HOTĂRÂRE nr. 1.470 din 6 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 19 decembrie 2007  Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. II și III din HOTĂRÂREA nr. 218 din 10 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 16 aprilie 2019:
  ”Articolul II
  (1) Procedura de selecție a contrapartidei, prevăzută la subpct. 3.2.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare, se va aproba prin ordin al ministrului finanțelor publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (2) Procedura detaliată privind modalitatea de emitere, de vânzare și distribuție, mecanismul de răscumpărare anticipată și/sau de transfer al dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat, de rambursare și plată a dobânzilor și valorii nominale, de rambursare către investitori a subscrierilor efectuate cu încălcarea prevederilor prospectului de emisiune, de înregistrare și raportare prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și instituțiilor de credit, precum și formatul contractului care se încheie cu instituțiile de credit se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (3) Procedura detaliată privind modalitatea de emitere, de vânzare și distribuție, mecanismul de răscumpărare anticipată și/sau de transfer al dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat, de rambursare și plată a dobânzilor și valorii nominale, de rambursare către investitori a subscrierilor efectuate cu încălcarea prevederilor prospectului de emisiune, de înregistrare și raportare prin intermediul subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale Poșta Română - S.A. se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  Articolul III
  Definițiile și condițiile de utilizare pentru instrumentele financiare derivate utilizate în conformitate cu subpct. 3.3.1 din normele metodologie prevăzute la art. I pentru acoperirea riscurilor asociate portofoliului de datorie publică guvernamentală se stabilesc prin norme aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.”
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 2.415/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii datoriei publice nr. 313/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 18 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei
  și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  p. Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  București, 6 decembrie 2007.Nr. 1.470.  +  AnexăNORME METODOLOGICEde aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoriapublică------