ORDIN nr. 219 din 19 decembrie 2018privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată, desfășurată într-un an de reglementare, și de aprobare a prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2019
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1098 din 27 decembrie 2018    Având în vedere prevederile art. 143 alin. (1) lit. a) și a^1), ale art. 175 alin. (2) lit. b) și d), ale art. 178 alin. (1) lit. b),alin. (2) lit. a) și a^1) și ale art. 179 alin. (1),alin. (2) lit. b) și alin. (4)-(6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. b) și ale art. 10 alin. (1) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia pentru stabilirea venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată, desfășurată într-un an de reglementare, și de aprobare a prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2019, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată, desfășurată într-un an de reglementare, și de aprobare a prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 5 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale, operatorii pieței de gaze naturale și operatorul de transport și de sistem vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.
    p. Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Henorel-Florin Soreață
    București, 19 decembrie 2018.Nr. 219.  +  AnexăMETODOLOGIEpentru stabilirea venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată, desfășuratăîntr-un an de reglementare, și de aprobare a prețurilor reglementate în sectorul gazelornaturale, începând cu anul 2019