ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 23 din 3 aprilie 2019pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 10 aprilie 2019  Având în vedere că prin Decizia Curții Constituționale nr. 528/2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic pct. 2 [cu referire la art. 253 alin. (1)] și 3 [cu referire la art. 254^1 alin. (2^1)] din Legea pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, art. I pct. 1 [cu referire la art. 19 alin. (3) din Legea nr. 1/2011] și art. II [cu referire la art. 32^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005] din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației și articolului unic [cu referire la art. 16 alin. (1)] din Legea pentru modificarea art. 16 din Legea educației naționale nr. 1/2011, precum și celor trei legi în ansamblul lor, pe de o parte au fost declarate neconstituționale prevederile articolului unic pct. 2 [cu referire la art. 253 alin. (1)] din legea sesizată de neconstituționalitate, iar, pe de altă parte, a fost obligat legiuitorul de a elimina din dreptul pozitiv soluția legislativă constatată ca fiind neconstituțională, precum cea care se regăsește în actualul art. 253 alin. (1) din Legea nr. 1/2011,ținând seama de necesitatea introducerii unor măsuri speciale pentru protejarea elevilor școlarizați, de efectele sancționării unităților de învățământ cu ridicarea autorizației de funcționare provizorie,întrucât este absolut urgent să fie completate conținutul și regimul juridic ale bazei materiale, atât în învățământul preuniversitar de stat, cât și în învățământul superior de stat, pentru asigurarea unei protecții juridice reale a acestei baze, având în vedere faptul că se pierd numeroase bunuri imobile și mobile din cauza insuficientei reglementări,având în vedere școlarizarea unor elevi în lipsa autorizației de funcționare provizorie ori cu depășirea valabilității acesteia în învățământul preuniversitar de stat și întrucât elevii astfel școlarizați riscă nerecunoașterea studiilor, aflându-se, în acest mod, într-o situație cu caracter de urgență a cărei reglementare nu poate fi amânată, ținând cont că trebuie să li se asigure posibilitatea de susținere a examenelor de finalizare a studiilor și continuarea acestora în anul școlar următor,având în vedere faptul că în prezent sunt în derulare deja etapele mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, iar lipsa reglementărilor are consecințe negative asupra sistemului național de învățământ preuniversitar, în sensul că nu se asigură stabilitatea personalului didactic calificat, fiind încălcat principiul continuității activității didactice de predare la aceleași clase de elevi, aspect ce afectează calitatea activității desfășurate în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și va conduce la creșterea numărului de cadre didactice fără studii corespunzătoare postului didactic sau a numărului de cadre didactice pensionate,întrucât în anul școlar curent peste 16.000 de posturi didactice de predare sunt ocupate cu personal didactic calificat angajat pe perioadă determinată în baza rezultatelor obținute la concursuri naționale de titularizare,ținând cont că se urmărește plata integrală a dobânzilor legale, pentru executarea hotărârilor judecătorești devenite executorii până la 31 decembrie 2017, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii,ținând seama de faptul că este imperios necesar ca măsurile legislative ce fac obiectul acestei ordonanțe de urgență să intre în vigoare cât mai curând posibil, precum și pentru a se evita dificultățile rezultate din succesiunea într-un interval de timp a mai multor reglementări în domeniul educației naționale, conținând norme de competență, de procedură propriu-zisă,ținând cont de nevoia de a asigura organizarea și funcționarea eficientă, performantă și predictibilă a sistemului național de educație, precum și de a elimina efectele perturbatoare produse de absența unui cadru legislativ adecvat, aspecte care au consecințe grave asupra drepturilor beneficiarilor direcți ai educației,deoarece toate aspectele de mai sus vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După articolul 93 se introduce un nou articol, articolul 93^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 93^1(1) Consiliile de administrație ale unităților de învățământ pot hotărî modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media de cel puțin 7, în condițiile prezentei legi, și dacă postul este vacant.(2) Cadrele didactice calificate care beneficiază de prevederile alin. (1) au dreptul să participe la mobilitatea de personal, potrivit metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social și aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.2. La articolul 112, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (9) și (10), cu următorul cuprins:(9) Înțelesul sintagmei «celelalte componente ale bazei materiale», prevăzută la alin. (2)-(4), cuprinde bunuri imobile și mobile afectate în mod direct și special funcționării învățământului, ca serviciu public, pentru satisfacerea interesului general, astfel: spații pentru procesul de învățământ, mijloace de învățământ, bunuri mobile dobândite în urma implementării de proiecte, cu finanțare rambursabilă sau nerambursabilă, biblioteci, ateliere școlare, ferme didactice, terenuri agricole, cămine, internate, cantine, cluburi ale elevilor, case ale corpului didactic; tabere școlare; baze și complexuri cultural-sportive; edituri și tipografii; unități de microproducție; palate și case ale copiilor și elevilor; spații cu destinația de locuință; orice alt obiect ce intră în patrimoniul destinat învățământului și salariaților din învățământul preuniversitar. Aceste componente ale bazei materiale sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile pe toată durata utilizării în sistemul de învățământ.(10) Imobilele și componentele bazei materiale prevăzute la alin. (4), temporar disponibile, pot fi închiriate pe bază de contract, cu renegociere anuală a contractului, numai în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului educației naționale. Închirierea se face cu prioritate pentru activități de învățământ.3. După articolul 226 se introduce un nou articol, articolul 226^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 226^1(1) Bunurile imobile prevăzute la art. 226 alin. (4) sunt - pe toată durata utilizării de către universitățile de stat - inalienabile, insesizabile și imprescriptibile.(2) Bunurile mobile și imobile prevăzute la art. 226 alin. (4), disponibile temporar, pot fi închiriate pe bază de contract, cu renegociere anuală a contractului, numai în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului educației naționale. Închirierea se face cu prioritate pentru activități de învățământ.4. Articolul 253 se abrogă.  +  Articolul II(1) Termenul prevăzut la art. 9 alin. (2^2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la începutul anului școlar 2021-2022.(2) Unitățile de învățământ și componentele organizatorice înființate fără parcurgerea etapelor acreditării, precum și furnizorii de educație care au depășit termenul prevăzut de art. 31 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a declanșa și de a se supune procesului de evaluare externă, periodică sau în vederea acreditării, după caz, în vederea asigurării calității educației, în termen de cel mult 1 an, calculat de la data de 30 aprilie 2019. Metodologia specifică de aplicare a dispozițiilor prezentului alineat se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Prin derogare de la termenul prevăzut de art. 31 lit. c) din Ordonanța de urgență nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Educației Naționale aprobă acreditarea unităților de învățământ evaluate de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, cu propunere de acreditare în baza constatării îndeplinirii standardelor și criteriilor de calitate. Finanțarea de bază pentru unitățile de învățământ particular și confesional, acreditate, se acordă începând cu anul școlar următor acreditării.  +  Articolul IIIPrin derogare de la prevederile art. 1 din Legea nr. 95/2018 privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanțării învățământului, hotărârile judecătorești devenite executorii până la 31 decembrie 2018, având ca obiect acordarea de daune interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din învățământ, se achită în anul 2019, de la bugetul de stat aprobat prin Legea nr. 50/2019, prin bugetul Ministerului Educației Naționale.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Ecaterina Andronescu
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 3 aprilie 2019.Nr. 23.----