LEGE nr. 70 din 22 aprilie 2019pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE"
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 23 aprilie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50 din 21 iunie 2018 privind implementarea Programului guvernamental „INVESTEȘTE ÎN TINE“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 22 iunie 2018, cu următoarele modificări:1. La articolul 2, alineatele (4), (5) și literele f), h), i), j) și n) alealineatului (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Împrumutul se va acorda sub forma unui credit cu una sau mai multe tranșe, în funcție de documentele justificative prezentate la decontare sau plata directă a furnizorului pe baza facturii proformă.(5) Creditul se acordă pentru o perioadă maximă de 10 ani, inclusiv perioada de grație, o singură dată pentru același beneficiar.[...]f) plata chiriei, a cheltuielilor de întreținere și a utilităților;[...]h) o parte din cheltuielile pentru construcția sau achiziția unei locuințe;i) cheltuielile pentru modernizarea sau renovarea unei locuințe;j) costul medicamentelor, analizelor, produselor de protezare/ortezare, serviciilor dentare și al intervențiilor chirurgicale;[...]n) achiziția de articole sportive, instrumente muzicale și alte echipamente necesare pregătirii profesionale în învățământul de specialitate (tehnic și de artă);2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Plafonul anual al garanțiilor, modalitatea și condițiile de acordare, marja anuală care include toate costurile legate de acordarea și derularea creditului în toate etapele finanțării, condițiile de eligibilitate anuală a băncilor, precum și cerințele pentru accesarea de către persoanele fizice a creditului, regulile de gestionare a garanțiilor se stabilesc anual de către Guvern. Garanțiile se acordă în limita plafonului aprobat și în funcție de criteriile specifice prevăzute în normele și procedurile interne de creditare ale băncilor și în normele de garantare ale Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și ale Fondului Român de Contragarantare.3. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Prin derogare de la prevederile Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, se acordă prin prezenta ordonanță de urgență mandat special Fondului Român de Contragarantare privind emiterea în numele și în contul statului a garanțiilor în cadrul Programului, sens în care se completează obiectul de activitate al Fondului Român de Contragarantare stabilit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare, cu operațiunile desfășurate în mandat privind analiza și acordarea garanțiilor în cadrul programelor guvernamentale garantate de statul român.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 22 aprilie 2019.Nr. 70.-----