PROCEDURA DE LUCRU din 26 martie 2019a Comisiei pentru autorizarea unităților emitente de bilete de valoare
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 9 aprilie 2019    Notă
    Aprobată prin Ordinul nr. 1.909 din 26 martie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 269 din 9 aprilie 2019.
     +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1Autorizarea funcționării unităților emitente de bilete de valoare se realizează prin intermediul Comisiei pentru autorizarea unităților emitente de bilete de valoare (comisia), structură interdepartamentală care își desfășoară activitatea la sediul Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul 2Activitatea curentă a comisiei se realizează prin intermediul direcției de specialitate cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, denumită în continuare direcție de specialitate.  +  Articolul 3(1) Comisia își desfășoară activitatea și poate lua hotărâri doar în prezența tuturor membrilor săi.(2) Deciziile comisiei sunt obligatorii pentru toate unitățile emitente de bilete de valoare.  +  Capitolul II Organizarea ședințelor de lucru ale comisiei  +  Articolul 4Comisia se întrunește ori de câte ori este necesar, la solicitarea președintelui acesteia, pentru analiza situațiilor care impun luarea unei decizii.  +  Articolul 5(1) Direcția de specialitate pune la dispoziția membrilor comisiei, cu cel puțin două zile lucrătoare înainte, ordinea de zi și documentațiile aferente.(2) Documentația constă, în principal, în:a) solicitări în vederea autorizării, susținute de actele necesare;b) sesizări primite de la echipa de specialiști prevăzută la art. 13 alin. (1) din ordin;c) sesizări primite de la organele cu atribuții de control;d) sesizări din partea operatorilor economici etc.  +  Articolul 6(1) Pentru fiecare documentație, direcția de specialitate întocmește o notă de prezentare, care conține și propuneri motivate de soluționare. Nota de prezentare se semnează de către directorul direcției de specialitate sau de către înlocuitorul său, după caz.(2) Notele de prezentare întocmite de secretariatul comisiei se prezintă în plenul comisiei de către președintele sau vicepreședintele acesteia, după caz. În cazul în care din analiza notelor de prezentare reies elemente care sunt de natură a nu permite luarea unei decizii, membrii comisiei solicită refacerea notei.  +  Articolul 7(1) Comisia analizează propunerile din notele de prezentare, precum și fiecare documentație transmisă de operatorii economici, în vederea obținerii autorizației, conform prevederilor prezentului ordin.(2) Direcția de specialitate sau comisia poate solicita orice alte documente, declarații sau informații atât de la operatorii solicitanți, cât și de la alți operatori sau instituții ale statului.(3) Comisia va respinge orice solicitare de autorizare în situația în care nu sunt întrunite elementele de admitere a acesteia.  +  Articolul 8(1) Deciziile se iau de către comisie cu votul majorității simple din numărul de membri prezenți și sunt validate prin semnarea de către toți membrii prezenți a procesului-verbal în care sunt menționate acestea.(2) Deciziile se semnează de către președintele sau de către vicepreședintele acesteia.  +  Articolul 9(1) La ședințele comisiei participă șeful serviciului de specialitate și un funcționar public din cadrul aceluiași serviciu, care consemnează într-un registru de procese-verbale aspectele analizate și toate deciziile adoptate în cadrul ședinței.(2) La lucrările comisiei poate fi invitat, după caz, câte un reprezentant din partea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, a Ministerului Turismului, precum și din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale, punctele de vedere exprimate de acești reprezentanți în cadrul lucrărilor comisiei având caracter consultativ.(3) Reprezentanții asociațiilor profesionale sau patronale în domeniul biletelor de valoare pot fi invitați să participe la analiza cazurilor supuse dezbaterilor comisiei, dar nu pot participa la luarea deciziei de către membrii acesteia.  +  Articolul 10În cazul în care în activitatea desfășurată de unitățile emitente se constată nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (1) și (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, comisia poate dispune suspendarea autorizației de funcționare pe o perioadă cuprinsă între 1 și 6 luni sau retragerea acesteia. Măsura se aplică numai pentru tipul de suport al biletelor de valoare care face obiectul activității la care se referă abaterea constatată. Suspendarea, respectiv retragerea autorizației de funcționare își produc efectele de la data comunicării deciziei.  +  Articolul 11Constatarea abaterilor se face de către echipa de specialiști prevăzută la art. 13 alin. (1) din ordin, care informează de îndată comisia în vederea suspendării autorizației de funcționare sau retragerii acesteia, după caz.  +  Articolul 12Comisia poate dispune ridicarea sancțiunii de suspendare a activității dacă unitatea emitentă de bilete de valoare în cauză face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii. Constatarea remedierii se efectuează de către echipa de specialiști prevăzută la art. 13 alin. (1) din ordin.  +  Articolul 13În situația în care, la data expirării termenului de suspendare, unitatea emitentă de bilete de valoare nu face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii, comisia dispune retragerea autorizației de funcționare. Retragerea autorizației de funcționare își produce efectele de la data comunicării deciziei.  +  Capitolul III Deciziile comisiei  +  Articolul 14(1) Deciziile comisiei sunt acte administrative emise numai în formă scrisă.(2) Deciziile cuprind următoarele elemente:a) denumirea comisiei;b) data la care a fost emisă;c) datele de identificare ale operatorului;d) obiectul actului administrativ;e) motivele de fapt;f) temeiul de drept;g) numele și semnătura președintelui sau ale vicepreședintelui comisiei, după caz;h) ștampila comisiei;i) posibilitatea de a fi contestată, calea de atac și termenul în care aceasta poate fi exercitată.  +  Articolul 15(1) Decizia comisiei este adusă la cunoștința solicitantului.(2) Comunicarea deciziei se realizează astfel:a) prin prezentarea operatorului sau a persoanei împuternicite de către acesta, după caz, la sediul direcției de specialitate sau la sediul unității teritoriale a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, responsabilă cu administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului sau a persoanei împuternicite de către acesta, după caz, și primirea actului administrativ de către acesta sub semnătură, data comunicării fiind data ridicării sub semnătură a actului;b) prin remiterea sub semnătură a actului administrativ de către persoanele împuternicite de unitatea teritorială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, responsabilă cu administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului sau a persoanei împuternicite de către acesta, după caz, data comunicării fiind data remiterii sub semnătură a actului;c) prin poștă, la domiciliul fiscal al operatorului sau al persoanei împuternicite de către acesta, după caz, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail sau altele asemenea, dacă se asigură transmiterea textului actului administrativ și confirmarea primirii acestuia, data comunicării fiind data confirmării primirii actului administrativ;d) prin publicitate.(3) În cazul în care comunicarea deciziei nu a fost posibilă potrivit dispozițiilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-c), se va recurge la comunicarea prin publicitate, prin afișarea la sediul unității teritoriale a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, responsabilă cu administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului sau a persoanei împuternicite de către acesta, după caz, a unei copii a deciziei emise pe numele acestuia. Decizia se consideră comunicată în termen de 15 zile de la data afișării.  +  Articolul 16Decizia produce efecte de la data la care este comunicată operatorului sau persoanei împuternicite de către acesta, după caz, sau la o dată ulterioară menționată în actul administrativ comunicat, potrivit legii.  +  Articolul 17Lipsa unuia dintre elementele deciziei referitoare la calitatea persoanei care semnează actul administrativ, numele și prenumele ori denumirea operatorului, a obiectului actului administrativ sau a semnăturii președintelui ori vicepreședintelui comisiei atrage nulitatea acesteia. Nulitatea se constată de instanța judecătorească de contencios administrativ în condițiile legii.  +  Articolul 18Comisia poate îndrepta erorile materiale din decizie din oficiu sau la cererea operatorului ori a persoanei împuternicite de către acesta, după caz. Decizia corectată se comunică operatorului sau persoanei împuternicite de către acesta, după caz, potrivit legii.  +  Articolul 19(1) Împotriva deciziei comisiei se poate formula plângere prealabilă în condițiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(2) Plângerea prealabilă formulată împotriva deciziei comisiei, în condițiile prezentei proceduri, este calea administrativă de atac prin care se solicită autorității publice emitente reexaminarea deciziei.  +  Articolul 20(1) Plângerea prealabilă se formulează în scris și va cuprinde:a) datele de identificare ale contestatarului;b) obiectul plângerii prealabile;c) motivele de fapt și de drept;d) dovezile pe care se întemeiază;e) semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum și ștampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calității de împuternicit al contestatarului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.(2) Plângerea prealabilă se depune la registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, în termenele prevăzute la art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(3) În cazul în care plângerea prealabilă este depusă la o unitate teritorială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, aceasta va fi înaintată, în termen de 5 zile de la data primirii, direcției de specialitate.  +  Articolul 21Plângerea prealabilă poate fi retrasă de contestatar până la soluționarea acesteia. Comisia va comunica contestatarului decizia prin care se ia act de renunțarea la plângerea prealabilă.  +  Articolul 22(1) În soluționarea plângerii prealabile, comisia se pronunță prin decizie.(2) Decizia emisă în soluționarea plângerii prealabile este definitivă în sistemul căilor administrative de atac.  +  Articolul 23(1) Decizia de soluționare a plângerii prealabile se emite în formă scrisă și va cuprinde: preambulul, considerentele și dispozitivul.(2) Preambulul cuprinde: denumirea comisiei, numele și prenumele sau denumirea contestatarului, domiciliul fiscal al acestuia, numărul de înregistrare al plângerii prealabile la direcția de specialitate și obiectul cauzei.(3) Considerentele cuprind motivele de fapt și de drept care au format convingerea comisiei în emiterea deciziei.(4) Dispozitivul cuprinde soluția pronunțată, calea de atac și termenul în care aceasta poate fi exercitată.(5) Decizia se semnează de către președintele sau vicepreședintele comisiei, după caz.  +  Articolul 24(1) În soluționarea plângerii prealabile, comisia va verifica motivele de fapt și de drept care au stat la baza emiterii deciziei atacate. Analiza plângerii prealabile se face în raport cu susținerile formulate de contestatar, cu dispozițiile legale invocate de acesta și cu documentele existente la dosarul cauzei. Soluționarea plângerii prealabile se face în limitele sesizării.(2) Comisia, pentru lămurirea cauzei, poate solicita punctul de vedere al direcțiilor de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice sau al altor instituții și autorități.(3) Prin soluționarea plângerii prealabile nu se poate crea o situație mai grea contestatarului în propria cale de atac.(4) Contestatarul, intervenienții sau împuterniciții acestora pot să depună probe noi în susținerea cauzei.(5) Comisia se va pronunța mai întâi asupra excepțiilor de procedură și asupra celor de fond, iar când se constată că acestea sunt întemeiate nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.  +  Articolul 25(1) Prin decizie, plângerea prealabilă va putea fi admisă, în totalitate sau în parte, ori respinsă.(2) În cazul admiterii plângerii prealabile se decide, după caz, anularea totală sau parțială a actului atacat.(3) Dacă se constată neîndeplinirea unei condiții procedurale la învestirea comisiei cu soluționarea plângerii prealabile, aceasta va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei.(4) Plângerea prealabilă nu poate fi respinsă dacă poartă o denumire greșită.  +  Articolul 26(1) Decizia privind soluționarea plângerii prealabile se comunică contestatarului în formă scrisă, în condițiile prevăzute la art. 15.(2) Deciziile emise în soluționarea plângerilor prealabile pot fi atacate la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă.-----