ORDIN nr. 140 din 14 februarie 2019privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea planurilor județene de gestionare a deșeurilor și a planului de gestionare a deșeurilor pentru municipiul București
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 17 aprilie 2019    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale deșeuri, situri contaminate și substanțe periculoase nr. 103.002/DGDSCSP din 7.01.2019, în temeiul prevederilor:– art. 37 alin. (1) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea planurilor județene de gestionare a deșeurilor și a planului de gestionare a deșeurilor pentru municipiul București, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Metodologia prevăzută la art. 1 se revizuiește în funcție de modificările legislative și/sau de standardele și de datele de referință în domeniu.  +  Articolul 3Planurile județene de gestionare a deșeurilor, denumite în continuare PJGD, și planul de gestionare a deșeurilor pentru municipiul București, denumit în continuare PMGD, prevăzute la art. 37 alin. (1) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv programele județene și al municipiului București de prevenire a generării deșeurilor, ca parte integrantă din PJGD și PMGD, se monitorizează și se evaluează conform art. 44 alin. (3) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Planurile județene de gestionare a deșeurilor se elaborează și se aprobă în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 5La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 951/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale și județene de gestionare a deșeurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 și 497 bis din 25 iulie 2007.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Viceprim-ministru, ministrul mediului,
    Grațiela Leocadia Gavrilescu
    București, 14 februarie 2019.Nr. 140.  +  ANEXĂMETODOLOGIEpentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea planurilor județene de gestionarea deșeurilor și a planului de gestionare a deșeurilor pentru municipiul București