HOTĂRÂRE nr. 235 din 18 aprilie 2019pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 24 aprilie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (5), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) creșterea competitivității produselor agroalimentare și pescărești românești pe piața europeană și globală în vederea echilibrării balanței comerciale agroalimentare, inclusiv prin acțiuni specifice de informare, organizare, participare, coordonare a operatorilor economici pentru facilitarea accesului pe piețele externe;2. La articolul 3, după litera ii) se introduc două noi litere, literele jj) și kk), cu următorul cuprins:jj) acordă, pe domeniul său de competență, asistență tehnică și asigură coordonarea și organizarea operatorilor economici care intenționează să participe la târguri, expoziții, seminare, conferințe, mese rotunde sau alte evenimente de profil, pe plan intern și internațional;kk) poate finanța din bugetul propriu studii și analize detaliate în vederea reorganizării unităților de cercetare-dezvoltare-inovare agricole, la care statul prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale deține pachetul majoritar al participațiilor la capitalul social.3. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Numărul maxim de posturi al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și unităților aflate în subordinea acestuia este de 14.239, din care 693 - aparatul propriu al ministerului, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.4. Anexele nr. 1-3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIAplicarea procedurilor prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă fiecărei categorii de personal se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii și justiției sociale
  Elena Solomonesc,
  secretar de stat
  București, 18 aprilie 2019.Nr. 235.  +  Anexa nr. 1^1)^1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017)
  STRUCTURI
  care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și
  societăți la care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale exercită calitatea de reprezentant al statului ca acționar
  Nr. crt.Denumirea structurii
  I.Instituții publice finanțate integral din bugetul de stat, inclusiv aparatul central al ministerului - 6.360 de posturi, respectiv 6.390, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la 31 august 2019
  1.Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“
  2.Agenția Națională a Zonei Montane
  3.Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
  4.Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură
  5.Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor
  6.Agenția Domeniilor Statului
  II.Instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat - 7.496 de posturi
  1.Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București - servicii publice deconcentrate
  2.Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
  3.Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor - servicii publice deconcentrate
  4.Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor
  5.Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor
  6.Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului
  7.Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
  8.Autoritatea Națională Fitosanitară
  III.Alte structuri finanțate din venituri proprii - 383 de posturi
  1.Oficiile de studii pedologice și agrochimice județene din subordinea direcțiilor pentru agricultură județene
  2.Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole
  IV.Societăți naționale la care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale exercită calitatea de reprezentant al statului ca acționar
  1.Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ - S.A.
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017)
  NORMATIVE
  de autoturisme și limite maxime litri/lună combustibil pentru structurile care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  Nr. crt.Denumirea unitățiiTOTALDin care
  autoturisme pentru activități specificeautospecialeautoutilitare
  1.Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București - servicii publice deconcentrate^1) a) autoturisme în parc comun - 42 b) activități specifice de monitorizare, inspecții, verificare și control - 84 c) activități specifice de consultanță, extensie și formare profesională în agricultură - 92218   
  2.Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“1257550 
  3.Autoritatea Națională Fitosanitară^2)52151 
  4.Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură^3)78569887 
  5.Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale^4)200200- 
  6.Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor963 
  7.Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor - servicii publice deconcentrate1203/unitate1/unitate 
  8.Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor44- 
  9.Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură^5)54459 
  10.Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole1313- 
  11.Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului55- 
  12.Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor137-6
  13.Agenția Zonei Montane624 
  14.Agenția Domeniilor Statului^6)2222- 
  ^1) Numărul și limita maximă litri/lună/vehicul pentru fiecare direcție pentru agricultură județeană și a municipiului București se vor stabili prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.^2) Autoritatea Națională Fitosanitară, la nivelul Unității Fitosanitare Tulcea, mai utilizează o șalupă fluvială pentru monitorizarea formării stolurilor de lăcuste din Delta Dunării și a stării fitosanitare a ecosistemului din Delta Dunării. Limita maximă litri/lună/șalupă se va stabili prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.^3) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă și un număr de 3 șalupe. Limita maximă litri/lună/șalupă se va stabili prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.^4) Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, la nivelul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Tulcea, mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă și o șalupă. Limita maximă litri/lună/șalupă se va stabili prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.^5) Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă și un număr de 12 bărci pescărești din fibră de sticlă (motor și peridoc), 8 șalupe fluviale de control și 2 șalupe maritime de control, 10 bărci gonflabile cu cocă rigidă și motor. Limita maximă litri/lună/barcă/șalupă se va stabili prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.^6) Limita maximă litri/lună/vehicul pentru autoturismele din dotarea Agenției Domeniilor Statului se va stabili prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.
  -----