INSTRUCȚIUNE nr. 2 din 21 decembrie 2018privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 11 ianuarie 2019    Având în vedere: – art. 221, 222 și 236 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;– art. 235-243 și art. 253 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;– art. 164 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;– art. 158 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;– art. 97 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;– sesizările primite de la numeroase autorități contractante/operatori economici privind incidența, în practică, a unor interpretări diferite asupra unor prevederi ale legislației speciale în materia achizițiilor publice;– necesitatea clarificării înțelesului prevederilor legale redate în continuare cu scopul asigurării unui cadru transparent‚ previzibil și unitar atât pentru participarea operatorilor economici interesați la proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică/sectorială, cât și pentru asigurarea aplicării de către autoritățile/entitățile contractante pe parcursul executării contractelor a unui tratament unitar pentru aceleași situații de fapt, precum și evitarea unor interpretări care contravin principiilor din materia achizițiilor publice/sectoriale,în temeiul art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, cu modificările și completările ulterioare, președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice emite următoarea instrucțiune:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta instrucțiune are ca scop stabilirea condițiilor și modalităților de aplicare a prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice/sectoriale, respectiv Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește modalitatea de ajustare a prețului contractelor de achiziție publică/sectorială.(2) În sensul prezentei instrucțiuni, prin ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială se înțeleg următoarele:a) revizuirea, respectiv aplicarea, la contravaloarea prestației efectuate de către contractant în conformitate cu obligațiile contractuale, a unui coeficient de ajustare, indiferent de apariția sau nu a uneia dintre situațiile imprevizibile prevăzute la art. 7;b) actualizarea, respectiv aplicarea unui coeficient de actualizare a anumitor elemente constitutive ale prețului contractului, afectate de apariția uneia dintre situațiile imprevizibile prevăzute la art. 7, chiar și în condițiile în care ajustarea prețului nu a fost prevăzută prin documentația de atribuire/contractul de achiziție publică/sectorială.  +  Articolul 2Revizuirea prețului contractului de achiziție publică/sectorială se realizează în baza prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 236 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 97 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, cu modificările și completările ulterioare, prin includerea unor informații în acest sens în documentele achiziției inițiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise și fără echivoc.  +  Articolul 3Actualizarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială se bazează pe prevederile art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 240 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, prin realizarea unei modificări nesubstanțiale a contractului, respectiv:a) modificarea introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire inițială, nu ar fi condus la selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată inițial sau nu ar fi atras și alți participanți la procedura de atribuire;b) modificarea nu schimbă echilibrul economic al contractului de achiziție publică/sectorială în favoarea contractantului.  +  Capitolul II Revizuirea prețului contractului de achiziție publică/sectorială  +  Articolul 4(1) În sensul prevederilor art. 2, modul concret de ajustare a prețului contractului de achiziție publică/sectorială și/sau a unor elemente constitutive ale acestui preț trebuie să fie stabilit înainte de inițierea procedurii de atribuire a respectivului contract.(2) Abrogat. (la 17-04-2019, Alineatul (2) din Articolul 4 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din INSTRUCȚIUNEA nr. 1 din 11 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 17 aprilie 2019 ) (3) Autoritatea/Entitatea contractantă va preciza atât la nivelul informațiilor din documentația de atribuire, cât și în contractul ce urmează să fie încheiat informații/clauze în acest sens.(4) Lipsa precizărilor prevăzute la alin. (1) determină inaplicabilitatea posibilității de ajustare prin revizuire a prețului contractului de achiziție publică/sectorială. (la 17-04-2019, Alineatul (4) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din INSTRUCȚIUNEA nr. 1 din 11 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 17 aprilie 2019 ) (5) Abrogat. (la 17-04-2019, Alineatul (5) din Articolul 4 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din INSTRUCȚIUNEA nr. 1 din 11 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 17 aprilie 2019 )  +  Articolul 5(1) În vederea ajustării prin revizuire a prețului contractului de achiziție publică/sectorială, autoritatea/entitatea contractantă va introduce, atât în documentația de atribuire, cât și în contract, o formulă de revizuire a prețului contractului.(2) Autoritatea/Entitatea contractantă aplică formula de revizuire la fiecare aplicație de plată, pe întreaga durată a derulării contractului.(3) În cazul în care ajustarea prin revizuire este de tipul unui coeficient de ajustare, iar acesta are valoare subunitară, prețul contractelor nu se va ajusta prin revizuire. (la 17-04-2019, Articolul 5 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din INSTRUCȚIUNEA nr. 1 din 11 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 17 aprilie 2019 )  +  Capitolul III Actualizarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială  +  Articolul 6(1) În sensul art. 3, prețul se va ajusta prin actualizarea elementelor de cost/preț care au suferit modificări, ori de câte ori se constată apariția unei situații imprevizibile, apărute oricând pe perioada de îndeplinire a contractului, în cazul apariției unor împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale părților și care nu au putut fi prevăzute la data depunerii ofertei sau a încheierii contractului.(2) Actualizarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială va fi realizată, pe perioada de valabilitate a contractului, ori de câte ori se constată apariția unei situații imprevizibile, indiferent de durata de îndeplinire a acestuia. (la 17-04-2019, Articolul 6 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din INSTRUCȚIUNEA nr. 1 din 11 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 17 aprilie 2019 )  +  Articolul 7(1) Prin situație imprevizibilă se înțelege un eveniment care, fără a intra în sfera forței majore, nu putea fi prevăzut în momentul depunerii ofertei, fiind mai presus de controlul părților contractante, care nu se datorează greșelii sau culpei acestora și care are ca efect crearea unei disproporții de prestații între părți, afectând interesele comerciale legitime ale uneia dintre acestea.(2) Vor fi asimilate situațiilor imprevizibile, care determină actualizarea prețului contractului, fără a se limita la, următoarele:a) modificări legislative sau acte administrative emise de către autoritățile publice care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului;b) modificarea salariului minim aplicabil; valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea creșterii salariului minim;c) modificarea normativelor tehnice după încheierea contractului de achiziție publică care influențează și impune redimensionarea elementelor ofertate și prețului contractului, cu condiția încadrării în procentele aferente modificărilor nesubstanțiale prevăzute de lege;d) situația în care durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială se prelungește peste durata de valabilitate a ofertei stabilită inițial prin documentația de atribuire;e) situația în care durata de îndeplinire/executare a contractului se prelungește peste termenele stabilite inițial în respectivul contract, din motive care nu se datorează culpei contractantului. Actualizarea, în acest caz, se aplică cu condiția ca operatorul economic să nu fi încasat contravaloarea actualizării costurilor cu titlu de daune-interese. (la 17-04-2019, Alineatul (2) din Articolul 7 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din INSTRUCȚIUNEA nr. 1 din 11 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 17 aprilie 2019 )  +  Articolul 8(1) În cazul apariției unei situații de natura celor prevăzute la art. 7 alin. (2), actualizarea aplicată prețului contractului de achiziție publică/sectorială trebuie să evidențieze influența pe care o exercită modificarea în prețul unitar și/sau total ofertat inițial.(2) În cazul în care decontarea într-un contract de achiziție publică/acord-cadru se realizează în baza unor articole comasate, în care prețul unitar include materialele, manopera, utilajul și transportul, actualizarea componentelor prețului se realizează în baza devizelor analitice, pe care le va depune executantul, odată cu solicitarea de actualizare a prețurilor.  +  Articolul 9(1) În cazul creșterii prețurilor ca urmare a apariției unei situații de natura celor prevăzute la art. 7 alin. (2), coeficientul de actualizare se aplică la nivel de preț unitar, ca urmare a unei solicitări a contractantului care are obligația de a justifica solicitarea respectivă. Decontarea se realizează la nivelul valorii calculate pe baza prestațiilor efectuate și a prețurilor unitare astfel actualizate.(2) Abrogat. (la 17-04-2019, Alineatul (2) din Articolul 9 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din INSTRUCȚIUNEA nr. 1 din 11 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 17 aprilie 2019 ) (3) Abrogat. (la 17-04-2019, Alineatul (3) din Articolul 9 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din INSTRUCȚIUNEA nr. 1 din 11 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 17 aprilie 2019 ) (4) Autoritatea/Entitatea contractantă poate utiliza concomitent atât revizuirea prețurilor din contractul de achiziție, cât și actualizarea acestora. (la 17-04-2019, Alineatul (4) din Articolul 9 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din INSTRUCȚIUNEA nr. 1 din 11 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 17 aprilie 2019 ) (5) Abrogat. (la 17-04-2019, Alineatul (5) din Articolul 9 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din INSTRUCȚIUNEA nr. 1 din 11 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 17 aprilie 2019 ) (6) Abrogat. (la 17-04-2019, Alineatul (6) din Articolul 9 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din INSTRUCȚIUNEA nr. 1 din 11 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 17 aprilie 2019 )  +  Articolul 10Abrogat. (la 17-04-2019, Articolul 10 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din INSTRUCȚIUNEA nr. 1 din 11 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 17 aprilie 2019 )  +  Articolul 11Abrogat. (la 17-04-2019, Articolul 11 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din INSTRUCȚIUNEA nr. 1 din 11 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 17 aprilie 2019 )  +  Capitolul IVContracte încheiate ca urmare a finalizării unei proceduri de atribuire inițiate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006  +  Articolul 12Legislația aplicabilă contractelor de achiziție publică/sectorială încheiate după intrarea în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a finalizării unei proceduri de atribuire inițiate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în conformitate cu prevederile art. 236 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 253 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu principiile care guvernează aplicarea legii în timp, consacrate prin art. 15 alin. (2) din Constituția României, republicată, și art. 6 alin. (1) și (5) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 13(1) Încheierea și modificarea contractelor de achiziție publică/sectorială după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a finalizării unor proceduri de atribuire inițiate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, se fac cu respectarea tuturor cerințelor și a condițiilor stabilite în documentațiile de atribuire aferente procedurilor de atribuire respective, documentații care au fost elaborate cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, și a normelor metodologice de aplicare a acesteia.(2) În sensul prevederilor alin. (1), situațiile juridice născute în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și efectele acestora, inclusiv cele care se produc după intrarea în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, sunt supuse prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 14În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (5) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, contractelor de achiziție publică/sectorială încheiate după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a finalizării unor proceduri de atribuire inițiate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, le sunt incidente dispozițiile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, doar în ceea ce privește actele/acțiunile neefectuate încă și modificările contractuale care vor interveni pe parcursul derulării contractelor.  +  Articolul 15(1) În cazul unei proceduri de atribuire inițiate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, la care încheierea contractului de achiziție publică/sectorială s-a realizat după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, actualizarea prețului, chiar dacă nu a fost precizată atât în documentația de atribuire, cât și în contractele respective, prin clauze speciale în acest sens, este permisă sub condiția respectării prevederilor art. 221 alin. (1) lit. e) coroborate cu prevederile art. 236 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 240 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 253 alin. (3) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, după caz. Prevederile din cap. III din prezenta instrucțiune se vor aplica în mod corespunzător.(2) În situația descrisă la alin. (1) sunt aplicabile și prevederile art. 164 alin. (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile art. 158 alin. (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile în care circumstanțele care determină actualizarea prețului, conform art. 7 din prezenta instrucțiune, survin ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 16În cazul unei proceduri de atribuire inițiate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, la care încheierea contractului de achiziție publică/sectorială s-a realizat după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, ajustarea prețului, în situația în care a fost precizată atât în documentația de atribuire, cât și în contractele respective, prin clauze speciale în acest sens, este permisă sub condiția respectării prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) coroborate cu prevederile art. 236 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile art. 164 alin. (2) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 236, coroborate cu prevederile art. 253 alin. (3) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile art. 158 alin. (2) și (3) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, cu modificările și completările ulterioare, după caz. Prevederile cap. II din prezenta instrucțiune se vor aplica în mod corespunzător.  +  Articolul 17(1) În oricare dintre situațiile prevăzute la art. 15 alin. (1) și la art. 16, prețul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.(2) În cazurile în care autoritatea/entitatea contractantă aplică ajustarea prețului contractului ca urmare a prelungirii procedurii de atribuire peste perioada preconizată inițial, modalitatea de ajustare poate fi definită după cum urmează:a) se verifică dacă durata de aplicare a procedurii de atribuire a fost prelungită peste perioada preconizată din motive ce exclud culpa ofertantului. Perioada preconizată inițial este perioada de valabilitate a ofertei stabilite prin fișa de date, calculată în zile începând cu termenul-limită de depunere a ofertelor. Durata de aplicare a procedurii este perioada calculată în zile între termenul-limită de depunere a ofertelor și semnarea contractului;b) se consideră indicele de preț publicat de Institutul Național de Statistică relevant pentru domeniul din care contractul face parte. Valoarea indicelui la expirarea perioadei preconizate inițial se notează V0. Valoarea indicelui la data semnării contractului se notează V1;c) prin act adițional se agreează că plățile efectuate în cadrul contractului vor avea ca valoare: valoarea inițială x V1/V0.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 18(1) Prevederile prezentei instrucțiuni se aplică procedurilor de atribuire și contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică/sectorială aflate în derulare la data publicării prezentei instrucțiuni, indiferent de legea care le este aplicabilă, precum și procedurilor de atribuire și contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică/sectorială ce vor fi încheiate după intrarea acesteia în vigoare.(2) În cazul contractelor încheiate în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, prevederile prezenței secțiuni se aplică numai dacă ajustarea nu a fost acordată cu titlu de daune-interese.(3) Autoritățile/Entitățile contractante au obligația de a elabora o notă justificativă în cazul modificării contractelor de achiziție publică/sectorială/acordurilor-cadru în condițiile prezentei instrucțiuni, prin care se va argumenta încadrarea în prevederile legale care reglementează situațiile în care este posibilă efectuarea modificărilor contractuale respective.  +  Articolul 19Prezenta instrucțiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,
    Bogdan Pușcaș
    București, 21 decembrie 2018.Nr. 2.-----