LEGE nr. 12 din 6 martie 2000privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1999 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 8 martie 2000    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 12 din 28 ianuarie 1999 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, emisă în temeiul art. 1 pct. 8 lit. a) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 29 ianuarie 1999, cu următoarea modificare:- Articolul I va avea următorul cuprins:"Art. I. - Articolul 6 litera a) liniuţa a treia din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, aprobată şi modificată prin Legea nr. 82/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 15 aprilie 1998, se modifica şi va avea următorul cuprins: lt; lt;- credite bancare cu o durată de rambursare de până la 20 de ani, pentru consolidarea elementelor structurale sau a sistemului structural în ansamblu şi, după caz, a elementelor nestructurale ale construcţiei existente şi/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare, inclusiv desfacerea şi refacerea instalaţiilor, echipamentelor şi finisajelor aferente.În acest scop Casa de Economii şi Consemnaţiuni acorda credite bancare, cu respectarea prevederilor legale şi a normelor interne de creditare.Creditele se acordă cu o dobânda egala cu dobânda la depunerile pe termen de un an, acordată populaţiei de Casa de Economii şi Consemnaţiuni, la care se adauga o marja de 5 puncte procentuale, dobânda care se suporta:. 5%, de către beneficiarul creditului;. diferenţa până la nivelul total al dobânzii, inclusiv marja de 5 puncte procentuale, prin transferuri de la bugetul de stat.Casa de Economii şi Consemnaţiuni nu va percepe nici un comision asupra creditelor acordate.Modul de derulare a finanţării se stabileşte prin convenţie încheiată între Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Departamentul pentru Administraţie Publică Locală*) şi Casa de Economii şi Consemnaţiuni, cu avizul Ministerului Finanţelor.În limita transferurilor de la bugetul de stat, aprobate anual cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, acesta va repartiza Casei de Economii şi Consemnaţiuni sumele aferente diferenţei de dobânda pentru creditele acordate şi pentru cele care urmează să fie acordate în anul respectiv.Casa de Economii şi Consemnaţiuni va stabili instrucţiuni corespunzătoare privind calculul, evidenta şi raportarea dobânzii subvenţionate la creditele acordate, răspunzând pentru corecta determinare a diferenţei de dobânda solicitate ce se suporta din transferuri de la bugetul de stat.Până la rambursarea integrală a creditului se instituie ipoteca asupra locuinţei. În cazul vânzării locuinţei, din preţul convenit se asigura rambursarea integrală a creditului, inclusiv a dobânzilor aferente, conform evidentei bancare de la data vânzării locuinţei. Radierea ipotecii se face numai cu dovada achitării integrale a creditului bancar acordat şi a dobânzilor aferente. gt; gt;"-------------------- Notă *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 77/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 2 februarie 2000.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUSAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VASILE LUPU----------