HOTĂRÂRE nr. 218 din 10 aprilie 2019pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 16 aprilie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. Subpunctele 3.2.6 și 3.2.6^1 se modifică și vor avea următorul cuprins: 3.2.6. Pentru administrarea riscurilor asociate datoriei publice guvernamentale, Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să realizeze, în numele statului, următoarele operațiuni, fără a se limita la acestea: a) swapuri valutare, swapuri pe rata dobânzii, contracte futures, contracte forward, opțiuni și alte operațiuni cu instrumente financiare derivate;b) operațiuni de administrare a serviciului datoriei publice guvernamentale prin refinanțarea datoriei scadente și/sau rambursarea anticipată a unei datorii existente nescadente, incluzând modificarea condițiilor aferente datoriei existente prin operațiuni de răscumpărare anticipată a titlurilor de stat, de preschimbare a acestora cu titluri de stat noi, de preschimbare a unor instrumente cu alte instrumente de natura datoriei publice guvernamentale, precum și alte operațiuni;c) operațiuni de administrare a riscului de credit aferent portofoliului de datorie guvernamentală prin acordarea/ perceperea de garanții/colaterale celorlalte părți cu care încheie contracte/acorduri în procesul de administrare a datoriei publice guvernamentale.3.2.6^1. În scopul limitării riscurilor asumate de către stat în utilizarea instrumentelor de datorie, operațiunilor de administrare a pasivelor și operațiunilor cu instrumente financiare derivate, în funcție de complexitatea fiecărei tranzacții și a documentației contractuale aferente, Ministerul Finanțelor Publice, prin direcția de specialitate, poate selecta firme de avocatură pentru prestarea de servicii de consultanță juridică, conform legii.2. Subpunctele 3.3.1 și 3.3.2 se modifică și vor avea următorul cuprins: 3.3.1. În scopul realizării operațiunilor de administrare a riscurilor asociate obligațiilor de natura datoriei publice guvernamentale, Ministerul Finanțelor Publice, în numele statului, poate încheia contracte/acorduri-cadru - acorduri ISDA - cu instituții financiare și/sau cu entități înființate în acest scop de către instituțiile financiare pentru operațiuni cu instrumente financiare derivate care nu generează obligații financiare pentru părțile semnatare, dar care stipulează condițiile generale în care se vor desfășura operațiunile între părți.3.3.2. Acordurile prevăzute la subpct. 3.3.1 definesc și reglementează operațiunile de compensare bilaterală - netting, care presupun compensarea, până la obținerea unei sume nete - off-set, precum și operațiunile de compensare cu clauză de exigibilitate imediată.3. Subpunctul 3.3.3 se abrogă. 4. Subpunctul 3.3.4 se modifică și va avea următorul cuprins: 3.3.4. Instrumentele financiare derivate, utilizate în conformitate cu subpct. 3.3.1, pot genera schimbarea fluxurilor de numerar pentru obligațiile de natura datoriei publice guvernamentale existente și/sau viitoare, ele fiind strâns legate de aceste obligații-suport.5. La punctul 4.1.a), b).1^2, după subpunctul 4^1 se introduc trei noi subpuncte, subpunctele 4^2-4^4, cu următorul cuprins: 4^2. Ministerul Finanțelor Publice va încheia contracte de derulare a emisiunilor de titluri de stat pentru persoanele fizice cu instituțiile de credit care își exprimă interesul să intermedieze vânzarea, colectarea subscrierilor și efectuarea plăților către investitori. Contractele includ prevederi privind responsabilitățile și obligațiile părților, nivelul comisionului plătit de emitent instituțiilor de credit și mecanismul de plată a acestuia, cerințe de raportare, mecanismul de plată a sumelor aferente emisiunilor către investitori persoane fizice, precum și alte elemente considerate relevante de către emitent.4^3. Pentru activitățile derulate de instituțiile de credit, Ministerul Finanțelor Publice va plăti comisioane din bugetul de stat, al căror cuantum este de 0,1% pentru efectuarea operațiunilor legate de activitatea de vânzare a titlurilor de stat pentru populație, aplicat la valoarea de închidere a fiecărei emisiuni, și de 0,1% pentru plățile serviciului datoriei aferent acestor titluri, inclusiv pentru operațiunile de răscumpărare anticipată, aplicat la valoarea operațiunilor efectuate către deținătorii de titluri de stat.4^4. Pe parcursul perioadei de subscriere, instituțiile de credit virează sumele rezultate din vânzarea titlurilor de stat în contul Ministerului Finanțelor Publice, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data încasării sumelor aferente subscrierii. Eventualele sume virate eronat, peste nivelul sumelor datorate, se restituie la solicitarea fiecărei instituții de credit adresată Ministerului Finanțelor Publice. Răspunderea pentru sumele solicitate pentru restituire de către instituțiile de credit revine exclusiv acestora.6. La punctul 4.1.a), b).1^2, subpunctele 6 și 8 se modifică și vor avea următorul cuprins: 6. Responsabilitatea pentru sumele colectate de la investitorii persoane fizice și transferate către Ministerul Finanțelor Publice în cadrul emisiunilor de titluri pentru populație și pentru plata serviciului datoriei aferent acestor titluri către investitorii persoane fizice revine Companiei Naționale Poșta Română - S.A., respectiv instituțiilor de credit, după caz. Obligațiile statului reprezentând datorie publică guvernamentală aferentă emisiunilor de titluri de stat pentru populație se consideră rambursate la momentul transferului sumelor aferente plăților de dobândă, valorii nominale și bonusului de dobândă, după caz, în contul instituțiilor de credit.……………………………………………………………………8. Procedura detaliată privind modalitatea de emitere, de vânzare și distribuție, mecanismul de răscumpărare anticipată și/sau de transfer al dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat, de rambursare și plată a dobânzilor și valorii nominale, de rambursare către investitori a subscrierilor efectuate cu încălcarea prevederilor prospectului de emisiune, de înregistrare și raportare prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și instituțiilor de credit, precum și formatul contractului care se încheie cu instituțiile de credit se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice. Procedura detaliată privind modalitatea de emitere, de vânzare și distribuție, mecanismul de răscumpărare anticipată și/sau de transfer al dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat, de rambursare și plată a dobânzilor și valorii nominale, de rambursare către investitori a subscrierilor efectuate cu încălcarea prevederilor prospectului de emisiune, de înregistrare și raportare prin intermediul subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale Poșta Română - S.A. se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale. Cheltuielile care fac obiectul deducerilor se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice pentru titlurile de stat distribuite prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și instituțiilor de credit și, respectiv, prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și ministrului comunicațiilor și societății informaționale pentru titlurile de stat distribuite prin intermediul oficiilor poștale ale Companiei Naționale Poșta Română - S.A.7. La punctul 4.1.a), b).1^2, după subpunctul 8 se introduce un nou subpunct, subpunctul 8^1, cu următorul cuprins: 8^1. În situația în care, ulterior încheierii unei perioade de subscriere, în cadrul unei emisiuni sunt identificate sume ca fiind subscrise de către investitori cu încălcarea prevederilor legale stabilite prin prospectul de emisiune și înregistrate ca titluri de stat destinate finanțării deficitului bugetar și refinanțării datoriei publice, acestea se restituie investitorilor utilizând mecanismul de răscumpărare anticipată, sumele fiind asigurate prin contractarea de împrumuturi din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului.8. La punctul 4.1.a), b).1^2, subpunctul 9 se modifică și va avea următorul cuprins: 9. Prevederile subpct. 2, 8 și 8^1 se aplică tuturor emisiunilor de titluri de stat destinate populației efectuate în cadrul programului Tezaur prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale Poșta Română - S.A. și instituțiilor de credit.  +  Articolul II(1) Procedura de selecție a contrapartidei, prevăzută la subpct. 3.2.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare, se va aproba prin ordin al ministrului finanțelor publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Procedura detaliată privind modalitatea de emitere, de vânzare și distribuție, mecanismul de răscumpărare anticipată și/sau de transfer al dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat, de rambursare și plată a dobânzilor și valorii nominale, de rambursare către investitori a subscrierilor efectuate cu încălcarea prevederilor prospectului de emisiune, de înregistrare și raportare prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și instituțiilor de credit, precum și formatul contractului care se încheie cu instituțiile de credit se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Procedura detaliată privind modalitatea de emitere, de vânzare și distribuție, mecanismul de răscumpărare anticipată și/sau de transfer al dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat, de rambursare și plată a dobânzilor și valorii nominale, de rambursare către investitori a subscrierilor efectuate cu încălcarea prevederilor prospectului de emisiune, de înregistrare și raportare prin intermediul subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale Poșta Română - S.A. se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIIDefinițiile și condițiile de utilizare pentru instrumentele financiare derivate utilizate în conformitate cu subpct. 3.3.1 din normele metodologie prevăzute la art. I pentru acoperirea riscurilor asociate portofoliului de datorie publică guvernamentală se stabilesc prin norme aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  p. Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Carmen Elian,
  subsecretar de stat
  București, 10 aprilie 2019.Nr. 218.----