NORMĂ nr. 9 din 19 aprilie 2019pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 24 aprilie 2019    Având în vedere prevederile art. 57 alin. (5) și (6) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 15 alin. (5), (6) și (7) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 20 din Legea nr. 187/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,în temeiul dispozițiilor art. 24 lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 17.04.2019,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.  +  Articolul INorma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 și 248 bis din 11 aprilie 2017, se modifică după cum urmează:1. Anexa nr. A1*) „Bilanț“ va avea următorul cuprins:*) Anexa nr. A1 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. A1la normă2. Anexa nr. A2*) „Contul de profit și pierdere“ va avea următorul cuprins:*) Anexa nr. A2 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. A2la normă3. Anexa nr. B1*) „Bilanț“ va avea următorul cuprins:*) Anexa nr. B1 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. B1la normă4. Anexa nr. B2*) „Contul de profit și pierdere“ va avea următorul cuprins:*) Anexa nr. B2 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. B2la normă5. Anexa nr. D1*) „Bilanț“ va avea următorul cuprins:*) Anexa nr. D1 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. D1la normă5. Anexa nr. D2*) „Contul de profit și pierdere“ va avea următorul cuprins:*) Anexa nr. D2 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. D2la normă  +  Articolul II(1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării acesteia.(2) Prevederile prezentei norme se aplică începând cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018.(3) Pentru situațiile financiare ale anului 2018, termenul pentru depunerea acestora este cel prevăzut la art. 499 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private, cu modificările și completările ulterioare.
    Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
    Leonardo Badea
    București, 19 aprilie 2019.Nr. 9.-----