ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 26 din 18 aprilie 2019pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 19 aprilie 2019  Întrucât este necesară acoperirea vidului legislativ în domeniul muncii ocazionale și în scopul reducerii muncii fără forme legale, Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, oferă o facilitate pentru beneficiar în vederea recrutării rapide a forței de muncă, crescând gradul de ocupare, reducând concomitent procedurile birocratice și reducând semnificativ ponderea muncii nedeclarate în domeniile reglementate.Ținând cont de faptul că Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, derogă de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și reglementează distinct modalitatea prin care zilierii pot desfășura activități cu caracter ocazional, munca necalificată cu caracter ocazional putându-se presta numai în anumite domenii din economia națională,dat fiind că, în prezent, munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta numai în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităților din economia națională, actualizată:a) agricultură, vânătoare și servicii anexe - diviziunea 01;b) silvicultură, cu excepția exploatări forestiere - diviziunea 02;c) pescuit și acvacultură - diviziunea 03, ținând cont de lipsa acută de personal cu care se confruntă angajatorii, precum și de specificitatea anumitor activități, care presupun utilizarea muncii necalificate, cu caracter sezonier, ocazional și pe un termen relativ scurt, pretându-se, așadar, la exigențele dispozițiilor Legii nr. 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere faptul că, în domeniul agriculturii este necesară desfășurarea unei activități sezoniere, care necesită o durată a activității de cel puțin 180 de zile pe durata unui an calendaristic,ținând cont de faptul că zilierul este lipsit de drepturile conferite de sistemul public obligatoriu de asigurări sociale și de sănătate,având în vedere faptul că trebuie ținută o evidență zilnică a zilierilor, în formă electronică, pentru a nu eluda cadrul legal existent și pentru a preveni eventualele abuzuri ale beneficiarilor de lucrări și asigurarea protecției zilierilor, precum și pentru scăderea birocrației și simplificarea procedurilor administrative de înregistrare a zilierilor,având în vedere faptul că, în contextul deficitului de forță de muncă de pe piața muncii, măsurile propuse sunt de natură a crește credibilitatea mediului de afaceri, asigurând totodată desfășurarea activităților specifice necalificate în condiții optime, în timp util și cu un impact social pozitiv pe piața muncii,ținând cont de faptul că este necesară reglementarea privind acordarea perioadei în care se acordă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate zilierilor care optează să se asigure în sistem pentru a beneficia de pachetul de servicii de bază, în funcție de termenul de depunere a declarațiilor,deoarece neadoptarea prezentei reglementări ar conduce la aplicarea unei proceduri administrative birocratice, mai anevoioase pentru angajator, care ar rezulta din încheierea obligatorie a unui contract individual de muncă (procedură care este, în multe situații, excesivă prin raportare la durata necesară desfășurării activității),urgența extinderii domeniilor de activitate în care se poate desfășura munca zilieră rezidă în principal din nevoia de forță de muncă din economia națională coroborată cu rata foarte scăzută a șomajului. În considerarea celor expuse mai sus, neadoptarea acestui act normativ în regim de urgență ar crea prejudicii importante atât mediului concurențial, cât și beneficiarilor de servicii. Legea zilierilor reprezintă instrumentul cel mai flexibil de angajare atât pentru companii, cât și pentru zilieri prin eliminarea procedurilor administrative birocratice de înregistrare, precum și facilitarea angajării și încetării raporturilor de muncă.Totodată, înființarea Registrului electronic de evidență a zilierilor necesită o perioadă de timp adecvată demarării și realizării procedurilor de achiziție publică, precum și a producției aplicației informatice ce urmează a fi utilizată pentru evidența zilierilor.De asemenea, neadoptarea prezentului act normativ va conduce la neîncasarea la bugetul asigurărilor sociale de stat a contribuțiilor aferente perioadelor lucrate de zilieri.Având în vedere faptul că, la nivel mondial, unul din șase cupluri este afectat de infertilitate, această afecțiune fiind clasată pe locul 5, la nivel mondial,ținând cont de faptul că, potrivit Institutului Național de Statistică, în România, rata fertilității scade alarmant, înregistrânduse un declin demografic important, se estimează că în acest ritm, în 2050, România va ajunge la o populație de doar 14 milioane de locuitori, față de aproximativ 19 milioane, cât sunt în prezent.În considerarea faptului că în România se efectuează anual 5.000 de fertilizări „in vitro“, de 10 ori mai puțin decât în Europa de Vest,din datele Institutului Național de Statistică în anul 2016, în România s-au născut circa 190.000 de copii (adică o rată a natalității de 8,6 născuți vii la 1.000 de locuitori), în scădere față de 2010 (211.000), 2000 (234.000) și 1990 (315.000).Având în vedere că prezentul act normativ își propune măsuri de încurajare a natalității, orientate către populația activă, prevenind un declin demografic cu consecințe extrem de grave la nivel social, economic și politic,luând în considerare faptul că o societate care așază copiii în centrul preocupărilor sale reprezintă condiția prealabilă pentru creșterea ratei natalității,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale și a grădinilor botanice din subordinea universităților, pentru activitățile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. g) și i);2. La articolul 1 alineatul (3), literele b) și d) se abrogă.3. La articolul 4, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Niciun zilier nu poate presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniul agriculturii, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate, precum și în domeniul viticol; în cazul acestora, perioada nu poate depăși 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.4. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 4^1La data de 20 decembrie 2019 se înființează Registrul electronic de evidență a zilierilor, ca singura modalitate de transmitere a datelor privind evidența zilierilor. Sistemul informatic aferent Registrului electronic de evidență a zilierilor se achiziționează de Inspecția Muncii, în condițiile legii. Metodologia de întocmire și transmitere a registrului electronic de evidență a zilierilor, precum și înregistrările care se efectuează în acesta se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la înființarea registrului electronic de evidență a zilierilor.5. La articolul 5 alineatul (2), literele a)-c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) să înființeze, să completeze și să transmită Registrul electronic de evidență a zilierilor conform metodologiei și modelului stabilite prin ordinul ministrului muncii și justiției sociale;b) să transmită Registrul electronic de evidență a zilierilor inspectoratului teritorial de muncă, zilnic, înainte de începerea activității de către fiecare persoană care urmează să se afle întrun raport de muncă cu beneficiarul;c) să prezinte Registrul electronic de evidență a zilierilor organelor de control abilitate;6. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Remunerația primită de zilier pentru activitatea prestată este supusă impozitului pe venit, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(2) Calculul, plata și declararea impozitului pe venit datorat pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilier sunt în sarcina beneficiarului.(3) Pentru remunerația plătită zilierilor, beneficiarul nu datorează contribuția asiguratorie pentru muncă prevăzută de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.7. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Beneficiarul are obligația să înregistreze, în Registrul electronic de evidență a zilierilor, în ordine cronologică, toți zilierii cu care exercită activități cu caracter ocazional în baza prezentei legi.8. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri se datorează contribuția de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, conferind zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii. (2) Calculul, plata și declararea contribuției de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat pentru veniturile realizate din activitatea realizată de zilieri sunt în sarcina beneficiarului. (3) Activitatea desfășurată în condițiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate. Acesta se poate asigura opțional în sistemul public de sănătate potrivit prevederilor art. 180 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(4) Activitatea desfășurată în condițiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.(5) În situația producerii unui accident de muncă sau boală profesională beneficiarul este obligat să asigure plata cheltuielilor aferente îngrijirilor medicale necesare.9. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Cuantumul remunerației brute orare stabilite de părți nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și se acordă la sfârșitul fiecărei zile de lucru sau la sfârșitul săptămânii.10. La articolul 13 alineatul (1), după litera c) se introduc nouă noi litere, literele d)-l), cu următorul cuprins: d) activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor - grupa 823;e) publicitate - grupa 731;f) activități de interpretare artistică - spectacole - clasa 9001, activități-suport pentru interpretarea artistică - spectacole - clasa 9002 și activități de gestionare a sălilor de spectacole - clasa 9004;g) creșterea și reproducția animalelor semidomesticite și a altor animale - clasa 0149;h) activități de alimentație (catering) pentru evenimente - diviziunea 5621;i) activități de întreținere peisagistică - plantarea, îngrijirea și întreținerea de parcuri și grădini, cu excepția facilității de locuit particulare - clasa 8130;j) restaurante - clasa 5610;k) baruri și alte activități de servire a băuturilor - clasa 5630;l) activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale - clasa 9140.  +  Articolul IILegea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 139 alineatul (1), după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:s) remunerația brută primită pentru activitatea prestată de zilieri, potrivit legii.2. La articolul 142, litera t) se abrogă.3. Titlul secțiunii a 10-a a capitolului III al titlului V - Contribuții sociale obligatorii se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 10-aContribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care estimează venituri anuale cumulate sub plafonul prevăzut la art. 170 alin. (2) sau care nu realizează venituri, precum și de alte persoane fizice care optează pentru plata contribuției4. La articolul 180, denumirea marginală se modifică și va avea următorul cuprins: Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care optează pentru plata contribuției5. La articolul 180 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) persoanele fizice care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155, pentru care nu se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate.6. La articolul 180, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. a) datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate după cum urmează:a) dacă depun declarația prevăzută la art. 174 alin. (3) până la împlinirea termenului legal de depunere, la o bază de calcul reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la termenul legal prevăzut pentru depunerea declarației prevăzute la art. 120; saub) dacă depun declarația prevăzută la art. 174 alin. (3) după împlinirea termenului legal de depunere, la o bază de calcul echivalentă cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară în vigoare la termenul legal de depunere a declarației prevăzute la art. 120, înmulțită cu numărul de luni rămase până la termenul legal de depunere a declarației prevăzute la art. 122, inclusiv luna în care se depune declarația.(3) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, pentru 12 luni, la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe țară în vigoare la data depunerii declarației prevăzute la art. 174 alin. (3), indiferent de data depunerii acesteia.7. Articolul 182 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 182Plata contribuției(1) Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. a) este până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează contribuția.(2) Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b) și c) este până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui în care au depus declarația.  +  Articolul IIIAlineatul (2^3) al articolului 267 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(2^3) Pentru persoanele prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, calitatea de asigurat încetează la expirarea a 12 luni de la data depunerii declarației prevăzute la art. 174 alin. (3) din aceeași lege, dacă nu depun o nouă declarație pentru perioada următoare.  +  Articolul IVDupă articolul 147 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 147^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 147^1(1) Salariatele care urmează o procedură de fertilizare ,«in vitro», beneficiază anual, de un concediu de odihnă suplimentar, plătit, de trei zile care se acordă după cum urmează:a) 1 zi la data efectuării puncției ovariene;b) 2 zile începând cu data efectuării embriotransferului.(2) Cererea privind acordarea concediului de odihnă suplimentar prevăzut la alin. (1) va fi însoțită de scrisoarea medicală eliberată de medicul specialist, în condițiile legii.  +  Articolul V(1) Prevederile de la art. I pct. 5 și 7 se aplică începând cu data intrării în vigoare a ordinului ministrului muncii și justiției sociale prevăzut la art. 4^1 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență.(2) La data intrării în vigoare a ordinului ministrului muncii și justiției sociale prevăzut la art. 4^1 din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, anexele nr. 1 și 2 din Legea nr. 52/2011 se abrogă.(3) Prevederile art. I pct. 6 și 8 referitor la prevederile art. 9 alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică începând cu veniturile lunii mai 2019.(4) Prevederile art. I pct. 8 referitor la prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, și prevederile art. III intră în vigoare la data de 1 mai 2019.(5) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. II intră în vigoare după cum urmează:a) pct. 1 și 2, începând cu veniturile lunii mai 2019;b) pct. 3-7, începând cu data de 1 mai 2019.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Elena Solomonesc,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  București, 18 aprilie 2019.Nr. 26.----