HOTĂRÎRE Nr. 1057 din 15 mai 1968pentru aprobarea Regulamentului privind compunerea, organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru soluţionarea litigiilor privind mărcile de fabrica, de comerţ şi de serviciu din cadrul Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 66 din 17 mai 1968    Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România,  +  Articolul UNICAproba Regulamentul privind compunerea, organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru soluţionarea litigiilor privind mărcile de fabrica, de comerţ şi de serviciu din cadrul Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii.p. PreşedinteleConsiliului de MiniştriILIE VERDET  +  REGULAMENTprivind compunerea, organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru soluţionarea litigiilor privind mărcile de fabrica, de comerţ şi de serviciu din cadrul Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii  +  Articolul 1În cadrul Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii funcţionează Comisia pentru soluţionarea litigiilor privind mărcile de fabrica, de comerţ şi de serviciu, denumita prescurtat în cuprinsul prezentului regulament "comisia".  +  Articolul 2Comisia se compune din: a) preşedinte, care va fi desemnat de directorul general al Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii dintre directorii generali adjuncţi sau directorii din cadrul Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii; b) specialişti în probleme de mărci de fabrica, de comerţ şi de serviciu din cadrul Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii, în calitate de membri.Secretariatul comisiei este asigurat de un angajat, absolvent al facultăţii de drept, cu examen de stat, din cadrul Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii, numit de directorul general.Specialiştii prevăzuţi la litera b vor fi înscrişi într-o lista aprobată de directorul general al Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii.  +  Articolul 3Comisia examinează contestaţiile şi celelalte cereri care, potrivit legii, intră în competenţa sa, în complet format din preşedinte şi 2 membri.Preşedintele desemnează pe membrii completului dintre specialiştii prevăzuţi de articolul 2 litera b.În compunerea completului nu vor putea intra specialiştii care au participat la examinarea şi rezolvarea cererii de înregistrare a marcii ce formează obiectul litigiului.  +  Articolul 4Contestaţiile, cererile de anulare şi de repunere în termen se depun la registratura Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii, care le trimite în aceeaşi zi secretariatului Comisiei iar acesta le înregistrează în ordine cronologică în registrul de contestaţii.  +  Articolul 5Preşedintele comisiei fixează termenele de judecată.Cu cel puţin 10 zile înaintea termenului fixat, secretarul comisiei trimite părţilor citaţii cu confirmarea de primire, însoţite de copia cererii sau contestaţiei introduse; citaţiile - sub sancţiunea nulităţii - vor fi înaintate cu cel puţin 5 zile înaintea termenului de judecată.Direcţia Generală pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii va fi citata prin Oficiul de stat pentru invenţii.  +  Articolul 6La termenul fixat, dacă părţile sînt prezente sau dacă se constată că procedura de citare a fost legal îndeplinită, preşedintele deschide dezbaterile, dînd cuvintul părţii care a introdus contestaţia sau cererea, apoi celorlalte părţi.Prezenta părţilor acoperă neregularităţile referitoare la procedura de citare.  +  Articolul 7În faţa comisiei părţile pot fi asistate sau reprezentate, potrivit normelor de drept comun, de specialişti în domeniul marcilor, ori de avocaţi.  +  Articolul 8La cererea temeinic justificată a părţilor sau cînd din dezbateri rezultă necesitatea producerii unor noi dovezi, examinarea cauzei poate fi amînată cu cel mult 30 zile, părţile prezente luînd noul termen în cunoştinţa.Amînarea cauzei se consemnează într-o încheiere care se semnează de preşedinte şi de secretar.  +  Articolul 9Comisia poate dispune efectuarea de expertize de către specialişti din cadrul Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii sau din alte organizaţii socialiste, ori de cîte ori este necesar pentru justa soluţionare a cauzei.  +  Articolul 10După închiderea dezbaterilor, comisia deliberează şi pronunţa hotărîrea. Dacă deliberarea nu se poate face de îndată, pronunţarea poate fi amînată cel mult 10 zile de la închiderea dezbaterilor.  +  Articolul 11Hotărîrea se ia cu majoritate de voturi, intocmindu-se de îndată, pe scurt, dispozitivul hotărîrii, care se semnează de preşedinte, membri şi secretar.În cazul în care exista o părere deosebită, ea se va menţiona în dispozitiv.  +  Articolul 12Comisia, soluţionînd contestaţia sau cererea de anulare: a) admite contestaţia sau cererea de anulare, dacă decizia este nelegală sau netemeinica şi, după caz, modifica sau desfiinţează decizia atacată în întregul ei sau în parte şi rejudeca ea însăşi fondul; b) respinge contestaţia sau cererea de anulare şi menţine decizia atacată, dacă aceasta este legală şi temeinica; c) trimite dosarul organului competent, dacă se declara necompetentă în examinarea contestaţiei sau cererii de anulare cu care a fost sesizată.În cazul cererii de repunere în termen, comisia admite cererea cînd constata ca motive temeinice au determinat pierderea termenului de procedura la examinarea contestaţiei sau cererii de anulare; respinge cererea de repunere în termen dacă aceasta este netemeinica.  +  Articolul 13Hotărîrea se întocmeşte în doua exemplare originale, dintre care unul se depune la dosarul cauzei, iar al doilea la dosarul de hotărîri.Hotărîrea motivată va fi comunicată părţilor în termen de cel mult 15 zile de la pronunţare.  +  Articolul 14Hotărîrea comisiei poate fi atacată cu recurs la Tribunalul municipiului Bucureşti, de către părţi, în termen de 2 luni de la comunicare.Hotărîrea comisiei neatacata cu recurs în termenul prevăzut la alineatul precedent este definitivă şi constituie titlu executoriu.-------------