LEGE nr. 67 din 18 aprilie 2019privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 22 aprilie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 16 din 29 august 2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.11 din Legea nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 31 august 2018, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 1, alineatul (5) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Cheltuielile de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanțe, cuprinse în bugetele Administrației Prezidențiale, Senatului României, Camerei Deputaților, Avocatului Poporului, Secretariatului General al Guvernului, instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, precum și ale autorităților cu atribuții de reglementare se stabilesc prin normative proprii.2. La articolul I punctul 5, alineatul (3^1) al articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins:(3^1) Numărul de autoturisme pentru activitățile specifice desfășurate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, instituțiile publice din subordinea acestora și întreprinderile publice înființate de unitățile administrativ-teritoriale sau la care acestea dețin acțiuni/participații majoritare, după caz, se aprobă prin hotărâri ale autorităților deliberative.3. La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:5^1. La articolul 5, după alineatul (9^4) se introduce un nou alineat, alineatul (9^5), cu următorul cuprins: (9^5) În cazuri justificate, prin memorandum aprobat în ședința Guvernului, instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale care au achiziționat autoturisme, inclusiv în condițiile alin. (9), pot fi abilitate să transmită, pentru o perioadă determinată, folosința gratuită a acestora altor instituții sau autorități publice.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  EUGEN NICOLICEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 18 aprilie 2019.Nr. 67.----