizările efectuate.(2) În cazul unor neregularități constatate după înregistrare, societatea mutuală ia măsuri pentru înlăturarea acestora în cel mult 10 zile de la data constatării acelor neregularități.(3) Dacă societatea mutuală nu se conformează obligației prevăzute la alin. (2), orice persoană interesată poate cere tribunalului de la sediul societății mutuale să oblige organele societății mutuale să le regularizeze, sub sancțiunea plății de daune-interese potrivit dreptului comun.  +  Secţiunea a 2-a Membrii societăților mutuale  +  Articolul 9Numărul minim de membri și drepturile de vot(1) Numărul membrilor fondatori, la constituire, este de minimum 5, aceștia nefiind condiționați de dobândirea calității de asigurat la momentul constituirii; aceștia încheie contractul de asigurare ulterior obținerii autorizației de funcționare.(2) Numărul membrilor societăților mutuale este de minimum 5; în cazul în care societatea mutuală are mai puțin de 5 membri pe o perioadă de 12 luni consecutive, adunarea generală a membrilor săi hotărăște de îndată dizolvarea și lichidarea societății, conform prevederilor art. 28 alin. (1) lit. a) și b), cu informarea în termen de 5 zile lucrătoare a A.S.F. de către conducerea societății mutuale în cauză; actul constitutiv prevede modul de organizare a adunării generale a membrilor inclusiv în aceste situații. (3) Societățile mutuale nu sunt dizolvate dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de dizolvare, numărul minim de membri prevăzut de prezenta lege este reîntregit.(4) Fiecare membru are dreptul la un vot.  +  Articolul 10Răspunderea membrilor față de societățile mutuale(1) Membrii societăților mutuale răspund pentru plata tuturor sumelor datorate acestora cu titlu de contribuții pentru care obligația de plată s-a născut în timpul deținerii calității de membru.(2) Membrii care aderă la societatea mutuală sau a căror calitate de membri încetează în cursul unui exercițiu financiar datorează contribuția suplimentară solicitată în exercițiul financiar respectiv proporțional cu fracțiunea de timp în care au deținut această calitate raportată la durata exercițiului financiar în cauză, cu excepția cazului în care actul constitutiv prevede altfel. (3) Membrii nu sunt îndreptățiți să compenseze o creanță proprie împotriva societății mutuale cu contribuțiile datorate.  +  Articolul 11Dobândirea calității de membru(1) Membrii fondatori ai societății mutuale sunt semnatarii actului constitutiv.(2) Ulterior autorizării societății mutuale, calitatea de membru se dobândește prin încheierea a cel puțin unui contract de asigurare cu societatea mutuală.(3) Nu pot fi membri fondatori persoanele care sunt incapabile sau care nu pot deține calitatea de asociat, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru infracțiuni în virtutea legii aplicabile în domeniul bancar și nebancar, infracțiuni de fals, fraudă sau infracțiuni financiare, spălarea banilor și finanțarea terorismului, manipularea pieței de capital, utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate, divulgarea neautorizată a informațiilor privilegiate, infracțiuni contra patrimoniului, camătă și corupție, infracțiuni privind regimul fiscal ori pentru alte infracțiuni prevăzute de legislația privind societățile, falimentul, insolvența sau protecția consumatorului, cu excepția cazului în care a intervenit reabilitarea, potrivit legii. (4) Societățile mutuale informează persoanele care își exprimă interesul de a deveni membri, în scris și înainte de dobândirea calității de membru, cu privire la prevederile relevante din actul constitutiv referitoare la funcționarea societății, drepturile și obligațiile membrilor, precum și, dacă este cazul, cu privire la dreptul membrilor care au participat la constituirea fondului inițial, prevăzut la art. 14 alin. (5), de a încasa o dobândă și cuantumul ratei anuale de dobândă stabilit, cu respectarea reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi privind informațiile minime ce trebuie comunicate.  +  Articolul 12Încetarea calității de membru(1) Calitatea de membru al societății mutuale încetează în următoarele situații:a) prin decesul membrului persoană fizică;b) prin radierea din registrul comerțului a membrului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică;c) prin încetarea calității de asigurat al societății mutuale sau de parte într-un contract de asigurare încheiat cu societatea mutuală, conform prevederilor actului constitutiv;d) în alte cazuri prevăzute în actul constitutiv.(2) Contractul de asigurare poate continua să producă efecte până la data prevăzută în acesta.  +  Secţiunea a 3-a Resurse financiare  +  Articolul 13Prevederi generale(1) Resursele financiare ale societăților mutuale sunt constituite din:a) fondul inițial;b) fondul de echilibrare pentru situații nefavorabile;c) contribuții fixe și/sau variabile;d) contribuții suplimentare;e) alte resurse prevăzute în actul constitutiv. (2) Toate contribuțiile membrilor sunt vărsate exclusiv în numerar, neadmițându-se contribuții în natură.  +  Articolul 14Fondul inițial(1) Fondul inițial se constituie la dispoziția societății mutuale prin aportul în numerar al membrilor fondatori în vederea constituirii societății și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de constituire și finanțarea activității acesteia ulterior autorizării de funcționare, conform prevederilor actului constitutiv. (2) Fondul inițial poate fi utilizat, în conformitate cu hotărârea adunării generale a membrilor, și pentru acoperirea totală sau parțială a pierderilor societății mutuale, dacă actul constitutiv prevede astfel, cu condiția acceptării exprese a acestei operațiuni de către membrii care au dreptul de restituire a fondului inițial la acel moment conform prevederilor alin. (4) și (8) și ale căror contribuții la fondul inițial vărsat reprezintă, cumulat, minimum 51% din valoarea acestuia la momentul exprimării acceptului.(3) Actul constitutiv prevede termenul pentru vărsarea contribuțiilor rămase de plătit la fondul inițial, în cazul în care acesta nu a fost depus integral anterior autorizării de funcționare, precum și efectele neachitării în termen a sumelor restante datorate. (4) Dacă actul constitutiv prevede astfel, fondul inițial va putea fi restituit total sau parțial membrilor care au participat la constituirea acestuia, în cazul în care societatea mutuală respectă cerințele de solvabilitate și/sau privind indicatorii de prudență, conform prevederilor legale.(5) Actul constitutiv al societății mutuale poate prevedea faptul că, pe durata în care fondul inițial nu este restituit total sau parțial membrilor care au participat la constituirea lui, aceștia din urmă au dreptul să încaseze o dobândă raportată la valoarea propriei contribuții vărsate la fondul inițial sau, în cazul restituirilor parțiale, la valoarea rămasă din contribuția vărsată la fondul inițial. (6) Fondul inițial poate fi restituit numai din excedentul anual distribuibil al societății mutuale; suma restituită într-un an nu poate depăși suma alocată în același an fondului de echilibrare pentru situații nefavorabile prevăzut la art. 15. (7) Societățile mutuale solicită aprobarea A.S.F. pentru operațiunea de restituire a contribuțiilor la fondul inițial; A.S.F. poate respinge operațiunea de restituire parțială sau totală a fondului inițial, dacă prin această operațiune cerințele de solvabilitate și/sau indicatorii de prudență ai societății mutuale nu mai sunt îndepliniți sau există posibilitatea să se deterioreze în viitorul apropiat. (8) Dreptul de restituire a contribuției la fondul inițial prevăzut la alin. (4) poate fi cesionat, integral sau parțial, către alți membri ai societății mutuale, conform reglementărilor A.S.F., împreună cu dreptul conex prevăzut la alin. (5), dacă acesta din urmă există; cesionarul dobândește, la rândul său, dreptul de a cesiona prevăzut de prezentul alineat.(9) Societățile mutuale informează anual A.S.F. cu privire la identitatea membrilor care au drept de restituire a contribuției la fondul inițial, cu menționarea cuantumurilor aferente fiecăruia dintre aceștia.  +  Articolul 15Fondul de echilibrare pentru situații nefavorabile(1) În scopul acoperirii oricăror pierderi rezultate din activitatea desfășurată, societățile mutuale constituie un fond de echilibrare pentru situații nefavorabile, prin alocarea unei părți din excedentul anual realizat.(2) Actul constitutiv prevede modalitatea de calcul al sumei care se alocă anual fondului de echilibrare pentru situații nefavorabile, precum și nivelul minim al acestuia care trebuie atins și menținut, nivel care nu poate fi mai mic decât cel prevăzut la art. 23 alin. (4) pentru fondul de rezervă liber vărsat.  +  Articolul 16Contribuții fixe, variabile și suplimentare(1) Societățile mutuale prevăd în actul constitutiv situațiile în care pot solicita membrilor acestora să achite contribuții suplimentare și modul de determinare a cuantumurilor maxime ale acestora prin raportare la suma asigurată ori limita de despăgubire și/sau contribuția fixă ori variabilă prevăzută de contractele de asigurare. (2) În scopul aplicării prevederilor alin. (1), actul constitutiv descrie modalitatea de solicitare a contribuțiilor suplimentare, de colectare și termenele de plată.(3) Cuantumurile contribuțiilor suplimentare și ale contribuțiilor fixe sau variabile definite la art. 2 lit. a) și b) se calculează de către un actuar și sunt stabilite prin hotărâre a conducerii societăților mutuale, conform prevederilor actului constitutiv.  +  Articolul 17Alte resurse financiare(1) Societățile mutuale pot prevedea în actul constitutiv și alte resurse financiare, inclusiv fonduri de rezervă statutare care se constituie din excedentul anual distribuibil și care pot fi utilizate pentru acoperirea pierderilor contabile sau în alte scopuri, altele decât cele prevăzute expres de prezenta lege. (2) Societățile mutuale pot contracta împrumuturi din surse private sau publice, conform condițiilor stabilite între părțile contractante; în situația contractării de împrumuturi din surse publice, până la data achitării tuturor obligațiilor de plată aferente împrumutului, societățile mutuale nu efectuează restituiri ale contribuțiilor la fondul inițial, nu datorează dobânda aferentă contribuțiilor la fondul inițial și nu realizează distribuiri către membri.(3) Pentru întărirea capacității financiare, societățile mutuale pot obține resurse de la entități private sau publice, de tipul fondurilor locale și/sau naționale, inclusiv resurse din capitolele financiare multianuale, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. (4) Societățile mutuale pot emite obligațiuni, în aceleași condiții ca societățile pe acțiuni, conform prevederilor actului constitutiv și cu respectarea dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale altor acte normative incidente, referitoare la emisiunea de obligațiuni și drepturile deținătorilor de obligațiuni.  +  Articolul 18Utilizarea excedentului anual distribuibil(1) Excedentul anual distribuibil înregistrat în situațiile financiare ale societăților mutuale rămas după constituirea fondului de echilibrare pentru situații nefavorabile prevăzut la art. 15 se distribuie membrilor acestora, conform prevederilor actului constitutiv, se utilizează pentru constituirea, dacă este cazul, a altor fonduri de rezervă statutare conform art. 17 alin. (1), se utilizează pentru restituirea de contribuții la fondul inițial și/sau se reportează în exercițiul financiar următor. (2) Distribuirea către membri prevăzută la alin. (1) se realizează sub forma reducerii contribuțiilor fixe sau variabile pentru contractul de asigurare următor și numai cu condiția ca fondul inițial să fi fost restituit integral sau să se fi renunțat la dreptul de restituire asupra acestuia.(3) Actul constitutiv al societăților mutuale prevede inclusiv dacă și în ce măsură distribuirea poate avea loc și către persoanele și entitățile a căror calitate de membri a încetat în cursul sau după încheierea exercițiului financiar pentru care s-a realizat excedentul în cauză; prin excepție de la prevederile alin. (2), distribuirea către foștii membri poate fi realizată în formă bănească. (4) Distribuirea către membri poate fi decisă numai în condițiile în care societățile mutuale îndeplinesc cerințele de solvabilitate și indicatorii de prudență, iar operațiunea nu conduce la nerespectarea acestora sau la posibilitatea deteriorării acestora în viitorul apropiat; prevederile art. 14 alin. (7) se aplică corespunzător și în ceea ce privește operațiunea de distribuire către membri.  +  Secţiunea a 4-a Adunarea generală a membrilor  +  Articolul 19 Prevederi generale(1) Adunărilor generale ale societăților mutuale li se aplică, în mod similar, următoarele dispoziții ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare:a) art. 111 și art. 113 lit. a), b), d), e), i), k), l) și m); b) prima și a doua teză ale art. 112 alin. (1), precum și prima teză a art. 112 alin. (2); c) art. 117 alin. (1), (6) și (7), art. 118 alin. (1) și (2), art. 123 alin. (2), art. 125-128, art. 130, art. 131 alin. (2)-(5), art. 132, 133 și art. 136^1;d) art. 117 alin. (3) și/sau (4), cu excepția termenului prevăzut la alin. (4), care este același cu termenul de întrunire a adunării generale, stabilit de societatea mutuală conform prevederilor prezentei secțiuni; societatea mutuală prevede în actul constitutiv dacă aplică prevederile art. 117 alin. (3), ale art. 117 alin. (4) sau ambele prevederi;e) art. 117^1, 119 și 136, cu excepția mențiunilor privind procentele, care se stabilesc de către societatea mutuală prin actul constitutiv prin raportare la numărul total de voturi al membrilor, precum și cu excepția mențiunilor privind termenele, care se stabilesc, de asemenea, de către societatea mutuală, prin actul constitutiv;f) art. 129, cu excepția mențiunilor din cuprinsul alin. (2) referitoare la indicarea capitalului social pe care îl reprezintă fiecare și la procesul-verbal pentru constatarea numărului acțiunilor depuse;g) art. 131 alin. (1), cu excepția mențiunii din cuprinsul alin. (1) referitoare la numărul acțiunilor.(2) În cuprinsul articolelor prevăzute la alin. (1):a) referirile la „societate“ se consideră a fi făcute la „societatea mutuală“;b) referirile la „acționari“ se consideră a fi făcute la „membri“; c) referirile la „capitalul social“ se consideră a fi făcute la „fondul de rezervă liber“;d) referirile la „dividend“ și „distribuirea dividendelor“ se consideră a fi făcute la „utilizarea excedentului distribuibil“;e) referirile la „adunarea generală ordinară“ și „adunarea generală extraordinară“ se consideră a fi făcute la „adunarea generală a membrilor“.(3) Suplimentar prevederilor alin. (1) lit. a), adunarea generală a membrilor se întrunește și pentru:a) aprobarea propunerii de a practica noi clase de asigurare, de a subscrie noi riscuri, de a renunța la practicarea uneia sau mai multor clase de asigurare și/sau de a renunța la subscrierea unuia sau mai multor riscuri;b) aprobarea declanșării acțiunii în răspundere, prevăzută la art. 22 alin. (3).(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. b), hotărârile adunării generale a membrilor privind schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea societății mutuale, precum și cele privind operațiunile prevăzute la alin. (3) lit. a) se iau cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de membrii prezenți sau reprezentați la întrunirea adunării generale.(5) Societatea mutuală poate prevedea în actul constitutiv cerințe mai ridicate de cvorum și majoritate decât cele prevăzute la alin. (1) lit. b) și alin. (4).(6) Societatea mutuală prevede în actul constitutiv:a) termenul minim de întrunire a adunării generale a membrilor, calculat de la data convocării, care nu poate fi mai mic de 15 zile;b) termenul minim de întrunire a celei de-a doua adunări, convocate pentru deliberarea asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări care nu a îndeplinit cerințele de cvorum, în cazul în care acest termen nu a fost menționat în convocarea celei dintâi adunări. (7) Adunările generale ale membrilor pot fi ținute și prin corespondență; societatea mutuală stabilește în actul constitutiv modalitatea de exercitare a acestui drept, cu respectarea cerințelor prevăzute în prezenta secțiune referitoare la cvorumuri și majorități, drepturile conferite membrilor, termene și alte aspecte.  +  Articolul 20Consiliul membrilorSocietățile mutuale pot prevedea în actul constitutiv faptul că membrii pot fi reprezentați în adunarea generală de un consiliu al membrilor, format din persoane care sunt, de asemenea, membri ai societății; în acest caz, actul constitutiv prevede reguli privind componența consiliului și procedura de numire a reprezentanților în acesta, care să asigure respectarea prevederilor prezentei secțiuni în ceea ce privește cerințele de cvorum, majoritate și respectare a drepturilor.  +  Secţiunea a 5-a Conducerea  +  Articolul 21Prevederi generale(1) Societățile mutuale își organizează conducerea în mod similar societăților de asigurare pe acțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) pct. 56 lit. a) din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în sistem unitar sau în sistem dualist, dispozițiile art. 137-158 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aplicânduse societăților mutuale, în măsura în care nu contravin prevederilor legale și prezentei legi.(2) Prin derogare de la prevederile art. 143 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, delegarea se realizează către minimum două persoane.(3) Persoanele care, potrivit art. 11 alin. (3), nu pot fi membri fondatori nu pot fi nici membri ai conducerii societăților mutuale, iar dacă au fost alese, sunt decăzute din drepturi.(4) Durata mandatului primilor administratori, primilor membri ai consiliului de supraveghere, respectiv al primilor membri ai directoratului este de 4 ani. (5) Membrii conducerii pot face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societăților mutuale, mai puțin restricțiile menționate în actul constitutiv și prezenta lege; aceștia sunt obligați să ia parte la toate adunările generale ale membrilor societăților mutuale.(6) Actele de dispoziție asupra bunurilor societăților mutuale pot fi încheiate în temeiul puterilor conferite reprezentanților legali ai acestora, după caz, prin lege, actul constitutiv sau hotărârile organelor statutare ale societăților mutuale, nefiind necesară o procură specială autentică în acest scop, chiar dacă actele de dispoziție trebuie încheiate în formă autentică.(7) Administratorul sau membrul directoratului care are dreptul de a reprezenta societatea mutuală nu îl poate transmite decât dacă această posibilitate i s-a acordat în mod expres.(8) În cazul încălcării prevederilor alin. (7), societatea mutuală poate pretinde de la cel substituit beneficiile rezultate din operațiune.(9) Administratorul sau membrul directoratului care, fără drept, își substituie altă persoană răspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societății mutuale.  +  Articolul 22Obligații și răspundere(1) Obligațiile și răspunderea membrilor conducerii societăților mutuale sunt reglementate de dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la mandat și de cele speciale prevăzute în prezenta lege și se completează cu dispozițiile de drept comun în materia societăților. (2) Membrii conducerii sunt solidar răspunzători față de societatea mutuală pentru:a) realitatea vărsămintelor efectuate de membrii fondatori la fondul inițial;b) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;c) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale ale membrilor;d) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care prezenta lege, reglementările emise în aplicarea acesteia, prevederile legale și/sau actul constitutiv al societății mutuale le impun.(3) Acțiunea în răspundere împotriva membrilor consiliului de administrație/membrilor consiliului de supraveghere, directorilor/ membrilor directoratului prevăzută la art. 155 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aparține și creditorilor societății, care o vor putea exercita numai în caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul III Dispoziții specifice privind autorizarea și funcționarea societăților mutuale  +  Articolul 23Procesul de autorizare(1) A.S.F. autorizează funcționarea societăților mutuale potrivit următoarelor dispoziții:a) art. 20-22 din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 20 alin. (2),(4), (6),alin. (10) lit. b), alin. (13), (15) și (16), ale art. 21 alin. (1) lit. b) și h), alin. (2) și (6), coroborate cu prevederile prezentei legi și ale reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi - în cazul societăților mutuale supravegheate conform părții I din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 2 din aceeași lege;b) art. 173 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile prezentei legi și ale reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi - în cazul societăților mutuale supravegheate conform părții a II-a din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 172 din aceeași lege.(2) În vederea aprobării membrilor fondatori ale căror vărsăminte la fondul inițial reprezintă minimum 10% din valoarea totală vărsată, conform reglementărilor emise de A.S.F., societățile mutuale transmit A.S.F. date și informații despre aceștia.(3) Procesul de autorizare și evaluarea îndeplinirii condițiilor de autorizare prevăzute la alin. (1) se desfășoară în două etape, astfel:a) avizarea în vederea înregistrării la oficiul registrului comerțului;b) eliberarea autorizației de funcționare.(4) În vederea obținerii autorizației de funcționare prevăzute la alin. (3) lit. b), fondul de rezervă liber vărsat reprezintă minimum 80% din valorile prevăzute la art. 95 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru societățile mutuale prevăzute la alin. (1) lit. a), respectiv din fondul de siguranță prevăzut la art. 173 alin. (1) lit. a) din aceeași lege, după caz, pentru societățile mutuale prevăzute la alin. (1) lit. b).(5) La data solicitării avizului prealabil prevăzut la alin. (3) lit. a), membrii fondatori fac dovada vărsării a minimum 50% din valoarea fondului de rezervă liber prevăzută la alin. (4); A.S.F. poate actualiza prin reglementări pragul minim prevăzut în prezentul alineat.(6) Autorizația de funcționare obținută de societățile mutuale supravegheate conform prevederilor părții I din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, este valabilă în toate statele membre, inclusiv pentru desfășurarea activității în baza dreptului de stabilire sau a libertății de a presta servicii, și este publicată de A.S.F. conform regimului publicării stabilit prin reglementări proprii.(7) A.S.F. nu acordă avizul și/sau autorizația de funcționare prevăzute la alin. (3):a) în cazul în care condițiile prevăzute la alin. (1) nu sunt îndeplinite;b) în situația în care clauzele actului constitutiv referitoare la conducerea, administrarea, funcționarea și controlul gestiunii societății mutuale de către organele statutare nu asigură administrarea prudentă și corectă a societății;c) în situația neaprobării membrilor fondatori conform prevederilor alin. (2).(8) În cazul prevăzut la alin. (7) se aplică în mod corespunzător prevederile art. 24 alin. (2) și (3) din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare.(9) A.S.F. înregistrează societățile mutuale în Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor prevăzut la art. 8 alin. (13) și art. 164 din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare.(10) Taxele privind autorizarea societăților mutuale se stabilesc prin reglementări ale A.S.F.; taxele nu se restituie în situația prevăzută la alin. (7).(11) Este interzisă utilizarea sintagmei „societate mutuală de asigurare“ de către persoane juridice care nu sunt autorizate de A.S.F., cu excepția cazului în care această utilizare este prevăzută de lege sau acorduri internaționale.  +  Articolul 24Dispoziții specifice privind funcționarea(1) Societățile mutuale transmit A.S.F. modificările documentelor și informațiilor pe baza cărora a fost acordată autorizația de funcționare.(2) Societățile mutuale țin evidența, pe conturi individuale, a contribuțiilor datorate, plătite și rămase de plătit de către membrii săi.(3) Societățile mutuale eliberează membrilor, la cerere, un înscris care atestă cuantumul contribuției lor la fondul inițial, vărsată și rămasă de vărsat, suma restituită din acesta, precum și suma rămasă de restituit.(4) Conducerea societății mutuale este răspunzătoare de corecta întocmire a evidențelor prevăzute la alin. (2) și a înscrisurilor prevăzute la alin. (3).(5) De la data obținerii autorizației de funcționare, societățile mutuale datorează A.S.F. taxele prevăzute la art. 8 alin. (14) din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare.(6) În documentele emise de societățile mutuale, de tipul facturilor, ofertelor, comenzilor, prospectelor, contractelor de asigurare și altor documente întrebuințate în comerț, sunt menționate denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului și codul unic de înregistrare ale societăților emitente.(7) Dacă societatea mutuală optează pentru un sistem dualist de administrare, documentele prevăzute la alin. (6) vor conține și mențiunea „societate mutuală administrată în sistem dualist“.(8) În situația în care documentele prevăzute la alin. (6) sunt emise de o sucursală a societății mutuale, acestea menționează și oficiul registrului comerțului la care a fost înregistrată sucursala și numărul ei de înregistrare.(9) Societatea mutuală publică pe pagina de internet proprie informațiile prevăzute la alin. (6) și (7).(10) Pe parcursul desfășurării activității, societățile mutuale se supun în mod corespunzător dispozițiilor aplicabile societăților pe acțiuni în ceea ce privește obligațiile de a solicita înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor survenite, prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și alte acte normative incidente.(11) Retragerea autorizației se efectuează conform dispozițiilor art. 110 din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică tuturor societăților mutuale prevăzute la art. 23 alin. (1).(12) Societățile mutuale includ în contractele de asigurare clauze privind contribuțiile suplimentare pe care le pot solicita membrilor, referitoare, cel puțin, la situațiile în care pot fi solicitate, modul de stabilire a acestora, cuantumurile lor maxime, termenele de plată și răspunderea membrilor conform prevederilor art. 10; contractul de asigurare include de asemenea clauze din care să rezulte calitatea de membri ai societății mutuale, drepturile și obligațiile acestora în calitate de membri, prin raportare la prevederile actului constitutiv.(13) La cerere, societățile mutuale pun la dispoziția membrilor un exemplar al actului constitutiv actualizat, în format letric și/sau electronic, conform opțiunilor acestora.  +  Articolul 25Transferul de portofoliuSocietățile mutuale pot hotărî transferarea totală sau parțială a portofoliului conform prevederilor actului constitutiv; operațiunea de transfer de portofoliu se realizează numai cu aprobarea prealabilă a A.S.F., conform prevederilor legale.  +  Articolul 26Fuziunea și divizarea(1) Societățile mutuale pot hotărî să fuzioneze, în condițiile de cvorum prevăzute în actele constitutive, numai cu o altă societate mutuală; operațiunea de fuziune se realizează potrivit prevederilor actelor constitutive și numai cu aprobarea prealabilă a A.S.F., conform prevederilor legale.(2) Societățile mutuale pot hotărî să se divizeze în condițiile de cvorum prevăzute în actele constitutive; operațiunea de divizare se realizează potrivit prevederilor actelor constitutive și numai cu aprobarea prealabilă a A.S.F., conform prevederilor legale.(3) Condițiile fuziunii și divizării sunt stabilite de către societățile mutuale în actele lor constitutive, cu respectarea în mod similar a dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aplicabile societăților de asigurare pe acțiuni, și a reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi.  +  Articolul 27Modificarea formei societății mutuale în societate pe acțiuni(1) Societățile mutuale își pot modifica forma juridică într-o societate pe acțiuni, având ca obiect de activitate desfășurarea activității de asigurare, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi, ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia de A.S.F., precum și, în măsura în care nu contravine acestora, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu aprobarea prealabilă a A.S.F.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), adunarea generală a membrilor societății mutuale aprobă modificarea formei juridice a societății mutuale, precum și:a) nivelul capitalului social, care nu poate depăși valoarea activului net al societății mutuale rezultată dintr-o evaluare independentă realizată de un auditor financiar persoană juridică, avizat de A.S.F. să desfășoare activitate de audit financiar la societățile de asigurare, conform prevederilor legale; evaluarea în cauză se va efectua conform standardelor internaționale de contabilitate adoptate de Comisie în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 243/1 din 11 septembrie 2002;b) nivelul cotei de participare la capitalul social pentru fiecare membru;c) valoarea nominală a unei acțiuni; șid) actul constitutiv corespunzător noii forme juridice de societate.(3) În aplicarea prevederilor alin. (2), consiliul de administrație sau, după caz, directoratul societății mutuale prezintă adunării generale a membrilor propunerea de modificare a formei juridice, însoțită de raportul de evaluare independentă realizat de auditorul financiar conform alin. (2) lit. a).(4) Anterior îndeplinirii cerințelor prevăzute la alin. (2) și (3), adunarea generală a membrilor desemnează auditorul financiar în scopul prevăzut la alin. (2) lit. a) ori mandatează consiliul de administrație sau, după caz, directoratul societății să contracteze un auditor financiar în acest scop și stabilește data de referință la care se realizează evaluarea; societatea mutuală prevede în actul constitutiv procedura de modificare a formei juridice.(5) Membrii societății mutuale devin acționari ai societății de asigurare pe acțiuni, cu excepția acelor membri care au votat împotriva modificării formei juridice, și-au manifestat dreptul de a se retrage din societate și dreptul de a solicita cumpărarea de către societate a acțiunilor ce le-ar fi revenit în ipoteza în care ar fi rămas acționari în societate; societatea achită contravaloarea acțiunilor membrilor retrași la prețul stabilit prin aplicarea cotelor de participare, determinate conform prevederilor alin. (7) teza I, la valoarea capitalului social.(6) Membrii societății mutuale care nu devin acționari, deoarece contribuția lor este mai mică decât valoarea nominală a unei acțiuni, vor fi excluși din societatea pe acțiuni cu condiția despăgubirii, prin raportarea cotei obținute în conformitate cu alin. (7) la valoarea capitalului social al societății pe acțiuni. (7) Cotele de participare la capitalul social se stabilesc în funcție de mărimea tuturor contribuțiilor achitate de către membrii existenți la data adoptării hotărârii de modificare a formei juridice a societății pe durata deținerii calității de membru, din care se scad eventualele contribuții restituite; cota de participare din care nu rezultă un număr întreg de acțiuni se rotunjește în jos, iar totalul sumei rezultate din aceste rotunjiri rămâne la dispoziția societății.  +  Articolul 28Dizolvarea și lichidarea societăților mutuale(1) Societățile mutuale se dizolvă și intră în lichidare în următoarele situații:a) prin hotărârea adunării membrilor;b) prin scăderea numărului membrilor sub limita prevăzută de prezenta lege, în condițiile prevăzute la art. 9 alin. (2) și (3);c) în cazul neacordării autorizației de funcționare, conform art. 23 alin. (7);d) în cazul retragerii autorizației de funcționare;e) la declararea falimentului societății mutuale;f) în alte cazuri prevăzute de prezenta lege și/sau de actul constitutiv.(2) Societățile mutuale stabilesc în actul constitutiv situațiile, condițiile și modalitatea de dizolvare și lichidare, cu respectarea prevederilor legale, a prezentei legi și reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acesteia, a Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare, precum și, în măsura în care nu contravin acestora, a dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale altor acte normative incidente, aplicabile societăților de asigurare pe acțiuni. (3) În aplicarea prevederilor alin. (2), actul constitutiv conține și prevederi privind drepturile și obligațiile membrilor societății mutuale pe perioada lichidării, efectele acesteia asupra contractelor de asigurare, ordinea de prioritate a creanțelor și alte aspecte specifice.(4) După deschiderea procedurii de lichidare, sunt interzise acceptarea de noi membri, încheierea de noi contracte de asigurare, precum și creșterea sumei asigurate ori a limitei de despăgubire sau suplimentarea riscurilor asigurate prin contractele de asigurare în vigoare.  +  Capitolul IV Contravenții și infracțiuni  +  Articolul 29Contravenții(1) Constituie contravenții următoarele fapte: a) nerespectarea de către societățile mutuale și de către persoanele care fac parte din conducerea acestora sau de către cele care dețin funcții-cheie ori alte funcții critice a prezentei legi și a reglementarilor emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi;b) nerespectarea de către societățile mutuale și de către persoanele care fac parte din conducerea acestora sau de către cele care dețin funcții-cheie ori alte funcții critice, în orice mod, a actelor administrative individuale emise de A.S.F.;c) nerespectarea de către persoanele care fac parte din conducerea societăților mutuale a obligației de informare a A.S.F., prevăzută la art. 9 alin. (2);d) nerespectarea de către societățile mutuale și de către persoanele care fac parte din conducerea acestora a obligației de informare în scris a persoanelor care își exprimă interesul de a deveni membri, prevăzută la art. 11 alin. (4);e) nerespectarea de către societățile mutuale a prevederilorart. 14 alin. (6) privind valoarea maximă a sumelor restituite întrun an din contribuțiile la fondul inițial, ale art. 14 alin. (7) privind obligația de solicitare a aprobării A.S.F. pentru operațiunea de restituire a contribuțiilor la fondul inițial, precum și ale art. 14 alin. (9) privind obligația de informare a A.S.F. cu privire la identitatea membrilor care au drept de restituire a contribuției la fondul inițial;f) nerespectarea de către societățile mutuale și de către persoanele care fac parte din conducerea acestora a prevederilor art. 15 privind constituirea fondului de echilibrare pentru situații nefavorabile;g) nerespectarea de către societățile mutuale și de către persoanele care fac parte din conducerea acestora a prevederilor art. 18 alin. (4) privind distribuirea către membri a excedentului anual distribuibil;h) nerespectarea de către societățile mutuale și de către persoanele care fac parte din conducerea acestora a prevederilor art. 24 alin. (1) privind transmiterea modificărilor documentelor și informațiilor pe baza cărora a fost acordată autorizația de funcționare;i) nerespectarea de către societățile mutuale și de către persoanele care fac parte din conducerea acestora a măsurilor stabilite prin actele de autorizare, supraveghere și control sau în urma acestora, emise conform prezentei legi și reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi;j) nerespectarea de către societățile mutuale și de către persoanele care fac parte din conducerea acestora a prevederilor art. 24 alin. (2) privind ținerea evidenței contribuțiilor membrilor;k) efectuarea de către societățile mutuale și de către persoanele care fac parte din conducerea acestora a modificărilor actului constitutiv fără avizul A.S.F., conform prevederilor art. 6 alin. (4); l) nerespectarea de către societățile mutuale a prevederilor art. 24 alin. (12) privind includerea în contractele de asigurare a prevederilor referitoare la contribuțiile suplimentare;m) efectuarea transferului de portofoliu fără aprobarea A.S.F., conform prevederilor art. 25.(2) În funcție de natura și gravitatea faptei, pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) de către societățile mutuale Consiliul A.S.F. poate aplica acestora una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale principale, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare:a) avertisment scris;b) amendă de la 10.000 lei la 1.000.000 lei, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;c) limitarea operațiunilor;d) interzicerea temporară sau definitivă a exercitării activității de asigurare parțială sau totală, pentru una sau mai multe categorii de asigurări practicate;e) retragerea autorizației societății mutuale.(3) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), e)-k) de către conducerea societăților mutuale și/sau persoanele care dețin funcții-cheie ori alte funcții critice în cadrul acestora se sancționează, după caz, cu:a) avertisment scris;b) amendă de la 10.000 lei la 1.000.000 lei, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(4) Pe lângă sancțiunile contravenționale principale prevăzute la alin. (3), în funcție de natura și gravitatea faptei, Consiliul A.S.F. poate aplica conducerii societăților mutuale și/sau persoanelor care dețin în cadrul acestora funcții-cheie ori alte funcții critice una sau ambele dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare:a) retragerea aprobării acordate de către A.S.F.;b) interzicerea dreptului de a ocupa funcții care necesită aprobarea A.S.F. pentru o perioadă cuprinsă între unu și 5 ani de la comunicarea deciziei de sancționare sau de la o altă dată menționată expres în aceasta.(5) Dispozițiile prevederilor art. 163 alin. (11), (12) și (14)-(19) și art. 165 alin. (1) și (2) din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător în ceea ce privește contravențiile și sancțiunile prevăzute de prezenta lege.(6) Decizia prin care se stabilește și se individualizează obligația de plată întocmită sau emisă de către A.S.F., conform legii, constituie titlu de creanță; la data scadenței, titlul de creanță devine titlu executoriu, în baza căruia A.S.F. declanșează procedura de executare silită, conform dispozițiilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 30InfracțiuniUtilizarea denumirii „societate mutuală de asigurare“ de către persoane juridice care nu sunt autorizate de A.S.F., cu excepția cazului în care această utilizare este prevăzută de lege sau acorduri internaționale, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust și dacă s-a pricinuit o pagubă constituie infracțiunea de înșelăciune și se pedepsește conform dispozițiilor art. 244 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 31Procesul de supraveghere(1) A.S.F. supraveghează societățile mutuale astfel încât să asigure protecția asiguraților și să contribuie la menținerea stabilității pieței asigurărilor. (2) Procesul de supraveghere este realizat de A.S.F. conform prevederilor legale, prezentei legi și reglementărilor A.S.F.(3) În cadrul procesului de supraveghere, A.S.F. verifică raportările periodice și informațiile suplimentare transmise de societățile mutuale și efectuează controale la sediul acestora. (4) Prezenta lege se completează cu legislația privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu cea privind societățile, cu legislația din domeniul asigurărilor, cu cea privind insolvența, cu prevederile Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, după caz. (5) A.S.F. adoptă reglementări în aplicarea prezentei legi.  +  Articolul 32Intrarea în vigoarePrezenta lege întră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. 29, care intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.  +  Articolul 33Completarea Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurăriLa articolul 4 din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 8 octombrie 2018, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (11^1), cu următorul cuprins:(11^1) A.S.F. coordonează Institutul de Studii Financiare.  +  Articolul 34Modificarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicatăLegea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 19 martie 2018, se modifică după cum urmează:1. În tot cuprinsul Legii nr. 36/1995, republicată, sintagma „Casa de asigurări a notarilor publici“ se înlocuiește cu sintagma „Casa de răspundere civilă a notarilor publici“, sintagma „asigurare de răspundere civilă“ se înlocuiește cu sintagma „contract de răspundere civilă“, sintagma „contract de asigurare“ se înlocuiește cu sintagma „contract de răspundere civilă“, sintagma „limita minimă a valorii de asigurare“ se înlocuiește cu sintagma „limita minimă a valorii garantate de răspundere civilă“, sintagma „primă de asigurare“ se înlocuiește cu sintagma „contribuție de răspundere civilă“, iar sintagma „nivelul primei de asigurare“ se înlocuiește cu sintagma „nivelul cuantumului contribuției“.2. Legea nr. 36/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 19 martie 2018, cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 și art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 22 aprilie 2019.Nr. 71.-----