ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 41 din 16 mai 2018pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 22 mai 2018  Având în vedere faptul că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare numeroasele solicitări din partea autorităților și instituțiilor publice, precum și a organizațiilor sindicale,având în vedere faptul că personalul din învățământul superior de stat a beneficiat de tichete de masă în anul 2017, este necesar să se creeze posibilitatea acordării indemnizației de hrană și pentru această categorie de personal, fără includerea acesteia în anul 2018, la stabilirea limitei de sporuri prevăzută la art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.Ținând cont că limitarea acordării sporurilor la 30% pentru personalul din unitățile sanitare a condus la diminuarea veniturilor salariale pentru această categorie de personal,luând în considerare condiționalitatea încadrării în procentul de 30% - parte variabilă din totalul cheltuielilor salariilor de bază, aspect care creează probleme în unitățile sanitare publice, motivat de faptul că începând cu 1 martie 2018 s-a realizat majorarea salariilor de bază doar pentru medici, asistenți medicali și ambulanțieri/șoferi autosanitară, iar determinarea cuantumului sporurilor pentru întregul personal medico-sanitar se va face prin aplicarea procentului de 30% asupra salariului de bază, făcând imposibilă încadrarea în acest procent, se impune scoaterea gărzilor din calculul acestui procent.Totodată, pentru unitățile sanitare de monospecialitate, serviciile județene de ambulanță și serviciul de ambulanță al municipiului București - Ilfov este necesară introducerea unei prevederi privind majorarea justificată a procentului care se aplică asupra sumei salariilor de bază, în vederea acordării sporurilor stabilite pentru fiecare dintre aceste unități sanitare, astfel încât să se asigure limita minimă a sporurilor stabilită conform prevederilor art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.De asemenea, pentru unele categorii de bugetari, de exemplu, personalul încadrat pe unele funcții din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, care a beneficiat începând cu 1 martie 2018 de prevederile Regulamentului de sporuri aprobat în baza art. 23 din această lege, drepturile salariale nete începând cu luna martie 2018 au fost mai mici decât cele acordate în luna februarie 2018, drept care este necesară corectarea acestor situații în regim de urgență.Având în vedere aspectele sus-menționate, precum și multitudinea de solicitări și propuneri din partea reprezentanților instituțiilor și autorităților publice și ai federațiilor sindicale de modificare și completare a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că neefectuarea corecțiilor sus-menționate ar conduce la stabilirea unor drepturi salariale mai mici pentru categoriile de personal bugetar mai sus menționate,se impune adoptarea de urgență a prezentului act normativ pentru a stabili salariile personalului bugetar în perioada de aplicare etapizată a Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de la 1 mai 2018, în vederea rezolvării aspectelor prezentate mai sus.În considerarea faptului că elementele mai sus menționate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICLegea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:– La articolul 17, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Personalul din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu excepția personalului prevăzut la alin. (1), beneficiază de majorarea salariilor de bază cu până la 25%, în baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice și, respectiv, prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale. (la 20-04-2019, ARTICOLUL UNIC a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 61 din 15 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 17 aprilie 2019 ) 1. La articolul 18, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) și (8), cu următorul cuprins:(7) Începând cu luna mai 2018 și până la data de 30 noiembrie 2018, personalul din învățământul superior de stat poate beneficia de indemnizația de hrană, în cuantumul lunar stabilit la alin. (1), care se acordă în exclusivitate din venituri proprii ale universităților de stat.(8) Indemnizația de hrană acordată potrivit alin. (7) nu va fi inclusă în anul 2018 la stabilirea limitei de sporuri prevăzute la art. 25 alin. (1).2. La articolul 25, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Începând cu luna mai 2018, la stabilirea limitei de sporuri prevăzute la alin. (2) se includ drepturile prevăzute la anexa nr. II cap. II art. 2 alin. (1).3. La articolul 25, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Pentru ordonatorii principali de credite prevăzuți la alin. (2) se depășește, după caz, plafonul prevăzut la respectivul alineat, astfel încât, pentru unitățile sanitare de monospecialitate, serviciile județene de ambulanță și Serviciul de Ambulanță al Municipiului București-Ilfov, să se asigure limita minimă a sporurilor stabilită conform prevederilor art. 23. Unitățile sanitare de monospecialitate includ unități sanitare cu și fără paturi care acordă servicii medicale într-o specialitate, în conexiune, după caz, cu alte specialități complementare.4. La articolul 38 alineatul (3), după litera d^1) se introduce o nouă literă, litera d^2), cu următorul cuprins:d^2) de prevederile lit. d) beneficiază începând cu luna mai 2018 și personalul încadrat pe funcțiile de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct, inspector școlar de specialitate și inspector școlar;5. La articolul 38 alineatul (3), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) pentru personalul încadrat în unități sanitare publice aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influențele financiare determinate de creșterile salariale prevăzute la lit. a)-c), inclusiv suma compensatorie prevăzută la alin. (6^1), precum și sumele determinate de aplicarea art. 25 alin. (6), se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziție distinctă;5^1. La articolul 38, după alineatul (4^1) se introduce un nou alineat, alineatul (4^2), cu următorul cuprins:(4^2) Prevederile alin. (4^1) nu se aplică personalului asimilat din punctul de vedere al salarizării cu personalul didactic încadrat în unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar de stat. (la 20-04-2019, ARTICOLUL UNIC a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 61 din 15 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 17 aprilie 2019 ) 6. La articolul 38, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Începând cu luna mai 2018, în situația în care veniturile salariale nete acordate potrivit prevederilor prezentei legi sunt mai mici decât cele aferente lunii februarie 2018, se acordă o sumă compensatorie cu caracter tranzitoriu care să acopere diferența, în măsura în care persoana își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Suma compensatorie este cuprinsă în salariul lunar și nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25. Suma compensatorie se determină lunar pe perioada în care se îndeplinesc condițiile pentru acordarea acesteia.6^1. La articolul 38, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) În situația în care, în urma promovării în funcție, grad sau treaptă profesională ori a avansării în gradație, potrivit legii, rezultă un salariu de bază mai mic decât cel avut la data promovării sau avansării în gradație, se păstrează salariul de bază avut anterior promovării sau avansării în gradație. (la 20-04-2019, ARTICOLUL UNIC a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 61 din 15 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 17 aprilie 2019 ) 7. La anexa nr. I capitolul I litera A punctul 2, nr. crt. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „3.Director casa corpului didactic*)S725078712,903,15“
  8. La anexa nr. I capitolul I litera A punctul 3, la secțiunea Învățământ preuniversitar**), nr. crt. 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „1.Contabil-șef*) - nivel maximS552862292,212,49
  2Secretar-șef unitate de învățământ*) - nivel maximS552862292,212,49“
  8^1. La anexa nr. I, capitolul I litera B, articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Personalul didactic din învățământul special și special integrat, precum și din centrele județene de resurse și de asistență educațională, respectiv Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională și din structurile coordonate, monitorizate și evaluate de către acestea, beneficiază de o majorare cu 15% a salariului de bază. (la 20-04-2019, ARTICOLUL UNIC a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 61 din 15 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 17 aprilie 2019 ) 8^2. La anexa nr. I, capitolul I litera B, articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Pentru personalul didactic de predare din învățământ, precum și pentru personalul didactic de conducere prevăzut la punctul 1, nr. crt. 1, 2, 4-6 și punctul 2 din anexa nr. I, capitolul I, litera A, se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică de 10% din salariul de bază. (la 20-04-2019, ARTICOLUL UNIC a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 61 din 15 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 17 aprilie 2019 ) 8^3. La anexa nr. I, capitolul III litera B, numărul curent 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
  «4.Episcop, episcop-vicar patriarhal35Vicepreședinții comisiilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților»
  (la 20-04-2019, ARTICOLUL UNIC a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 61 din 15 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 17 aprilie 2019 )
  8^4. La anexa nr. I, capitolul III litera C, numerele curente 1 și 3 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  «1.Vicepreședinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin53Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I și vechime în învățământ de peste 25 de ani
  .........................................................................................................................................................................................................
  3.Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop736Profesor cu studii superioare, cu grad didactic II și vechime în învățământ între 10 și 15 ani
  (la 20-04-2019, ARTICOLUL UNIC a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 61 din 15 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 17 aprilie 2019 )
  9. La anexa nr. II capitolul I punctul 1 subpunctul 1.1, nr. crt. 9 se abrogă.10. La anexa nr. II capitolul I punctul 1, tabelul de la subpunctul 1.4 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.FuncțiaMajorare salariu de bază %
  1Director program de rezidențiat medicină de urgență7,5
  2Director medical7,5
  3Director de îngrijiri^1)25
  4Asistent șef serviciu de ambulanță^2)20
  5Medic șef ambulatoriu de specialitate și altele similare5
  6Medic șef secție, șef laborator, coordonator și altele similare5
  7Farmacist (biolog, biochimist, chimist, psiholog) șef secție, șef laborator și altele similare7,5
  8Responsabil de formare în rezidențiat medicină de urgență7,5
  9Farmacist șef serviciu, farmacist șef punct de lucru (oficină)7,5
  10Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moașă, laborant și altele similare) șef/asistent coordonator^3)15
  11Chimist, biolog, farmacist, biochimist, asistent medical, cu gestiune5
  12Spălătoreasă cu gestiune2,5
  13Șef echipă 2,5
  14Personal care desfășoară control în sănătate publică - direcția de sănătate publică7,5
  15Medic coordonator substație sector municipiul București/substație serviciul de ambulanță7,5
  16Asistent medical coordonator substație sector municipiul București/substație serviciul de ambulanță 10
  17Ambulanțier cu atribuții de avizare tehnică substație sector municipiul București/substație serviciul de ambulanță 10
  18Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de medicamente 10
  ^1) Procentul de 25% se aplică asupra salariului de bază aferent funcției de asistent medical șef/asistent coordonator.^2) Procentul de 20% se aplică asupra salariului de bază aferent funcției de asistent medical principal cu studii superioare care cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim.^3) Procentul de 15% se aplică asupra salariului de bază aferent funcției de asistent medical principal cu studii superioare care cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
  11. La anexa nr. II, capitolul II, la articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Prin excepție de la prevederile alin. (3), cadrele didactice care ocupă funcțiile de șef secție, șef laborator sau șef serviciu medical desfășoară activitate integrată, prin cumul de funcții, în baza unui contract de administrare cu o durată de 7 ore zilnic și beneficiază de drepturile salariale aferente contractului de administrare. (la 20-04-2019, ARTICOLUL UNIC a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 61 din 15 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 17 aprilie 2019 ) 12. La anexa nr. V, capitolul V, după punctul 1 al notei se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:1^1. Pentru complexitatea muncii, pe perioada în care desfășoară activitate de expertiză criminalistică, persoanele care ocupă funcții de conducere beneficiază de majorarea salariului de bază cu 10%, iar persoanele care ocupă funcții de execuție beneficiază de majorarea salariului de bază cu 5%. Majorarea salarială se suportă din venituri proprii. (la 20-04-2019, ARTICOLUL UNIC a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 61 din 15 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 17 aprilie 2019 ) 13. La anexa nr. VII, capitolul II articolul 10, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; (la 20-04-2019, ARTICOLUL UNIC a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 61 din 15 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 17 aprilie 2019 ) 14. La anexa nr. VIII, capitolul I litera A punctul I, litera c) «Funcții publice de conducere», nota se completează după cum urmează:Salariul de bază de la nr. crt. 6 se aplică și funcției de șef birou - personal contractual din cadrul aparatului de lucru al Parlamentului. (la 20-04-2019, ARTICOLUL UNIC a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 61 din 15 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 17 aprilie 2019 ) 15. La anexa nr. VIII, capitolul II litera C, la tabelul de la litera b), după numărul curent 7 se introduce numărul curent 7^1, cu următorul cuprins:
  «7^1.Bucătar calificatM;G38501,54»
  (la 20-04-2019, ARTICOLUL UNIC a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 61 din 15 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 17 aprilie 2019 )
  16. La anexa nr. VIII, capitolul II litera C, la nota tabelului de la litera b), după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:1^1. Nivelul de salarizare prevăzut la nr. crt. 7^1 se aplică numai personalului care ocupă această funcție și este absolvent al unei școli profesionale de bucătari, al unui liceu de profil sau al unor cursuri de calificare specifice. (la 20-04-2019, ARTICOLUL UNIC a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 61 din 15 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 17 aprilie 2019 )

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 16 mai 2018.Nr. 41.-----