HOTĂRÂRE nr. 214 din 10 aprilie 2019pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 11 aprilie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 16 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Ministrul afacerilor externe este ajutat în activitatea sa de 5 secretari de stat.2. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) În cadrul M.A.E. funcționează Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu funcția de secretar de stat, subordonat ministrului afacerilor externe. Acesta are în subordine o direcție pentru activitatea Agentului guvernamental.3. La articolul 12, alineatul (5) va avea următorul cuprins:(5) Numărul maxim de posturi din cadrul M.A.E. este de 2.434, exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului, cabinetul ministrului delegat, cabinetele secretarilor de stat din subordinea ministrului delegat și cabinetul secretarului de stat, Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, din care 946 în centrala M.A.E., exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului, cabinetul ministrului delegat, cabinetele secretarilor de stat din subordinea ministrului delegat și cabinetul secretarului de stat, Agentul guvernamental al României pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului.4. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 1 august 2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Numirea și eliberarea din funcție a secretarului de stat, Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, se comunică Grefei Curții Europene a Drepturilor Omului de către Misiunea Permanentă a României pe lângă Consiliul Europei.2. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Agentul guvernamental are funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.3. La articolul 5, alineatul (3) se abrogă.4. La articolul 6, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) În cadrul Ministerului Afacerilor Externe funcționează o direcție pentru activitatea Agentului guvernamental, cu 23 de posturi de execuție.(2) Direcția prevăzută la alin. (1) se încadrează cu personal contractual cu studii superioare juridice, inclusiv prin detașare.5. La articolul 6, alineatele (3), (4) și (9) se abrogă.6. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Agentul guvernamental poate delega dreptul de semnătură, pentru raporturile cu autoritățile române și cu persoanele fizice și juridice, române și străine, membrilor personalului din direcția prevăzută la art. 6 alin. (1).7. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Desemnarea ca asistent se face de către Agentul guvernamental. Pot fi desemnați ca asistenți membrii personalului din direcția prevăzută la art. 6 alin. (1), alți diplomați din Ministerul Afacerilor Externe sau, în cazul în care există o motivare corespunzătoare, persoane din afara Ministerului Afacerilor Externe.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Elena Solomonesc,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 10 aprilie 2019.Nr. 214.  +  ANEXĂ^1)(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 16/2017)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Afacerilor Externe
  Numărul maxim de posturi din centrala MAE este de 946, exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului, cabinetul ministrului delegat, cabinetele secretarilor de stat din subordinea ministrului delegat și cabinetul secretarului de stat, Agentul guvernamental al României pentru CEDO. Până la data de 31 august 2019, numărul maxim de posturi din centrala MAE este de 1.036, exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului, cabinetul ministrului delegat, cabinetele secretarilor de stat din subordinea ministrului delegat și cabinetul secretarului de stat, Agentul guvernamental al României pentru CEDO. Până la data de 31 decembrie 2019, numărul maxim de posturi din centrala MAE este de 1.006, exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului, cabinetul ministrului delegat, cabinetele secretarilor de stat din subordinea ministrului delegat și cabinetul secretarului de stat, Agentul guvernamental al României pentru CEDO.Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior este de 1.488. Până la data de 31 august 2019, numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior este de 1.637.^1) Anexa este reprodusă în facsimil.
  -----