LEGE nr. 61 din 15 aprilie 2019privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 17 aprilie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41 din 16 mai 2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 22 mai 2018, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul unic, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:– La articolul 17, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Personalul din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu excepția personalului prevăzut la alin. (1), beneficiază de majorarea salariilor de bază cu până la 25%, în baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice și, respectiv, prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale.2. La articolul unic, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:5^1. La articolul 38, după alineatul (4^1) se introduce un nou alineat, alineatul (4^2), cu următorul cuprins:(4^2) Prevederile alin. (4^1) nu se aplică personalului asimilat din punctul de vedere al salarizării cu personalul didactic încadrat în unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar de stat.3. La articolul unic, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:6^1. La articolul 38, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) În situația în care, în urma promovării în funcție, grad sau treaptă profesională ori a avansării în gradație, potrivit legii, rezultă un salariu de bază mai mic decât cel avut la data promovării sau avansării în gradație, se păstrează salariul de bază avut anterior promovării sau avansării în gradație.4. La articolul unic, după punctul 8 se introduc patru noi puncte, punctele 8^1-8^4, cu următorul cuprins:8^1. La anexa nr. I, capitolul I litera B, articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Personalul didactic din învățământul special și special integrat, precum și din centrele județene de resurse și de asistență educațională, respectiv Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională și din structurile coordonate, monitorizate și evaluate de către acestea, beneficiază de o majorare cu 15% a salariului de bază.8^2. La anexa nr. I, capitolul I litera B, articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Pentru personalul didactic de predare din învățământ, precum și pentru personalul didactic de conducere prevăzut la punctul 1, nr. crt. 1, 2, 4-6 și punctul 2 din anexa nr. I, capitolul I, litera A, se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică de 10% din salariul de bază.8^3. La anexa nr. I, capitolul III litera B, numărul curent 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
  «4.Episcop, episcop-vicar patriarhal35Vicepreședinții comisiilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților»
  8^4. La anexa nr. I, capitolul III litera C, numerele curente 1 și 3 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  «1.Vicepreședinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin53Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I și vechime în învățământ de peste 25 de ani
  .........................................................................................................................................................................................................
  3.Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop736Profesor cu studii superioare, cu grad didactic II și vechime în învățământ între 10 și 15 ani
  5. La articolul unic, după punctul 10 se introduc șase noi puncte, punctele 11-16, cu următorul cuprins:11. La anexa nr. II, capitolul II, la articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Prin excepție de la prevederile alin. (3), cadrele didactice care ocupă funcțiile de șef secție, șef laborator sau șef serviciu medical desfășoară activitate integrată, prin cumul de funcții, în baza unui contract de administrare cu o durată de 7 ore zilnic și beneficiază de drepturile salariale aferente contractului de administrare.12. La anexa nr. V, capitolul V, după punctul 1 al notei se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:1^1. Pentru complexitatea muncii, pe perioada în care desfășoară activitate de expertiză criminalistică, persoanele care ocupă funcții de conducere beneficiază de majorarea salariului de bază cu 10%, iar persoanele care ocupă funcții de execuție beneficiază de majorarea salariului de bază cu 5%. Majorarea salarială se suportă din venituri proprii.13. La anexa nr. VII, capitolul II articolul 10, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;14. La anexa nr. VIII, capitolul I litera A punctul I, litera c) «Funcții publice de conducere», nota se completează după cum urmează:Salariul de bază de la nr. crt. 6 se aplică și funcției de șef birou - personal contractual din cadrul aparatului de lucru al Parlamentului.15. La anexa nr. VIII, capitolul II litera C, la tabelul de la litera b), după numărul curent 7 se introduce numărul curent 7^1, cu următorul cuprins:
  «7^1.Bucătar calificatM;G38501,54»
  16. La anexa nr. VIII, capitolul II litera C, la nota tabelului de la litera b), după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:1^1. Nivelul de salarizare prevăzut la nr. crt. 7^1 se aplică numai personalului care ocupă această funcție și este absolvent al unei școli profesionale de bucătari, al unui liceu de profil sau al unor cursuri de calificare specifice.
   +  Articolul IIÎncepând cu drepturile salariale aferente lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi, personalul de cercetare cu studii superioare din unitățile clinice, din institutele și centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale corespunzătoare funcțiilor de la nr. crt. 1-13 ale lit. a.1, pct. 2, cap. I, anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru unități clinice stabilit de lege pentru anul 2022.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  EUGEN NICOLICEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 15 aprilie 2019.Nr. 61.------