REGULAMENT din 22 martie 2019de organizare și funcționare a colegiilor și liceelor pedagogice din România
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 10 aprilie 2019  Notă
  Aprobat prin Ordinul nr. 3.750 din 22 martie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 272 din 10 aprilie 2019.
   +  Titlul I Dispoziții generale  +  Capitolul I Cadrul de reglementare  +  Articolul 1Prezentul regulament de organizare și funcționare a colegiilor și liceelor pedagogice din România, denumit în continuare Regulament, integrează viziunea, misiunea și principiile care guvernează învățământul preuniversitar românesc, așa cum sunt acestea definite la art. 3 lit. a)-u) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, neafectând drepturile, libertatea, demnitatea și imaginea elevilor, părinților, angajaților și partenerilor școlii.  +  Articolul 2Prezentul regulament cuprinde prevederi specifice filierei vocaționale pedagogice și se aplică în colegiile și liceele pedagogice preuniversitare, precum și în celelalte unități de învățământ preuniversitar care școlarizează elevi în filiera vocațională, profilul pedagogic.  +  Capitolul II Principii de organizare și finalitățile învățământului pedagogic preuniversitar  +  Articolul 3Unitățile de învățământ preuniversitar pedagogic sunt organizații complexe care oferă oportunități de educație și instruire din perspectiva pregătirii tinerilor pentru o societate bazată pe cunoaștere și a promovării dezvoltării durabile.  +  Articolul 4Misiunea învățământului preuniversitar pedagogic este de a asigura elevilor competențele necesare formării inițiale pentru specializările educator-puericultor, învățător/învățătoare, educator/educatoare, învățător-educatoare, instructor de educație extrașcolară și mediator școlar.  +  Articolul 5(1) Învățământul preuniversitar pedagogic promovează politicile educaționale și managementul centrat pe tradiția unanim recunoscută și apreciată a învățământului pedagogic preuniversitar românesc, din perspectiva obiectivelor specifice stabilite prin planurile de dezvoltare instituțională, în funcție de cerințele pieței muncii și ale comunităților locale și regionale.(2) Învățământul preuniversitar pedagogic urmărește și asigură cu consecvență creșterea performanțelor în zona excelenței, militând pentru întărirea colaborării școlii cu părinții, comunitatea locală și societatea civilă, pentru sporirea eficienței activităților educative școlare și extrașcolare și pentru optimizarea implicării în programe educative și civice regionale și europene.(3) Orientarea cu țintă spre educație, centrarea pe activități școlare și extrașcolare cu promovarea educației timpurii, a solidarității, a dialogului, a identității comune europene prin cultivarea valorilor naționale și a patriotismului constituie priorități și finalități ale învățământului și educației pedagogice preuniversitare.  +  Titlul II Organizarea și funcționarea colegiilor și liceelor pedagogice  +  Capitolul I Organizarea și funcționarea colegiilor și liceelor pedagogice  +  Articolul 6(1) Colegiile și liceele pedagogice sunt unități de învățământ cu personalitate juridică (PJ) care școlarizează copii și elevi la următoarele niveluri ale învățământului preuniversitar: preșcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal.(2) Pentru specializările de la profilul pedagogic, cursuri liceale, școlarizarea se realizează începând cu clasa a IX-a, admiterea fiind condiționată de promovarea unor probe de aptitudini specifice, în conformitate cu prevederile din anexa nr. 1 la prezentul regulament.(3) Colegiile și liceele pedagogice au grupe și clase de aplicație proprii, atât la nivel preșcolar, cât și la nivel primar.(4) În situațiile în care colegiile și liceele pedagogice nu au un număr suficient de grupe și/sau clase de aplicație pentru a acoperi în condiții optime necesarul de grupe/clase pentru practica pedagogică, aceasta se poate organiza și desfășura și la grădinițe/școli primare limitrofe, prin decizie a inspectorului școlar general, la solicitarea motivată a conducerii colegiului/liceului pedagogic.(5) Învățământul preuniversitar pedagogic se organizează și funcționează exclusiv ca învățământ cu frecvență, activitatea desfășurându-se în mod obligatoriu în prima jumătate a zilei, atât pentru clasele/grupele de aplicație, cât și pentru clasele de liceu din cadrul specializărilor de profil care organizează și desfășoară practică pedagogică.  +  Articolul 7Înscrierea copiilor și elevilor la grupele și clasele de aplicație ale colegiilor și liceelor pedagogice se face pe baza unor criterii specifice, aprobate în consiliile de administrație ale acestor instituții și avizate de către inspectoratul școlar județean/al municipiului București.  +  Articolul 8Colegiile și liceele pedagogice școlarizează elevi în filiera vocațională, profilul pedagogic, pentru următoarele specializări:a) învățător/învățătoare;b) educator/educatoare;c) educator-puericultor;d) învățător-educatoare;e) instructor de educație extrașcolară;f) mediator școlar.  +  Articolul 9(1) Elevii de la filiera vocațională, profilul pedagogic, care nu obțin la sfârșitul anului școlar media de minimum 8 (opt) la purtare și medii anuale de minimum 6 (șase) la disciplinele limba și literatura română/limba și literatura maternă, matematică/aritmetică și la disciplinele pedagogice nu mai pot continua studiile la acest profil.(2) Elevii care pe parcursul anului școlar nu dovedesc vocație pedagogică și nu îndeplinesc cerințele prevăzute la alin. (1) sunt transferați în anul școlar următor la alte profiluri/specializări, cu respectarea legislației în vigoare și a regulamentelor de organizare și funcționare a unităților de învățământ la care se transferă.  +  Articolul 10(1) Transferul elevilor în cadrul profilului pedagogic se poate efectua în cadrul aceleiași specializări până la începutul clasei a XII-a, cu excepțiile prevăzute de Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016, cu modificările și completările ulterioare (ROFUIP).(2) Transferul elevilor în cadrul profilului pedagogic de la o specializare la alta se poate realiza până la finalizarea ciclului inferior al liceului, cu respectarea prevederilor generale în domeniu stipulate în ROFUIP și cu obligativitatea ca elevul să fi susținut și promovat examenele de diferență și să fi efectuat la specializarea pe care a urmat-o până la momentul transferului practica pedagogică.(3) La colegiile/liceele pedagogice și la clasele cu profilul pedagogic de la celelalte unități de învățământ preuniversitar nu se pot transfera elevi corigenți sau cu nota scăzută la purtare.  +  Articolul 11(1) În mod excepțional, pe parcursul sau la sfârșitul semestrului I al clasei a IX-a, la filiera vocațională, profilul pedagogic, se pot transfera elevi de la alte licee/profiluri, cu condiția ca aceștia să fi susținut și promovat probele de aptitudini în sesiunea specifică destinată probelor pentru admiterea la colegiile și liceele pedagogice, să susțină și să promoveze examenele de diferență, să fi avut media de admitere cel puțin egală cu a ultimului elev din clasa la care se transferă și cu recuperarea pe parcursul semestrului al II-lea a practicii pedagogice aferente semestrului I al anului școlar în curs.(2) După începerea semestrului al II-lea al clasei a IX-a transferul elevilor de la alte filiere și profiluri nu mai este posibil.  +  Capitolul II Formarea inițială  +  Articolul 12Colegiile/Liceele pedagogice asigură formarea inițială și certificarea profesională a absolvenților de la specializările profilului pedagogic, conform prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13Colegiile și liceele pedagogice pot școlariza și în alte filiere sau profiluri, cu condiția ca în planul de școlarizare filiera vocațională pedagogică să fie reprezentată de cel puțin două clase pe an de studiu liceal.  +  Articolul 14Formarea inițială a elevilor de la profilul pedagogic se asigură prin pregătirea teoretică, realizată conform planurilor-cadru de învățământ și curriculumului diferențiat pentru ciclurile inferior și superior al liceului, filieră vocațională, profilul pedagogic, și prin pregătire practică de specialitate.  +  Articolul 15(1) Colegiile și liceele pedagogice asigură practica pedagogică de specialitate la toate specializările profilului pedagogic, potrivit reglementărilor legale în domeniu.(2) Practica pedagogică se desfășoară la grupele/clasele de aplicație ale colegiilor și liceelor pedagogice și la unitățile de învățământ preuniversitar partenere, unități stabilite prin decizie a inspectorului școlar general, la solicitarea conducerii colegiului/ liceului pedagogic.(3) Pentru specializarea învățător-educatoare practica pedagogică se planifică, se organizează și se desfășoară un semestru în unități de învățământ preșcolar și un semestru în învățământul primar.(4) Pentru celelalte specializări ale profilului pedagogic practica pedagogică se desfășoară în baza protocoalelor încheiate cu unități de învățământ sau alte instituții, cu avizul inspectoratului școlar.  +  Articolul 16În sensul prezentului regulament, se definesc următoarele forme de organizare și desfășurare a practicii pedagogice: curentă, individuală și comasată.  +  Articolul 17(1) Practica pedagogică curentă se desfășoară în decursul unei zile pe săptămână, sub îndrumarea profesorului coordonator de practică pedagogică de la colegiul/liceul pedagogic, a profesorilor îndrumători de practică și a cadrelor didactice din școala/grădinița de aplicație.(2) Structura grupelor de practică pedagogică la creșă se adaptează specificului activităților din educația timpurie antepreșcolară și regulamentelor specifice acestor instituții, conform legislației în vigoare.(3) La specializările învățător-educatoare și educator-puericultor, în ciclul superior al liceului, elevii vor proiecta și vor susține cel puțin 6 (șase) lecții la învățământul primar și cel puțin 3 (trei) activități de/în educația timpurie (la învățământul preșcolar și antepreșcolar).  +  Articolul 18Practica pedagogică individuală este forma de organizare a practicii pedagogice la decizia școlii, cu rol remedial, recuperatoriu și de suport, specifică învățământului pedagogic preuniversitar, efectuată de câte un elev al claselor a XI-a la grupele/clasele de aplicație, pe durata programului școlar al unei zile, sub îndrumarea profesorului coordonator de practică de la colegiul/liceul pedagogic și a cadrului didactic de la grupa/clasa din grădinița/școala de aplicație.  +  Articolul 19(1) Practica pedagogică comasată este forma de organizare a practicii pedagogice derulată compact, în ciclul superior al liceului, pe parcursul a două săptămâni de școală ale anului școlar în curs.(2) Practica pedagogică comasată constă în participarea la realizarea activităților didactice din orarul grupelor/claselor de aplicație/unității partenere, sub îndrumarea profesorului coordonator de practică pedagogică și a cadrului didactic din grădinița/școala de aplicație/școala parteneră, pe parcursul a două săptămâni, conform specializării.(3) Repartizarea săptămânilor de practică și formele de organizare pentru acest tip de practică sunt stabilite prin decizii interne ale conducerilor colegiilor și liceelor pedagogice.(4) În clasa a XII-a, la specializările învățător/învățătoare și învățător-educatoare, o săptămână de practică pedagogică de tip comasat se organizează și se desfășoară obligatoriu la clasa pregătitoare.(5) În vederea inițierii elevilor din ciclul superior al liceului în forme ale învățământului alternativ și simultan, practica pedagogică comasată se poate planifica, organiza și desfășura și în unități de învățământ de stat sau particulare partenere, în afara celor în care se desfășoară practica pedagogică curentă.  +  Articolul 20(1) Elevii din ciclul inferior al liceului, profilul pedagogic, efectuează în cadrul practicii pedagogice activități de asistență/observare a activităților/lecțiilor (practică observativă) la creșa/grădinița/școala de aplicație sau în unitățile partenere.(2) Elevii din ciclul superior al liceului, profilul pedagogic, specializările prevăzute la art. 8 lit. a)-d), efectuează în cadrul practicii pedagogice proiectarea, organizarea, desfășurarea și autoevaluarea activităților/lecțiilor susținute.(3) Elevii de la specializările din ciclul superior al liceului prevăzute la art. 8 lit. e)-f) efectuează în cadrul practicii pedagogice proiectarea, organizarea, desfășurarea și autoevaluarea activităților specifice specializării.  +  Articolul 21Cadrele didactice desemnate să organizeze, să conducă și să evalueze practica pedagogică sunt educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul încadrat la grupa/clasa la care se realizează practica pedagogică, profesorul îndrumător de practică în specialitate și profesorul coordonator de practică pedagogică.  +  Articolul 22(1) Cadrele didactice desemnate să organizeze, să conducă și să evalueze practica pedagogică la grupele/clasele de aplicație ale colegiului/liceului pedagogic sunt numite prin decizie internă de către directorul colegiului/liceului pedagogic.(2) Cadrele didactice încadrate la grupele/clasele unităților partenere desemnate să organizeze, să conducă și să evalueze practica pedagogică sunt numite prin decizie internă de către directorul unității partenere, în baza deciziei inspectorului școlar general, dintre personalul didactic cu prestigiu profesional, care are cel puțin gradul didactic II, cu preocupări și rezultate deosebite în activitatea la clasă/grupă și în formarea și dezvoltarea profesională.  +  Articolul 23Atribuțiile cadrelor didactice încadrate la grupa/clasa la care se organizează și se desfășoară practica pedagogică sunt următoarele:a) susțin lecții demonstrative pentru grupele de elevi repartizate la practică;b) oferă consultanță și consiliere metodică elevilor aflați în practică observativă;c) oferă informații și consultanță metodică pentru proiectarea și desfășurarea activităților/lecțiilor de către elevii ciclului superior al liceului planificați la practică;d) verifică și corectează proiectele de activitate/de lecție care urmează să fie susținute de către elevii repartizați în practică la grupa/clasa pe care o conduc;e) asistă și evaluează activitățile/lecțiile planificate la grupa/clasa pe care o conduc, în conformitate cu graficul elaborat de profesorul coordonator de practică pedagogică;f) completează la fiecare activitate/oră de practică efectuată de către elevii din ciclul superior al liceului fișa-tip de observare și evaluare a lecției/activității conform modelului din anexa nr. 2, pe care o păstrează în portofoliul lor de practică pedagogică, punând-o la dispoziția coordonatorului de practică pedagogică de la grupa/clasa lor și directorului colegiului/liceului pedagogic cu ocazia evaluărilor curente, semestriale și anuale sau ori de câte ori aceștia solicită verificarea portofoliului de practică al cadrului didactic;g) semnalează profesorului coordonator de practică pedagogică și profesorului îndrumător de practică orice problemă care ar putea afecta buna desfășurare a practicii pedagogice, implicându-se alături de aceștia în optimizarea organizării practicii pedagogice la grupa/clasa pe care o conduc.  +  Articolul 24(1) Profesorii îndrumători de practică pedagogică sunt profesori în specialitatea disciplinelor la care se organizează și se efectuează practica pedagogică în conformitate cu prevederile din anexa nr. 3.(2) Pot fi numiți profesori îndrumători de practică pedagogică numai profesorii titulari ai colegiului/liceului la disciplina la care se organizează practica, profesori care predau/au predat metodica disciplinei, au cel puțin gradul didactic II și rezultate, preocupări și aptitudini evidente în îndrumarea practicii pedagogice.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pot fi numiți profesori îndrumători de practică și profesori care nu predau/nu au predat metodica disciplinei, dacă predarea metodicii disciplinei nu este prevăzută în planurile-cadru pentru clasa respectivă.(4) De regulă, profesorii îndrumători de practică pot conduce practica pedagogică doar pentru o disciplină din planul-cadru pentru învățământul antepreșcolar, preșcolar sau primar.(5) Repartizarea orelor de practică pe discipline/săptămână pentru profesorii îndrumători de practică se face conform prevederilor și instrucțiunilor din anexa nr. 3.  +  Articolul 25Atribuțiile profesorilor îndrumători de practică sunt următoarele:a) predau metodica disciplinei la clasa la care sunt repartizați pentru îndrumarea practicii pedagogice;b) susțin lecții demonstrative pentru grupele de elevi repartizate la practică;c) oferă informații și consultanță metodică pentru proiectarea, desfășurarea și evaluarea (autoevaluarea) activităților/lecțiilor de către elevi;d) verifică și corectează proiectele de activitate/de lecție care urmează să fie susținute de către elevii din clasa la care au fost încadrați;e) asistă și evaluează lecțiile planificate, conform graficului elaborat de profesorul coordonator de practică pedagogică;f) completează la fiecare activitate/oră de practică fișa-tip de observare și evaluare a lecției/activității prevăzute la anexa nr. 2, pe care o păstrează în portofoliul lor de practică pedagogică, punând-o la dispoziția coordonatorului de practică pedagogică de la clasa la care sunt îndrumători de practică și directorului colegiului/liceului pedagogic cu ocazia evaluărilor curente, semestriale și anuale sau ori de câte ori aceștia solicită verificarea portofoliului de practică al cadrului didactic;g) oferă feedback fiecărui elev, în urma susținerii lecțiilor.  +  Articolul 26(1) Profesorul coordonator de practică pedagogică este numit prin decizie internă de către directorul colegiului/liceului pedagogic dintre profesorii titulari de pedagogie. În situația în care profesorul/profesorii de pedagogie titular/titulari nu poate/nu pot asigura coordonarea practicii pedagogice la toate clasele, aceasta poate fi atribuită profesorului de psihologie sau altor cadre didactice titulare din liceu care au pe diploma de licență specializarea pedagogie sau psihologie.(2) La specializările instructori de educație extrașcolară și mediatori școlari, coordonatorii de practică pedagogică pot fi numiți, pe lângă profesorii de pedagogie/psihologie, și dintre profesorii titulari de alte specializări, dacă aceștia fac dovada formării continue în domeniul acestor specializări.  +  Articolul 27Atribuțiile profesorului coordonator de practică pedagogică sunt următoarele:a) planifică, organizează, monitorizează și evaluează participarea elevilor la activitățile de practică, asigurând legătura și comunicarea optimă dintre colegiul/liceul pedagogic, profesorii îndrumători de practică pedagogică și unitatea de aplicație/instituția parteneră;b) organizează grupele de elevi practicanți și le repartizează la grupe/clase de aplicație, conform prevederilor prezentului regulament;c) elaborează graficul susținerii lecțiilor/activităților de către elevii practicanți și îl comunică acestora, profesorilor îndrumători de practică și cadrelor didactice încadrate la grupele/clasele de aplicație din colegiul/liceul pedagogic sau din unitățile partenere;d) organizează practica pedagogică curentă, individuală și comasată a elevilor;e) analizează împreună cu elevii lecțiile demonstrative ale cadrelor didactice de la grupele/clasele de aplicație și/sau din unitățile partenere;f) participă la evaluarea lecțiilor susținute de elevi în cadrul practicii pedagogice curente și comasate;g) elaborează graficul consultațiilor metodice (proiectare și analiză), pentru elevii practicanți, cadrele didactice de la grupele/clasele de aplicație/unitățile partenere și profesorii îndrumători de practică;h) coordonează constituirea, completarea, valorificarea și evaluarea portofoliilor de practică pedagogică ale elevilor de la clasele la care a fost repartizat.  +  Articolul 28Orele de practică pedagogică organizată, monitorizată și evaluată de profesorul coordonator de practică pedagogică, precum și orele de practică pedagogică ale profesorilor îndrumători de practică intră în componența normei didactice a acestora.  +  Articolul 29Personalul didactic desemnat să conducă și să realizeze practica pedagogică pentru pregătirea viitoarelor educatoare, viitorilor educatori-puericultori și a viitorilor învățători beneficiază de sporurile calculate la salariul de bază, în conformitate cu prevederile cap. I lit. B art. 6 din anexa nr. 1 la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 30(1) Un cadru didactic nu poate avea simultan calitatea de coordonator de practică pedagogică și/sau îndrumător și nu poate cumula mai multe sporuri de practică.(2) Cadrul didactic încadrat la grupa/clasa la care se desfășoară practica nu poate fi numit și coordonator sau îndrumător de practică pedagogică.  +  Articolul 31(1) La grupele și clasele de aplicație proprii, precum și în grădinițele și școlile de aplicație partenere, organizarea practicii pedagogice se face astfel încât să nu se depășească două zile pe săptămână de practică curentă la un cadru didactic/la o clasă de elevi/grupă de copii.(2) Numărul maxim de clase din încadrarea unui profesor de pedagogie coordonator de practică pedagogică este de 3 (trei).  +  Articolul 32Cadrele didactice desemnate să conducă practica elevilor în calitate de coordonatori, îndrumători de practică în specialitate sau învățători/educatoare nu pot beneficia de sporul de practică pedagogică dacă nu îndeplinesc condiția minimală de grad didactic II sau dacă sunt încadrate la plata cu ora.  +  Articolul 33Profesorii îndrumători și profesorii coordonatori de practică pedagogică sunt de drept metodiști ai inspectoratului școlar la disciplina/specializarea la care sunt titulari.  +  Capitolul III Certificarea competențelor profesionale dobândite  +  Articolul 34În conformitate cu metodologia de organizare și desfășurare a certificării calificării absolvenților învățământului liceal, filiera vocațională, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale, elevii claselor a XII-a din învățământul vocațional pedagogic se pot înscrie la examenul de certificare a calificării, a cărui promovare dă dreptul la obținerea certificatului de calificare, nivelul 4, însoțit de suplimentul descriptiv în format Europass, și la examenul pentru obținerea atestatului de predare a unei limbi străine la clasele primare.  +  Articolul 35(1) Candidații proveniți din învățământul liceal, filiera vocațională, pot susține examenul de certificare fără taxă de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la acest examen sunt condiționate de achitarea unei taxe.(2) Taxa de examen menționată la alin. (1) se stabilește de către Ministerul Educației Naționale.(3) Candidații proveniți din învățământul liceal filiera vocațională, profilul pedagogic sau din unitățile de învățământ liceal cu specializări din filiera vocațională, profilul pedagogic, autorizate să funcționeze provizoriu, susțin examenul pentru certificarea competențelor profesionale și, după caz, examenul pentru obținerea atestatului de competență lingvistică la colegii și licee pedagogice acreditate pentru aceste specializări.(4) Repartizarea acestora la unitățile de învățământ pedagogic acreditate este de competența și intră în atribuțiile inspectoratului școlar al județului în care funcționează aceste unități de învățământ vocațional pedagogic.  +  Articolul 36(1) Structura probelor examenului de certificare a competențelor profesionale este următoarea:1. pentru specializarea învățător-educatoare:a) proba practică (activitate didactică):– susținerea a două lecții demonstrative - una la învățământul preșcolar și una la învățământul primar, în conformitate cu programa de practică pedagogică și cu planurile-cadru de învățământ pentru cele două niveluri;– proba practică este planificată și se desfășoară pe parcursul clasei a XII-a, fiind echivalentă cu susținerea celor două lecții finale, una în învățământul preșcolar și una în învățământul primar;b) prezentarea și susținerea planului de activitate, respectiv a planului de lecție și a strategiilor didactice ale celor două activități demonstrative susținute la proba practică;2. pentru specializarea educator-puericultor:a) proba practică (activitate didactică):– susținerea unei activități/lecții demonstrative în învățământul antepreșcolar, în conformitate cu programa de practică pedagogică specifică educației timpurii;– proba practică este planificată și se desfășoară pe parcursul semestrului al II-lea al clasei a XII-a, fiind echivalentă cu susținerea activității/lecției finale la o grupă de copii din creșele partenere colegiului sau liceului pedagogic;b) prezentarea și susținerea planului de activitate/lecție și a strategiilor didactice ale activității demonstrative susținute la proba practică;3. pentru specializarea instructor de educație extrașcolară:a) susținerea proiectului/lucrării de specialitate;b) prezentarea complexă (proiectare, organizare, desfășurare) a unei activități educative de timp liber, pe o temă la alegere;4. pentru specializarea mediator școlar:a) susținerea proiectului/lucrării de specialitate;b) prezentarea complexă (identificare, abordare, demers, soluționare, sustenabilitate) a unui caz relevant supus medierii/din experiența practică de mediere.(2) Proba prevăzută la alin. (1) pct. 1 lit. b), pct. 2 lit. b), de prezentare și susținere a planului de activitate/lecție și a strategiilor didactice ale activității demonstrative susținute la proba practică, prevăzută pentru specializările învățător-educatoare și educator-puericultor, precum și probele prevăzute la alin. (1) pct. 3 lit. a) și b) și pct. 4 lit. a) și b), la specializările instructor de educație extrașcolară și mediator școlar, se organizează și se desfășoară în ultimele 3 săptămâni ale anului școlar, în baza deciziei conducerii colegiului/liceului pedagogic și cu avizul inspectoratului școlar județean.  +  Articolul 37(1) Comisiile de examen pentru certificarea competențelor profesionale sunt alcătuite din patru membri: președinte (de regulă directorul sau directorul adjunct al colegiului/liceului pedagogic), secretarul comisiei (secretarul instituției sau un profesor/învățător din unitate) și doi membri examinatori (de regulă coordonatorul de practică și profesorul îndrumător de practică).(2) Componența comisiilor pentru certificarea competențelor profesionale este propusă de către directorul colegiului/liceului pedagogic în care are loc examenul de certificare și aprobată prin decizie a inspectorului școlar general al inspectoratului școlar din județul respectiv.(3) Nota minimă de promovare acordată de către fiecare examinator la probele de examen nu poate fi mai mică de 7 (șapte).(4) Neprezentarea la probele de examen sau obținerea unei note mai mici de 7 (șapte) are drept consecință nepromovarea examenului și neobținerea certificatului de calificare profe-sională.  +  Articolul 38Membrii comisiilor pentru examenul de certificare profesională sunt remunerați în conformitate cu reglementările Ministerului Educației Naționale.  +  Articolul 39Examenul pentru obținerea atestatului de predare a unei limbi străine la clasele primare de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare, se desfășoară conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.  +  Articolul 40(1) În urma promovării examenului de certificare, absolventului i se eliberează certificatul de calificare și, după caz, atestatul de predare a unei limbi străine la clasele primare.(2) Certificatul de calificare și atestatul de predare a unei limbi străine sunt acte de studii prin care se confirmă pregătirea profesională dobândită de absolvenți pe întreaga durată a studiilor liceale.  +  Titlul III Partenerii educaționali  +  Articolul 41Colegiile și liceele pedagogice pot realiza parteneriate și proiecte cu alte unități și instituții de învățământ, cu asociații, fundații, instituții de educație și cultură, organisme economice și organizații guvernamentale și nonguvernamentale sau cu alte tipuri de organizații din țară și străinătate.  +  Articolul 42Colaborarea cu compartimentele pentru educație timpurie și învățământ primar de la inspectoratele școlare județene, cu Asociația Națională a Colegiilor și Liceelor Pedagogice din România, precum și parteneriatele și protocoalele de colaborare cu instituțiile de învățământ superior în scopul sprijinirii organizării, desfășurării și evaluării practicii pedagogice a studenților constituie obiective prioritare.  +  Titlul IV Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 43Respectarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru personalul de conducere, îndrumare și control, personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic, precum și pentru elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevilor din toate colegiile și liceele pedagogice, precum și pentru unitățile de învățământ preuniversitar în care funcționează clase cu profil pedagogic.  +  Articolul 44Ocuparea posturilor de la clasele cu profil pedagogic necesită în mod obligatoriu avizul directorului colegiului/liceului pedagogic. Obținerea acestui aviz se face în baza îndeplinirii unor criterii și a unei proceduri aprobate în consiliul de administrație al colegiului/liceului și avizate de inspectoratul școlar județean.  +  Articolul 45Conducerile colegiilor și liceelor pedagogice care la data intrării în vigoare a prezentului regulament nu au grupe/clase de aplicație proprii vor întreprinde demersurile necesare pentru înființarea acestora în intervalul următorului ciclu de învățământ.  +  Articolul 46La data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice dispoziție contrară se abrogă.  +  Articolul 47Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1la regulament
  PROBELE
  de aptitudini la profilul pedagogic
  A. Pentru specializările învățător-educatoare și educator-puericultor1. Proba de aptitudini muzicale:Proba de aptitudini muzicale constă în verificarea aptitudinilor interpretative și a auzului muzical prin:a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cântece învățate în clasele I-VIII;b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.Aptitudinile investigate sunt: auzul muzical, simțul ritmic, memoria muzicală, calitățile vocale.2. Proba de aptitudini fizice:Proba de aptitudini fizice constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:a) reproducerea, după model, a 2-3 exerciții de influențare selectivă a aparatului locomotor;b) 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor V-VI, executate izolat;c) alergare 600 m - fără cerință de timp (cu efort moderat).Aptitudinile investigate sunt: memoria motrică și coordonarea, starea funcțională a coloanei vertebrale, funcția normală a sistemului cardiorespirator.3. Proba de aptitudini artisticeProba de aptitudini artistice constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte, tema plastică fiind propusă de comisie.Aptitudinile investigate sunt: receptarea culorilor și a proporțiilor dintre obiecte și încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spațiu.4. InterviulInterviul constă în:a) recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere);b) lectură la prima vedere;c) conversație cu comisia pe o temă dată de aceasta (se verifică capacitatea de înțelegere, de a aduce argumente, de a fi persuasiv și receptiv în relația cu partenerul de discuție).Aptitudinile investigate sunt capacitatea de a comunica și de a argumenta și dicția.B. Pentru specializarea instructor pentru activități extrașcolare1. Proba de aptitudini muzicale și coordonare motrică verifică:– auzul muzical;– simțul ritmic;– memoria muzicală;– calitățile vocale;– condițiile generale fizico-estetice și de mișcare.Verificarea se face prin următoarele forme:– intonarea a 1-2 cântece prezentate de candidat;– reproducerea unor fragmente ritmico-melodice după modele date de comisie;– realizarea unor exerciții de mișcare la comanda profesorului.Evaluarea se face de o comisie formată dintr-un profesor de muzică și un profesor de educație fizică.2. Proba de investigare a capacității de a comunica și a dicției verifică:– pronunția;– capacitatea de comunicare;– capacitatea de a aduce argumente în susținerea unor idei și valențele artistice privind interpretarea unui text.Verificarea se face prin următoarele forme:– recitarea a 1-2 strofe dintr-o poezie la alegerea candidaților;– citirea unui text dialogat;– interviu pe o temă la alegerea candidatului.Evaluarea se face de o comisie formată dintr-un profesor de pedagogie și un profesor de limba și literatura română/limba și literatura maternă.C. Pentru specializarea mediator școlar1. Proba de investigare a dicției verifică aptitudinile specifice prin una dintre următoarele forme:– recitarea a 1-2 strofe dintr-o poezie la alegerea candidaților;– citirea unui monolog/text dialogat.Aptitudinile investigate sunt:– comunicarea;– pronunția cuvintelor, în general, și a cuvintelor cu aglomerări de consoane, în special;– argumentarea în susținerea unor idei;– expresivitatea.2. Proba de investigare a capacității de a comunica - interviul constă într-o conversație pe o temă dată, candidat-comisie (se verifică capacitatea de a înțelege și de a aduce argumente, de a fi persuasiv și receptiv în relația cu partenerul de discuție). Aptitudinile investigate sunt comunicarea și dicția. Evaluarea se face de o comisie formată dintr-un profesor de pedagogie și un profesor de limba și literatura română/limba și literatura maternă.NOTE:1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu „admis“ sau „respins“.2. Respingerea la o probă atrage obținerea calificativului „respins“ la probele de aptitudini.3. La probele de aptitudini nu se admit contestații.4. Comisia pentru fiecare probă de aptitudini este alcătuita din doi profesori de specialitate, un profesor de gimnaziu și unul de liceu.5. Pentru candidații la clasele cu predare în limbile minorităților naționale, comisia este alcătuită din doi profesori de specialitate, un profesor de gimnaziu și unul de liceu, cunoscători ai limbii minorității respective.
   +  Anexa nr. 2la regulament
  FIȘA ORIENTATIVĂ
  de observare și evaluare a lecției/activității (pentru educatoare/învățător/profesor îndrumător de practică)
  Numele și clasa elevului practicant:Data:Clasa/grupa de practică:Școala/grădinița de aplicație:
  ETAPE ȘI DESCRIPTORI F.B.B.S.I.
  I. PROIECTAREA ȘI PLANIFICAREA LECȚIEI/ACTIVITĂȚII
  1. Operaționalizarea corectă a obiectivelor
  2. Corectitudinea planului/respectarea structurii date
  3. Varietatea și eficiența metodelor și mijloacelor didactice
  4. Relevanța conținuturilor
  5. Folosirea strategiilor adecvate stilurilor de învățare
  6. Precizarea și utilizarea corectă a formelor de evaluare
  ETAPE ȘI DESCRIPTORI F.B.B.S.I.
  II. DESFĂȘURAREA LECȚIEI/ACTIVITĂȚII
  1. Captarea atenției și crearea motivației pentru învățare
  2. Claritatea explicațiilor și a instrucțiunilor
  3. Formularea în mod clar a întrebărilor și asigurarea înțelegerii lor
  4. Acuratețea demersului didactic și a terminologiei de specialitate
  5. Prezentarea și realizarea obiectivelor
  6. Folosirea adecvată a materialului-suport
  7. Ritmul și încadrarea în timp
  8. Asigurarea valențelor formative și a caracterului aplicativ
  III. MANAGEMENTUL CLASEI
  1. Organizarea/aranjarea corespunzătoare a spațiului de lucru
  2. Menținerea disciplinei în clasă/grupă
  3. Reacție adecvată la momentele surpriză
  4. Sociabilitate, comunicativitate, echilibru emoțional
  5. Ingeniozitate, flexibilitate, fermitate, rigurozitate, toleranță
  6. Acordarea de timp de gândire și încurajarea elevilor
  IV. EVALUARE/AUTOEVALUARE
  1. Asigurarea evaluării formative/valorizarea pozitivă a răspunsurilor elevilor și asigurarea feedbackului
  2. Autoevaluarea obiectivă
  3. Receptivitate la sugestii și observații
  4. Calități incipiente de cadru didactic
  V. TOTAL CALIFICATIVE PE ETAPE ȘI DESCRIPTORI
  CALIFICATIV FINALNOTA PROPUSĂ
  VI. CALIFICATIV DOMINANT ȘI CONVERTIREA LUI ÎN NOTĂ
  NOTĂ:După cum precizează și titlul, această fișă este orientativă, fiecare colegiu/liceu putând elabora propria fișă. Observațiile relevante (consemnare/descriere demers didactic, secvențe din activitate/lecție, exprimare, folosirea corectă a terminologiei de specialitate, atitudine empatică etc.) sunt consemnate obligatoriu pe verso și analizate cu elevul practicant de către profesorul de specialitate îndrumător de practică, în prezența educatoarei/învățătoarei de la grupa/clasa la care se efectuează practica pedagogică.
  Semnătură educatoare/învățător/profesor îndrumător
  ....................
   +  Anexa nr. 3la regulament
  REPARTIZAREA
  orelor de practică pe discipline/săptămână pentru profesorii îndrumători de practică pedagogică
  a) Pentru specializarea învățător-educatoare:
  Pentru învățământul preșcolar: 1. Domeniul Limbă și comunicare (DLC) - 3 ore* 2. Domeniul Științe (DȘ) - 2 ore a) Matematică - 1 oră b) Științe ale naturii - 1 oră 3. Domeniul Estetic și creativ (DEC) - 2 ore a) Activități artistice și abilități practice - 1 oră b) Activități muzicale - 1 oră 4. Domeniul psihomotric (DPM) - 1 oră a) Educație fizică - 1 oră 5. Domeniul Om și societate (DOS) - 1 oră a) Educație moral-civică - 1 orăPentru învățământul primar: 1. Aria curriculară Limbă și comunicare - 4 ore* a) Limba și literatura română - 4 ore 2. Aria Matematică și științe ale naturii - 4 ore a) Matematică - 3 ore b) Științe ale naturii - 1 oră 3. Ariile curriculare Om și societate și Consiliere și orientare - 3 ore a) Istorie - 1 oră b) Geografie - 1 oră c) Dezvoltare personală/Educație civică - 1 oră 4. Ariile curriculare Arte, Tehnologii, Educație fizică și sport - 3 ore a) Muzică și mișcare - 1 oră b) Arte vizuale și abilități practice - 1 oră c) Educație fizică și sport - 1 oră NOTĂ: Practica pedagogică la limba modernă este opțională.
  Total = 9 oreTotal = 14 ore
  * La colegiile și liceele pedagogice cu predare în limbile minorităților naționale se adaugă limba maternă la aria curriculară/domeniul Limbă și comunicare/Comunicare în număr egal de ore cu cel pentru limba română.
  b) Pentru specializarea educator-puericultor: I. Domeniul Limbă și comunicare - 4 ore* II. Domeniul Științe ale naturii - 2 ore III. Domeniul Psihomotric, igienă și puericultură - 4 ore IV. Domeniul Estetic și creativ - 2 ore Total = 12 orec) Pentru specializarea instructor de educație extrașcolară: I. Domeniul Limbă și comunicare - 4 ore* II. Domeniul Științe ale naturii - 2 ore III. Domeniul Psihomotric și recreativ - 3 ore IV. Domeniul Om și societate - 1 ore V. Domeniul Estetic și creativ - 2 ore Total = 12 ored) Pentru specializarea mediator școlar: I. Domeniul Relația școală-comunitate - 4 ore II. Domeniul Comunicare - 4 ore*III. Domeniul Om și societate - 2 ore IV. Domeniul Managementul proiectelor - 1 oră V. Domeniul Estetic și creativ - 1 oră Total = 12 ore
  -----