NORME METODOLOGICE din 12 aprilie 2013 privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 17 aprilie 2013  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 501 din 12 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 17 aprilie 2013.
   +  Articolul 1(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului Trezoreriei Statului, bugetului Fondului pentru mediu și bugetelor locale întocmesc cererile pentru deschiderea de credite bugetare prin utilizarea formularului "Cerere pentru deschiderea de credite bugetare", prevăzut în anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995, cu modificările și completările ulterioare. Începând cu data de 15 mai 2013, ordonatorii principali de credite utilizează doar formularul "Cerere pentru deschidere de credite bugetare", prevăzut în anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995, așa cum a fost modificat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.016/2011 privind modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995.(2) Exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se prezintă la Ministerul Finanțelor Publice - Registratura generală, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de efectuarea plăților, cu excepția lunii decembrie a fiecărui an, când exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare aferente lunii decembrie se prezintă până cel mai târziu la data de 20 decembrie a anului respectiv, dacă prin normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului respectiv nu se prevede altfel. (la 02-05-2019, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.080 din 22 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 02 mai 2019 ) (2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul de stat pentru Ministerul Finanțelor Publice, cod 16, se prezintă la Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală de programare bugetară, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de efectuarea plăților, cu excepția lunii decembrie a fiecărui an, când exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare aferente lunii decembrie se prezintă până cel mai târziu la data de 20 decembrie a anului respectiv, dacă prin normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului respectiv nu se prevede altfel. (la 02-05-2019, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.080 din 22 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 02 mai 2019 ) (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale se depune la Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală trezorerie și contabilitate publică, cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data efectuării plății. Cererile pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale pentru plățile aferente fondurilor externe nerambursabile de la capitolul 51.01 ”Autorități publice și acțiuni externe”, articolele 56.24 ”Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană”, 56.41 ”Sume aferente diferenței de dobândă la disponibilitățile aferente programelor operaționale finanțate din fonduri structurale”, 56.31 ”Transferuri din bugetul de stat către ONGuri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii topup”, alineatul 56.31.02 ”Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii topup”, 58.24 ”Sume aferente asistenței financiare nerambursabile alocate de UE în perioada de programare 2014-2020”, precum și pentru plățile aferente serviciului datoriei publice guvernamentale, de la capitolul 54.01 ”Alte servicii publice generale” și capitolul 55.01 ”Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”, precum și pentru plățile aferente restituirii accizei de la capitolul 80.01 ”Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă”, articolul 55.01 ”Transferuri interne”, alineatul 55.01.60 ”Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat reprezentând sume restituite la accize pentru motorina utilizată drept combustibil”, se depun trimestrial, în ultima lună a trimestrului anterior, la nivelul prevederilor bugetare aprobate și repartizate pentru trimestrul respectiv. (la 28-03-2016, Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 386 din 18 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 28 martie 2016. ) (4) Exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul Fondului pentru mediu și din bugetele locale se prezintă la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile respective, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de efectuarea plăților, cu excepția lunii decembrie a fiecărui an, când exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare aferente lunii decembrie se prezintă până cel mai târziu la data de 20 decembrie a anului respectiv, dacă prin normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului respectiv nu se prevede altfel. (la 28-03-2016, Alin. (4) al art. 1 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 386 din 18 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 28 martie 2016. ) (5) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare și dispozițiile bugetare privind repartizarea de credite anexate acestora, cu drept de utilizare în luna în curs, depuse cu întârziere la Ministerul Finanțelor Publice sau la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, după caz, pentru care verificările efectuate în cadrul termenelor prevăzute la art. 4 ori la 5 nu pot fi finalizate în luna în curs, vor fi înregistrate în conturile de credite bugetare deschise ale instituțiilor publice în luna următoare.(6) Exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare ce se depune la Ministerul Finanțelor Publice sau la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, după caz, este însoțit de următoarele documente:a) Notă justificativă pentru deschiderea creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1;b) un exemplar din dispozițiile bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.(7) Dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare anexate cererilor pentru deschiderea de credite bugetare se întocmesc de către ordonatorii principali de credite pentru repartizarea creditelor bugetare deschise pentru activitatea proprie și pentru activitatea ordonatorilor de credite direct subordonați. Dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare se întocmesc în două exemplare, din care un exemplar se vizează pentru control financiar preventiv propriu și/sau pentru control financiar preventiv delegat, după caz, și rămâne la instituția publică emitentă, iar un exemplar se anexează la exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare, care se prezintă la Ministerul Finanțelor Publice sau la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, după caz. Răspunderea privind vizarea exemplarului din dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare care rămâne la instituția publică emitentă revine ordonatorilor principali de credite. În dispozițiile bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare, rubricile "Subcapitol", "Paragraf", "Articol" și "Alineat" se completează numai pentru creditele bugetare deschise din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale.(8) Formularele prevăzute la alin. (6) nu au regim special și se depun obligatoriu, începând cu data de 15 mai 2013, potrivit modelelor aprobate prin prezentele norme metodologice, pe suport hârtie, la Ministerul Finanțelor Publice sau la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, după caz.(9) Răspunderea privind respectarea termenelor prevăzute în prezentul articol revine în exclusivitate ordonatorilor principali de credite.  +  Articolul 2(1) Cererile pentru deschiderea creditelor bugetare și dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare anexate acestora care se depun la Ministerul Finanțelor Publice sau la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, după caz, în luna curentă și care au drept de utilizare începând cu luna următoare depunerii se înregistrează în conturile de credite bugetare deschise ale instituțiilor publice în luna în care acestea pot fi utilizate, fără a depăși 10 zile lucrătoare de la primirea acestora și cu încadrarea în termenele de verificare prevăzute la alin. (1) și (2) ale art. 4 și, respectiv, ale art. 5, după caz.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) cererile pentru deschiderea de credite bugetare cu drept de utilizare în luna următoare care sunt depuse la Ministerul Finanțelor Publice sau la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, după caz, cu mai mult de 10 zile lucrătoare înainte de ultima zi lucrătoare a lunii în curs, care vor fi înregistrate în contul de credite bugetare deschise ale instituțiilor publice în prima zi lucrătoare din luna în care acestea pot fi utilizate.  +  Articolul 3(1) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare depuse de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, însoțite de documentele prevăzute la art. 1 alin. (6), cu excepția celor efectuate din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale, se înregistrează de Ministerul Finanțelor Publice - Registratura generală și se repartizează Direcției generale de programare bugetară, care le înregistrează în Registrul cererilor pentru deschiderea de credite bugetare primite de la ordonatorii principali de credite, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3. (la 02-05-2019, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.080 din 22 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 02 mai 2019 ) (2) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare efectuate din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale, precum și cele primite de la Direcția generală de programare bugetară se înregistrează de Direcția generală trezorerie și contabilitate publică în Registrul cererilor pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.(3) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare depuse de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale și de Administrația Fondului pentru Mediu, însoțite de documentele prevăzute la art. 1 alin. (6), se înregistrează de unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile instituțiilor publice respective în Registrul operațiunilor de trezorerie aferente cererilor pentru deschiderea de credite bugetare, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 4(1) La primirea cererilor pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de la ordonatorii principali de credite, Direcția generală de programare bugetară efectuează, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererilor pentru deschiderea de credite bugetare în Registrul cererilor pentru deschiderea de credite bugetare primite de la ordonatorii principali de credite, următoarele verificări:a) concordanța dintre semnătura și amprenta ștampilei de pe cererea pentru deschiderea de credite bugetare și cele existente în fișele cu specimenele de semnături primite în copie de la Direcția generală trezorerie și contabilitate publică;b) existența pe cererea pentru deschiderea de credite bugetare a vizei pentru control financiar preventiv propriu/vizei pentru control financiar preventiv delegat, după caz;c) existența documentelor prin care se justifică suma ce se solicită a fi deschisă prin cererea pentru deschiderea de credite bugetare, inclusiv a documentelor prevăzute la art. 1 alin. (6);d) încadrarea sumelor solicitate prin cererile pentru deschiderea de credite bugetare în prevederile bugetare trimestriale cumulate aprobate, cu excepția cazului în care legile bugetare nu au fost adoptate cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea exercițiului bugetar, când se verifică încadrarea în limitele prevăzute la art. 37 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;e) încadrarea în limitele lunare de cheltuieli a sumelor solicitate a fi deschise prin cererea pentru deschiderea de credite bugetare, în măsura în care sunt aprobate limite lunare de cheltuieli de către Guvern.(2) În cazul în care sunt respectate toate condițiile prevăzute la alin. (1), cu încadrarea în termenul de maximum 3 zile lucrătoare, Direcția generală de programare bugetară transmite Direcției generale trezorerie și contabilitate publică următoarele documente:a) cererile pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;b) dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare aferente cererii pentru deschiderea de credite bugetare prevăzută la lit. a).(3) La primirea cererilor pentru deschiderea de credite bugetare și a dispozițiilor bugetare privind repartizarea creditelor bugetare potrivit alin. (2) de la Direcția generală de programare bugetară, Direcția generală trezorerie și contabilitate publică efectuează, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data înregistrării cererilor pentru deschiderea de credite bugetare în Registrul cererilor pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, următoarele verificări:a) dacă cererea pentru deschiderea creditelor bugetare este însoțită de următoarele documente:1. adresa de înaintare a cererilor pentru deschiderea de credite bugetare întocmită de direcțiile din cadrul Direcției generale de programare bugetară;2. dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare;b) dacă cererea pentru deschiderea de credite bugetare este avizată de direcțiile de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice cu astfel de atribuții;c) concordanța dintre semnăturile și amprenta ștampilei de pe dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare și cele existente în fișele cu specimenele de semnături depuse la Direcția generală trezorerie și contabilitate publică;d) concordanța dintre subdiviziunile de cheltuieli bugetare din cererea pentru deschiderea creditelor bugetare și cele din dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare, precum și concordanța lunii/anului înscrise/înscris în rubricile "Cu drept de utilizare" din documentele respective;e) completarea corespunzătoare a rubricilor aferente instituției publice care repartizează credite bugetare și instituției publice căreia i se repartizează credite bugetare, inclusiv a conturilor aferente și a unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului la care acestea sunt deschise;f) dacă totalul sumelor din dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare, la nivel de capitol de cheltuieli bugetare și pe celelalte subdiviziuni de cheltuieli bugetare, este egal cu suma înscrisă în cererea pentru deschiderea de credite bugetare;g) în cazul deschiderilor de credite bugetare din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale, se efectuează în mod corespunzător atât verificările prevăzute la lit. a)-f), cât și verificările prevăzute la alin. (1).(4) În cazul în care dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare nu sunt întocmite corect sau nu îndeplinesc condițiile de verificare prevăzute la alin. (3), acestea se restituie împreună cu cererile pentru deschiderea de credite bugetare Direcției generale de programare bugetară sau direcțiilor de specialitate implicate în cazul bugetului Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale, cu adresă de înaintare, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data înregistrării în Registrul cererilor pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.(5) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare și dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare care respectă prevederile alin. (3) se preiau în sistem informatic de Direcția generală trezorerie și contabilitate publică, cel târziu în a doua zi lucrătoare de la înregistrarea documentelor în Registrul cererilor pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, iar dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare, semnate și ștampilate de persoanele cu astfel de atribuții din cadrul Direcției generale trezorerie și contabilitate publică, se transmit cu borderou activităților/activității de trezorerie și contabilitate publică județene/a municipiului București, trezoreriilor statului ale sectoarelor municipiului București și Trezoreriei operative centrale, după caz.(6) Dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare care se transmit pe suport hârtie activităților/activității de trezorerie și contabilitate publică județene/a municipiului București, trezoreriilor statului ale sectoarelor municipiului București și Trezoreriei operative centrale, după caz, potrivit prevederilor alin. (5), se păstrează în format electronic la Direcția generală trezorerie și contabilitate publică.  +  Articolul 5La primirea cererilor pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea acestora, efectuează următoarele verificări:a) concordanța dintre semnătura și amprenta ștampilei de pe cererea pentru deschiderea de credite bugetare și de pe dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare și cele existente în fișele cu specimenele de semnături depuse la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului;b) existența pe cererea pentru deschiderea de credite bugetare a vizei pentru control financiar preventiv;c) existența documentelor prin care se justifică suma ce se solicită a fi deschisă prin cererea pentru deschiderea de credite bugetare, inclusiv a documentelor prevăzute la art. 1 alin. (6);d) încadrarea sumelor solicitate prin cererile pentru deschiderea de credite în prevederile bugetare trimestriale cumulate aprobate, cu următoarele excepții:– în cazul în care legea bugetului de stat nu a fost adoptată cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea exercițiului bugetar, precum și în cadrul intervalului de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, se verifică încadrarea sumelor solicitate prin cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetele locale, în limitele prevăzute la art. 40 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;– în cazul în care bugetul Fondului pentru mediu nu a fost aprobat până la începerea anului bugetar, se verifică încadrarea sumelor solicitate prin cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul Fondului pentru mediu, în limitele prevăzute la art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare;e) concordanța dintre subdiviziunile de cheltuieli bugetare din cererea pentru deschiderea de credite bugetare și cele din dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare;f) dacă totalul sumelor din dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare, la nivel de capitol de cheltuieli bugetare și pe celelalte subdiviziuni de cheltuieli bugetare, este egal cu suma înscrisă în cererea pentru deschiderea de credite bugetare.  +  Articolul 6În cazul în care cererile pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare aferente nu sunt întocmite corect sau nu îndeplinesc condițiile de verificare prevăzute în prezentele norme metodologice, acestea se restituie de către Direcția generală de programare bugetară, cu adresă de înaintare, ordonatorilor principali de credite, împreună cu documentele anexate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora în Registrul cererilor pentru deschiderea de credite bugetare primite de la ordonatorii principali de credite.  +  Articolul 7În cazul în care cererile pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale și dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare aferente nu sunt întocmite corect sau nu îndeplinesc condițiile de verificare prevăzute în prezentele norme metodologice, acestea se restituie de către unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, cu adresă de înaintare, ordonatorilor principali de credite, împreună cu documentele anexate, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora în Registrul operațiunilor de trezorerie aferente cererilor pentru deschiderea de credite bugetare.  +  Articolul 8(1) Ordonatorii principali de credite întocmesc fișele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze cererile pentru deschiderea de credite bugetare și dispozițiile bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare, distinct, pentru fiecare persoană în parte, potrivit modelelor prevăzute în anexa nr. 6.(2) Fișele cu specimenele de semnături se depun la Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală trezorerie și contabilitate publică, cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de efectuarea primei deschideri de credite bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, semnate de persoana/persoanele cu drept de semnătură aprobată/aprobate prin acestea.(3) Direcția generală trezorerie și contabilitate publică transmite, cu adresă de înaintare, în ziua primirii, o copie a fișelor cu specimenele de semnături prevăzute la alin. (2) la Direcția generală de programare bugetară.(4) Fișele cu specimenele de semnături se depun la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care își au conturile deschise instituțiile publice, cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de efectuarea primei deschideri de credite bugetare din bugetele locale și bugetul Fondului pentru mediu, semnate de persoana/persoanele cu drept de semnătură aprobată/aprobate prin acestea.(5) Prevederile alin. (4) se aplică și în cazul ordonatorilor secundari de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și bugetelor locale, termenul de depunere fiind cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de efectuarea primei repartizări de credite bugetare.(6) Ministerul Finanțelor Publice și unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului înregistrează fișele cu specimenele de semnături primite de la ordonatorii principali de credite în Registrul privind fișele cu specimenele de semnături, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7.(7) Fișele cu specimenele de semnături se întocmesc și se depun la Ministerul Finanțelor Publice sau la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, după caz, ori de câte ori se schimbă ordonatorul principal de credite sau cu ocazia oricărei modificări care vizează persoanele care au drept de semnătură pe cererea pentru deschiderea de credite bugetare și pe dispozițiile bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare anexate la aceasta, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data la care a intervenit schimbarea/modificarea respectivă.(8) În situația în care ordonatorul principal de credite decide retragerea dreptului de semnătură al oricărei persoane din fișele cu specimenele de semnături, acesta va depune la Ministerul Finanțelor Publice sau la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, după caz, Fișa privind retragerea dreptului de semnătură, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8. Formularul prevăzut în anexa nr. 8 se înregistrează în Registrul privind fișele cu specimenele de semnături.(9) Pentru cererile pentru deschiderea de credite bugetare și dispozițiile bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare anexate la aceasta, depuse la Ministerul Finanțelor Publice sau la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, după caz, anterior datei de la care a fost retras dreptul de semnătură al unei/unor persoane și s-a depus în acest sens formularul prevăzut în anexa nr. 8, rămân valabile semnăturile din fișele cu specimenele de semnături în vigoare înainte de data încetării valabilității acestora, cu excepția situațiilor în care ordonatorul principal de credite solicită, cu adresă, restituirea acestora în vederea refacerii.(10) Fișele cu specimenele de semnături se depun de ordonatorii principali de credite la Ministerul Finanțelor Publice sau la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, după caz, cu adresă de înaintare semnată de ordonatorul principal de credite sau de înlocuitorul său de drept.(11) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a ordinului de aprobare a prezentelor norme metodologice, ordonatorii principali/secundari de credite vor lua măsuri pentru depunerea la Ministerul Finanțelor Publice sau la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului a fișelor cu specimenele de semnături în care sunt imprimate și amprentele ștampilelor, întocmite potrivit modelelor prevăzute în anexa nr. 6. La expirarea termenului de 30 de zile lucrătoare, fișele cu specimenele de semnături care nu sunt depuse potrivit prevederilor prezentului articol își încetează valabilitatea.(12) În situația în care ordonatorii principali/secundari de credite nu depun fișele cu specimenele de semnături în termenul prevăzut la alin. (11), Ministerul Finanțelor Publice sau unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, după caz, restituie cererile pentru deschiderea de credite bugetare și dispozițiile bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare care sunt semnate de persoane pentru care fișele cu specimenele de semnături și-au încetat valabilitatea potrivit alin. (11).(13) Răspunderea pentru neefectuarea operațiunilor dispuse de ordonatorii principali/secundari de credite ca urmare a neactualizării fișelor cu specimenele de semnături în termenul prevăzut la alin. (11) revine ordonatorilor de credite respectivi.(14) Procedura și termenele prevăzute în prezentul articol se aplică și în cazul ordonatorilor secundari de credite, precum și în cazul retragerilor de credite bugetare.  +  Articolul 9(1) În situația în care ordonatorii secundari de credite bugetare ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și bugetelor locale, după caz, au în subordine ordonatori terțiari de credite, aceștia depun la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului/Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București la care au conturile deschise, cu cel puțin 4 zile lucrătoare înainte de data efectuării plății de către ordonatorii terțiari de credite, dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare, întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, împreună cu borderoul centralizator al dispozițiilor bugetare, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 12.(2) Ordonatorii secundari de credite întocmesc dispoziții bugetare privind repartizarea creditelor bugetare, prin care repartizează credite bugetare ordonatorilor terțiari de credite direct subordonați, în două exemplare, din care un exemplar, care este vizat pentru control financiar preventiv, rămâne la ordonatorul secundar de credite, iar un exemplar se prezintă la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului/Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București. Răspunderea privind vizarea exemplarului din dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare care rămâne la instituția publică emitentă revine ordonatorului secundar de credite.(3) Răspunderea pentru respectarea termenului prevăzut la alin. (1) revine în exclusivitate ordonatorilor secundari de credite. Ordonatorul principal de credite trebuie să se asigure că pune la dispoziția ordonatorilor secundari de credite creditele bugetare repartizate necesare, astfel încât aceștia să poată respecta termenul prevăzut la alin. (1).(4) Borderoul centralizator al dispozițiilor bugetare prevăzut la alin. (1) se înregistrează de unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului în Registrul dispozițiilor bugetare depuse la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9.(5) Unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului/Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București efectuează asupra documentelor prevăzute la alin. (1) următoarele verificări:a) concordanța dintre semnătura și amprenta ștampilei de pe dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare și cele existente în fișele cu specimenele de semnături depuse la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului/Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București;b) dacă totalul dispozițiilor bugetare privind repartizarea creditelor bugetare către ordonatorii terțiari de credite se încadrează în creditele bugetare repartizate ordonatorului secundar de credite, existente în contul acestuia la data prezentării dispozițiilor bugetare privind repartizarea creditelor bugetare;c) completarea corespunzătoare a rubricilor aferente instituției publice care repartizează credite bugetare și instituției publice căreia i se repartizează credite bugetare, inclusiv a conturilor aferente și a unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului la care acestea sunt deschise.(6) În cazul în care una sau mai multe dispoziții bugetare privind repartizarea creditelor bugetare nu sunt întocmite corect sau nu îndeplinesc condițiile de verificare prevăzute la alin. (5), aceste documente se restituie, cu adresă de înaintare, ordonatorilor secundari de credite, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data înregistrării în Registrul privind dispozițiile bugetare depuse de ordonatorii secundari de credite.  +  Articolul 10(1) În cazuri temeinic justificate, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pot dispune retragerea creditelor bugetare deschise și neutilizate din conturile proprii sau ale instituțiilor publice subordonate, scop în care se întocmește documentul prevăzut la art. 1 alin. (6) lit. b), care se depune la Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală de programare bugetară, anterior datei de 25 a fiecărei luni.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), dispozițiile bugetare prin care se dispune retragerea creditelor bugetare din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale se depun la Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală trezorerie și contabilitate publică.(3) Dispozițiile bugetare prin care se dispune retragerea creditelor bugetare se întocmesc în două exemplare, din care un exemplar, care este vizat pentru control financiar preventiv propriu și/sau pentru control financiar preventiv delegat, după caz, rămâne la ordonatorul principal de credite, iar un exemplar se prezintă la Ministerul Finanțelor Publice. Răspunderea privind vizarea exemplarului din dispozițiile bugetare privind retragerea creditelor bugetare care rămâne la instituția publică emitentă revine ordonatorilor principali de credite.(4) Ordonatorii principali de credite au obligația ca, la prezentarea la Ministerul Finanțelor Publice a dispozițiilor bugetare prin care se dispune retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, să se asigure că în conturile proprii sau ale instituțiilor publice din subordine de la care se dispune retragerea creditelor bugetare există disponibilitățile de credite bugetare respective și că acestea pot fi retrase.(5) În ziua primirii dispozițiilor bugetare prin care se dispune retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, Direcția generală de programare bugetară transmite, cu adresă de înaintare, documentele respective Direcției generale trezorerie și contabilitate publică.(6) Direcția generală trezorerie și contabilitate publică înregistrează primirea documentelor respective în Registrul privind retragerea de credite bugetare, care se întocmește potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10.(7) Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală trezorerie și contabilitate publică efectuează următoarele verificări:a) concordanța dintre semnăturile și amprenta ștampilei de pe dispozițiile bugetare privind retragerea creditelor bugetare și cele existente în fișele cu specimenele de semnături depuse la Direcția generală trezorerie și contabilitate publică;b) completarea corespunzătoare a rubricilor aferente instituției publice care retrage creditele bugetare/instituției publice căreia i se retrag creditele bugetare, inclusiv a conturilor aferente și a unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului la care acestea sunt deschise;c) existența confirmărilor creditelor bugetare deschise și repartizate, disponibile în cont, necesare efectuării operațiunii de retragere a creditelor bugetare, primite de la activitățile/activitatea de trezorerie și contabilitate publică județene/a municipiului București și trezoreriile sectoarelor municipiului București și, respectiv, Trezoreria operativă centrală cărora li sa solicitat efectuarea verificării. Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală trezorerie și contabilitate publică și activitățile/activitatea de trezorerie și contabilitate publică județene/a municipiului București și trezoreriile sectoarelor municipiului București convin de comun acord asupra adreselor de e-mail de la care se transmit solicitările și, respectiv, confirmările. Confirmările privind existența creditelor bugetare deschise și repartizate și neutilizate se transmit în aceeași zi în care s-a efectuat solicitarea.(8) În situația în care sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute la alin. (7) la verificarea dispozițiilor bugetare prin care se dispune retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, dispozițiile bugetare privind retragerea creditelor bugetare se preiau în sistem informatic de Direcția generală trezorerie și contabilitate publică, cel târziu în a doua zi lucrătoare de la înregistrarea documentelor în Registrul privind retragerea de credite bugetare, se semnează și se ștampilează de persoanele cu astfel de atribuții din cadrul Direcției generale trezorerie și contabilitate publică și se transmit, cu borderou de transmitere, activităților/activității de trezorerie și contabilitate publică județene/a municipiului București, trezoreriilor statului ale sectoarelor municipiului București și Trezoreriei operative centrale, după caz.(9) Dispozițiile bugetare privind retragerea creditelor bugetare care se transmit pe suport hârtie activităților/activității de trezorerie și contabilitate publică județene/a municipiului București, trezoreriilor statului ale sectoarelor municipiului București și Trezoreriei operative centrale, după caz, potrivit prevederilor alin. (8), se păstrează în format electronic la Direcția generală trezorerie și contabilitate publică.(10) Direcția generală trezorerie și contabilitate publică va înștiința ordonatorii principali de credite cu privire la efectuarea operațiunilor de retragere a creditelor bugetare printr-o comunicare, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11, care se ridică de aceștia de la Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală trezorerie și contabilitate publică. O copie a adresei de comunicare se transmite și Direcției generale de programare bugetară, cu excepția operațiunilor efectuate din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale.(11) În situația în care una sau mai multe dispoziții bugetare prin care se retrag credite bugetare nu sunt întocmite corect sau nu îndeplinesc condițiile de verificare prevăzute la alin. (7), acestea se restituie de Direcția generală trezorerie și contabilitate publică, cu adresa de înaintare, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data înregistrării în Registrul privind retragerea de credite bugetare, Direcției generale de programare bugetară sau, în cazul bugetului Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale, direcțiilor de specialitate de la care le-a primit.(12) Direcția generală de programare bugetară restituie ordonatorilor principali de credite dispozițiile bugetare prin care se dispune retragerea creditelor bugetare, în termen de maximum două zile lucrătoare de la restituirea acestora de către Direcția generală trezorerie și contabilitate publică.(13) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și de unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, și de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale în cazul dispozițiilor bugetare privind retragerea creditelor bugetare care sunt însoțite de borderouri centralizatoare ale dispozițiilor bugetare care se înregistrează în Registrul dispozițiilor bugetare depuse la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9.(14) În scopul utilizării creditelor bugetare retrase, ordonatorii principali de credite, după primirea comunicării prevăzute la alin. (10) sau a extrasului de cont, după caz, pot depune la Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală de programare bugetară sau la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, după caz, cereri pentru deschiderea de credite bugetare, cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.(15) În cazul ordonatorilor secundari de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și bugetelor locale, prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător, cu precizarea că documentele care se depun de aceștia la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului/Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București sunt dispoziții bugetare prin care se retrag creditele bugetare și dispoziții bugetare prin care se repartizează creditele bugetare care sunt însoțite de borderouri centralizatoare ale dispozițiilor bugetare care se înregistrează în Registrul dispozițiilor bugetare depuse la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9.  +  Articolul 11Pentru operațiunile derulate prin unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului privind deschiderea și repartizarea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale se eliberează ordonatorilor de credite extrase de cont, care constituie documente justificative pentru înregistrarea în contabilitatea acestora a operațiunilor respective.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1la normele metodologiceDenumirea instituției publice......................................
  NOTĂ JUSTIFICATIVĂ
  pentru deschiderea creditelor bugetare
  Nr. crt.Denumirea indicatorului Valoarea indicatorului
  1 Credite bugetare aprobate cumulat de la începutul anului până la finele trimestrului pentru care se solicită deschiderea de credite - lei
  - cu detaliere pe subdiviziuni de cheltuieli bugetare
  2 Credite bugetare deschise cumulat de la începutul anului - lei
  - cu detaliere pe subdiviziuni de cheltuieli bugetare
  3 Plăți de casă preliminate la finele lunii precedente celei pentru care se solicită deschiderea de credite -lei
  - cu detaliere pe subdiviziuni de cheltuieli bugetare
  4 Plăți medii lunare până la finele lunii precedente celei pentru care se solicită deschiderea de credite (rd. 3/nr. luni) - lei
  - cu detaliere pe subdiviziuni de cheltuieli bugetare
  5 Disponibilități existente în cont la finele lunii*) precedente celei pentru care se solicită deschiderea de credite (rd. 2 - rd. 3) - lei
  - cu detaliere pe subdiviziuni de cheltuieli bugetare
  6 Credite bugetare solicitate a fi deschise - lei
  - cu detaliere pe subdiviziuni de cheltuieli bugetare
  7 Plăți preliminate pentru perioada pentru care se solicitădeschiderea de credite (rd. 5 + rd. 6) - lei
  - cu detaliere pe subdiviziuni de cheltuieli bugetare
  8 Creștere/Descreștere plăți (rd. 7/rd. 4) - %
  - cu detaliere pe subdiviziuni de cheltuieli bugetare
  *) Pentru deschideri de credite bugetare aferente plății serviciului datoriei publice guvernamentale din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale, de la capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale" și capitolul 55.01 "Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi", se completează sumele corespunzătoare la nivel de trimestru. Explicații: În cazul în care plățile înscrise la rândul 7 sunt mai mari decât cele înscrise la rândul 4, se vor prezenta justificări corespunzătoare ale creșterii. NOTĂ: Se întocmește în două exemplare, din care un exemplar se prezintă Ministerului Finanțelor Publice.
  Ordonator principal de credite,.................................................. Verificat și vizat pentru control financiar preventiv,............................................................................
   +  Anexa nr. 2la normele metodologice
  Dispoziție bugetară privind repartizarea/retragerea*) creditelor bugetare
  Nr. ......./ Data ....... Cont credite bugetare deschise Capitol Secțiune**) Suma (lei)
  Subcap. │...│Paragraf │...│Titlu │...│Articol │...│Alineat │...│
  Subcap. │...│Paragraf │...│Titlu │...│Articol │...│Alineat │...│
  Subcap. │...│Paragraf │...│Titlu │...│Articol │...│Alineat │...│
  Subcap. │...│Paragraf │...│Titlu │...│Articol │...│Alineat │...│
  PLĂTITOR Trezoreria plătitorului (data înregistrării,ștampilasemnătura)
  Cod de identificare fiscală
  Trezorerie plătitor
  BENEFICIAR Trezoreria beneficiarului (data înregistrării,ștampilasemnătura)
  Cod de identificare fiscală
  Trezorerie beneficiar
  Cu drept de utilizare din luna .............. an .......
  Ordonator de credite LS Director Viza CFPP Viza CFPD
  *) Se completează, după caz, "Repartizarea" în cazul repartizării creditelor bugetare sau "Retragerea" în cazul retragerii creditelor bugetare.**) Se completează numai pentru creditele bugetare repartizate/retrase din bugetele locale.NOTĂ:Se întocmește în două exemplare, din care unul se prezintă Ministerului Finanțelor Publice sau unității Trezoreriei Statului, după caz, iar unul rămâne la instituția publică emitentă.
   +  Anexa nr. 3
  Registrul cererilor pentru deschiderea de credite bugetare primite de la ordonatorii principali de credite
  Numărul deînregistrareData (zi/lună/an) și ora primirii cererii pentru deschiderea de credite bugetare de la registraturăDenumirea ordonatorului principal de crediteNumărul/data (zi/lună/an) cererii pentru deschiderea de credite bugetare înscris de ordonatorul principal de crediteCapitolul de cheltuialăData (zi/lună/an) și ora restituirii cererii pentru deschiderea de credite bugetare la ordonatorii principali de crediteDirecția din cadrul Direcției generale de programare bugetară responsabilă cu finanțarea ordonatorului principal de crediteSemnătura
  12345678
  (la 02-05-2019, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.080 din 22 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 02 mai 2019 )
   +  Anexa nr. 4la normele metodologice
  Registrul cererilor pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat,
  bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
  Numărulde înregistrare Data (zi/lună/an)și ora primirii cererii pentru deschiderea de credite bugetare de la Direcția generală de programare bugetară/ direcții de specialitatedin Ministerul Finanțelor Publice Denumireaordonatorului principal de credite Numărul/ data (zi/lună/an)cererii pentru deschiderea de credite bugetare înscris de Direcția generală de programare bugetară/ direcții de specialitatedin Ministerul Finanțelor Publice Capitolul de cheltuialăData (zi/lună/an)și ora restituirii cererii pentru deschiderea de credite bugetare laDirecția generală de programare bugetară/ direcții de specialitatedin Ministerul Finanțelor Publice Numele șiprenumelepersoaneicare depune documentul Semnătura Numele și prenumele persoanei destinatare a documentelor din cadrul Direcției generale trezorerie și contabilitate publică Semnătura
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   +  Anexa nr. 5la normele metodologice
  Registrul operațiunilor de trezorerie aferente cererilor pentru deschiderea de credite bugetare
  Numărul de înregistrare Data (zi/lună/an)și ora primirii cererii pentru deschiderea de credite bugetare de la ordonatorii principali de credite Denumireaordonatorului principal de credite Numărul/ data (zi/lună/an)cererii pentru deschiderea de credite bugetare Capitolul de cheltuialăData (zi/lună/an)și ora restituirii cererii pentru deschiderea de credite bugetare laordonatorii principali de credite Numele șiprenumelepersoaneicare depune documentul Semnătura Numele și prenumele persoanei destinatare a documentelor din cadrul unității TrezorerieiStatului Semnătura
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   +  Anexa nr. 6la normele metodologiceDenumirea instituției publice.............................Codul de identificare fiscală.............................Adresa ......................Telefon/Fax nr. .............Nr. ........../..............
  Fișă cu specimen de semnătură*)
  Notă
  *) Se depune la:– Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală trezorerie și contabilitate publică - pentru deschiderile de credite bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;– unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care își au conturile deschise - pentru bugetele locale și bugetul Fondului pentru mediu.
  Prin prezenta se autorizează:
  NUMELE ȘI PRENUMELE
  FUNCȚIA
  SEMNĂTURA
  AMPRENTA ȘTAMPILEI
  să semneze cererile pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul ........., capitolul ....... .Valabilă din data de .......... până în data de ..........**)
  Ordonator principal de credite,......................................Numele și prenumele ...............Semnătura ...............................Loc ștampilă
  Notă
  **) Poate fi înscris "Până la retragerea dreptului de semnătură".
  Denumirea instituției publice.............................Codul de identificare fiscală.............................Adresa ......................Telefon/Fax nr. .............Nr. ............/............
  Fișă cu specimen de semnătură pentru semnătura I*)
  Notă
  *) Se depune la:– Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală trezorerie și contabilitate publică, pentru dispozițiile bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare întocmite de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;– unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care își au conturile deschise, pentru dispozițiile bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare întocmite de ordonatorii secundari de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru dispozițiile bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare întocmite de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale și bugetului Fondului pentru mediu.
  Prin prezenta se autorizează:
  NUMELE ȘI PRENUMELE
  FUNCȚIA
  SEMNĂTURA
  AMPRENTA ȘTAMPILEI
  să semneze dispozițiile bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul ..........., capitolul .......... Valabilă din data de .......... până în data de ..........**)
  Ordonator principal de credite,/Ordonator secundar de credite...............................................Numele și prenumele ...............Semnătura ...............................Loc ștampilă
  Notă
  **) Poate fi înscris "Până la retragerea dreptului de semnătură".
  Denumirea instituției publice.............................Codul de identificare fiscală.............................Adresa ......................Telefon/Fax nr. .............Nr. .........../.............
  Fișă cu specimen de semnătură pentru semnătura a II-a*)
  Notă
  *) Se depune la:– Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală trezorerie și contabilitate publică, pentru dispozițiile bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare întocmite de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;– unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care își au conturile deschise, pentru dispozițiile bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare întocmite de ordonatorii secundari de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru dispozițiile bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare întocmite de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale și bugetului Fondului pentru mediu.
  Prin prezenta se autorizează:
  NUMELE ȘI PRENUMELE
  FUNCȚIA
  SEMNĂTURA
  AMPRENTA ȘTAMPILEI
  să semneze dispozițiile bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul ..........., capitolul ........... Valabilă din data de .......... până în data de ..........**)
  Ordonator principal de credite,Ordonator secundar de credite................................................Numele și prenumele ...............Semnătura ...............................Loc ștampilă
  Notă
  **) Poate fi înscris "Până la retragerea dreptului de semnătură".
   +  Anexa nr. 7la normele metodologice
  Registrul privind fișele cu specimenele de semnături
  Numărul de înregistrareData (zi/lună/an) și oraDenumirea ordonatorului principal de crediteNumărul/data (zi/lună/an) fișei cu specimenul de semnătură/fișei de retragere a dreptului de semnătură Capitolul de cheltuială Valabil(de la data de ..... până la data de .....)Retras începândcu data de ......*)Numele și prenumele persoanei care depune documentulSemnătura Numele șiprenumelepersoaneidestinatare a documentului Semnătura
  Cerere pentrudeschiderea de credite bugetare Dispoziție bugetară privind repartizarea/retragerea de credite bugetare
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Notă
  *) La data retragerii unui specimen de semnătură, în col. 8 se va preciza numărul și data retragerii acestuia și pe rândul în care a fost înregistrată depunerea specimenului de semnătură.
   +  Anexa nr. 8la normele metodologiceDenumirea instituției publice.............................Codul de identificare fiscală.............................Adresa ......................Telefon/Fax nr. .............Nr. .........../.............
  Fișă privind retragerea dreptului de semnătură*)
  Notă
  *) Se depune la Ministerul Finanțelor Publice sau la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, după caz, la care au fost depuse fișele cu specimenele de semnături ale persoanelor care erau autorizate să semneze documentele.
  Începând cu data de ............., se retrage dreptul de semnătură al:
  NUMELE ȘI PRENUMELE
  FUNCȚIA
  din Fișa cu specimenul de semnătură nr. ............/............. .
  Ordonator principal de credite/Ordonator secundar de credite,..................................................Numele și prenumele ...............Semnătura ...............................Loc ștampilă
   +  Anexa nr. 9la normele metodologice
  Registrul dispozițiilor bugetare depuse la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului
  Numărul de înregistrareData (zi/lună/an) și ora primirii borderoului centralizatoral dispozițiilor bugetareNumărul/data (zi/lună/an) borderoului centralizatoral dispozițiilor bugetareDenumirea ordonatorului de credite care repartizează/ retrage creditele bugetare Capitolul de cheltuialăAdresa (nr./data)de restituire a dispozițiilor bugetare eronate Numele și prenumele persoanei care depune documentulSemnătura Numele și prenumele persoanei destinatareSemnătura
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   +  Anexa nr. 10la normele metodologiceMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEDirecția generală trezorerie și contabilitate publică
  Registrul privind retragerea de credite bugetare
  Numărul de înregistrareData (zi/lună/an)și ora primirii dispoziției bugetare de retragere a creditelor bugetare Numărul/data(zi/lună/an)dispoziției bugetare de retragere Denumireaordonatorului de credite care retrage creditelebugetare Denumireaordonatorului de credite de la carese retragcreditelebugetare Capitolul de cheltuialăAdresa (nr./data) de restituire a dispozițiilor bugetare de retragerea creditelorbugetare Numele și prenumele persoanei care depune documentulSemnătura Numele și prenumele persoanei destinatare a documentului Semnătura
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   +  Anexa nr. 11la normele metodologiceMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  COMUNICARE
  privind retragerea de credite bugetare
  Către: ........................................
  Vă comunicăm că la data de ........... au fost retrase credite bugetare conform dispozițiilor bugetare privind retragerea creditelor bugetare prezentate de dumneavoastră, după cum urmează:
  Număr Data Cont bugetar Capitol Subcapitol*)Paragraf*)Titlu Articol, alineat*)Suma (lei)
  Notă
  *) Se completează pentru Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale.
  Director general,...................
  Șef serviciu,............
   +  Anexa nr. 12la normele metodologiceDenumirea instituției publice ...........Cod de identificare fiscală .............
  Borderou centralizator al dispozițiilor bugetare
  nr. ......... din data de ........
  Nr. crt.Dispoziția bugetară CapitolulDenumirea beneficiaruluiTotal din care, detaliat pe titluri de cheltuieli:
  Nr. Data
  ----------