ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 21 din 29 martie 2019pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 16 aprilie 2019  Având în vedere faptul că prin prevederile Legii nr. 328/2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007 se redefinesc modalitățile de prestare a serviciului public de transport local, impunând abordarea într-o viziune nouă, integrată, a legislației în vigoare,ținând seama de dispozițiile Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora serviciile de transport în regim de închiriere au fost excluse din sfera serviciilor publice de transport local, realizându-se astfel schimbarea regimului juridic al acestui tip de transport din serviciu de utilitate publică în transport comercial,având în vedere:– creșterea activităților de transport de persoane în regim de taxi cu încălcarea prevederilor legale, cu caracter de fenomen permanent;– imposibilitatea sancționării faptelor de piraterie în transportul de persoane în regim de taxi, întrucât stabilirea caracterului repetitiv al faptei contravenționale este imposibil de realizat;– că transportul de persoane în regim de taxi cu încălcarea prevederilor legale determină consecințe negative asupra atingerii obiectivelor din strategiile autorităților administrației publice locale în privința transportului public local, cu impact negativ inclusiv asupra mediului înconjurător;– că mediul concurențial normal în care își desfășoară activitatea operatorii care sunt autorizați să presteze serviciul de taxi este perturbat de activitatea de piraterie în domeniu, în condițiile în care există un număr limitat al prestatorilor, prin eliberarea unui anumit număr de autorizații;– că, prin caracterul repetitiv atribuit faptei, obligațiile prevăzute la art. 7 alin. (2) și (3) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi dovedite de agenții de poliție constatatori;– imposibilitatea sancționării persoanelor fizice sau juridice care nu respectă prevederile art. 7 alin. (2) și (3) din Legea nr. 38/2003, cu modificările și completările ulterioare, împrejurare ce a determinat perpetuarea efectuării transportului public, contra cost, de persoane cu un autoturism, fără a deține autorizație taxi valabilă sau copie conformă valabilă, și implicit, a afectat calitatea serviciului de taxi și a determinat creșterea evaziunii fiscale;– multiplele sesizări ale operatorilor serviciului public de taxi care îndeplinesc condițiile legale și a căror activitate este influențată negativ de faptele de piraterie prestate în transportul public în regim de taxi și în regim de închiriere,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Prevederile prezentei legi reglementează autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii și controlul efectuării serviciului de transport în regim de taxi, precum și autorizarea, organizarea și controlul efectuării transportului în regim de închiriere.2. La articolul 1^1, literele c), d), aa) și ab) se modifică și vor avea următorulcuprins:c) autorizația pentru efectuarea transportului în regim de taxi sau a transportului în regim de închiriere, denumită în continuare autorizația de transport - document eliberat în condițiile prezentei legi de autoritatea de autorizare, care atestă faptul că un transportator este autorizat să execute transportul respectiv și poate participa la atribuirea în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi;d) autoritatea de autorizare - compartimentul sau serviciul de transport din cadrul primăriei localității sau a municipiului București, după caz, licențiat în acest scop de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.), pentru serviciul de transport în regim de taxi, în condițiile legii, sau de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., pentru transportul în regim de închiriere;..................................................................................................aa) RENT CAR - activitățile care vizează atât transportul de persoane realizat de transportatori autorizați cu autoturisme cu conducători auto, denumit în continuare transport în regim de închiriere, cât și serviciul de închiriere realizat de operatorii economici cu autoturisme fără conducător auto, denumit în continuare serviciu de închiriere;ab) transport în regim de închiriere - transport de persoane realizat de transportatori autorizați cu autoturisme cu conducători auto, puse la dispoziția clienților pe bază de contract de închiriere tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a contractului;3. La articolul 2 alineatul (1), partea introductivă și literele c) și n) se modifică și vor avea următorulcuprins:  +  Articolul 2(1) Serviciile de transport în regim de taxi, ca servicii de utilitate publică, se organizează de către autoritățile administrației publice locale pe raza administrativ-teritorială respectivă, cu respectarea îndeplinirii următoarelor cerințe:...............................................................................................c) garantarea respectării drepturilor și intereselor utilizatorilor serviciilor de transport în regim de taxi;................................................................................................n) atribuirea în gestiune delegată a executării serviciilor de transport în regim de taxi transportatorilor autorizați, în conformitate cu criteriile specifice prevăzute în prezenta lege;4. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Serviciile de transport public local în regim de taxi fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică, se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale și se efectuează numai de către transportatori autorizați de către autoritatea de autorizare, astfel cum este definită în prezenta lege.(2) În cazul în care în localitatea respectivă nu există transportatori autorizați care execută servicii de transport în regim de taxi, consiliul local poate aproba, numai în această situație, ca executarea acestor servicii să se poată realiza în gestiune directă, la cerere, de către compartimentul sau serviciul de specialitate al primăriei, numai în baza licenței eliberate în acest scop de A.N.R.S.C., cu autovehiculele deținute de acesta în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.5. La articolul 9 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Autorizația de transport în regim de taxi sau autorizația de transport în regim de închiriere se eliberează de autoritatea de autorizare de pe raza administrativ-teritorială în care transportatorul își are sediul sau domiciliul, după caz, pe baza unei documentații care trebuie să conțină următoarele:6. La articolul 10, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Pe baza autorizației de transport, transportatorul autorizat poate participa la procedura de atribuire în gestiune a executării unui serviciu de transport, prin care i se poate elibera câte o copie conformă a autorizației de transport pentru fiecare vehicul deținut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, pe care îl va utiliza în transportul în regim de taxi, pe baza contractului de atribuire în gestiune................................................................................................(4) Autorizația taxi sau orice copie conformă este unică și netransmisibilă de la un transportator autorizat la alt transportator sau persoană fizică, asociație familială, precum și de la un autovehicul la altul.7. La articolul 11 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Autorizația taxi se eliberează de către autoritatea de autorizare, dacă a fost atribuită în cadrul procedurii de atribuire a gestiunii serviciului, stabilită în condițiile prezentei legi, după depunerea următoarelor documente în copie:8. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În cazul transportului în regim de închiriere, copia conformă a autorizației de transport se eliberează de către autoritatea de autorizare, după depunerea documentelor prevăzute la alin. (1) în copie.9. La articolul 11 alineatul (5), literele d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) contractul de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi este în termen de valabilitate și transportatorul a respectat prevederile caietului de sarcini privind atribuirea;e) transportatorul autorizat a înregistrat integral în evidențele contabile venitul brut realizat din transportul în regim de taxi, în conformitate cu datele furnizate din memoria fiscală a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicită prelungirea autorizațiilor taxi.10. La articolul 11 alineatul (7), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Modelul și dimensiunile ecusoanelor vor fi stabilite prin regulamentul de organizare a serviciului de transport în regim de taxi, aprobat prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului București, respectiv prin metodologia de autorizare și efectuare a transportului în regim de închiriere, aprobată de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., și vor conține obligatoriu următoarele înscrisuri:11. La articolul 13, partea introductivă, literele e) și k) se modifică și vor avea următorulcuprins:  +  Articolul 13În cadrul atribuțiilor de coordonare a activităților privind transportul în regim de taxi, autoritățile administrației publice locale sau ale municipiului București, după caz, emit reglementări referitoare la:................................................................................................e) interdicțiile și restricțiile privind activitatea în regim de taxi;................................................................................................k) alte prevederi necesare bunei organizări și executări a serviciilor de transport în regim de taxi.12. Articolul 14^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14^1(1) Pe baza autorizațiilor taxi sau a copiilor conforme obținute prin procedurile stabilite de prezenta lege, autoritatea de autorizare va emite deținătorilor acestora contractul de atribuire a gestiunii delegate pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi cu autovehiculele respective. Perioada de valabilitate a fiecărui contract de atribuire a gestiunii delegate este egală cu durata maximă de valabilitate a autorizațiilor taxi sau a copiilor conforme deținute de transportatorul autorizat, după caz, dar nu mai mult de 5 ani. Contractul de atribuire a gestiunii delegate poate fi reînnoit pe baza deținerii în continuare a unor autorizații taxi, obținute în condițiile prezentei legi.(2) Drepturile și obligațiile transportatorilor autorizați cărora li se atribuie în gestiune delegată executarea serviciilor de transport în regim de taxi se prevăd în caietele de sarcini anexate contractelor de atribuire în gestiune delegată.(3) Se interzice titularilor contractelor de atribuire a gestiunii delegate a serviciilor de transport în regim de taxi să încheie cu terți contracte de subdelegare a serviciului de transport respectiv.(4) Cesionarea parțială sau totală, după caz, a unui/unor contract/contracte de atribuire a gestiunii serviciului de transport taxi de către titularul/titularii acestora unuia sau mai multor transportatori nu este admisă decât dacă are loc una dintre următoarele operațiuni:a) titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate au fuzionat, dând naștere unui nou transportator;b) titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat, dând naștere unor noi transportatori;c) titularul contractului de atribuire a gestiunii renunță la una sau mai multe autorizații taxi în favoarea unor angajați ai acestuia care dovedesc că au dobândit calitatea de transportator autorizat în regim de taxi, dând naștere astfel unuia sau mai multor transportatori, după caz;d) titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoană fizică autorizată sau o asociație familială autorizată care se transformă într-o persoană juridică, dând naștere unui nou transportator.(5) Ca urmare a înființării noilor transportatori în urma uneia dintre operațiunile prevăzute la alin. (4), autoritatea de autorizare emitentă a autorizațiilor taxi, deținute de titularii inițiali ai contractelor de atribuire a gestiunii, la cererea acestora, le va comasa sau distribui corespunzător între transportatorii inițiali și transportatorii nou-înființați, după caz, în raport cu numărul autovehiculelor care au fost preluate sau cedate între titularii contractelor și transportatorii nou-înființați.(6) Pe baza autorizațiilor taxi obținute de fiecare transportator ca urmare a aplicării prevederilor alin. (5), contractele inițiale de atribuire a gestiunii vor fi atribuite corespunzător de autoritatea respectivă transportatorilor rezultați în urma derulării operațiunilor prevăzute la alin. (4), în interiorul aceluiași termen de valabilitate a contractului/contractelor inițial/inițiale.(7) Prevederile alin. (4) și (5) nu sunt aplicabile dacă transportatorii nou-înființați nu au calitatea de transportatori în momentul derulării operațiunilor prevăzute la alin. (4), iar prevederile alin. (6) se pot aplica numai sub rezerva ca acești transportatori să devină transportatori autorizați într-un termen de maximum 30 de zile de la data efectuării operațiunilor prevăzute la alin. (4).(8) Prevederile alin. (3)-(6) sunt aplicabile corespunzător și în cazul contractelor de atribuire în gestiune directă a serviciului de transport în regim de taxi, în cazul în care sunt aplicabile prevederile art. 3 alin. (2).13. La articolul 14^2, alineatele (1)-(5), (9) și (11) se modifică și voraveaurmătorulcuprins:  +  Articolul 14^2(1) Serviciul de transport în regim de taxi se atribuie în gestiune delegată, prin contract de atribuire, de către autoritatea de autorizare, transportatorilor autorizați, pe baza autorizației de transport corespunzătoare, emisă de către aceasta, precum și pe baza numărului de autorizații taxi sau de copii conforme, după caz, obținute prin procedura de atribuire prevăzută la alin. (5) și (6) sau prin alte proceduri prevăzute în prezenta lege.(2) Prin contractul de atribuire în gestiune se stabilesc toate condițiile în care se desfășoară serviciul de transport concesionat, pe baza autorizațiilor taxi atribuite fiecărui transportator autorizat, pentru autovehiculele deținute și utilizate conform prevederilor prezentei legi.(3) Dovada atribuirii în gestiune pentru executarea serviciului de transport cu un autovehicul deținut este autorizația taxi eliberată pentru aceasta, în condițiile prezentei legi.(4) Serviciile de transport în regim de taxi se atribuie în executare transportatorilor autorizați, prin concesiune, în gestiune delegată, respectându-se următoarele proceduri:a) procedura de atribuire a autorizațiilor taxi și a ecusoanelor aferente, transportatorilor autorizați câștigători;b) eliberarea autorizațiilor taxi, în conformitate cu prevederile art. 11;c) încheierea contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi, în conformitate cu numărul autorizațiilor taxi.(5) Procedura de atribuire a autorizațiilor taxi constă în acordarea unor punctaje realizate din îndeplinirea criteriilor de departajare prevăzute la alin. (6), pentru fiecare autovehicul precizat în declarația pe propria răspundere că este deținut sau va fi deținut ca autovehicul nou, utilizat în condițiile prezentei legi, pentru executarea serviciului de transport respectiv, declarându-se câștigătoare autovehiculele care au obținut punctajele cele mai mari, în ordinea descrescătoare, stabilite pe grupe de autovehicule diferențiate în ordinea descrescătoare a capacității cilindrice a motoarelor. În condițiile în care numărul de autorizații taxi stabilit a se atribui nu se epuizează, procedura va fi reluată cu transportatorii autorizați înscriși pentru o nouă procedură. În cazul în care un transportator autorizat participă la procedura de atribuire cu autovehicule care urmează să fie dobândite, conform declarației pe propria răspundere, acesta va depune la autoritatea de autorizare o scrisoare de garanție în cuantum de 5% din valoare, pentru fiecare autovehicul astfel declarat. Garanția se restituie corespunzător pentru fiecare autovehicul dobândit, în momentul eliberării autorizației taxi conform prevederilor prezentei legi. Dacă în termen de 6 luni de la data desfășurării procedurii de atribuire în condițiile prezentei legi transportatorul autorizat nu solicită eliberarea autorizațiilor taxi pentru autovehiculele declarate deținute sau că vor fi deținute în proprietate ori în temeiul unui contract de leasing, aceste autorizații taxi se retrag și se va reține corespunzător garanția depusă................................................................................................(9) În cazul în care un transportator autorizat renunță la una sau mai multe autorizații taxi, când acestea se retrag sau se majorează numărul lor în condițiile prezentei legi, autoritatea de autorizare le va atribui cu prioritate transportatorilor autorizați înscriși în listele de așteptare, prin procedura de atribuire precizată la alin. (5)...................................................................................................(11) În cazul transportului de mărfuri sau bunuri în regim de taxi, numărul de autorizații taxi atribuite poate fi limitat, după caz, în condiții similare celor prevăzute la art. 14, dacă așa se stabilește prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului București.14. La articolul 14^3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14^3(1) Retragerea autorizației de transport se realizează de către autoritatea de autorizare și are drept consecință pierderea calității de transportator autorizat, anularea contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport în cazul transportului în regim de taxi, precum și retragerea tuturor autorizațiilor taxi sau a altor copii conforme atribuite pe baza autorizației respective.15. La articolul 14^3 alineatul (4), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: d) au fost săvârșite abateri grave sau repetate de la prevederile contractului de atribuire în gestiune a serviciului, ale regulamentului de organizare a serviciului de transport sau, după caz, ale metodologiei de autorizare și efectuare a transportului în regim de închiriere, respectiv, privind legalitatea, siguranța serviciului, calitatea și continuitatea serviciului sau protecția clientului și a mediului;16. La articolul 14^3 alineatul (5), litera a) se abrogă. 17. La articolul 25, alineatele (1) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Transportul în regim de închiriere este serviciul de transport de persoane executat cu un autoturism cu conducător auto, pus la dispoziția clientului pe bază de contract pentru efectuarea serviciului, tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a prestației contractate, pe bază de documente fiscale, conform prezentei legi. Transportul în regim de închiriere se realizează pe orice traseu, la cererea expresă a clientului, cu obligația revenirii autovehiculului în localitatea de autorizare după efectuarea transportului respectiv, conform contractului. Conducătorul auto trebuie să dețină certificatul de atestare a pregătirii profesionale și să fie angajat al transportatorului autorizat...................................................................................................(7) Pentru executarea serviciului de închiriere de autoturisme, la bordul autoturismului trebuie să existe următoarele documente sau însemne, respectiv:a) certificatul de înmatriculare al autoturismului cu anexa privind inspecția tehnică periodică valabilă;b) asigurarea persoanelor și a bunurilor acestora pentru riscuri ce cad în sarcina transportatorului autorizat;c) asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;d) contractul de închiriere a autoturismului și documentele de plată anticipată a serviciului.18. La articolul 37 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: d) Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului Rutier.19. La articolul 55 punctul 3, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins: h) aplicabilă persoanelor fizice sau juridice pentru efectuarea de transport public, contra cost, de persoane cu un autoturism sau de mărfuri cu un autovehicul, fără respectarea prevederilor art. 7 alin. (2) sau, după caz, ale art. 7 alin. (3).20. În tot cuprinsul legii, sintagma „serviciul de transport în regim de închiriere“ se înlocuiește cu sintagma „transport în regim de închiriere“.  +  Articolul II(1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. exercită atribuțiile ce revin potrivit Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, autorităților administrației publice locale, respectiv Consiliului General al Municipiului București, referitoare la autorizarea și efectuarea transportului în regim de închiriere.(2) În realizarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. este autoritate de autorizare.  +  Articolul III(1) Autorizațiile pentru efectuarea transportului în regim de închiriere, valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, își păstrează valabilitatea 5 ani de la ultima viză aplicată.(2) Copiile conforme ale autorizațiilor pentru efectuarea transportului în regim de închiriere, valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, își păstrează valabilitatea până la expirare.  +  Articolul IV(1) Prevederile art. I și II intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) În termenul prevăzut la alin. (1), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. elaborează metodologia de autorizare și efectuare a transportului în regim de închiriere, care va fi publicată pe site-ul acesteia.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) dispozițiile art. I pct. 19 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,
  Ionel Tescaru
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  București, 29 martie 2019.Nr. 21.----