LEGE nr. 16 din 6 martie 2000privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 9 martie 2000  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziții generale  +  Articolul 1Se înființează Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice, organism autonom, consultativ, de interes public, în scopul institutionalizarii dialogului social dintre persoanele vârstnice și autoritățile publice, pentru protecția drepturilor și libertăților acestor persoane.  +  Articolul 2Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice este persoana juridică română, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul București.  +  Articolul 3Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice se organizează și funcționează potrivit prevederilor prezentei legi, precum și ale regulamentului propriu de organizare și funcționare.  +  Capitolul 2 Atribuțiile Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice  +  Articolul 4Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice are, în principal, următoarele atribuții:a) sprijină instituțiile statului în aplicarea recomandărilor Adunării Mondiale a Persoanelor Vârstnice și urmărește realizarea lor;b) propune Guvernului programe privind ameliorarea continua a condițiilor de viața a persoanelor vârstnice;c) urmărește aplicarea reglementărilor legale privind persoanele vârstnice și sesizează organele competente despre abaterile constatate;d) elaborează, împreună cu instituțiile specializate, studii și analize sociologice în domeniu;e) sprijină buna funcționare a instituțiilor de asistența socială și propune măsuri de imbunatatire a activității acestora;f) sprijină organizarea asociativa a persoanelor vârstnice și participarea lor activa la viața socială;g) elaborează puncte de vedere la proiectele de acte normative care vizează persoanele vârstnice;h) reprezintă persoanele vârstnice din România în relațiile cu organizații similare din alte tari sau cu organizații internaționale ale persoanelor vârstnice.  +  Capitolul 3 Organizarea și structura Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice  +  Articolul 5Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice are următoarea componenta:a) președinții consiliilor județene ale persoanelor vârstnice și al municipiului București;b) președinții organizațiilor centrale ale pensionarilor;c) câte un reprezentant al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Sănătății, Ministerului Finanțelor, Ministerului de Interne, Comisiei Naționale pentru Statistica și Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, fiecare fiind desemnat de conducerea autorității publice respective.  +  Articolul 6Președintele Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice se desemnează de plen dintre membrii prevăzuți la art. 5 lit. a) și b).  +  Articolul 7Pot dobândi calitatea de membru al Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:a) au cetățenie română și domiciliul în România;b) au capacitate deplina de exercițiu;c) nu au suferit condamnări pentru infracțiuni de drept comun săvârșite cu intenție.  +  Articolul 8Membrii Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, prevăzuți la art. 5 lit. a) și b), sunt verificați individual de comisia prevăzută la art. 27 înainte de dobândirea acestei calități, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 7.  +  Articolul 9Durata mandatului membrilor Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice este de 4 ani. Mandatul membrilor poate fi reînnoit.  +  Articolul 10(1) Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice se considera legal constituit la data la care două treimi din numărul membrilor săi au fost confirmate.(2) Până la data constituirii unui nou Consiliu Național al Persoanelor Vârstnice, dar nu mai târziu de 3 luni de la încetarea mandatului membrilor, consiliul anterior își continua activitatea.  +  Articolul 11(1) Calitatea de membru al Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice încetează în următoarele situații:a) la expirarea mandatului;b) în caz de deces;c) în caz de demisie;d) în caz de revocare de către cel care l-a desemnat, pentru persoanele prevăzute la art. 5 lit. c);e) în cazul în care nu mai îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la art. 7.(2) Procedura revocării din calitatea de membru al Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice se stabilește prin regulamentul propriu de organizare și funcționare.  +  Articolul 12În situațiile prevăzute la art. 11 alin. (1) va fi numit un nou membru, numire care va fi confirmată potrivit prevederilor art. 8.  +  Articolul 13(1) Prin regulamentul de organizare și funcționare, în structura Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice pot fi constituite comisii de specialitate pentru soluționarea unor probleme pe domenii de activitate.(2) Membrii comisiilor de specialitate sunt desemnați dintre persoanele care au calitatea de membru al Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice.  +  Capitolul 4 Funcționarea și conducerea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice  +  Articolul 14Funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice se asigura de:a) plenul consiliului;b) comisia permanenta.  +  Articolul 15(1) Plenul Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice se întrunește semestrial în sesiuni ordinare și, ori de câte ori este nevoie, în sesiuni extraordinare, la cererea comisiei permanente ori a cel puțin unei treimi din numărul membrilor săi.(2) Lucrările plenului se desfășoară în ședințe publice, în afară cazurilor expres stabilite de comisia permanenta.  +  Articolul 16(1) Plenul asigura conducerea generală a Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice și are următoarele atribuții principale:a) alege președintele consiliului;b) alege 2 vicepreședinți dintre membrii consiliului;c) dezbate și adopta regulamentul de organizare și funcționare;d) aproba componenta comisiei permanente și a comisiilor de specialitate;e) dezbate și aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea financiară proprie, precum și raportul privind execuția bugetară.(2) Atribuțiile prevăzute la alin. (1) pot fi completate cu atribuțiile cuprinse în regulamentul de organizare și funcționare și se îndeplinesc prin aportul voluntar al membrilor plenului.  +  Articolul 17În exercitarea atribuțiilor sale plenul adopta hotărâri cu votul a jumătate plus unul din numărul membrilor săi.  +  Articolul 18(1) Comisia permanenta a Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice este alcătuită din presedinti, 2 vicepreședinți și 8 membri.(2) Comisia permanenta asigura conducerea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice în intervalul dintre ședințele plenului.(3) Comisia permanenta are următoarele atribuții:a) aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice;b) soluționează problemele curente între ședințele plenului;c) pregătește adunările generale ale plenului.(4) Modul de lucru al comisiei permanente este stabilit prin Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice.  +  Articolul 19Atribuțiile președintelui și ale vicepreședinților Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice se stabilesc prin regulamentul sau de organizare și funcționare.  +  Articolul 20Președintele Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice reprezintă consiliul în relațiile cu terții, potrivit hotărârilor luate de comisia permanenta și de plen.  +  Articolul 21(1) În structura Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice funcționează un secretariat tehnic, care este aparatul de lucru de specialitate și tehnico-administrativ, format din 10 persoane.(2) Secretariatul tehnic al Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice este condus de un secretar, ale cărui atribuții sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare.(3) Funcția de secretar este incompatibilă cu funcția de membru al Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice.  +  Articolul 22(1) Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice, prin secretariatul tehnic, are dreptul să solicite de la orice persoană juridică de drept public sau privat datele și informațiile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor consiliului, iar aceste persoane au obligația să le transmită, cu respectarea normelor legale în vigoare.(2) Păstrarea și folosirea datelor și a informațiilor se vor face cu respectarea confidențialității stabilite de emitent.  +  Articolul 23(1) La nivelul județelor și al municipiului București funcționează consilii ale persoanelor vârstnice, care îndeplinesc atribuțiile stabilite în regulamentul propriu de organizare și funcționare.(2) Consiliile prevăzute la alin. (1) se organizează cu un număr impar de membri, desemnați de organizațiile locale ale pensionarilor și ale persoanelor vârstnice.(3) Activitatea consiliilor județene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București, este asigurata de președinte și de vicepreședinte și se desfășoară prin aportul voluntar al membrilor acestora.  +  Articolul 24Pentru soluționarea pe plan central și local a problematicii persoanelor vârstnice, în cadrul aparatului propriu al Ministerului Muncii și Protecției Sociale și, respectiv, al fiecărei direcții generale de muncă și protecție socială vor fi desemnate persoanele care vor asigura colaborarea permanenta cu Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice și cu consiliile județene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București.  +  Capitolul 5 Finanțarea activităților  +  Articolul 25(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice se asigura din: donații, sponsorizări, alte activități nonprofit, realizate în condițiile legii, și din transferuri de la bugetul de stat care se prevăd în bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.(2) Transferurile de la bugetul de stat se pot aloca pentru următoarele categorii de cheltuieli:a) cheltuieli de personal aferente celor 10 posturi ale Secretariatului tehnic al Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice. Salarizarea acestor posturi se realizează la nivelul prevăzut de dispozițiile legale pentru aparatul ministerelor, iar funcția de secretar al Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice va fi salarizata la nivel de director general;b) cheltuieli de transport, diurna și cazare pentru membrii Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, în cuantumurile stabilite de dispozițiile legale;c) cheltuieli materiale pentru întreținerea și funcționarea sediului Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice; d) cheltuieli de capital aferente dotării Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice.  +  Capitolul 6 Dispoziții finale  +  Articolul 26În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, organizațiile centrale ale pensionarilor vor constitui o comisie de pregătire pentru înființarea și organizarea primului Consiliu Național al Persoanelor Vârstnice.  +  Articolul 27Comisia de pregătire pentru înființarea și organizarea primului Consiliu Național al Persoanelor Vârstnice este formată din 15 membri, câte 2 din partea organizațiilor centrale ale pensionarilor, și este condusă de ministrul muncii și protecției sociale.  +  Articolul 28Comisia de pregătire pentru înființarea și organizarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice are următoarele atribuții:a) confirma membrii primului Consiliu Național al Persoanelor Vârstnice, la propunerea consiliilor județene și al municipiului București și, respectiv, a organizațiilor centrale ale pensionarilor;b) elaborează proiectul regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice;c) convoacă plenul Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice în prima ședința.  +  Articolul 29Comisia de pregătire pentru înființarea și organizarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice își încetează activitatea la prima ședința a plenului consiliului, a carei data de desfășurare nu poate depăși 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE LUPU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 15 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DAN CONSTANTIN VASILIU
  ----------