ORDIN nr. 2.004 din 9 aprilie 2019pentru modificarea și completarea unor acte normative privind înregistrarea și raportarea datoriei publice, precum și implementarea programului "Prima casă"
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 19 aprilie 2019  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale pct. 12 subpct. 12.2.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.059/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 23 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Capitolul I „Înregistrarea datoriei publice“ se completează după cum urmează:a) La punctul 4, după alineatul 6 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:Garanțiile emise în numele și în contul statului de către FNGCIMM - S.A. IFN și FRC - S.A. în cadrul Programului guvernamental «INVESTEȘTE ÎN TINE», aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2018, se înregistrează în lei, cumulat pentru fiecare lună de raportare, pe fonduri de garantare, iar în cadrul acestora pe finanțator.b) La punctul 8, după subpunctul 8.4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 8.5, cu următorul cuprins:8.5. În subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale se înregistrează garanțiile emise și diminuările de garanții în cadrul Programului guvernamental «INVESTEȘTE ÎN TINE», aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2018, precum și executările de garanții, cumulat pentru luna de raportare, pe fonduri de garantare, iar în cadrul acestora pe finanțator.2. Capitolul II „Modalitatea de raportare a datoriei publice“ se modifică după cum urmează:a) La punctul 9, subpunctul 9^1 va avea următorul cuprins:9^1. Pentru garanțiile emise în numele și în contul statului de către FNGCIMM - S.A. IFN în cadrul Programului guvernamental «Prima casă», FNGCIMM - S.A. IFN raportează M.F.P.: Formularul 1 «Prima casă» - «Situația utilizării plafonului de garantare la data de....», prin care se raportează utilizarea plafonului alocat pentru anul în curs și se completează cu informațiile privind numărul contractelor de garantare și a promisiunilor de garantare, valoarea garanțiilor și a promisiunilor de garantare emise din plafonul anului și în vigoare, cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, agregat la nivel de instituție de credit, Formularul 2 «Prima casă» - «Situația garanțiilor acordate de către FNGCIMM - S.A. IFN în baza contractelor de garantare la data de....» cuprinzând informațiile privind valoarea garanțiilor emise, a repunerilor în drepturi și obligații aferente contractului de credit și de garantare efectuate de către FNGCIMM - S.A. IFN conform deciziilor de repunere, precum și alte intrări reprezentând diferențele aferente contractelor de garantare provenite din raportarea instituțiilor de credit, în lei sau în valută, după caz, atât în luna de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, agregat la nivel de instituție de credit, Formularul 3 «Prima casă» - «Scadențarul estimativ al rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor garantate de FNGCIMM - S.A. IFN la data de...», care se completează de către FNGCIMM - S.A. IFN pentru garanțiile aflate în portofoliu, în luna de raportare, cu rambursări de rate de capital ce urmează a fi efectuate în valuta de contract, agregate pe instituții de credit, pe toată durata contractului de credit garantat, Formularul 4 «Prima casă» - «Rambursările de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de.....», prin care se raportează, lunar, rambursările de capital efectuate de beneficiarii Programului, renunțările la contractele de garantare, diminuările aferente valorii contractelor de garantare, valoarea contractelor de garantare cu cereri de plată soluționate cu refuz la plată conform deciziilor de respingere emise de FNGCIMM - S.A. IFN, precum și valoarea contractelor de garantare cu cereri de plată soluționate prin plată, reprezentând sumele plătite efectiv de Ministerul Finanțelor Publice, în lei sau valută, după caz, atât în luna de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, agregat pe instituții de credit. Formularele 1, 2, 3 și 4 sunt prezentate în anexa nr. 9. FNGCIMM - S.A. IFN raportează M.F.P. informațiile privind garanțiile emise în luna de raportare până în penultima zi lucrătoare a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea.b) Punctul 11 va avea următorul cuprins:11. Nerespectarea obligațiilor de raportare de către beneficiarii finanțărilor rambursabile și de către FNGCIMM - S.A. IFN și FRC - S.A., care constituie datorie publică guvernamentală și locală, constituie contravenție și se sancționează cu amenzile prevăzute la art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare. Răspunderea pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor privind datoria publică guvernamentală și locală, care stau la baza înregistrărilor făcute de M.F.P., revine furnizorilor de informații.c) Punctul 12 va avea următorul cuprins:12. Se autorizează Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin aparatul propriu și prin unitățile sale subordonate, să efectueze controale periodice în baza sesizărilor transmise de direcția de specialitate din cadrul M.F.P., pentru verificarea raportărilor transmise de către beneficiarii finanțărilor rambursabile, precum și cele transmise de către FNGCIMM - S.A. IFN și FRC - S.A., care constituie datorie publică guvernamentală și locală, să aplice contravențiile și să încaseze amenzile menționate mai sus, care se vor face venit la bugetul de stat.3. Capitolul III „Structura Contului general al datoriei publice“ se modifică după cum urmează:a) Punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. Contul general al datoriei publice guvernamentale directe se întocmește în structura prevăzută în anexa nr. 4 și cuprinde obligațiile financiare ale statului provenind din finanțările rambursabile angajate de Guvern, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, sau ale altor legi speciale, inclusiv sumele utilizate temporar din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru finanțarea temporară a deficitelor bugetare și instrumentele de cash management, precum și finanțările rambursabile contractate de autoritățile administrației publice centrale până la intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, cu garanția statului sau în baza scrisorilor de confort. Finanțările rambursabile contractate de stat și subîmprumutate unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, operatorilor economici ori serviciilor publice subordonate acestora se raportează în cadrul Contului general al datoriei publice guvernamentale directe.Contul general al datoriei publice guvernamentale directe se raportează în următoarea structură:A. Certificate de trezorerie, din care:1. în valuta tranzacției;2. în euro și în lei.B. Obligațiuni de stat emise pe piața internă și externă, din care:1. în valuta tranzacției;2. în euro și în lei.C. Împrumuturi de la instituții financiare românești sau străine, din care:1. în valuta tranzacției;2. în euro și în lei.D. Împrumuturi de la guverne și agenții guvernamentale străine, instituții financiare internaționale sau de la alte organisme financiare internaționale, din care:1. în valuta tranzacției;2. în euro și în lei.E. Împrumuturi de la UE [Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înființare a unui mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre], din care:1. în valuta tranzacției;2. în euro și în lei.F. Împrumuturi din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului (lei)G. Instrumente structurate, din care:1. în valuta tranzacției;2. în euro și în lei.H. Leasing financiar, din care:1. în valuta tranzacției;2. în euro și în lei.I. Instrumente de cash management (lei)J. Plasamente private, din care:1. în valuta tranzacției;2. în euro și în lei.K. Total în valutele tranzacțiilorL. Total în euro și în leiDatele din Contul general al datoriei publice guvernamentale directe se completează astfel:– coloana 1 se completează cu denumirea finanțărilor rambursabile în cadrul fiecărei grupe, a actelor normative de aprobare, destinația finanțărilor rambursabile, numărul de referință al finanțării rambursabile (codul de identificare alocat de banca creditoare), precum și cu denumirea creditorului. Finanțările rambursabile se înscriu în ordinea cronologică din cadrul grupelor prevăzute în anexă;– în coloana 2 se înscrie perioada pentru care a fost contractată finanțarea;– în coloana 3 se înscrie valuta de contract;– în coloana 4 se înscrie valoarea contractată a finanțării rambursabile în valuta de contract, cu excepția împrumuturilor din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului și a finanțărilor rambursabile rambursate integral în anul de raportare, iar în coloana 5 valoarea contractată reevaluată în lei. Finanțările rambursabile în valută vor fi reevaluate la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil în ultima zi a anului de raportare;– în coloana 6 se înscrie valuta în care s-au efectuat tranzacțiile;– în coloana 7 se înscrie soldul înregistrat la începutul anului în valuta tranzacției. Aceste date corespund cu soldul finanțărilor raportate în Contul general al datoriei publice guvernamentale directe din anul precedent celui de raportare;– în coloana 8 se înscrie soldul finanțărilor înregistrat la începutul anului, reevaluat în lei. Finanțările rambursabile în valută vor fi reevaluate la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil în ultima zi a anului anterior celui de raportare. Aceste date corespund cu soldul finanțărilor raportate în Contul general al datoriei publice guvernamentale directe din anul precedent celui de raportare;– coloanele 9 și 10 cuprind finanțările rambursabile noi contractate de stat în exercițiul financiar respectiv, precum și rambursările/refinanțările efectuate în cursul anului pentru care se raportează execuția. Pentru împrumuturile din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului se va trece doar creșterea/scăderea netă a soldului acestor împrumuturi;– coloana 11 cuprinde soldul finanțărilor rambursabile la finele anului de raportare, în valuta tranzacției, ca diferență între soldul de la începutul anului (coloana 7) plus trageri (coloana 9) și rambursările aferente (coloana 10);– coloana 12 cuprinde soldul finanțărilor rambursabile la finele anului de raportare, reevaluat în lei. Finanțările rambursabile în valută vor fi reevaluate la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil în ultima zi a anului de raportare;– coloana 13 cuprinde suma, în milioane lei, plătită de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de împrumutat, din fondul de risc;– total în valutele tranzacțiilor se completează astfel:• în coloanele 4, 7, 9, 10 și 11 se înscrie soldul finanțărilor rambursabile, totalizat pe feluri de valute ale tranzacțiilor, și anume: dolar S.U.A., JPY, euro, lei etc.;• în coloanele 5, 8 și 12 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;– total datorie în euro și în lei se completează la coloanele 4, 7, 9, 10 și 11 în euro, iar la coloanele 5, 8 și 12 în lei, astfel:• totalul în euro se stabilește astfel: pentru coloanele 4, 7 și 11 valutele se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României și valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective și euro, iar pentru coloanele 9 și 10 valutele se transformă în euro utilizând raporturile de schimb dintre cursurile valutare medii calculate ca medii aritmetice ale cursurilor zilnice comunicate de Banca Națională a României pentru valutele respective și cursul mediu anual pentru euro comunicat de Banca Națională a României;• totalul în lei se va calcula utilizându-se cursul valutar lei/euro comunicat de Banca Națională a României și valabil în ultima zi a anului de raportare.b) La punctul 4, subpunctul I se modifică și va avea următorul cuprins:I. Garanțiile guvernamentale acordate în baza legilor speciale se raportează pe următoarea structură pentru fiecare act normativ în parte:a) garanții emise în lei;b) garanții emise în valută;c) echivalent în lei,iar total general pentru toate legile speciale, astfel:a) garanții emise în lei;b) garanții emise în valută;c) echivalent în euro și în lei.Modalitatea de completare a acestei anexe este următoarea:– coloana 1 cuprinde actele normative în baza cărora au fost emise garanțiile;– coloana 2 se completează cu soldul la începutul anului aferent garanțiilor emise în lei și în valută, precum și cu echivalentul în lei al acestora;– coloana 3 se completează cu valoarea în lei sau în valută, după caz, a garanțiilor emise în cursul anului de raportare.În cazul garanțiilor emise în cadrul Programului guvernamental «Prima casă», coloana 3 se completează cu valoarea în lei sau în valută, după caz, a garanțiilor emise în cursul anului de raportare, a repunerilor în drepturi și obligații aferente contractului de credit și de garantare efectuate de către FNGCIMM - S.A. IFN conform deciziilor de repunere, precum și alte intrări reprezentând diferențele aferente contractelor de garantare provenite din raportarea instituțiilor de credit, în cursul anului de raportare;– coloana 4 se completează cu ieșirile din cursul anului de raportare, operate în contul garanțiilor emise în lei și în valută, astfel:În cazul garanțiilor emise în baza legilor speciale, coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5 și 7.În cazul garanțiilor emise în cadrul Programului guvernamental «Prima casă», respectiv în cazul programelor «Reabilitare termică» și «Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României», coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5, 6 și 8.În cazul garanțiilor emise în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, respectiv în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5, 6 și 7.În cazul garanțiilor emise în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5, 6 și 8.În cazul garanțiilor emise în cadrul Programului guvernamental «INVESTEȘTE ÎN TINE», coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5, 6 și 8;– coloana 5 se completează cu valoarea garanțiilor emise în baza legilor speciale stinse prin anulare ca urmare a comunicărilor primite de la bănci în cursul anului de raportare.În cazul garanțiilor emise în cadrul programelor derulate prin FNGCIMM - S.A. IFN și/sau FRC - S.A., coloana 5 se completează cu valoarea în lei sau în valută, după caz, a anulărilor/rezilierilor/renunțărilor/diminuărilor, după caz, aferente garanțiilor emise de către FNGCIMM - S.A. IFN și/sau FRC - S.A, precum și cu valoarea garanțiilor pentru care FNGCIMM - S.A. IFN și/sau FRC - S.A. au/a emis decizie de respingere la plată în cursul anului de raportare;– coloana 6 se completează cu valoarea rambursărilor de capital efectuate de beneficiarii creditelor garantate în cursul anului de raportare, exclusiv sumele plătite efectiv de Ministerul Finanțelor Publice;– coloana 7 se completează cu sumele reprezentând valorile garantate prin scrisorile de garanție emise de Ministerul Finanțelor Publice, precum și cu valoarea garantată aferentă execuțiilor în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, în cursul anului de raportare;– coloana 8 se completează cu sumele plătite efectiv de Ministerul Finanțelor Publice, în lei sau echivalent în lei, în cursul anului de raportare, astfel:În cazul executării scrisorilor de garanție emise în baza legilor speciale se completează cu sumele plătite de Ministerul Finanțelor Publice în echivalent lei, calculat la cursul de schimb valutar istoric sau la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României valabil la data plății.În cazul garanțiilor emise în cadrul Programului guvernamental «Prima casă», respectiv în cazul programelor guvernamentale «Reabilitare termică» și «Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României» se completează cu sumele plătite de Ministerul Finanțelor Publice, în lei sau în echivalent lei, calculate la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României valabil la data plății.În cazul garanțiilor emise în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, respectiv în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii se completează în lei cu plățile de capital efectuate de Ministerul Finanțelor Publice.În cazul garanțiilor emise în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi se completează în lei cu plățile de capital efectuate de Ministerul Finanțelor Publice.În cazul garanțiilor emise în cadrul Programului guvernamental «INVESTEȘTE ÎN TINE» se completează în lei cu plățile de capital efectuate de Ministerul Finanțelor Publice;– coloana 9 cuprinde soldul garanțiilor la finele anului de raportare, emise în lei și în valută;– total datorie în euro și în lei se completează la coloanele 2-9, astfel:• totalul în euro se stabilește astfel: pentru coloanele 2 și 9 valutele se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României și valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective și euro, iar pentru coloanele 3-8 valutele se transformă în euro utilizând raportul de schimb dintre cursul valutar mediu anual calculat ca medie aritmetică a cursurilor valutare medii lunare, calculate pe baza cursurilor valutare zilnice comunicate de Banca Națională a României pentru valutele respective, și cursul mediu anual pentru euro comunicat de Banca Națională a României;• totalul în lei pentru coloanele 2 și 9 se va calcula utilizânduse cursul valutar lei/euro comunicat de Banca Națională a României și valabil în ultima zi a anului de raportare, iar pentru coloanele 3-8 se va utiliza cursul valutar mediu lei/euro comunicat de Banca Națională a României.c) Punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:5. Contul general al datoriei publice guvernamentale se completează pe baza datelor din contabilitatea generală a Trezoreriei Statului pentru finanțările rambursabile care se gestionează de Ministerul Finanțelor Publice, cu datele raportate de Banca Națională a României pentru finanțările rambursabile contractate de aceasta în numele statului, și pe baza datelor raportate de ordonatorii principali de credite sau de către regii autonome, societăți comerciale și autorități ale administrației publice locale, în calitate de beneficiari de subîmprumuturi și garanții de stat.În cazul garanțiilor emise în cadrul programelor derulate prin FNGCIMM - S.A. IFN și FRC - S.A., situația garanțiilor guvernamentale se completează pe baza datelor raportate de FNGCIMM - S.A. IFN și FRC - S.A., precum și a datelor din evidența tehnico-operativă a Ministerului Finanțelor Publice.Contul general al datoriei publice guvernamentale se întocmește de direcția de resort din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, împreună cu Banca Națională a României.Contul general al datoriei publice guvernamentale este însoțit de un raport în care se analizează principalele probleme legate de nivelul datoriei publice guvernamentale directe și al serviciului datoriei publice guvernamentale directe.d) Punctul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:10. Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.4. Anexa nr. 4 la normele metodologice se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.5. La anexa nr. 9 la normele metodologice, Formularul 1 „Situația utilizării plafonului de garantare la data de ....“, Formularul 2 „Situația garanțiilor acordate de către FNGCIMM - S.A. IFN în baza contractelor de garantare la data de ....“ și Formularul 4 „Rambursările de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de .....“ se modifică potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIOrdinul ministrului finanțelor publice și al ministrului întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenției privind implementarea programului „Prima casă“ și a Convenției de garantare și pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 7 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. În anexa nr. 3 „Convenție de implementare a programului «Prima cas㻓, la capitolul III, articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Pe parcursul derulării prezentei convenții, F.N.G.C.I.M.M. va transmite MFP raportările prevăzute la cap. II pct. 9^1 din Normele metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.059/2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și situația privind portofoliul de garanții cedate/preluate unui/de către un finanțator eligibil din cadrul/din afara Programului.2. În anexa nr. 3 „Convenție de implementare a programului «Prima cas㻓, la capitolul III, articolul 5 se abrogă.  +  Articolul IIIPrezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția formularelor 1, 2 și 4 prevăzute în anexa nr. 2, care intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2019.
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 9 aprilie 2019.Nr. 2.004.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 4 la normele metodologice)- model -
  CONTUL GENERAL
  al datoriei publice guvernamentale la data de 31 decembrie ..............................
  Contul general al datoriei publice guvernamentale directe
  Nr. crt.Denumirea finanțării/baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/Numărul de referință al finanțării rambursabilePerioada pentru care se angajează finanțareaValuta de contractValoare contractatăValuta tranzacțieiSoldul la începutul anuluiRulajul anului în valuta tranzacției (mil.)Soldul la finele anuluiPlăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de împrumutat, din fondul de risc (mil. lei)
  Valuta de contract (mil.)Suma (mil. lei)Valuta tranzacției (mil.)Suma (mil. lei)Trageri/ Angajamente noiRambursări/ RefinanțăriValuta tranzacției (mil.)Suma (mil. lei)
  01234567891011 = 7 + 9 – 101213
  A.Certificate de trezorerie: - în valuta tranzacției: - Total: în euro în lei
  B.Obligațiuni de stat emise pe piața internă și externă: - în valuta tranzacției: - Total: în euroîn lei
  C.Împrumuturi de la instituții financiare românești sau străine - în valuta tranzacției: - Total: în euroîn lei
  D.Împrumuturi de la guverne și agenții guvernamentale străine, instituții financiare internaționale sau de la alte organisme financiare internaționale - în valuta tranzacției: - Total: în euroîn lei
  E.Împrumuturi de la UE [Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înființare a unui mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre]: - în valuta tranzacției: - Total: în euroîn lei
  F.Împrumuturi din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului - Total: în euroîn lei
  G.Instrumente structurate - în valuta tranzacției: - Total: în euroîn lei
  H.Leasing financiar - în valuta tranzacției: - Total: în euroîn lei
  I.Instrumente de cash management - Total: în euroîn lei
  J.Plasamente private - în valuta tranzacției: - Total: în euroîn lei
  K.Total datorie publică în valutele tranzacțiilor
  L.Total datorie: în euroîn lei
   +  Anexa nr. 2  +  Formularul 1 „Prima casă“
  Situația utilizării plafonului de garantare la data de ...
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea instituției de creditPlafon alocat pentru anul în curs Numărul contractelor emise și în vigoare din plafonul alocat pentru anul în cursValoarea garanțiilor emise și în vigoare din plafonul alocat pentru anul în cursNumărul promisiunilor de garantare emise și în vigoare din plafonul alocat pentru anul în cursValoarea promisiunilor de garantare emise și în vigoare din plafonul alocat pentru anul în cursTotal plafon utilizat din plafonul alocat în anul în cursPlafon neutilizat din plafonul alocat în anul în cursObservații
  12345678 = 5 + 79 = 3 – 810
  Banca 1
  Banca 2
  ....
  Total general

  Persoană împuternicită de FNGCIMM - S.A. IFN,
  .........................
   +  Mod de completarePrin acest formular se raportează utilizarea plafonului alocat pentru anul în curs.Se completează cu informațiile privind numărul garanțiilor și promisiunilor de garantare, precum și valoarea garanțiilor și promisiunilor de garantare emise din plafonul anului și în vigoare, cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare.Informațiile se raportează agregat la nivel de instituție de credit.
   +  Formularul 2 „Prima casă“
  Situația garanțiilor acordate de către FNGCIMM - S.A. IFN în baza contractelor de garantare la data de .......
  Nr. crt.Denumirea instituției de creditValuta de contract Valoarea garanțiilor emise (în valuta de contract) Valoarea garanțiilor repuse în drepturi și obligații (în valuta de contract)Alte intrări (în valuta de contract)TOTAL (în valuta de contract)Observații
  în luna de raportarecumulat de la începutul anuluiîn luna de raportarecumulat de la începutul anuluiîn luna de raportarecumulat de la începutul anuluiîn luna de raportarecumulat de la începutul anului
  12345678910 = 4 + 6 + 811 = 5 + 7 + 912
  Banca 1
  Banca 2
  ..........
  Total general

  Persoană împuternicită de FNGCIMM - S.A. IFN,
  ..................................
   +  Mod de completarePrin acest formular se raportează valoarea garanțiilor emise în luna de raportare, inclusiv garanțiile emise la care s-a renunțat până la sfârșitul lunii de raportare, dar și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, repunerile în drepturi și obligații aferente contractului de credit și de garantare conform deciziilor de repunere întocmite de FNGCIMM - S.A. IFN atât în luna de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, precum și alte intrări reprezentând diferențele aferente contractelor de garantare provenite din raportarea instituțiilor de credit, atât în luna de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare.Informațiile se raportează agregat la nivel de instituție de credit.
   +  Formularul 4 „Prima casă“
  Rambursările de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate
  de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de .........
  Nr. crt.Denumirea instituției de creditValuta de contractRambursări de rate de capitalRenunțări la contracte de garantareContracte de garantare diminuateValoarea garanțiilor respinse la platăValoarea garanțiilor plătite de M.F.P.TOTAL IEȘIRI
  în luna de raportarecumulat de la începutul anuluiîn luna de raportare cumulat de la începutul anuluiîn luna de raportarecumulat de la începutul anuluiîn luna de raportarecumulat de la începutul anului în luna de raportarecumulat de la începutul anuluiîn luna de raportarecumulat de la începutul anului
  1234567891011121314 = 4 + 6 + 8 + 10 + 1215 = 5 + 7 + 9+ 11 + 13
  Banca 1
  Banca 2
  .............
  Total general

  Persoană împuternicită de FNGCIMM - S.A. IFN,
  ...............................
   +  Mod de completarePrin acest formular se raportează rambursările de capital efectuate de beneficiarii Programului, renunțările la contractele de garantare, diminuările aferente valorii contractelor de garantare, valoarea contractelor de garantare cu cereri de plată soluționate cu refuz la plată conform deciziilor de respingere emise de FNGCIMM - S.A. IFN, precum și valoarea contractelor de garantare cu cereri de plată soluționate prin plată, reprezentând sumele plătite efectiv de Ministerul Finanțelor Publice, în lei sau valută, după caz, atât în luna de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare.Informațiile se raportează agregat la nivel de instituție de credit.