NORMĂ nr. 7 din 10 aprilie 2017privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 11 aprilie 2017  În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 57 alin. (6) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 15 alin. (6) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 20 din Legea nr. 187/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,cu respectarea dispozițiilor art. 24 lit. o) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 10 aprilie 2017,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta normă stabilește modul de întocmire și depunere a situațiilor financiare anuale individuale pentru entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în domeniul pensiilor private.  +  Articolul 2Prezenta normă se aplică de către următoarele categorii de entități:a) administratori de fonduri de pensii facultative și/sau de fonduri de pensii administrate privat, care sunt societăți de pensii înființate conform prevederilor legale în vigoare;b) fonduri de pensii facultative și fonduri de pensii administrate privat, denumite în continuare fonduri de pensii private;c) brokeri de pensii private, societăți comerciale înființate și autorizate potrivit prevederilor legale în vigoare și agenți persoane juridice, societăți comerciale constituite și autorizate de A.S.F., având ca obiect de activitate numai marketingul prospectului schemelor de pensii facultative;d) administratori de fonduri de pensii facultative care sunt societăți de asigurare pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative;e) administratori de fonduri de pensii facultative care sunt societăți de administrare a investițiilor, pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative;f) Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumit în continuare Fond de garantare, înființat potrivit Legii nr. 187/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumită în continuare Legea nr. 187/2011.  +  Articolul 3(1) Situațiile financiare anuale individuale ale entităților prevăzute la art. 2 trebuie să ofere o imagine reală a activelor, datoriilor, poziției financiare, precum și a rezultatului acestora.(2) Situațiile financiare anuale individuale se întocmesc în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 82/1991, și în baza prevederilor Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Norma nr. 14/2015.(3) Pentru întocmirea situațiilor financiare anuale, entitățile prevăzute la art. 2 sunt obligate să efectueze inventarierea activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.(4) Evaluarea activelor financiare ale fondurilor de pensii administrate privat se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 411/2004, și în baza Normei nr. 11/2011 privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Norma nr. 11/2011.(5) Evaluarea activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 204/2006, și în baza Normei nr. 11/2011.(6) Formularele care compun situațiile financiare anuale individuale se completează în lei.(7) Situațiile financiare anuale individuale ale entităților menționate la art. 2 se semnează de către administratorul acestora sau de persoana care are obligația conducerii entității și de către:a) directorul economic, contabilul-șef sau persoana împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; saub) persoanele fizice sau juridice cu care s-au încheiat contracte de prestări de servicii, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.  +  Articolul 4(1) Situațiile financiare anuale individuale se întocmesc pe baza ultimei balanțe de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie, în concordanță cu balanțele de verificare a conturilor analitice, după înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor evidențiate în documente justificative, aprobate de conducătorul entității.(2) Totalul rulajelor și totalul soldurilor analitice rezultate din balanța de verificare a conturilor analitice trebuie să corespundă cu totalul rulajelor și totalul soldurilor sintetice rezultate din balanța de verificare a conturilor sintetice.(3) Înregistrarea operațiunilor economico-financiare aferente perioadei de raportare se face în baza documentelor justificative.(4) În cazul operațiunilor contabile pentru care nu se întocmesc documente justificative, înregistrările în contabilitate se fac pe bază de note de contabilitate care au la bază note justificative sau note de calcul, după caz, întocmite și aprobate în mod corespunzător.(5) În cazul stornărilor, pe documentul inițial se menționează numărul și data notei de contabilitate prin care s-a efectuat stornarea operațiunii, iar în nota de contabilitate de stornare se menționează documentul, data și numărul de ordine ale operațiunii care face obiectul stornării.(6) Corectarea înregistrărilor făcute în contabilitate se face numai pe baza notelor de contabilitate întocmite și aprobate în mod corespunzător.(7) Înregistrările în contabilitate se fac cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în entitate, și, sistematic, în conturi contabile sintetice și analitice.  +  Articolul 5(1) Administratorii fondurilor de pensii administrate privat și/sau ai fondurilor de pensii facultative, atât pentru activitatea proprie, cât și pentru activitatea fondului de pensii, și administratorii entităților prevăzute la art. 2 lit. c) răspund pentru:a) însușirea și aplicarea corectă a prevederilor reglementărilor contabile aplicabile;b) elaborarea și adaptarea corespunzătoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiar-contabile;c) exactitatea și realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înregistrate în contabilitate și înscrise în situațiile financiare anuale individuale.(2) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile aplicabile entităților menționate la art. 2 revine directorului economic, contabilului-șef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcție, împreună cu personalul din subordine.  +  Articolul 6Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 411/2004, la art. 2 din Legea nr. 204/2006, precum și la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 187/2011.  +  Capitolul II Prevederi privind situațiile financiare anuale individuale ale societăților de pensii  +  Articolul 7(1) Societățile de pensii trebuie să întocmească situațiile financiare anuale individuale.(2) Situațiile prevăzute la alin. (1) se auditează conform Legii nr. 411/2004, respectiv Legii nr. 204/2006.(3) Situațiile prevăzute la alin. (1), însoțite de raportul anual al consiliului de administrație și de raportul de audit întocmit de auditorul financiar, sunt aprobate în adunarea generală ordinară a acționarilor societății de pensii.  +  Articolul 8(1) Dosarul situațiilor financiare anuale individuale ale unei societăți de pensii trebuie să cuprindă:a) situațiile financiare anuale individuale ale societății de pensii, aprobate în adunarea generală ordinară a acționarilor societății de pensii;b) raportul anual al consiliului de administrație;c) declarația scrisă de asumare a răspunderii pentru întocmirea situațiilor financiare anuale, conform art. 30 din Legea nr. 82/1991;d) raportul de audit, întocmit de auditorul financiar, conform legislației în vigoare;e) hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor societății de pensii de aprobare a situațiilor financiare anuale;f) balanța de verificare a conturilor sintetice și analitice la 31 decembrie a exercițiului financiar pentru care se întocmesc situații financiare anuale;g) propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.(2) Situațiile financiare anuale individuale ale societății de pensii prevăzute la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă:a) bilanțul, conform anexei nr. A1;b) contul de profit și pierdere, conform anexei nr. A2;c) situația modificărilor capitalului propriu, conform anexei nr. A3;d) situația fluxurilor de trezorerie, conform anexei nr. A4;e) notele explicative la situațiile financiare anuale individuale;f) date informative, conform anexei nr. E1;g) situația activelor imobilizate, conform anexei nr. E2.(3) Notele explicative la situațiile financiare anuale individuale ale societății de pensii, menționate la alin. (2) lit. e), conțin:a) provizioanele, conform anexei nr. A5;b) repartizarea profitului, conform anexei nr. A6;c) analiza rezultatului din exploatare, conform anexei nr. A7;d) situația creanțelor și datoriilor, conform anexei nr. A8;e) evoluția activelor imobilizate, conform anexei nr. A9;f) principii, politici și metode contabile, conform anexei nr. A10;g) informații privind salariații și membrii organelor de administrație, conducere și de supraveghere, conform anexei nr. A11;h) participații și surse de finanțare, conform anexei nr. A12;i) alte informații privind activitatea entității, conform anexei nr. A13.  +  Articolul 9(1) Societățile de pensii depun la A.S.F. situațiile financiare anuale individuale până la data de 15 aprilie a fiecărui an, astfel:a) în format electronic. Aplicația și instrucțiunile de utilizare sunt prezentate pe pagina web a A.S.F., respectiv https://raportari-pensii.asfromania.ro/itbox/; șib) pe suport hârtie, componentele dosarului situațiilor financiare anuale individuale, prevăzute la art. 8, semnate și ștampilate, conform legii.(2) Fac obiectul publicării pe portalul propriu al societății de pensii următoarele:a) situațiile financiare anuale;b) raportul anual al consiliului de administrație;c) raportul de audit;d) hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor societății de pensii.  +  Articolul 10(1) Pentru asigurarea informațiilor destinate sistemului instituțional al statului, societățile de pensii trebuie să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice situațiile financiare anuale individuale, conform prevederilor legislației în vigoare.(2) Pentru depunerea prevăzută la alin. (1), formatul electronic al situațiilor financiare anuale individuale se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.(3) Programul de asistență prevăzut la alin. (2) este pus la dispoziția entităților gratuit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro(4) Situațiile financiare anuale individuale se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice în termen de 150 de zile calendaristice de la încheierea exercițiului financiar.  +  Capitolul III Prevederi privind situațiile financiare anuale individuale ale fondurilor de pensii facultative și ale fondurilor de pensii administrate privat  +  Articolul 11(1) Administratorii de fonduri de pensii facultative și/sau de fonduri de pensii administrate privat au obligația să întocmească situațiile financiare anuale individuale pentru fiecare fond de pensii administrat privat și/sau pentru fiecare fond de pensii facultative pe care îl administrează.(2) Situațiile prevăzute la alin. (1) se auditează, conform legii, de către auditorul fondului de pensii private.(3) Situațiile prevăzute la alin. (1), însoțite de raportul anual al consiliului de administrație al administratorului fondului de pensii private, întocmit pentru activitatea fondului de pensii private, și raportul de audit întocmit de auditorul financiar, sunt aprobate în adunarea generală ordinară a acționarilor administratorului de fond de pensii private.  +  Articolul 12Administratorul fondului de pensii private și auditorul financiar al fondului de pensii private răspund față de participanți și beneficiari, după caz, pentru prejudiciile cauzate prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor care le revin, conform legii.  +  Articolul 13(1) Dosarul situațiilor financiare anuale individuale ale unui fond de pensii private trebuie să cuprindă:a) situațiile financiare anuale individuale ale fondului de pensii private, aprobate în adunarea generală ordinară a acționarilor societății de pensii care administrează respectivul fond de pensii private;b) raportul anual al consiliului de administrație întocmit pentru activitatea fondului de pensii private;c) declarația scrisă de asumare a răspunderii administratorului entităților menționate la art. 11 pentru întocmirea situațiilor financiare anuale;d) raportul de audit întocmit de auditorul financiar, conform legislației în vigoare;e) hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor entităților menționate la art. 11 de aprobare a situațiilor financiare anuale;f) balanța de verificare a conturilor sintetice și analitice la 31 decembrie a exercițiului financiar pentru care se întocmesc situații financiare anuale.(2) Situațiile financiare anuale individuale ale fondului de pensii private prevăzute la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă:a) bilanțul, conform anexei nr. B1;b) contul de profit și pierdere pentru fondurile de pensii, conform anexei nr. B2;c) situația modificărilor capitalului fondului de pensii, conform anexei nr. B3;d) situația fluxurilor de trezorerie, conform anexei nr. B4;e) notele explicative la situațiile financiare anuale individuale.(3) Notele explicative la situațiile financiare anuale individuale ale fondului de pensii private, menționate la alin. (2) lit. e), conțin:a) situația depozitelor bancare și a certificatelor de depozit, conform anexei nr. B5;b) situația creanțelor și datoriilor, conform anexei nr. B6;c) analiza rezultatului din activitatea curentă, conform anexei nr. B7;d) principii, politici și metode contabile, conform anexei nr. B8;e) informații privind participanții la fondurile de pensii, conform anexei nr. B9;f) alte informații privind activitatea entității, conform anexei nr. B10.  +  Articolul 14(1) Pentru fiecare fond de pensii privat administratorul acestuia depune la A.S.F. situațiile financiare anuale individuale până la data de 15 aprilie a fiecărui an, astfel:a) în format electronic. Aplicația și instrucțiunile de utilizare sunt prezentate pe pagina web a A.S.F., respectiv https://raportari-pensii.asfromania.ro/itbox/; șib) pe suport hârtie, componentele dosarului situațiilor financiare anuale individuale, așa cum sunt prevăzute la art. 13, semnate și ștampilate, conform legii.(2) Pentru fiecare fond de pensii private administratorii trebuie să publice pe portalul administratorului de pensii:a) situațiile financiare anuale ale fondului de pensii;b) raportul anual al consiliului de administrație;c) raportul de audit;d) hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor entităților menționate la art. 11 de aprobare a situațiilor financiare anuale.  +  Capitolul IV Prevederi privind situațiile financiare anuale specifice administratorilor de fonduri de pensii facultative care sunt societăți de administrare a investițiilor sau societăți de asigurări, autorizate conform legii  +  Articolul 15(1) Administratorii de fonduri de pensii facultative, prevăzuți la art. 2 lit. d) și e), au obligația să întocmească situațiile financiare anuale individuale pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative, denumite în continuare raport financiar anual privind fondurile de pensii facultative. (2) Raportul financiar anual privind fondurile de pensii facultative este însoțit de raportul anual al consiliului de administrație al administratorului prevăzut la alin. (1) care administrează respectivul fond de pensii facultative.  +  Articolul 16(1) Dosarul raportului financiar anual privind fondurile de pensii facultative cuprinde două seturi de informații: a) setul nr. 1, care cuprinde: 1. raportul financiar anual privind fondurile de pensii facultative, aprobat de consiliul de administrație al entităților prevăzute la art. 15 alin. (1); 2. raportul anual al consiliului de administrație al entităților prevăzute la art. 15 alin. (1), pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative; 3. raportul de audit asupra raportului financiar anual privind fondurile de pensii facultative; 4. balanța de verificare a conturilor sintetice și analitice la 31 decembrie a exercițiului financiar pentru care se întocmesc situații financiare anuale, specifice activității de administrare a fondurilor de pensii facultative; b) setul nr. 2, care cuprinde: 1. situațiile financiare anuale individuale ale administratorilor de fonduri de pensii facultative care sunt societăți de administrare a investițiilor sau societăți de asigurări, după caz, aprobate de adunarea generală ordinară a acționarilor entităților menționate la art. 2 lit. d) și e); 2. raportul anual al consiliului de administrație al entităților prevăzute la art. 15 alin. (1); 3. declarația scrisă de asumare a răspunderii pentru întocmirea situațiilor financiare anuale, conform art. 30 din Legea nr. 82/1991; 4. raportul de audit, conform legislației în vigoare; 5. hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor entităților prevăzute la art. 15 alin. (1) de aprobare a situațiilor financiare anuale; 6. balanța de verificare a conturilor sintetice și analitice la 31 decembrie a exercițiului financiar pentru care se întocmesc situații financiare anuale; 7. propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. (2) Raportul financiar anual privind fondurile de pensii facultative prevăzut la alin. (1) lit. a)pct. 1 trebuie să cuprindă: a) situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative, conform anexei nr. C1; b) situația veniturilor și cheltuielilor, pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative, conform anexei nr. C2.  +  Articolul 17(1) Administratorii de fonduri de pensii facultative care sunt societăți de administrare a investițiilor sau societăți de asigurări depun la A.S.F. raportul financiar anual privind fondurile de pensii facultative până la data de 15 aprilie a fiecărui an, astfel: a) în format electronic. Aplicația și instrucțiunile de utilizare sunt prezentate pe pagina web a A.S.F., respectiv https://raportari-pensii.asfromania.ro/itbox/; și b) pe suport hârtie, componentele raportului financiar prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a), semnate și ștampilate, conform legii. (2) Administratorii de fonduri de pensii facultative care sunt societăți de administrare a investițiilor sau societăți de asigurări depun la A.S.F., pe suport hârtie, componentele raportului financiar prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b), semnate și ștampilate, la termenele stabilite prin reglementările contabile aplicabile.  +  Capitolul V Prevederi privind situațiile financiare anuale ale entităților prevăzute la art. 2 lit. c)  +  Articolul 18(1) Entitățile prevăzute la art. 2 lit. c) au obligația să întocmească situațiile financiare anuale individuale. (2) Situațiile financiare anuale individuale ale entităților prevăzute la art. 2 lit. c), însoțite de raportul anual al consiliului de administrație/administratorului unic și de raportul de audit sau de raportul cenzorului, după caz, sunt aprobate în adunarea generală a asociaților.  +  Articolul 19(1) Dosarul situațiilor financiare anuale aferent entităților prevăzute la art. 2 lit. c) trebuie să cuprindă: a) situațiile financiare anuale individuale, aprobate în adunarea generală a asociaților/acționarilor, ale entităților prevăzute la art. 2 lit. c); b) raportul anual al consiliului de administrație/ administratorului unic; c) declarația scrisă de asumare a răspunderii pentru întocmirea situațiilor financiare anuale, conform art. 30 din Legea nr. 82/1991; d) raportul de audit sau raportul de cenzor, conform legislației în vigoare; e) hotărârea adunării generale a asociaților brokerului de pensii de aprobare a situațiilor financiare anuale; f) balanța de verificare a conturilor sintetice și analitice la 31 decembrie a exercițiului financiar pentru care se întocmesc situații financiare anuale. (2) Situațiile financiare anuale individuale ale entităților prevăzute la art. 2 lit. c) trebuie să cuprindă: a) bilanțul, conform anexei nr. A1; b) contul de profit și pierdere, conform anexei nr. A2; c) situația modificărilor capitalului propriu, conform anexei nr. A3; d) situația fluxurilor de trezorerie, conform anexei nr. A4; e) notele explicative la situațiile financiare anuale individuale; f) date informative, conform anexei nr. E1; g) situația activelor imobilizate, conform anexei nr. E2; h) propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. (3) Notele explicative la situațiile financiare anuale individuale ale entităților prevăzute la art. 2 lit. c) cuprind: a) provizioanele, conform anexei nr. A5; b) repartizarea profitului, conform anexei nr. A6; c) analiza rezultatului din exploatare, conform anexei nr. A7; d) situația creanțelor și datoriilor, conform anexei nr. A8; e) evoluția activelor imobilizate, conform anexei nr. A9; f) principii, politici și metode contabile, conform anexei nr. A10; g) informații privind salariații și membrii organelor de administrație, conducere și de supraveghere, conform anexei nr. A11; h) participații și surse de finanțare, conform anexei nr. A12; i) alte informații privind activitatea entității, conform anexei nr. A13.  +  Articolul 20(1) Entitățile prevăzute la art. 2 lit. c) depun la A.S.F. situațiile financiare anuale individuale până la data de 15 aprilie a fiecărui an, astfel: a) în format electronic. Aplicația și instrucțiunile de utilizare sunt prezentate pe pagina web a A.S.F., respectiv https://raportari-pensii.asfromania.ro/itbox/; și b) pe suport hârtie, semnate și ștampilate, conform legii, așa cum este prevăzut la art. 19. (2) Pentru depunerea spre publicare a situațiilor financiare anuale individuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, entitățile prevăzute la art. 2 lit. c) aplică prevederile art. 10.  +  Capitolul VI Prevederi privind situațiile financiare anuale specifice Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private  +  Articolul 21Fondul de garantare trebuie să întocmească situații financiare anuale.  +  Articolul 22(1) Dosarul situațiilor financiare anuale ale Fondului de garantare trebuie să cuprindă: a) situațiile financiare anuale individuale ale Fondului de garantare, aprobate conform Legii nr. 187/2011; b) raportul anual al consiliului de administrație, conform Legii nr. 187/2011; c) declarația scrisă de asumare a răspunderii pentru întocmirea situațiilor financiare anuale, conform art. 30 din Legea nr. 82/1991; d) raportul de audit, întocmit de auditorul financiar, conform legislației în vigoare; e) hotărârea de aprobare a situațiilor financiare anuale, conform Legii nr. 187/2011; f) balanța de verificare a conturilor sintetice și balanța de verificare a conturilor analitice la 31 decembrie a exercițiului financiar pentru care se întocmesc situații financiare anuale; g) propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; h) raportul privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli. (2) Situațiile financiare anuale individuale ale Fondului de garantare prevăzute la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă: a) bilanțul, conform anexei nr. D1; b) contul de profit și pierdere, conform anexei nr. D2; c) situația modificărilor capitalului propriu, conform anexei nr. D3; d) situația fluxurilor de trezorerie, conform anexei nr. D4; e) notele explicative la situațiile financiare anuale individuale; f) date informative, conform anexei nr. E1; g) situația activelor imobilizate, conform anexei nr. E2. (3) Notele explicative la situațiile financiare anuale individuale ale Fondului de garantare, menționate la alin. (2) lit. e), conțin: a) Nota 1 - Situația activelor imobilizate - conform anexei nr. D5; b) Nota 2 - Situația depozitelor bancare - conform anexei nr. D6; c) Nota 3 - Situația creanțelor și datoriilor - conform anexei nr. D7; d) Nota 4 - Situația privind resursele financiare ale Fondului de garantare - conform anexei nr. D8; e) Nota 5 - Situația sumelor utilizate pentru acoperirea plății compensației către participanți și beneficiari - conform anexei nr. D9; f) Nota 6 - Plasarea disponibilităților Fondului de garantare - conform anexei nr. D10;g) Nota 7 - Analiza rezultatului obținut de Fondul de garantare - conform anexei nr. D11; h) Nota 8 - Provizioane - conform anexei nr. D12; i) Nota 9 - Principii, politici și metode contabile - conform anexei nr. D13; j) Nota 10 - Alte informații privind activitatea Fondului de garantare - conform anexei nr. D14.  +  Articolul 23(1) Fondul de garantare depune la A.S.F. situațiile financiare anuale individuale până la data de 15 aprilie a fiecărui an, astfel: a) în format electronic. Aplicația și instrucțiunile de utilizare sunt prezentate pe pagina web a A.S.F., respectiv https://raportari-pensii.asfromania.ro/itbox/; și b) pe suport hârtie, componentele dosarului situațiilor financiare anuale individuale, prevăzute la art. 22, semnate și ștampilate, conform legii. (2) Fac obiectul publicării pe portalul propriu al Fondului de garantare următoarele: a) situațiile financiare anuale; b) raportul anual al consiliului de administrație; c) raportul de audit; d) hotărârea de aprobare a situațiilor financiare anuale.  +  Articolul 24Pentru depunerea spre publicare a situațiilor financiare anuale individuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, Fondul de garantare aplică prevederile art. 10.  +  Capitolul VII Instrucțiuni aplicabile entităților care nu au avut activitate  +  Articolul 25Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F., care nu au desfășurat activitate de la înființare până la sfârșitul perioadei de raportare, nu întocmesc situații financiare anuale, acestea urmând să depună la A.S.F., în termen de 60 de zile calendaristice de la încheierea exercițiului financiar, o declarație pe propria răspundere care să cuprindă cel puțin următoarele date de identificare, astfel: a) pentru administratorii de fonduri de pensii care sunt societăți de pensii, societăți de asigurări și societăți de administrare a investițiilor, precum și pentru brokerii de pensii private: (i) denumirea completă, conform certificatului de înregistrare al administratorului la Oficiul Național al Registrului Comerțului; (ii) adresa completă și numărul de telefon; (iii) numărul de înregistrare la registrul comerțului; (iv) codul unic de înregistrare; (v) capitalul social; b) pentru fondurile de pensii facultative și fondurile de pensii administrate privat: (i) denumirea completă; (ii) numărul de înregistrare la A.S.F., conform autorizației de funcționare; (iii) capitalul fondului de pensii.  +  Capitolul VIII Dispoziții finale  +  Articolul 26(1) Constituie contravenții la prevederile prezentei norme următoarele fapte: a) neîntocmirea și neauditarea situațiilor financiare anuale individuale; b) neîntocmirea și neauditarea raportului financiar anual privind fondurile de pensii facultative; c) netransmiterea, transmiterea cu întârziere sau transmiterea de situații financiare anuale individuale cu date ori informații eronate către A.S.F.; d) nerespectarea prevederilor referitoare la cerințele de publicare pe pagina proprie de web a informațiilor; e) deținerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar și alte drepturi și obligații, precum și efectuarea de operațiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate;f) nerespectarea prevederilor referitoare la scrisoarea către conducerea entității.(2) Nerespectarea dispozițiilor cuprinse în prezenta normă se sancționează conform prevederilor art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) lit. k), alin. (2),(3),(4),(6),(7),(9) și (10) din Legea nr. 204/2006 și ale art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g), alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9) și (10) din Legea nr. 411/2004.  +  Articolul 27Săvârșirea de către Fondul de garantare sau de către persoana fizică responsabilă din cadrul acestuia a vreuneia dintre faptele prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a), c), d), e) și f) se sancționează în funcție de gravitatea faptelor cu: a) avertisment scris; b) amendă contravențională între 1.000 lei și 100.000 lei.  +  Articolul 28Entitățile prevăzute la art. 2 depun dosarul situațiilor financiare anuale individuale la registratura A.S.F. sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către operatorii economici și alți contribuabili.  +  Articolul 29(1) Pentru situațiile financiare anuale, auditorii financiari au obligația de a transmite A.S.F. o copie a scrisorii de comunicare a deficiențelor reținute în funcționarea sistemelor de contabilitate și de control intern, document ce conține constatările cu impact financiar, constatările cu privire la rezultatele evaluării sistemelor de management și control intern, precum și recomandările pentru remedierea deficiențelor constatate. (2) Scrisoarea menționată la alin. (1) se transmite A.S.F., în limba română, în aceeași zi în care se transmite organelor de conducere ale entităților menționate la art. 2.  +  Articolul 30Situațiile financiare anuale se păstrează timp de 10 ani.  +  Articolul 31Conținutul situațiilor financiare anuale individuale ale entităților menționate la art. 2 trebuie să fie relevant, real, corect, transparent, inteligibil și comparabil de la o perioadă la alta.  +  Articolul 32Termenele prevăzute de prezenta normă care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare se prelungesc până la sfârșitul următoarei zile lucrătoare.  +  Articolul 33Anexele nr. A1-A13, B1-B10, C1, C2, D1-D14, E1 și E2*) fac parte integrantă din prezenta normă. Notă
  *) Anexele nr. A1-A13, B1-B10, C1, C2, D1-D14, E1 și E2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 34(1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării acesteia. (2) Prevederile prezentei norme se aplică începând cu situațiile financiare aferente exercițiului 2016. (3) La aplicarea pentru prima dată a prezentei norme, soldurile conturilor contabile la data de 1 ianuarie 2016 pentru bilanțul contabil, precum și soldurile conturilor contabile la data de 31 decembrie 2015 pentru contul de profit și pierdere se reclasifică în mod corespunzător pentru a fi asigurată comparabilitatea datelor. Reclasificarea va fi detaliată în cadrul notelor explicative la situațiile financiare, după caz.(4) La aplicarea pentru prima dată a prezentei norme, doar pentru situațiile financiare ale anului 2016, termenul pentru depunerea acestora este cel prevăzut la art. 499 din Norma nr. 14/2015.  +  Articolul 35La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2011 privind aprobarea Normei nr. 3/2011 pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale pentru entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 21 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

  Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
  Mișu Negrițoiu
  București, 10 aprilie 2017.Nr. 7.  +  AnexăANEXEla Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7 din 2017-----